LEGE nr. 261 din 7 iulie 2009privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 16 iulie 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 16 decembrie 2008, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, elaborată în condiţiile prezentei legi, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii."2. La articolul I punctul 3, alineatul (2^1) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2^1) Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire şi cuprinde următoarele etape: a) emiterea certificatului de urbanism; b) emiterea punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului pentru investiţiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului; c) notificarea de către solicitant a autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea solicitării de obţinere, ca act final, a autorizaţiei de construire, pentru investiţiile la care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra mediului şi a emis îndrumarul conform legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului; d) emiterea avizelor şi acordurilor, precum şi a actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente privind investiţiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului; e) elaborarea documentaţiei tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, denumită în continuare documentaţie tehnică - D.T.; f) depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente; g) emiterea autorizaţiei de construire."3. La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:"3^1. La articolul 2 alineatul (4), după litera a) se introduc trei noi litere, literele a^1), a^2) şi a^3), cu următorul cuprins:«a^1) lucrări de supraetajare a clădirilor cu încă un nivel, o singură dată, în suprafaţă de maximum 20% din suprafaţa construită desfăşurată a clădirilor, cu condiţia situării acestora în afara zonelor construite protejate sau a zonelor de protecţie a monumentelor, după caz;a^2) lucrări de extindere a clădirilor sociale, de învăţământ, de sănătate, de cultură şi administrative aparţinând domeniului public şi privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, dacă extinderea se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general - PUG sau planului urbanistic zonal - PUZ, aprobat, în vigoare;a^3) schimbarea folosinţei construcţiilor existente, dacă noua folosinţă corespunde prevederilor regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general - PUG sau planului urbanistic zonal - PUZ, aprobat, în vigoare;»".4. La articolul I, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 3. - (1) Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru: a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11; b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil - teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate; c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, branşamente şi racorduri la reţele de utilităţi, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente; d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă şi agrement, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice; e) lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă, subterane sau subacvatice; f) lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (1^3); g) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote; h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, copertine şi pergole situate pe căile şi spaţiile publice, anexe gospodăreşti, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan; i) cimitire - noi şi extinderi. (2) În vederea simplificării procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii provizorii prevăzute la alin. (1) lit. d), g) şi h), autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiilor tehnice - D.T. cu conţinut simplificat în raport cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1.»"5. La articolul I, după punctul 4 se introduc patru noi puncte, punctele 4^1, 4^2, 4^3 şi 4^4, cu următorul cuprins:"4^1. La articolul 4 litera a), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:«2. în extravilanul comunelor ale căror primării nu au organizate structuri de specialitate;».4^2. La articolul 4 litera c), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:«2. la construcţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b);».4^3. La articolul 4, partea introductivă a literei e) se modifică şi va avea următorul cuprins:«e) de primarii oraşelor şi comunelor pentru lucrările care se execută:».4^4. La articolul 4, litera f) se abrogă."6. La articolul I punctul 5, alineatul (2) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru lucrările care se realizează pe amplasamente ce depăşesc limitele judeţului, respectiv ale municipiului Bucureşti, în vederea armonizării condiţiilor de autorizare pentru întreaga investiţie, autoritatea administraţiei publice centrale competente, potrivit legii, va emite un aviz coordonator în baza căruia preşedinţii consiliilor judeţene implicate, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti vor emite autorizaţii de construire pentru lucrările amplasate în unităţile administrativ-teritoriale din aria lor de competenţă."7. La articolul I punctul 5, alineatul (4) al articolului 4 se abrogă.8. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:"5^1. