LEGE nr. 269 din 7 iulie 2009pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind managementul instituţiilor publice de cultură"2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind managementul instituţiilor publice de cultură care organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice sau oferă servicii culturale."3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) autoritate - organ al administraţiei publice centrale sau al administraţiei publice locale în subordinea căruia funcţionează instituţia publică de cultură; b) manager - persoana fizică sau juridică ce a câştigat concursul de proiecte de management organizat de către autoritate şi a încheiat un contract de management, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; c) management - organizarea, gestionarea şi conducerea activităţii unei instituţii publice de cultură de către o persoană fizică sau juridică, pe baza setului de cerinţe definite de autoritate în caietul de obiective, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; d) caiet de obiective - setul de cerinţe formulate de către autoritate, pe care managerul trebuie să le îndeplinească, prin intermediul instituţiei publice de cultură, în vederea satisfacerii nevoilor culturale ale comunităţii, într-o perioadă determinată de timp; e) proiect de management - documentul elaborat de candidat, ca ofertă, care cuprinde descrierea soluţiilor concrete, a rezultatelor preconizate, precum şi estimarea resurselor şi mijloacelor necesare îndeplinirii cerinţelor stabilite de către autoritate prin caietul de obiective; f) contract de management - contractul dintre autoritate şi manager, stabilit în urma negocierii, încheiat pe durată determinată, prin care se încredinţează managementul instituţiei publice de cultură, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă; g) program - ansamblul de proiecte structurate organic conform viziunii manageriale, cu caracter multianual, prin care se realizează setul de cerinţe specifice, stabilite de autoritate prin caietul de obiective, astfel cum au fost prevăzute în contractul de management; h) proiect - ansamblul de acţiuni sau activităţi specifice fiecărei categorii de instituţii publice de cultură, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu depăşeşte, de regulă, durata unui exerciţiu bugetar; i) program minimal - parte din programul de management, care cuprinde un număr de proiecte realizabile în intervalul de timp şi în condiţiile negociate prin contractul de management, costurile fiind acoperite integral de către autoritate din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetul local, după caz."4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Managementul instituţiilor publice de cultură poate fi încredinţat unei persoane fizice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are cetăţenie română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene; b) are capacitate deplină de exerciţiu; c) întruneşte condiţiile de studii, de pregătire culturală şi de experienţă managerială, precum şi alte condiţii solicitate de autoritate; d) nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie din România. (2) Managementul instituţiilor publice de cultură poate fi asigurat de o persoană juridică de drept privat care a câştigat concursul de proiecte de management şi îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este înregistrată în România sau în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene; b) are în obiectul de activitate organizarea sau desfăşurarea de activităţi cultural-artistice ori oferirea de servicii culturale; c) poate desemna un reprezentant legal care să corespundă condiţiilor prevăzute la alin. (1)."5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) În vederea încredinţării managementului instituţiilor publice de cultură, autoritatea organizează concurs de proiecte de management, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi modelul-cadru al caietului de obiective, corespunzător specificului fiecărei categorii de instituţii publice de cultură, sunt elaborate de către Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, după consultarea structurilor asociative ale autorităţilor locale, în calitate de ordonatori principali de credite, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului."7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Pregătirea concursului de proiecte de management de către autoritate constă în: a) elaborarea şi aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a caietului de obiective, pe baza documentelor prevăzute la art. 5; b) desemnarea componenţei comisiei de concurs şi a celei de soluţionare a contestaţiilor. (2) În urma evaluării mapelor de concurs ale fiecărui candidat, etapele concursului de proiecte de management sunt: a) analiza proiectului de management; b) susţinerea proiectului de management în cadrul unui interviu."8. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În vederea organizării concursului de proiecte de management, caietul de obiective se întocmeşte de către autoritate, respectând modelul-cadru, şi se aprobă prin ordin al ministrului sau, după caz, prin hotărâre a autorităţii."9. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Condiţiile de participare la concurs, caietul de obiective, bibliografia, regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi datele pentru depunerea mapelor de concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor de concurs sunt aduse la cunoştinţa publică de către autoritate, prin mijloacele de informare în masă, pe pagina de internet a instituţiei publice de cultură şi a autorităţii, după caz, precum şi prin afişare la sediul autorităţii şi al instituţiei pentru care se organizează concursul."10. