HOTĂRÂRE nr. 731 din 24 iunie 2009privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni şi modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 14 iulie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Fundeni nr. 258, sectorul 2, prin desprinderea unei părţi din patrimoniul Institutului Clinic Fundeni Bucureşti aferent secţiilor clinice de chirurgie generală I şi II, secţiilor clinice de gastroenterologie I, II şi III, ambulatoriului integrat aferent acestora, secţiei clinice ATI III, laboratorului de endoscopie şi serviciului de anatomie patologică, precum şi colectivele de cercetare gastroenterologie şi hepatologie, cercetare clinică şi experimentală, cercetare chirurgie generală şi transplant hepatic, cercetare bacteriologie şi cercetare ATI. (2) Laboratoarele de analize medicale, laboratorul de radiologie şi imagistică medicală şi radiologie intervenţională, sterilizare, transfuzii, laboratorul de endoscopie şi serviciul de anatomie patologică vor fi folosite de către cele două instituţii, în comun, pe bază de protocol încheiat în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ. (3) Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni are ca obiect de activitate: a) furnizarea de servicii medicale; b) cercetarea ştiinţifică medicală; c) învăţământul medical universitar şi postuniversitar; d) coordonarea de programe naţionale de sănătate; e) transplantul hepatic; f) alte tipuri de transplant de organe abdominale; g) terapii celulare; h) furnizarea de servicii ştiinţifice; i) valorificarea rezultatelor cercetării şi activităţilor medicale ştiinţifice şi de învăţământ; j) consultanţă de specialitate. (2) Activitatea de cercetare ştiinţifică medicală, precum şi activităţile conexe se efectuează în cadrul unor contracte de cercetare interne şi internaţionale.  +  Articolul 3 (1) Structura organizatorică a Institutului Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Structura organizatorică a Institutului Clinic Fundeni Bucureşti se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni urmează să fie acreditat de Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, în condiţiile legii.  +  Articolul 5 (1) Conducerea Institutului Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni va fi asigurată de un manager şi un comitet director, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Până la numirea potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea Institutului Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni se numeşte, prin ordin al ministrului sănătăţii, până la ocuparea posturilor prin concurs.  +  Articolul 6 (1) Personalul din cadrul secţiilor clinice de chirurgie generală I şi II, secţiilor clinice de gastroenterologie I, II şi III, ambulatoriului integrat aferent acestora, secţiei clinice ATI III, laboratorului de endoscopie şi serviciului de anatomie patologică, precum şi colectivele de cercetare gastroenterologie şi hepatologie, cercetare clinică şi experimentală, cercetare chirurgie generală şi transplant hepatic, cercetare bacteriologie şi cercetare ATI din Institutul Clinic Fundeni Bucureşti se preia de către institutul nou-înfiinţat, potrivit art. 1 alin. (1), şi îşi păstrează drepturile salariale avute la data preluării. (2) Personalul necesar înfiinţării farmaciei, precum şi personalul tehnic, economic, administrativ, informatică, de deservire şi muncitor va fi asigurat prin redistribuire de la Institutul Clinic Fundeni Bucureşti, în funcţie de normativul de personal în vigoare. (3) Ulterior înfiinţării, necesarul de personal se asigură prin concurs organizat, în condiţiile legii.  +  Articolul 7Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni se finanţează integral din venituri proprii, realizate din sumele încasate pentru serviciile medicale şi alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse prevăzute de art. 190 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8Imobilele compuse din construcţii şi terenul aferent acestora, proprietatea publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, respectiv Institutul Clinic Fundeni Bucureşti, în care îşi desfăşoară activitatea secţiile clinice de chirurgie generală I şi II, secţiile clinice de gastroenterologie I, II şi III, ambulatoriul integrat aferent acestora, secţia clinică ATI III, laboratorul de endoscopie şi serviciul de anatomie patologică, precum şi colectivele de cercetare gastroenterologie şi hepatologie, cercetare clinică şi experimentală, cercetare chirurgie generală şi transplant hepatic, cercetare bacteriologie şi cercetare ATI, având elementele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se preiau în administrare, în condiţiile legii, de Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni.  +  Articolul 9Partea din patrimoniul secţiilor clinice de chirurgie generală I şi II, secţiilor clinice de gastroenterologie I, II şi III, ambulatoriului integrat aferent acestora, secţiei clinice ATI III, laboratorului de endoscopie şi serviciului de anatomie patologică, precum şi colectivele de cercetare gastroenterologie şi hepatologie, cercetare clinică şi experimentală, cercetare chirurgie generală şi transplant hepatic, cercetare bacteriologie şi cercetare ATI din cadrul Institutului Clinic Fundeni Bucureşti, stabilit pe baza ultimelor situaţii financiare întocmite, personalul prevăzut la art. 6 alin. (1), precum şi drepturile şi obligaţiile acestora se preiau de către Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 10La anexa nr. 2 lit. A "Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii" cap. II "Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate" din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul 19^1 se introduce un nou punct, punctul 19^2, cu următorul cuprins:"19^2. Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni"  +  Articolul 11Se aprobă completarea Descriere tehnică (pe scurt) intervenită la poziţiile cu nr. M.F. 144500 şi 144501 din anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
  Nr. M.F Cod de clasifi- care Denumire Descriere tehnică (pe scurt)
  "144500 8.29.06 Clădirea A 7 corpuri clădire, S constr. 5.777 mp, inclusiv Betatron PT1; suprafaţă desfăşurată utilă 30.995 mp
  144501 8.29.06 Clădire B S constr. 5.419 mp, 12 corpuri de clădire; suprafaţă desfăşurată utilă 36.089 mp"
   +  Articolul 12La cap. III "Unităţi sanitare cu activitate de cercetare şi de învăţământ sau care coordonează programe de sănătate şi se finanţează din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat" din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 529/2002 privind finanţarea unităţilor sanitare şi a instituţiilor din reţeaua Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002, cu modificările ulterioare, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 25, cu următorul cuprins:"25. Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni"PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------Ministrul sănătăţii,Ion BazacMinistrul educaţiei, cercetării şi inovării,Ecaterina AndronescuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 24 iunie 2009.Nr. 731.  +  Anexa
  *Font 9*
                               DATELE DE IDENTIFICARE
        ale imobilelor compuse din construcţii şi terenul aferent acestora,
         care se preiau în administrare de către Institutul Clinic de Boli
                      Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni
  ┌───┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────────────┬────────────────────────────┐│Nr.│Locul unde │Persoana │Persoana │Imobilul care se │ Caracteristicile tehnice ││crt│este situat │juridică de │juridică la │preia │ ale imobilului ││ │imobilul │la care se │care se │ │ ││ │Denumire │transmite │transmite │ │ ││ │ │imobilul │imobilul │ │ │├───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ 1.│Municipiul │Domeniul │Domeniul │- imobil:Clădire A│Clădire A, corp A1, etaj I ││ │Bucureşti, │public al │public al │- cod 8.29.06 │Suprafaţă desfăşurată ││ │şos. Fundeni│statului │statului │- nr. M.F.P 144500│utilă = 550 mp ││ │nr. 258, │şi din admi-│şi din admi-│ (parţial) ├────────────────────────────┤│ │sectorul 2 │nistrarea │nistrarea │- suprafaţă │Clădire A, corp A1, etaj III││ │ │Ministerului│Ministerului│desfăşurată utilă │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │Sănătăţii - │Sănătăţii - │= 5.979,66 mp │= 546,48 mp ││ │ │Institutul │Institutul │ ├────────────────────────────┤│ │ │Clinic │Clinic de │ │Clădire A, corp A2, parter ││ │ │Fundeni │Boli │ │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │Bucureşti │Digestive şi│ │= 527,1 mp ││ │ │ │Transplant │ ├────────────────────────────┤│ │ │ │Hepatic │ │Clădire A, corp A2, etaj III││ │ │ │Fundeni │ │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 546,48 mp ││ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │Clădire A, corp B, subsol ││ │ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 210 mp ││ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │Clădire A, corp B, parter ││ │ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 80 mp ││ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │Clădire A, corp B, etaj I ││ │ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 210 mp ││ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │Clădire A, corp B, etaj III ││ │ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 210 mp ││ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │Clădire A, corp B, etaj VIII││ │ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 220 mp ││ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │Clădire A, corp B, etaj IX ││ │ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 220,6 mp ││ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │Clădire A, corp C, etaj I ││ │ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 269 mp ││ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │Clădire