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:«(5) Pentru lucrările de foraje şi prospecţiuni submarine, precum şi de construire a reţelelor submarine de transport energetic şi de comunicaţii, amplasate în marea teritorială, zona contiguă sau zona economică exclusivă a Mării Negre, după caz, autorizaţia de construire se emite de către autoritatea administraţiei publice centrale competentă.»"9. La articolul I punctul 6, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicită de către investitor/beneficiar şi se obţin de la autorităţile competente în domeniu înaintea depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autorităţile administraţiei publice competente pentru: a) asigurarea şi racordarea/branşarea la infrastructura edilitară, în condiţiile impuse de caracteristicile şi amplasamentul reţelelor de distribuţie/transport energetic din zona de amplasament; b) racordarea la reţeaua căilor de comunicaţii; c) securitatea la incendiu, protecţia civilă şi protecţia sănătăţii populaţiei; d) cerinţele specifice unor zone cu restricţii stabilite prin reglementări speciale. (2) Actele de autoritate emise de autorităţile competente pentru protecţia mediului prevăzute la art. 2 alin. (2^1) lit. b) şi d) se solicită şi se obţin de investitor/solicitant în condiţiile legii. (3) Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, împreună cu punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului sau, după caz, actul administrativ al acesteia, obţinute potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), se anexează şi devin parte integrantă din autorizaţia de construire."10. La articolul I punctul 7, alineatul (1) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4: a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii; b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului; c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării; d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării."11. La articolul I punctul 8, alineatul (1^1) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1^1) Punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului reprezintă documentul scris emis de aceasta după etapa de evaluare iniţială, respectiv după etapa de încadrare a investiţiei în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, iar actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului este, după caz, acordul de mediu sau avizul Natura 2000."12. La articolul I, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"9. La articolul 6, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«(4) În vederea eliberării certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată - se va adresa autorităţilor prevăzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, unde este cazul, dacă legea nu dispune altfel, cât şi elementele care definesc scopul solicitării......................................................................................... (6) Certificatul de urbanism se emite şi în următoarele situaţii: a) în vederea concesionării de terenuri, potrivit legii; b) în vederea adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de "Studiu de fezabilitate", potrivit legii; c) pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară atunci când operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. Operaţiunile juridice menţionate, efectuate în lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate.»"13. La articolul I punctul 11, literele b) şi d) ale alineatului (1) al articolului 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii şi, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;........................................................................................ d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ al acesteia;".14. La articolul I punctul 11, litera e) a alineatului (1) al articolului 7 se abrogă.15. La articolul I punctul 11, litera f) a alineatului (1) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire."16. La articolul I punctul 12, alineatul (1^2) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1^2) Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se depune şi se înregistrează la autoritatea administraţiei publice competente numai dacă solicitantul prezintă toate documentele prevăzute la alin. (1)."17. La articolul I, după punctul 14 se introduc trei noi puncte, punctele 14^1, 14^2 şi 14^3, cu următorul cuprins:"14^1. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(3) În situaţia depunerii unei documentaţii tehnice incomplete, acest lucru se notifică în scris solicitantului, în termen de 5 zile de la data înregistrării, cu menţionarea elementelor necesare în vederea completării acesteia.»14^2. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:«(3^1) Persoanele fizice cu atribuţii în verificarea documentaţiilor şi elaborarea/emiterea autorizaţiilor de construire răspund material, contravenţional, civil şi penal, după caz, pentru nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1) şi (3).»14^3. La articolul 7, alineatele (9) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«(9) Autorizaţia de construire se emite dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile cerute prin prezenta lege. Autoritatea emitentă a autorizaţiei nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa, la momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti privind imobilul - teren şi/sau construcţii - aparţinând solicitantului, responsabilitatea revenind exclusiv acestuia. (10) Lucrările de consolidare la clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică ori prin notă tehnică justificativă în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public se autorizează în regim de urgenţă, în condiţiile prevăzute la alin. (16).»"18. La articolul I punctul 17, alineatul (15^2) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(15^2) Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în limitele avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială se realizează de către structurile de specialitate ale autorităţii administraţiei publice competente, precum şi de verificatorii de proiecte atestaţi în condiţiile legii, pentru fiecare cerinţă