ORDIN nr. 979 din 10 iulie 2009privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, pe teritoriul național
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 iulie 2009  Văzând Referatul de aprobare nr. 105.614/SM din 29 iunie 2009,în conformitate cu art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului,ministrul mediului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin reglementează introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, pe teritoriul național.  +  Articolul 2(1) Nu fac obiectul prezentului ordin speciile care fac obiectul altor reglementări în vigoare și care nu se regăsesc pe listele privind speciile invazive, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, după modelul prevăzut în anexa nr. 1.(2) Sunt exceptate de la prevederile prezentului ordin organismele modificate genetic care se supun legislației specifice în vigoare.  +  Articolul 3În sensul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. arie naturală protejată - definită conform art. 4 pct. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările și completările ulterioare;2. introducere de specii - acțiunea, deliberată sau accidentală, de stabilire a unei populații viabile, aparținând unei specii în afara arealului natural de răspândire;3. reintroducere de specii - acțiunea de stabilire a unei populații viabile, aparținând unei specii indigene, în arealul natural de răspândire în care specia fie a suferit un declin major, fie a dispărut;4. specie indigenă - definită conform art. 4 pct. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările și completările ulterioare;5. specie alohtonă - definită conform art. 4 pct. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările și completările ulterioare;6. specie invazivă - definită conform art. 4 pct. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4(1) Reintroducerea deliberată de specii indigene în habitatele naturale și seminaturale de origine, respectiv în ariile naturale protejate, este permisă numai în baza autorizației de mediu cu privire la reintroducerea speciilor indigene, eliberată de autoritatea competentă pentru protecția mediului, cu avizul favorabil emis de Academia Română în baza datelor analizate și a certificatului de proveniență genetică a speciei emis de o autoritate competentă în domeniu, pentru fiecare caz în parte, conform procedurii stabilite pentru autorizarea activităților de cercetare-dezvoltare, cod CAEN 7310.(2) Activitatea de reintroducere permisă în baza autorizației de mediu emise, în scopul prevăzut la alin. (1), nu trebuie să pericliteze existența populațiilor autohtone ale speciei respective:a) din același habitat natural de origine în care se realizează reintroducerea în scopul restabilirii proporției originale a populației speciei respective aflate în declin;b) din alte habitate naturale sau seminaturale de origine pentru a fi reintroduse în habitate naturale din care au dispărut.(3) Utilizatorul care reintroduce deliberat sau accidental specii indigene în lipsa autorizației de mediu prevăzute la alin. (1) este responsabil pentru plata prejudiciului înregistrat în conformitate cu legislația națională în vigoare.  +  Articolul 5(1) Este interzisă introducerea deliberată în mediu pe teritoriul României a speciilor invazive din afara teritoriului național.(2) Excepție în aplicarea alin. (1) fac:a) introducerea în scop de cercetare-dezvoltare în condiții de izolare a speciilor invazive, care este permisă numai persoanelor juridice care îndeplinesc condițiile de izolare prevăzute în anexa nr. 2, conform procedurii stabilite pentru autorizarea activităților, cod CAEN 7310;b) introducerea în scop de cercetare-dezvoltare pentru reconstrucția ecologică a unor habitate, care nu sunt incluse în rețeaua de arii naturale protejate și sunt distruse iremediabil de factori antropici sau de schimbările climatice.(3) Restrângerea arealului de răspândire/Eradicarea speciilor invazive apărute accidental sau deliberat pe teritoriul național este permisă în baza autorizației de mediu privind restrângerea arealului de răspândire/eradicarea speciilor invazive, eliberată de autoritatea publică competentă pentru protecția mediului, în baza avizului științific favorabil emis de Academia Română, pentru fiecare caz, conform procedurii stabilite pentru autorizarea activităților de cercetare-dezvoltare, cod CAEN 7310.  +  Articolul 6Introducerea pe teritoriul României a speciilor invazive se realizează numai prin punctele de trecere a frontierei de stat, cu respectarea legislației specifice privind perioada de carantină, după caz.  +  Articolul 7Transportul speciilor invazive pe teritoriul României se efectuează conform prevederilor legislației în vigoare.  +  Articolul 8Persoanele responsabile pentru introducerea deliberată sau accidentală a speciilor invazive pe teritoriul național sunt responsabile pentru plata întregului prejudiciu înregistrat până la data eradicării complete, în conformitate cu legislația națională în vigoare.  +  Articolul 9Până la aprobarea listei de specii invazive la nivel național va fi utilizată lista de specii invazive de la nivelul Comunității Europene, care se găsește pe pagina de internet http://www.europe-aliens.org/  +  Articolul 10Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării lui.
