PROCEDURĂ din 28 mai 2009de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI
  • MINISTERUL ECONOMIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 14 iulie 2009     +  Articolul 1 (1) Producătorii existenţi pe piaţă sunt obligaţi să se înregistreze la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în registrul prevăzut la art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori. (2) Pentru analiza documentaţiei şi emiterea numărului de înregistrare se plăteşte un tarif de 500 lei în contul indicat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. (3) Înregistrarea se face în baza următoarelor documente: a) cererea de acordare a numărului de înregistrare privind introducerea pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; b) informaţii generale pentru anul anterior celui în care se face înregistrarea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; c) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, copie conform cu originalul; d) certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în original, eliberat cu maximum 15 zile înainte de data depunerii documentaţiei; e) dovada de achitare a tarifului. (4) Documentele necesare înscrierii în registru se depun la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului sau se transmit prin poştă.  +  Articolul 2 (1) Numărul de înregistrare în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori se eliberează în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete prevăzute la art. 1 alin (3), conform Formularului al cărui conţinut este prevăzut în anexa nr. 3. (2) Numărul de înregistrare în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori se eliberează direct de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului unei persoane autorizate a solicitantului sau unei alte persoane împuternicite de acesta, pe baza actului de identitate şi a împuternicirii în original. (3) Orice modificare a datelor transmise prin documentaţia de înregistrare va fi anunţată la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în termen de 30 de zile lucrătoare de la apariţia acesteia. (4) În cazul în care Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului apreciază că modificarea survenită implică emiterea unui nou număr de înregistrare în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori, solicită operatorului economic achitarea unui tarif de 100 lei în contul indicat de aceasta.  +  Articolul 3 (1) Numărul de înregistrare în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori obţinut de un operator economic este valabil doar însoţit de anexa la numărul de înregistrare în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la procedură (2) Anexa la numărul de înregistrare în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori se actualizează anual. (3) Cererea de actualizare a anexei la numărul de înregistrare în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori, întocmită conform modelului din anexa nr. 4, se transmite la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului până la data de 28 februarie a fiecărui an, însoţită de următoarele acte: a) Planul de gestionare a deşeurilor de baterii şi acumulatori:1. pentru producătorii care au predat responsabilitatea privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori - copia contractului cu organizaţia colectivă autorizată;2. pentru producătorii care acţionează individual: modul în care au organizat activităţile de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori şi gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori colectate, inclusiv copii ale contractelor cu operatorii economici autorizaţi care colectează şi/sau gestionează deşeurile de baterii şi acumulatori colectate; b) raportarea datelor privind bateriile şi acumulatorii introduşi pe piaţă şi modul de gestionare a deşeurilor de baterii şi acumulatori pentru anul anterior celui în care se face actualizarea anexei la numărul de înregistrare în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori; c) informaţii generale pentru anul anterior celui în care se face înregistrarea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; d) Dovada de achitare a tarifului de 100 lei pentru actualizarea anexei la numărul de înregistrare în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori în contul indicat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. (4) Pentru actualizarea anuală a anexei la numărul de înregistrare în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori, producătorul poate alege opţiunea îndeplinirii responsabilităţilor prin transferare către o organizaţie colectivă numai dacă există cel puţin o organizaţie colectivă autorizată. (5) Anexa la numărul de înregistrare în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori se eliberează în termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete prevăzute la alin. (3). (6) Eliberarea anexei la numărul de înregistrare în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori se face direct de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului persoanei autorizate a solicitantului sau unei alte persoane împuternicite de aceasta, pe baza actului de identitate şi a împuternicirii în original.  +  Articolul 4Numărul de înregistrare primit în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori este comunicat în reţeaua de distribuţie a producătorului, conform art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la atribuire.  +  Articolul 5 (1) Producătorii care renunţă la introducerea pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor sunt obligaţi să solicite radierea din registru la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în termen de 15 zile lucrătoare de la încetarea activităţii. (2) Cererea de radiere este însoţită de raportarea corespunzătoare intervalului dintre data ultimei raportări şi data cererii de radiere.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa 1la procedură    Antet solicitant    Nr. ......../..........                                     CERERE                de acordare a numărului de înregistrare privind              introducerea pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor    Subscrisa, ..........................................., cu sediul social  în ............................., str. .................... nr. .....,  bl. ..., ap. ....., judeţul/sectorul ..................., înregistrată la  Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ......................., cod unic de  înregistrare nr. ..................., cont bancar nr. ....................,  deschis la ......................, sucursala ....................,  telefon ...................., fax ................., e-mail ..............,  reprezentată prin ........................, în calitate de ...............,  solicită acordarea numărului de înregistrare pentru introducerea pe piaţă a  bateriilor şi acumulatorilor de tipul ................................ *1).    Anexăm documentele specifice prevăzute la art. 1 alin. (3) din Procedura  de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori, aprobată prin  Ordinul ministrului mediului şi al ministrului economiei nr. 669/1.304/2009.    