esenţială de calitate în construcţii, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor avizatoare."19. La articolul I punctul 18, alineatul (16) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(16) Cu respectarea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în cazul construcţiilor care prezintă pericol public, autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, care constau, în principal, în sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale avariate, demolări parţiale şi consolidări la structura de rezistenţă, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi ori alte evenimente cu caracter excepţional, se emite imediat de către autoritatea administraţiei publice competente potrivit prezentei legi, urmând ca documentaţiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare - expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare, documentaţie tehnică D.T., proiect tehnic - P.T., detalii de execuţie D.E. - să fie elaborate şi aprobate pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor şi acordurilor, precum şi, după caz, a actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului."20. La articolul I, după punctul 18 se introduc trei noi puncte, punctele 18^1, 18^2 şi 18^3, cu următorul cuprins:"18^1. La articolul 7, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (16^1), cu următorul cuprins:«(16^1) Prevederile alin. (16) se aplică în mod corespunzător şi construcţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) care prezintă pericol public.»"18^2. La articolul 7, alineatul (20) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(20) Instituţiile/Operatorii economici abilitate/abilitaţi prin lege să emită avizele/acordurile prevăzute la art. 5 alin. (1) au următoarele obligaţii: a) să stabilească conţinutul-cadru al documentaţiilor specifice necesare pentru emiterea avizelor/acordurilor, precum şi lista altor documente şi condiţii specifice necesare, pe care le pun la dispoziţia publicului şi autorităţilor administraţiei publice competente pe pagina proprie de internet şi prin afişare la sediu; b) să emită avizele/acordurile, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentaţiei specifice complete, sub sancţiunea aplicării prevederilor legale privind aprobarea tacită, fără alte proceduri prealabile.»18^3. La articolul 7, după alineatul (20) se introduce un nou alineat, alineatul (20^1), cu următorul cuprins:«(20^1) Prevederile alin. (20) lit. b) nu sunt aplicabile actelor de autoritate emise de către autorităţile pentru protecţia mediului competente, respectiv punctului de vedere şi actului administrativ al acestora, care se emit potrivit legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.»"21. La articolul I punctul 19, alineatul (21) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(21) Autorizaţia de construire şi anexele acesteia au caracter public şi se pun la dispoziţia publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autorităţii administraţiei publice emitente sau prin afişare la sediul acesteia, după caz."22. La articolul I, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 19^1, cu următorul cuprins:"19^1. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:«(3) Prin exceptare de la prevederile art. 2 alin. (2^1), pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare a lucrărilor/construcţiilor nu este necesară emiterea punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului ori a actului administrativ al acesteia.»"23. La articolul I punctul 20, partea introductivă a alineatului (1) al articolului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Documentaţiile tehnice - D.T. şi proiectele tehnice se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însuşesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, urbanismului, construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, astfel:".24. La articolul I punctul 22, litera h) a alineatului (1) al articolului 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) lucrări de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calităţii şi formei arhitecturale a elementelor de faţadă, dacă aceste lucrări nu se execută la construcţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), astfel:1. finisaje interioare şi exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea;2. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces;3. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului - dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/şarpantă - la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecţie a monumentelor şi/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;".25. La articolul I, după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 22^1, cu următorul cuprins:"22^1. La articolul 11 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:«m) lucrări de compartimentare provizorie nestructurală.»"26. La articolul I, după punctul 23 se introduc două noi puncte, punctele 23^1 şi 23^2, cu următorul cuprins:"23^1. La articolul 24 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:«d) refuzul emiterii certificatului de urbanism.»23^2. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(2) Infracţiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.»"27. La articolul I, punctul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"25. La articolul 26 alineatul (1), literele g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«g) neanunţarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8); h) neemiterea certificatelor de urbanism în termenul prevăzut la art. 6 alin. (2), precum şi emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu conţin lista cuprinzând avizele şi acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investiţii, sau eliberarea acestora condiţionat de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism sau a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării, cu depăşirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori condiţionarea furnizării informaţiilor de interes public prevăzute la art. 6 alin. (1);»".28. La articolul I, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 25^1, cu următorul cuprins:"25^1. La articolul 26 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:«h^1) neemiterea autorizaţiilor de construire în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1);»".29. La articolul I, după punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 26^1, cu următorul cuprins:"26^1. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1), săvârşite de persoanele fizice sau juridice, se sancţionează cu amendă după cum urmează:- de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. a);- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. f);- de 10.000 lei, cele prevăzute la lit. c);- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. b), d) şi e);- de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. h), h^1) şi i);- de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. j) şi k);- de 2.000 lei, cele prevăzute la lit. l);- de 1.000 lei, cele prevăzute la lit. g).»"30. La articolul I, după punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 28^1, cu următorul cuprins:"28^1. La articolul 27, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(4) Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. h), i) şi j) se constată şi se sancţionează de către organele de control ale Inspectoratului de Stat în Construcţii.»"31. La articolul I punctul 30, articolul 30^1 se abrogă.32. La articolul I, după punctul 30 se introduc patru noi puncte, punctele 30^1, 30^2, 30^3 şi 30^4, cu următorul cuprins:"30^1. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 33. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 32, construcţiile executate fără autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, cât şi construcţiile, lucrările şi amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de autoritatea administraţiei publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află construcţia, fără emiterea unei autorizaţii de desfiinţare, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului.»30^2. La articolul 34, alineatele (1), (3), (4), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«Art. 34. - (1) Studiile de teren şi documentaţiile elaborate pentru realizarea investiţiilor de orice fel, a elementelor de infrastructură, de gospodărie comunală, precum şi a lucrărilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism - studii şi proiecte de sistematizare elaborate înainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a altor instituţii ale statului - sunt şi rămân proprietate publică a judeţului sau a municipiilor, respectiv a municipiului Bucureşti......................................................................................... (3) Arhivele cuprinzând studiile şi documentaţiile menţionate la alin. (1), intrate, la constituire, în patrimoniul societăţilor comerciale înfiinţate pe structura fostelor unităţi de proiectare judeţene şi din municipiul Bucureşti, se gestionează, potrivit legii, de către consiliile judeţene sau de către primăriile municipiilor, respectiv de Primăria Municipiului Bucureşti. (4) Inventarierea arhivelor se face de către comisii constituite în acest scop prin hotărâri ale consiliilor judeţene, municipale, respectiv ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti......................................................................................... (6) În situaţia refuzului predării arhivelor, consiliile judeţene, municipale şi/sau Primăria Municipiului Bucureşti, după caz, se vor adresa în termen de 90 de zile instanţelor judecătoreşti, care vor soluţiona cererile în procedură de urgenţă, potrivit legii. Acţiunea în instanţă este scutită de taxa de timbru. (7) Accesul persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la arhivele cuprinzând documentaţiile prevăzute la alin. (1), precum şi la documentaţiile de urbanism elaborate ulterior acestora şi gestionate de administraţiile publice locale, în vederea întocmirii documentaţiilor tehnice, este neîngrădit şi se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, municipal, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.»30^3. La articolul 35, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(2) Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea suspendă executarea sancţiunii amenzii, dar nu suspendă măsura de oprire a executării lucrărilor, dispusă o dată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale în condiţiile art. 28 alin. (1) şi ale art. 29 alin. (2). De asemenea, plângerea nu suspendă măsura desfiinţării în condiţiile art. 33 alin. (1) a lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor, municipiilor, oraşelor sau comunelor ori a construcţiilor, lucrărilor şi amenajărilor cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor, municipiilor, oraşelor ori comunelor al căror termen prevăzut prin autorizaţie este expirat, dispusă în condiţiile art. 28 alin. (1).»30^4. La articolul 40, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(3) Cotele-părţi prevăzute la alineatele precedente se determină proporţional cu suprafaţa utilă a locuinţelor, a caselor de vacanţă ori a suprafeţelor cu altă destinaţie din clădire, după caz.»"33. La articolul I punctul 31, alineatul (2) al articolului 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare în vederea executării lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă pentru punerea în siguranţă a construcţiilor existente, inclusiv a instalaţiilor aferente, care prezintă pericol public, indiferent de destinaţie, precum şi a lucrărilor la lăcaşuri de cult ori la monumente istorice clasate ori aflate în curs de clasare, indiferent de proprietar, cu excepţia celor în care se desfăşoară activităţi comerciale, este scutită de taxa de autorizare."34. La articolul I, după punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 31^1, cu următorul cuprins:"31^1. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 43. - Prin excepţie de la prevederile art. 4, autorizarea executării lucrărilor de construcţii: a) cu caracter militar se face de către ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate, în baza unor proceduri stabilite împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei; b) aferente infrastructurii de transport rutier de interes naţional se face de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin direcţia de specialitate, cu respectarea prevederilor legii privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.»"35. La articolul I, după punctul 33 se introduc două noi puncte, punctele 33^1 şi 33^2, cu următorul cuprins:"33^1. La articolul 45, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:«(1^1) Autorităţile administraţiei publice competente pot organiza în cadrul structurilor de specialitate prestarea serviciilor privind obţinerea, contra cost în condiţiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii.»33^2. La articolul 45, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(3) Structurile de specialitate constituite în cadrul consiliilor judeţene acordă asistenţă tehnică de specialitate, analizează şi avizează cererile depuse pentru emiterea certificatelor de urbanism şi documentaţiile pentru emiterea autorizaţiilor de construire din competenţa de emitere a primarilor comunelor şi oraşelor care nu au constituite încă structuri de specialitate, în condiţiile prevederilor alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 4 alin. (1) lit. e), la cererea acestora.»"36. La articolul I punctul 34, alineatul (3^1) al articolului 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3^1) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. e), preşedinţii consiliilor judeţene pot emite autorizaţii de construire pentru lucrări din aria de competenţă a primarilor comunelor şi oraşelor care încă nu au constituite structurile de specialitate potrivit prevederilor alin. (1), pe termen limitat, la solicitarea acestora."37. La articolul I, după punctul 34 se introduc trei noi puncte, punctele 34^1, 34^2 şi 34^3, cu următorul cuprins:"34^1. La articolul 45, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(6) Pentru constituirea băncii de date, toţi posesorii de reţele tehnico-edilitare, supra- şi subterane, sunt obligaţi să transmită autorităţilor administraţiei publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti planurile cadastrale cuprinzând traseele reţelelor existente pe teritoriul judeţului şi al localităţilor, respectiv al municipiului Bucureşti. Aceste planuri vor fi puse de autorităţile administraţiei publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti la dispoziţia tuturor primăriilor municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv primăriilor sectoarelor municipiului Bucureşti în a căror rază administrativ-teritorială sunt situate reţelele tehnico-edilitare.»34^2. După articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 47^1, cu următorul cuprins:«Art. 47^1. - Orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă.»34^3. La anexa nr. 1, titlul şi partea introductivă se modifică şi vor avea următorul cuprins:«ANEXA Nr. 1CONŢINUTUL - CADRUal documentaţiei tehnice D.T. pentruautorizarea executării lucrărilor de construcţiiDocumentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se elaborează de proiectanţi autorizaţi, persoane fizice sau juridice, în condiţiile prevederilor art. 9 din prezenta lege şi, după vizarea spre neschimbare, se dezvoltă în proiectul tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor, acordurilor, punctului de vedere al autorităţii pentru protecţia mediului competente, precum şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, cerute prin certificatul de urbanism.Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se întocmeşte pentru:- autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C.;- autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - D.T.A.D.;- autorizarea executării organizării lucrărilor - D.T.O.E.Conţinutul-cadru al documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii cuprinde opisul pieselor scrise şi desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.»"38. La articolul I, după punctul 38 se introduc trei noi puncte, punctele 38^1, 38^2 şi 38^3, cu următorul cuprins:"38^1. La anexa nr. 1, subpunctul 2.2 al listei I «Piese scrise» a secţiunii B «Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare - P.A.D.» se abrogă.38^2. La anexa nr. 1, titlul şi partea introductivă ale secţiunii C se modifică şi vor avea următorul cuprins:«C. Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor - D.T.O.E.Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor D.T.O.E. este necesară în toate cazurile în care se realizează o investiţie şi se prezintă, de regulă, împreună cu documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în condiţiile legii.Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât pe terenul aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, după cum urmează:».38^3. La anexa nr. 1, subpunctul 2 «Memoriu» al listei I «Piese scrise» a secţiunii C «Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor - D.T.O.E.» se modifică şi va avea următorul cuprins:«Acesta va cuprinde:- descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcţiilor, amenajărilor şi depozitelor de materiale;- asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente;- asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului;- precizări cu privire la accese şi împrejmuiri;- precizări privind protecţia muncii.»"39. La articolul I punctul 41, definiţiile "Documentaţie tehnică - D.T." şi "Documentaţie pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii" de la anexa nr. 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"«● Documentaţie tehnică - D.T.Documentaţia tehnică simplificată care prezintă elementele tehnice esenţiale necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare şi prin care se stabilesc principalele coordonate privind încadrarea în indicii urbanistici aprobaţi, amplasarea construcţiilor şi relaţiile acestora cu vecinătăţile, schemele şi fluxurile funcţionale, compoziţia spaţială, structura de rezistenţă, expresia de arhitectură, dotarea şi echiparea construcţiilor - inclusiv soluţiile de asigurare, branşare şi racordare a acestora la infrastructura edilitară, după caz.După emiterea autorizaţiei de construire, documentaţia tehnică - D.T. se dezvoltă în proiectul tehnic - P.Th. şi constituie parte integrantă a acestuia, respectiv a detaliilor de execuţie, fiind interzisă modificarea prevederilor documentaţiei tehnice - D.T., sub sancţiunea nulităţii autorizaţiei de construire.Conţinutul-cadru al documentaţiei tehnice - D.T. este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta lege.● Documentaţie pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţiiTotalitatea documentelor prevăzute la art. 7 alin. (1) din lege care constituie dosarul ce se depune la autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 4 în vederea emiterii autorizaţiei de construire."40. La articolul I, după punctul 41 se introduc patru noi puncte, punctele 41^1, 41^2, 41^3 şi 41^4, cu următorul cuprins:"41^1. La anexa nr. 2, definiţia «Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii» se modifică şi va avea următorul cuprins:«● Drept de execuţie a lucrărilor de construcţiiDreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă titularului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire/desfiinţare:1. dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească);2. drept de creanţă dobândit prin: contract de cesiune, concesiune, comodat, locaţiune. Emiterea autorizaţiei de construire în baza unui contract de comodat/locaţiune se poate face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al proprietarului de drept.»41^2. La anexa nr. 2, definiţia «Instalaţii aferente construcţiilor» se modifică şi va avea următorul cuprins:«● Instalaţii aferente construcţiilorTotalitatea echipamentelor care asigură utilităţile necesare funcţionării construcţiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la branşament/racord la utilizatori, indiferent dacă acestea sunt sau nu încorporate în construcţie. Instalaţiile aferente construcţiilor se autorizează împreună cu acestea sau, după caz, separat.»41^3. La anexa nr. 2, după definiţia «Împrejmuiri» se introduce o nouă definiţie, «Locuri de joacă şi agrement», cu următorul cuprins:«● Locuri de joacă şi agrementConstrucţii specifice pentru divertisment, recreere şi sport pentru populaţie.»41^4. La anexa 2, definiţia «Lucrări de modificare» se modifică şi va avea următorul cuprins:«● Lucrări de modificareLucrări de intervenţii asupra elementelor constructive, structurale şi/sau nestructurale, având ca efect modificarea totală sau în parte a acestora.Lucrările de modificare pot fi: a) lucrări de modificare structurală, din care fac parte, în principal, lucrările de consolidare, de supraetajare şi/sau de extindere a construcţiei; b) lucrări de modificare nestructurală, din care fac parte, în principal, lucrările de amenajări interioare şi recompartimentări uşoare, care nu afectează în mod semnificativ structura de rezistenţă a construcţiei şi pentru care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat.Pentru executarea lucrărilor de modificare, cu excepţia lucrărilor de compartimentare provizorii, nestructurale, este necesară emiterea unei autorizaţii de construire în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în construcţii.»"41. La articolul II, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) În tot cuprinsul legii, sintagma «verificator tehnic» se înlocuieşte cu sintagma «verificator de proiecte»."42. Articolul VII se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. VII. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 şi 825 bis din 13 septembrie 2005, modificate şi completate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 119 din 26 februarie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 27 martie 2009, se vor actualiza în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I."43. Articolul VIII se abrogă.  +  Articolul IITransmiterea către autorităţile administraţiei publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti a planurilor cadastrale cuprinzând traseele reţelelor existente, de către toţi posesorii de reţele tehnico-edilitare, supra- şi subterane, potrivit dispoziţiilor art. 45 alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se va face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă lit. d) a art. 48 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, precum şi art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 5 ianuarie 2009.  +  Articolul IVPrezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEp. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU PEREŞBucureşti, 7 iulie 2009.Nr. 261.----