CODUL DEONTOLOGIC din 15 iunie 2009al farmacistului
EMITENT
  • COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 15 iulie 2009     +  Capitolul I Principii generale  +  Articolul 1 (1) Codul deontologic al farmacistului cuprinde un ansamblu de principii şi reguli ce reprezintă valorile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de farmacist pe teritoriul României. (2) Prezentul cod exprimă adeziunea farmaciştilor români la Carta Universală a Drepturilor Omului şi la Carta Farmaciei Europene.  +  Articolul 2Codul deontologic al farmacistului are drept principal scop: a) ocrotirea drepturilor pacienţilor; b) respectarea obligaţiilor profesionale de către farmacişti; c) apărarea demnităţii şi a prestigiului profesiunii de farmacist.  +  Articolul 3 (1) În exercitarea profesiei sale, farmacistul furnizează servicii de sănătate specializate pacientului şi publicului în general fără niciun fel de discriminare. (2) Relaţiile dintre farmacist şi beneficiarii serviciilor acordate trebuie să aibă la bază încrederea în competenţa şi experienţa profesională a farmacistului. (3) Această încredere obligă farmacistul ca de-a lungul întregii sale cariere să asigure şi să menţină la cel mai înalt nivel performanţele şi conduita sa profesională şi personală, să îşi actualizeze cunoştinţele profesionale permanent în sfera activităţii sale.  +  Articolul 4Principiile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de farmacist sunt următoarele: a) exercitarea profesiei se face exclusiv în respect faţă de viaţa şi de persoana umană; b) în orice situaţie primează interesul pacientului şi sănătatea publică; c) respectarea în orice situaţie a drepturilor pacientului; d) colaborarea ori de câte ori este cazul cu toţi factorii implicaţi în asigurarea stării de sănătate a pacientului; e) adoptarea unui rol activ faţă de informarea şi educaţia sanitară a publicului, precum şi faţă de combaterea toxicomaniei, polipragmaziei, dopajului, automedicaţiei şi a altor flageluri; f) acordarea serviciilor farmaceutice se face la cele mai înalte standarde de calitate posibile pe baza unui nivel înalt de competenţă ştiinţifică, aptitudini practice şi performanţe profesionale, în concordanţă cu progresele ştiinţelor şi practicii farmaceutice; g) în exercitarea profesiei farmaciştii trebuie să dovedească loialitate şi solidaritate unii faţă de alţii în orice împrejurare, să îşi acorde colegial ajutor şi asistenţă pentru realizarea îndatoririlor profesionale; h) farmaciştii trebuie să se comporte cu cinste şi demnitate profesională şi să nu prejudicieze în niciun fel profesia de farmacist sau să submineze încrederea publică în aceasta.  +  Articolul 5În situaţiile în care în rezolvarea unei probleme alegerea soluţiei nu este prevăzută în normele legale, farmacistul trebuie să ia o decizie concordantă cu etica profesiei şi să îşi asume responsabilitatea.  +  Articolul 6Pentru respectarea principiilor de mai sus farmacistul este obligat să îşi păstreze libertatea şi independenţa profesională conform jurământului profesiei.  +  Articolul 7Colegiul Farmaciştilor din România garantează menţinerea standardelor profesionale la cel mai înalt nivel posibil, în scopul ocrotirii sănătăţii publice, prin supravegherea respectării de către farmacişti a îndatoririlor profesionale şi a eticii profesionale, precum şi prin apărarea independenţei, onoarei şi demnităţii profesionale.  +  Capitolul II Standarde deontologice  +  Secţiunea 1 Responsabilitatea personală şi independenţa farmaciştilor  +  Articolul 8 (1) Indiferent de sfera de activitate, farmacistul trebuie să aibă în centrul atenţiei sale binele pacientului şi al publicului în general. (2) Farmacistul este răspunzător pentru toate deciziile sale profesionale, indiferent de responsabilităţile asumate în exercitarea profesiei sale.  +  Articolul 9În vederea îndeplinirii dispoziţiilor art. 8, farmacistul, în timpul exercitării actului profesional, este obligat să respecte următoarele reguli: a) să îşi exercite profesia în conformitate cu procedurile standard de operare scrise, prevăzute de regulile de bună practică din domeniul său de activitate; b) să îşi îndeplinească îndatoririle profesionale cu competenţă, în termenele stabilite; c) să profeseze doar în acele posturi în care i se permite să îşi respecte îndatoririle esenţiale ca farmacist, libertatea de decizie şi independenţă profesională; d) să accepte acele posturi pentru care are competenţa şi disponibilitatea necesare pentru a îndeplini cu succes îndatoririle profesionale. În acest sens trebuie să se informeze asupra specificului activităţii, accesului la mijloacele necesare pentru exercitarea profesiunii la standardele necesare; e) să îşi îndeplinească personal atribuţiile şi la nevoie să delege o persoană competentă autorizată pentru îndeplinirea anumitor activităţi profesionale, asumându-şi răspunderea; f) să informeze imediat o persoană responsabilă în cazul în care nu îşi poate îndeplini îndatoririle profesionale, pentru a se putea lua la timp măsuri de remediere; g) să raporteze medicului prescriptor sau autorităţilor competente orice efect nedorit sau advers al medicamentelor, în scopul optimizării tratamentelor; h) să se abţină să critice sau să condamne convingerile personale ori religioase ale pacientului care apelează la serviciile sale; i) să acorde servicii în mod egal pentru toţi pacienţii, fără discriminare, în ordinea solicitării acestora, cu excepţia situaţiilor de urgenţă; j) să se asigure că serviciile sale au fost percepute şi înţelese corect de pacient, încurajându-l să participe activ la reuşita tratamentului; k) să nu refuze nejustificat acordarea serviciilor care îi intră în atribuţii, conform legii.  +  Articolul 10Farmacistul poate refuza acordarea unor servicii către pacient atunci când refuzul este justificat de interesul sănătăţii pacientului.  +  Articolul 11Înainte de a-şi asuma o funcţie de conducere, farmacistul trebuie să se autoevalueze şi să se asigure că este capabil să îndeplinească toate responsabilităţile acestei funcţii.  +  Articolul 12În exercitarea funcţiei, farmacistul-şef are următoarele obligaţii: a) trebuie să se informeze asupra tuturor aspectelor şi cerinţelor legate de funcţia pe care o îndeplineşte; b) trebuie să se asigure că toţi membrii personalului aflat în subordinea sa sunt informaţi asupra atribuţiilor profesionale pe care trebuie să le îndeplinească; c) trebuie să transmită instrucţiunile clar pentru a împiedica orice risc de eroare; în măsura posibilităţilor, el va transmite în scris proceduri standard de operare; d) se asigură că membrii personalului aflat în subordinea să îşi îndeplinesc atribuţiile în conformitate cu prevederile legale, dar şi cu competenţa şi aptitudinile personale; e) trebuie să respecte independenţa profesională a farmaciştilor din subordine; f) se asigură că echipamentele, localul şi utilităţile de la locul de muncă sunt menţinute la standardele acceptate pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor profesionale; g) se asigură că toate activităţile profesionale desfăşurate sub controlul său, precum şi cele exercitate de el personal sunt supuse asigurării de răspundere profesională; h) se asigură că toate măsurile privind păstrarea confidenţialităţii sunt efective; i) are datoria să notifice colegiului pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea orice schimbare de interes profesional privind membrii personalului din subordinea sa ori funcţia sa; j) trebuie să accepte, în măsura posibilităţilor, elevi şi studenţi pentru îndeplinirea stagiului de practică în unitatea pe care o conduce.  +  Secţiunea a 2-a Competenţa profesională  +  Articolul 13Farmacistul trebuie să îşi asigure şi să îşi menţină la un înalt nivel pregătirea profesională, prin actualizarea permanentă a cunoştinţelor în aria sa profesională, în scopul îndeplinirii atribuţiilor cu competenţa necesară.  +  Articolul 14În vederea actualizării permanente a cunoştinţelor profesionale, farmacistul este obligat: a) să îşi planifice şi să participe la formele de pregătire profesională organizate sau acreditate de Colegiul Farmaciştilor din România; b) să evalueze şi să aplice în practica curentă cunoştinţele actualizate permanent; c) să ateste cu documente doveditoare pregătirea sa, prin formele programelor de dezvoltare profesională acceptate, atunci când acest lucru îi este solicitat de comisiile de specialitate ale colegiului teritorial la care este înregistrat.  +  Secţiunea a 3-a Confidenţialitatea  +  Articolul 15Farmacistul are datoria de a respecta şi proteja informaţia profesională.  +  Articolul 16Farmacistul trebuie să respecte şi să protejeze confidenţialitatea informaţiilor referitoare la pacienţi, obţinute în cursul activităţilor profesionale.  +  Articolul 17Informaţiile pot fi dezvăluite în următoarele cazuri: a) când pacientul şi-a dat consimţământul scris; b) când tutorele pacientului a consimţit în scris, dacă vârsta pacientului sau starea sa de sănătate nu permite aceasta; c) când este necesar pentru a preveni afectări majore sau punerea în pericol a sănătăţii pacientului, a unei terţe persoane sau a publicului în general; d) stabilirea vinovăţiei în cazul săvârşirii unor infracţiuni, la solicitarea instanţei de judecată; e) în alte situaţii prevăzute de lege.  +  Articolul 18Farmacistul nu trebuie să dezvăluie, decât cu acordul scris al medicului prescriptor, nicio informaţie referitoare la practica prescrierii acestuia.  +  Articolul 19Farmacistul trebuie să protejeze informaţia profesională internă, respectând următoarele reguli: a) să nu permită accesul terţilor la informaţii privind activitatea unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, decât cu acordul scris al angajatorului sau în alte situaţii prevăzute de lege; b) să respecte cerinţele legale de protecţie a informaţiilor privind acumularea şi utilizarea acestora; c) să asigure protecţia informaţiilor la operaţiunile de stocare, transmitere, primire ori distrugere.  +  Secţiunea a 4-a Relaţiile de colaborare ale farmacistului  +  Articolul 20În exercitarea profesiei, farmacistul are datoria ca în interesul bolnavului şi al pacientului în general să colaboreze cu toţi confraţii săi. În acest sens: a) toţi farmaciştii îşi acordă ajutor reciproc şi consultanţă pentru realizarea îndatoririlor profesionale; b) farmaciştii îşi rezolvă singuri litigiile, cu respectarea spiritului de colegialitate; dacă nu reuşesc, fac apel la comisia de litigii a colegiului; c) farmacistul trebuie să îşi trateze toţi colaboratorii cu respect, bunăvoinţă şi colegialitate; d) farmacistul trebuie să dovedească în orice împrejurare solidaritate faţă de colegii săi şi loialitate faţă de corpul profesional şi profesia de farmacist.  +  Articolul 21În interesul pacientului şi al publicului în general, farmacistul trebuie să colaboreze cu medicul şi cu alţi membri ai echipei de sănătate. În acest sens: a) farmacistul colaborează activ cu medicul prescriptor pentru a realiza efectuarea tratamentului pacientului la timp, în parametrii optimi şi în interesul acestuia; b) în colaborarea sa cu medicul, farmacistul se va abţine de la orice înţelegere în scop material sau de altă natură care ar avea drept rezultat încălcarea dreptului pacientului; c) farmacistul trebuie să se abţină de la orice fapt care ar putea aduce prejudicii demnităţii şi imaginii medicului sau altor membri ai profesiunilor sanitare, pentru a nu crea neîncredere pacientului.  +  Secţiunea a 5-a Concurenţa neloială  +  Articolul 22Farmacistul nu trebuie să utilizeze mijloacele concurenţei neloiale în vederea obţinerii unor avantaje materiale sau de altă natură.  +  Articolul 23Se consideră a fi practici neloiale, fără a fi limitative, următoarele activităţi: a) atragerea pacienţilor prin oferirea de avantaje materiale sau reclamă mincinoasă; b) folosirea de funcţia deţinută ori de mandatul încredinţat în cadrul organelor de conducere pentru atragerea de pacienţi.  +  Articolul 24Este sancţionabilă denunţarea nejustificată şi în scop concurenţial a colegilor.  +  Secţiunea a 6-a Publicitatea  +  Articolul 25Orice informaţie furnizată publicului de către farmacist în legătură cu serviciile de sănătate oferite trebuie să fie corectă, decentă, legală şi onestă.  +  Articolul 26Orice informaţie şi material promoţional cu privire la serviciile profesionale trebuie să fie în concordanţă cu rolul farmacistului în promovarea sănătăţii şi să permită pacientului să decidă independent asupra solicitării serviciului respectiv.  +  Articolul 27În scopul promovării unor servicii proprii, farmaciştii trebuie să se abţină de la a defăima serviciile profesionale ale altor confraţi.  +  Articolul 28Farmacistul trebuie să se abţină de la orice procedee sau mijloace contrare demnităţii profesionale, care ar prejudicia dreptul pacientului de a-şi alege singur farmacistul.  +  Articolul 29Pe tot timpul exercitării profesiei, farmacistul trebuie să se asigure că acţiunile de promovare a medicamentelor, în care este implicat sau care au loc în unităţile în care el lucrează, sunt în conformitate cu prevederile legale privind publicitatea medicamentelor.  +  Articolul 30Farmacistul se va asigura că promovarea medicamentelor nu implică obligarea pacientului de a cumpăra sau de a primi medicamente nedorite sau în exces, în locul celor dorite sau împreună cu acestea.  +  Secţiunea a 7-a Servicii farmaceutice de urgenţă  +  Articolul 31 (1) Pentru asigurarea continuităţii asistenţei cu medicamente a populaţiei, farmaciştii trebuie să furnizeze, în condiţiile legii, servicii farmaceutice de urgenţă. (2) Furnizarea serviciilor farmaceutice de urgenţă se va face cu respectarea următoarelor principii: a) farmacistul va utiliza toate cunoştinţele sale profesionale pentru a veni în sprijinul pacientului; b) pentru a realiza un serviciu de calitate, farmacistul va solicita pacientului sau aparţinătorului acestuia toate informaţiile legate de urgenţa cererii sale, respectiv medicaţia curentă, existenţa altor afecţiuni sau alergii, precum şi alte aspecte care pot influenţa decizia farmacistului; c) decizia farmacistului va fi luată avându-se în vedere şi afecţiunea pentru care se solicită medicamentul, grupa terapeutică din care face parte medicamentul, efectele adverse şi contraindicaţiile; d) în funcţie de gravitatea situaţiei prezentate, farmacistul va încerca să ia legătura cu medicul curant al pacientului sau cu un alt medic; e) dozele eliberate pot fi pentru maximum 24 de ore, în zilele lucrătoare, şi pentru maximum 72 de ore, pentru sfârşitul de săptămână şi sărbătorile legale; f) orice intervenţie de acest tip va fi însoţită de recomandarea farmacistului ca pacientul să se adreseze imediat medicului; g) în cazul copiilor, eliberarea unui medicament va fi însoţită de recomandarea către părinţi de a consulta în cel mai scurt timp medicul de familie sau de a apela la serviciul de urgenţă; h) medicamentele psihotrope şi stupefiante nu fac obiectul serviciilor farmaceutice de urgenţă.  +  Articolul 32Pentru a realiza în condiţii bune serviciile farmaceutice de urgenţă, farmacistul este obligat să acorde primul ajutor, în limita competenţelor sale, şi să solicite intervenţia serviciilor specializate, informând asupra măsurilor luate din proprie iniţiativă.  +  Articolul 33 (1) Farmacistul poate elibera medicamente fără prescripţie medicală în următoarele situaţii: a) pacientul este bolnav cronic şi este cunoscut de către farmacist sau se află în evidenţele farmaciei ca utilizator al medicamentului solicitat, dar din diverse motive nu a putut ajunge la medic; b) pacientul nu posedă o prescripţie medicală, dar prezintă un bilet de ieşire din spital, o scrisoare medicală etc.; c) pacientul prezintă o prescripţie a cărei valabilitate a expirat; d) pacientul prezintă o schemă de tratament parafată de medicul prescriptor; e) pacientul este în tranzit şi nu îşi poate continua tratamentul; f) alte situaţii de urgenţă în care farmacistul va decide, după caz, eliberarea unui medicament pe o durată limitată, până la obţinerea unei prescripţii, cu îndrumarea pacientului către medicul de familie, centrul de sănătate sau permanenţă, compartimentul ori unitatea de primire a urgenţelor sau apelarea numărului de urgenţă 112. (2) Farmaciile din mediul rural pot furniza servicii farmaceutice de urgenţă şi în situaţia în care în localitate nu există cabinete medicale sau medicul nu este prezent; în aceste situaţii, furnizarea serviciilor farmaceutice se va face cu respectarea principiilor prevăzute la art. 31.  +  Articolul 34Când nu poate să acorde pacientului serviciul solicitat, farmacistul trebuie să îndrume pacientul spre un serviciu specializat de asistenţă medicală.  +  Articolul 35În cazuri urgente, farmacistul trebuie să acorde asistenţă pacienţilor, dacă este solicitat, şi în afara programului farmaciei.  +  Secţiunea a 8-a Incompatibilităţi  +  Articolul 36 (1) Se recunoaşte ca activitate profesională activitatea desfăşurată în mod legal de farmacişti în unul sau mai multe dintre domeniile următoare: a) prepararea formelor farmaceutice ale medicamentelor; b) fabricarea şi controlul medicamentelor; c) controlul medicamentelor într-un laborator pentru controlul medicamentelor; d) depozitarea, conservarea şi distribuirea medicamentelor angro; e) prepararea, controlul, depozitarea şi distribuţia medicamentelor în farmacii deschise publicului; f) prepararea, controlul, depozitarea şi eliberarea medicamentelor din farmaciile de spital; g) acordarea de informaţii şi consultanţă privind medicamentele. (2) Farmacistul, în conformitate cu pregătirea sa universitară, este competent să exercite şi alte activităţi profesionale, precum: a) colaborare cu medicul pentru stabilirea şi urmărirea terapiei pacientului; b) farmacovigilenţă; c) fabricarea, controlul, depozitarea, conservarea şi distribuţia produselor din plante, suplimentelor nutritive, produselor igieno-cosmetice, dispozitivelor medicale, medicamentelor de uz veterinar, substanţelor farmaceutice active şi auxiliare; d) analize în laboratoare de biochimie, toxicologie şi igienă a mediului şi alimentelor; e) marketing şi management farmaceutic; f) activităţi didactice, cercetare sau administraţie sanitară. (3) În toate activităţile prevăzute la alin. (1) farmacistul are deplină răspundere şi drept de decizie.  +  Articolul 37Exercitarea profesiei de farmacist este incompatibilă cu: a) exercitarea concomitentă a profesiei de medic; b) starea de sănătate fizică sau psihică necorespunzătoare pentru exercitarea profesiei de farmacist; c) comerciant persoană fizică; d) exercitarea unor activităţi contrare legii sau bunelor moravuri; e) calitatea de lucrător comercial sau agent comercial; f) angajat al altor unităţi decât cele care au ca obiect de activitate serviciile farmaceutice, cercetarea farmaceutică, producţia ori distribuţia de medicamente sau activităţile prevăzute la art. 36 alin. (2).  +  Articolul 38Dacă în termen de 15 zile de la notificarea făcută de Colegiul Farmaciştilor din România farmacistul aflat într-o situaţie de incompatibilitate nu renunţă la activitatea incompatibilă cu profesia de farmacist, se suspendă de drept calitatea de membru al Colegiului Farmaciştilor din România şi dreptul de exercitare a profesiei de farmacist.  +  Articolul 39 (1) Farmaciştii care ocupă funcţii publice în cadrul aparatului central al Ministerului Sănătăţii, în cadrul autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi, respectiv, în cadrul caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti pot desfăşura în afara programului normal de lucru, în condiţiile legii, activităţi profesionale, potrivit calificării pe care o deţin exclusiv în unităţi sanitare sau farmaceutice private. (2) Farmaciştilor prevăzuţi la alin. (1) li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 40Farmacistul răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesionale, a Codului deontologic al farmacistului şi a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Colegiului Farmaciştilor din România, pentru nerespectarea deciziilor adoptate de organele de conducere ale Colegiului Farmaciştilor din România, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale Colegiului Farmaciştilor din România.  +  Articolul 41Orice comportament în exercitarea profesiei care încalcă principiile prezentului cod poate face obiectul unei reclamaţii privind încălcarea eticii profesionale de către farmacist.  +  Articolul 42Judecarea cazurilor de abateri de la prezentul cod se soluţionează, conform legii şi Statutului Colegiului Farmaciştilor din România, de comisia de disciplină competentă.  +  Articolul 43În aplicarea procedurii disciplinare, instanţele Colegiului Farmaciştilor din România trebuie să judece cauzele disciplinare ţinând cont de circumstanţele în care s-a petrecut fapta.----