Intenţionăm să ne îndeplinim responsabilităţile de colectare şi gestionare  a deşeurilor de baterii şi acumulatori*2):      _     [_] individual     [_] prin transferarea responsabilităţii către o organizaţie colectivă  autorizată conform legislaţiei în vigoare.    Declarăm pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentele  prezentate în copie sunt conforme cu originalul.    Data ....................                              Persoana autorizată,                  ...............................................                   (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)-------    *1) Se vor specifica una sau mai multe dintre categoriile prevăzute în  anexa nr. 2 la procedură.    *2) Se va bifa opţiunea corespunzătoare.  +  Anexa 2la procedură    Antet solicitant    Nr. ........./.............                              Informaţii generale    Tipuri de baterii şi acumulatori introduşi pe piaţă ┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐ │ Tipul de baterie/acumulator │ Greutatea │ Nr. bucăţi │ │ │ [tone] │ │ ├────────────────────┬──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │1a Alcaline │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │1b Litiu │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │1c Zinc carbon │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │1d Zinc aer │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │1e Oxid de mercur [H(g)O] │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │1f Oxid de argint [Ag(2)O] │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ Baterii portabile │1g Ansamblu de baterii │ │ │ │(categoriile 1 şi 2)├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │1h Altele │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │2a Nichel Cadmiu (NiCd) │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │2b Plumb │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │2c Nichel metal hidrura (NiMH)│ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │2d Litiu ion │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │2e Litiu polimer │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │2f Altele │ │ │ ├────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ Baterii auto │3a Plumb acid │ │ │ │ (categoria 3) ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │3b Nichel cadmiu (NiCd) │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │3c Altele │ │ │ ├────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │Baterii industriale │4a Plumb acid │ │ │ │(categoria 4) ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │4b Nichel cadmiu (NiCd) │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │4c Altele │ │ │ └────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────┴────────────┘                              Persoana autorizată,                   .........................................                   (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)  +  Anexa 3la procedurăNumărul de înregistrare înRegistrul producătorilor de baterii şi acumulatoriÎn baza Hotărârii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu modificările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori,în urma analizării documentelor transmise şi a verificării,se emite:                 NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE ..................  pentru ........................, cod unic de înregistrare .............. din  localitatea ........................, sectorul/judeţul ................  str. ................................. nr. ................, în scopul  introducerii pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor, conform anexei la  numărul de înregistrare în Registrul producătorilor de baterii şi  acumulatori care face parte integrantă din prezentul formular.    Numărul de înregistrare este valabil începând cu data de .................                        Preşedintele Agenţiei Naţionale                           pentru Protecţia Mediului,                        ................................                             Semnătura şi ştampila                            .......................  +  Anexăla numărul de înregistrare în Registrul producătorilor de baterii şiacumulatori    Data emiterii anexei ....................  Pentru ................................, cod unic de înregistrare ..........,  din localitatea ................., sectorul/judeţul .............  str. .................... nr. ....., înregistrat în Registrul producătorilor  de baterii la numărul ..........................................., în scopul  punerii pe piaţă în anul ............... a următoarelor tipuri de baterii şi  acumulatori ...............................................*1)    Prezenta anexă este parte integrantă a numărului de înregistrare  .................................. şi este valabilă până la data de  28 februarie ................ .                        Preşedintele Agenţiei Naţionale                           pentru Protecţia Mediului,                        ................................                              Semnătura şi parafa                              ....................--------    *1) Se vor specifica una sau mai multe dintre categoriile prevăzute în        anexa nr. 2 la procedură.  +  Anexa 4la procedură    Antet solicitant    Nr. ......../..........                                     CERERE               de actualizare a anexei la numărul de înregistrare             în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori    Subscrisa, ........................................., cu sediul social  în ............................., str. ............................. nr.  ....., bl. ..., ap. ....., judeţul/sectorul ..............., înregistrată la  Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ..........................., cod  unic de înregistrare nr. ......................., cont bancar nr. ..........,  deschis la ............................., sucursala .......................,  telefon ..................., fax .................., e-mail ................,  având numărul de înregistrare în Registrul producătorilor de baterii şi  acumulatori ......................., reprezentată prin .....................,  în calitate de ..............................., solicită actualizarea anexei  la numărul de înregistrare în Registrul producătorilor de baterii şi  acumulatori.    Anexăm documentele specifice prevăzute la art. 3 alin. (3) din Procedura de  înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori, aprobată prin  Ordinul ministrului mediului şi al ministrului economiei nr. 669/1.304/2009.    Îndeplinim responsabilităţile de colectare şi gestionare a deşeurilor de  baterii şi acumulatori*1):    [_] individual    [_] prin transferarea responsabilităţii către o organizaţie colectivă    autorizată conform legislaţiei în vigoare.    Ne asumăm răspunderea, potrivit legii penale, că documentele prezentate  în copie sunt conforme cu originalul.  Data .................                              Persoana autorizată,                  ...........................................                   (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)-------    *1) Se va bifa opţiunea corespunzătoare.------