  Ministrul mediului,
  Nicolae Nemirschi
  București, 10 iulie 2009.Nr. 979.  +  Anexa nr. 1I. LISTA SPECIILOR INVAZIVE
  Nr. crt. Denumire științifică Simbol UE și/sau RO UE ROMÂNIA
  II. LISTA SPECIILOR POTENȚIAL INVAZIVE
  Nr. crt. Denumire științifică Simbol UE și/sau RO UE ROMÂNIA
  III. FIȘA SPECIEI[Denumirea științifică a speciei]
  1. Încadrare taxonomică
  1.1. Denumire științifică
  1.2. Nume popular
  1.3. Familie
  1.4. Grup taxonomic
  2. Descrierea și identificarea speciei
  2.1. Descriere generală
  2.2. Specii asemănătoare
  3. Biologia și ecologia speciei
  3.1. Comportament
  3.2. Necesități nutriționale
  3.3. Habitat preferat
  4. Originea speciei
  5. Introducere și dispersie-răspândire
  5.1. Istoria introducerii
  5.2. Modalități de introducere
  5.3. Modalități de dispersie
  6. Reintroducerea de specii autohtone
  6.1. Istoricul distribuției populației
  6.2. Modalități de reintroducere
  6.3. Modalități de înmulțire
  7. Stadiu curent
  7.1. Distribuție prezentă și potențială
  7.2. Debutul răspândirii
  8. Impact
  8.1. Impactul asupra mediului
  8.2. Impact financiar
  9. Măsuri de management
  10. Lacune informaționale
  11. Bibliografie
  11.1. Literatură științifică și tehnică
  11.2. Alte surse
   +  Anexa nr. 2
  CONDIȚII SPECIFICE DE UTILIZARE ÎN CONDIȚII DE IZOLARE
  I. Principii generale
  1. Utilizatorul aplică măsurile de izolare și alte măsuri de protecție adecvate în funcțiede specie, astfel încât gradul de expunere a mediului să fie menținut la cel mai redus nivel posibil pentru asigurarea unui nivel adecvat de protecție a habitatelor naturale și seminaturale de pe teritoriul național.
  2. Incintele în care se desfășoară activități cu specii invazive trebuie situate la o distanță minimă, fundamentată științific, de la caz la caz, de orice arie naturală protejată.
  3. Expunerea speciilor invazive în spații complet deschise este interzisă.
  4. Utilizatorul are obligativitatea să asigure instruirea adecvată a personalului și desemnează responsabilul pentru gestiunea registrului utilizatorului pentru specii invazive, care se arhivează pentru o perioadă de 10 ani.
  5. Utilizatorul are obligativitatea să asigure măsuri corespunzătoare de prevenire a diseminării speciilor invazive, în cazul transferului în cadrul amplasamentului sau transportului în afara acestuia.
  6. Măsuri de urgență publicate la vedere pentru personal, care se aplică în caz de urgență
  II. Măsuri speciale de protecție
  1. Amenajările de tipul laboratoarelor, vivariilor și serelor sunt prevăzute cu:
  a) spații-tampon care separă spațiile rezervate speciilor invazive de ieșirea din amplasament;
  b) sisteme de control eficient al vectorilor de tipul rozătoarelor, insectelor;
  c) sisteme de protecție și alarmă pentru prevenirea răspândirii speciilor invazive în afara amplasamentelor;
  d) sisteme de control al scurgerilor de apă;
  e) dispozitivele de etanșare în cazul insectelor trebuie proiectate pentru a reduce la minimum sau a preveni diseminarea;
  f) măsuri corespunzătoare de gestionare a deșeurilor prelevate de la plante sau nevertebrate care se inactivează termic înainte de a fi reintroduse în circuitul deșeurilor organice;
  g) obligativitatea montării plaselor, grătarelor și/sau gratiilor de izolare.
  2. Măsurile de izolare se revizuiesc anual și ori de câte ori este necesar, dacă:
  a) măsurile de izolare aplicate nu mai sunt adecvate în funcție de speciile invazive;
  b) există informații noi care fac ca măsurile inițiale să nu mai fie corespunzătoare.
  -----