A, corp C, etaj III ││ │ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 269 mp ││ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │Clădire A, corp C, etaj VIII││ │ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 270 mp ││ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │Clădire A, corp D1, subsol ││ │ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 430 mp ││ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │Clădire A, corp D1, etaj III││ │ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 428 mp ││ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │Clădire A, corp D2, subsol ││ │ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 147 mp ││ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │Clădire A, corp E, etaj III ││ │ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 420 mp ││ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │Clădire A, corp D2, etaj III││ │ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 426 mp │├───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ 2.│Municipiul │Domeniul │Domeniul │- imobil: Vivarium│Baza ştiinţifică ││ │Bucureşti, │public al │public al │inclusiv cus │Suprafaţă construită ││ │şos. Fundeni│statului │statului │- cod 8.29.06 │= 775 mp ││ │nr. 258, │şi din admi-│şi din admi-│- nr. M.F.P 144503│ ││ │sectorul 2 │nistrarea │nistrarea │ (parţial) │ ││ │ │Ministerului│Ministerului│- Suprafaţă │ ││ │ │Sănătăţii - │Sănătăţii - │construită │ ││ │ │Institutul │Institutul │= 775 mp │ ││ │ │Clinic │Clinic de │ │ ││ │ │Fundeni │Boli │ │ ││ │ │Bucureşti │Digestive şi│ │ ││ │ │ │Transplant │ │ ││ │ │ │Hepatic │ │ ││ │ │ │Fundeni │ │ │├───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ 3.│Municipiul │Domeniul │Domeniul │- imobil:Clădire B│Clădire B, corp A, parter: ││ │Bucureşti, │public al │public al │- cod 8.29.06 │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │şos. Fundeni│statului │statului │- nr. M.F.P 144501│= 52,34 mp ││ │nr. 258, │şi din admi-│şi din admi-│(parţial) ├────────────────────────────┤│ │sectorul 2 │nistrarea │nistrarea │- Suprafaţă │Clădire B, corp B, parter: ││ │ │Ministerului│Ministerului│desfăşurată utilă │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │Sănătăţii - │Sănătăţii - │= 4.295,53 mp │= 42,33 mp ││ │ │Institutul │Institutul │ ├────────────────────────────┤│ │ │Clinic │Clinic de │ │Clădire B, corp C, etaj III ││ │ │Fundeni │Boli │ │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │Bucureşti │Digestive şi│ │ = 273,34 mp ││ │ │ │Transplant │ ├────────────────────────────┤│ │ │ │Hepatic │ │Clădire B, corp I, etaj II ││ │ │ │Fundeni │ │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │ = 458 mp ││ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │Clădire B, corp I, etaj III ││ │ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 452,94 mp ││ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │Clădire B, corp I, etaj IV ││ │ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 440,68 mp ││ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │Clădire B, corp H, etaj I ││ │ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 452,10 mp ││ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │Clădire B, corp H, etaj II ││ │ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 498,20 mp ││ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │Clădire B, corp H, etaj III ││ │ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 498,20 mp ││ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │Clădire B, corp H, etaj IV ││ │ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 498,20 mp ││ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │Clădire B, corp J, parter, ││ │ │ │ │ │ambulator de specialitate: ││ │ │ │ │ │Gastroenterologie oncologică││ │ │ │ │ │de zi ││ │ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 149,9 mp ││ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │Clădire B, corp J, parter, ││ │ │ │ │ │cantina ││ │ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 168,3 mp ││ │ │ │ │ ├────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │Clădire B, corp J, etaj I ││ │ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată utilă ││ │ │ │ │ │= 311 mp │├───┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤│ 4.│Municipiul │Domeniul │Domeniul │- imobil: teren; │Teren în suprafaţă ││ │Bucureşti, │public al │public al │suprafaţa │de 16,121 mp ││ │şos. Fundeni│statului │statului │= 16,121 mp │ ││ │nr. 258, │şi din admi-│şi din admi-│- cod 8.29.06 │ ││ │sectorul 2 │nistrarea │nistrarea │- nr. M.F.P 121092│ ││ │ │Ministerului│Ministerului│(parţial) │ ││ │ │Sănătăţii - │Sănătăţii - │ │ ││ │ │Institutul │Institutul │ │ ││ │ │Clinic │Clinic de │ │ ││ │ │Fundeni │Boli │ │ ││ │ │Bucureşti │Digestive şi│ │ ││ │ │ │Transplant │ │ ││ │ │ │Hepatic │ │ ││ │ │ │Fundeni │ │ │└───┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────────────┴────────────────────────────┘-------