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Autoritatea stabileşte termenele pentru depunerea proiectelor de management şi a mapelor de concurs, precum şi datele privind desfăşurarea etapelor de concurs, astfel încât să asigure: a) minimum 21 de zile calendaristice pentru elaborarea proiectului de management; b) între 7 şi 14 zile calendaristice pentru analizarea acestora de către membrii comisiei de concurs."11. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - În vederea participării la concurs, candidaţii depun la sediul autorităţii proiectele de management, în scris şi, după caz, în format electronic, precum şi mapele de concurs, cuprinzând - conform regulamentului-cadru - documentele solicitate în anunţul public."12. La capitolul II, titlul secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 2-aCaietul de obiective şi proiectul de management"13. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Caietul de obiective se întocmeşte de către autoritate pe baza modelului-cadru, prevăzut la art. 5, ţinând cont de următoarele criterii: a) obiectivele şi misiunea instituţiei publice de cultură; b) evoluţiile economice şi socioculturale ale comunităţii în care instituţia publică de cultură îşi desfăşoară activitatea; c) dezvoltarea specifică a instituţiei publice de cultură. (2) Caietul de obiective cuprinde prevederi organizatorice, financiare şi tehnice privind proiectul de management, după cum urmează: a) date despre activitatea, bugetul şi specificul instituţiei publice de cultură; b) regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei; c) sarcini şi obiective pentru management; d) perioada pentru care se încheie contractul de management, în intervalul de minimum 3 ani şi maximum 5 ani; e) structura obligatorie a proiectului de management."14. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Prin caietul de obiective, autoritatea solicită candidaţilor: a) analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia publică de cultură şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; b) analiza activităţii instituţiei publice de cultură şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea acesteia; c) analiza organizării instituţiei publice de cultură şi propuneri de reorganizare şi/sau restructurare, după caz; d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură; e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor şi obiectivelor formulate de autoritate; f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare necesare, spre a fi alocate de către autoritate."15. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Proiectele de management sunt elaborate de către candidaţi fără a fi personalizate, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerinţelor din caietul de obiective şi a prevederilor legislaţiei indicate în bibliografie."16. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Candidaţii pot solicita informaţii suplimentare necesare elaborării proiectelor de management, în baza unei cereri motivate. (2) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii privind solicitarea de date suplimentare, instituţia publică de cultură pentru care se organizează concursul este obligată să furnizeze informaţiile solicitate."17. La articolul 16, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Comisia de concurs este alcătuită din specialişti în domeniu, desemnaţi de autoritatea competentă în funcţie de tipul instituţiei publice de cultură pentru care se organizează concursul de proiecte de management, precum şi din reprezentanţi ai autorităţii................................................................................................ (4) Din comisia de concurs nu pot face parte, în calitate de specialişti desemnaţi, persoane care au un contract individual de muncă încheiat cu autoritatea ori cu instituţia publică de cultură pentru care se organizează concursul de proiecte de management."18. La articolul 16, alineatul (6) se abrogă.19. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Secretariatul comisiei de concurs este asigurat prin grija compartimentului resurse umane din cadrul autorităţii. (2) Rolul secretariatului comisiei de concurs este de a verifica legalitatea şi conformitatea documentelor depuse de candidaţi, de a asigura condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea concursului, precum şi de a comunică rezultatele. (3) Secretariatul comisiei elimină din concurs mapele de concurs incomplete şi pe cele care conţin documente neconforme cu cerinţele din anunţul public şi îi anunţă pe candidaţii în cauză."20. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale: a) elimină din concurs proiectele de management care conţin informaţii privind identitatea autorului; b) analizează proiectele de management depuse de candidaţi, acordând note pentru etapele concursului prevăzute la art. 6 alin. (2); c) stabileşte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape, potrivit prevederilor regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului."21. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Concursul de proiecte de management se desfăşoară în etapele prevăzute la art. 6 alin. (2). (2) Nota obţinută în etapa prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a) se aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia, precum şi prin afişare la sediul autorităţii şi al instituţiei şi pe pagina de internet a instituţiei publice de cultură, după caz. (3) Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii ale căror proiecte de management au obţinut în prima etapă a concursului note mai mari de 7. (4) Rezultatul concursului, pentru fiecare candidat, se obţine prin calculul mediei aritmetice a notelor obţinute pentru fiecare etapă. (5) Este declarat câştigător candidatul care a obţinut cea mai mare medie, cu condiţia ca aceasta să fie de minimum 7. (6) În cazul în care mai mulţi candidaţi obţin medii egale, este declarat câştigător candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proiectul de management. (7) În cazul în care niciun candidat nu a obţinut o medie de minimum 7, procedura de concurs se reia în termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispoziţiilor art. 8 şi 9. (8) Rezultatul concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea ultimei etape, precum şi la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul autorităţii, la sediul instituţiei publice de cultură şi pe pagina de internet a autorităţii, după caz."22. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Contestaţiile se depun în condiţiile stabilite de autoritate, într-un termen care nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului."23. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) În vederea soluţionării contestaţiilor depuse de candidaţi, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de soluţionare a contestaţiilor."24. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, potrivit prevederilor art. 20 alin. (4), câştigătorul acestuia şi ordonatorul principal de credite au obligaţia de a negocia, pe baza proiectului de management, clauzele contractului de management. (2) În cazul în care câştigătorul concursului de proiecte, din motive personale, renunţă în scris la calitatea de manager înainte de semnarea contractului de management, ordonatorul principal de credite are dreptul să negocieze cu următorul clasat, în vederea încheierii contractului de management, cu condiţia ca acesta să îndeplinească prevederile art. 19."25. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Contractul de management se încheie pe o durată determinată, egală cu cea pentru care a fost aprobat proiectul de management."26. La articolul 24, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Contractul de management cuprinde clauze organizatorice, financiare şi tehnice prevăzute în caietul de obiective şi clauzele convenite de părţile contractante în urma negocierii prevăzute la art. 22.............................................................................................. (3) Modelul-cadru al contractului de management pentru instituţiile publice de cultură, în funcţie de categoria şi specificul acestora, este elaborat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului."27. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Pe durata contractului de management, autoritatea verifică modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către manager, în cadrul evaluărilor periodice ale managementului. (2) Părţile au dreptul de a reanaliza periodic sumele necesare realizării programului, în raport cu valorile asumate prin angajamentele luate în documentul de referinţă, şi de a negocia anual programul minimal, în funcţie de bugetul aprobat pentru derularea contractului de management. (3) Rezultatele negocierilor desfăşurate potrivit alin. (2) sunt consemnate în acte adiţionale la contractul de management."28. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Managerul îşi realizează obligaţiile asumate prin contractul de management potrivit termenilor şi condiţiilor acestuia şi cu respectarea prevederilor legale. (2) În funcţie de mărimea, complexitatea şi specificul instituţiei publice de cultură, managerul este asistat în activitatea sa de organisme colegiale cu rol consultativ, după cum urmează: a) un consiliu administrativ; b) un consiliu de specialitate, în funcţie de domeniul de activitate al instituţiei. (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, managerul poate fi ajutat de unul sau de mai mulţi directori generali adjuncţi ori directori adjuncţi, după caz, în funcţie de specificul şi complexitatea activităţii instituţiei publice de cultură, potrivit organigramei şi statului de funcţii aprobate de autoritate."29. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Pentru activitatea depusă, managerul are dreptul la o remuneraţie, plătită de către autoritate, conform contractului de management. (2) Cuantumul remuneraţiei managerului se stabileşte la nivelul salariului maxim brut care se plăteşte în instituţie, în condiţiile legii, majorat cu până la 55% din acesta, fără a mai fi aplicată indemnizaţia de conducere. (3) Remuneraţia managerului se stabileşte prin negociere între manager şi autoritate, în funcţie de importanţa şi complexitatea activităţii instituţiei publice de cultură, precum şi de impactul activităţii culturale specifice asupra comunităţii, reflectate de următoarele criterii de performanţă: a) nivelul de reprezentativitate; b) eficienţa financiară raportată la bugetul anual al instituţiei; c) nivelul de ocupare a posturilor raportat la numărul de salariaţi; d) numărul de contracte interne şi externe, reflectat în colaborări cu alte instituţii de cultură, din ţară şi din străinătate; e) numărul de spectacole, premiere, reprezentaţii, expoziţii, de activităţi culturale organizate ori găzduite; f) numărul de beneficiari, reflectat în numărul de spectatori, vizitatori, cititori ori utilizatori. (4) Remuneraţia lunară a managerului se poate modifica în funcţie de rezultatul fiecărei evaluări, raportat la obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite prin contractul de management, precum şi la sumele alocate anual de autoritate pentru programul minimal."30. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Remuneraţia managerului persoană fizică este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor salariale."31. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Contractul de management încetează în următoarele cazuri: a) rezultatul evaluării managementului este nesatisfăcător; b) expirarea duratei pentru care a fost încheiat; c) managerul nu mai îndeplineşte oricare dintre condiţiile prevăzute la art. 3; d) renunţarea de către manager la mandatul încredinţat; e) cu acordul părţilor; f) decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a managerului. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), managerul va acorda un preaviz de cel puţin 30 de zile."32. La articolul 33, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) În situaţiile de încetare a contractului de management, autoritatea desemnează o conducere interimară a instituţiei publice de cultură în maximum 5 zile de la constatarea încetării contractului de management şi organizează un nou concurs de proiecte de management în maximum 120 de zile calendaristice de la desemnarea managerului interimar. (2) În cazul în care conducerea interimară este asigurată de o persoană din cadrul instituţiei publice de cultură sau al autorităţii, pe durata interimatului raporturile de muncă sau de serviciu ale acesteia se suspendă................................................................................................ (4) Conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract de management."33. La articolul 33, alineatul (5) se abrogă.34. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Contractul de management se încheie în formă scrisă, în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte."35. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) Evaluarea managementului se face pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, şi reprezintă procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate. (2) În toate cazurile, evaluarea prevăzută la alin. (1) se face prin analizarea proiectelor realizate în cadrul programului asumat şi, după caz, ţinându-se cont şi de activităţile realizate, altele decât cele prevăzute în programul minimal."36. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Evaluările anuale sunt efectuate în primul trimestru al anului următor, conform clauzelor din contractul de management. (2) În cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt pozitive, evaluarea finală are loc cu cel puţin 150 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de management."37. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) În vederea evaluării managementului, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de evaluare pentru fiecare categorie de instituţie publică de cultură, conform procedurilor prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului. (2) Comisia de evaluare este alcătuită din specialişti în domeniu şi reprezentanţi ai autorităţii, conform prevederilor art. 16, care se aplică în mod corespunzător. (3) Membrii comisiei de evaluare sunt numiţi prin ordin sau, după caz, prin hotărâre a autorităţii. (4) Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului este elaborat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului."38. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) În vederea efectuării evaluării, managerul are obligaţia de a înainta, în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea situaţiilor financiare anuale, un raport de activitate întocmit conform modelului elaborat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi aprobat prin hotărâre a Guvernului. (2) În cuprinsul raportului de activitate, managerul are dreptul de a formula propuneri motivate privind modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale, cu respectarea cadrului general instituit prin contractul de management încheiat cu ordonatorul principal de credite, ca reprezentant al autorităţii, şi poate propune, pentru următoarea perioadă de raportare, noi proiecte, în cadrul programului ce face obiectul contractului de management."39. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 40. - Evaluarea managementului este organizată în următoarele etape: a) analiza raportului de activitate; b) susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu."40. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) Comisia de evaluare elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluării şi face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv reînnoirea ori rezilierea contractului de management încheiat cu respectivul manager. (2) În cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este nesatisfăcător. (3) Rezultatul evaluării, nota finală şi concluziile raportului întocmit de comisia de evaluare sunt aduse la cunoştinţa managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare."41. La articolul 42, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Rezultatul final al evaluării se aprobă printr-un act administrativ: ordin sau, după caz, hotărâre a autorităţii, în funcţie de tipul de subordonare a instituţiei publice de cultură."42. Articolul 43 se modifică va avea următorul cuprins:"Art. 43. - Rezultatul final al evaluării poate fi atacat în justiţie în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare."43. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 44. - (1) În cazul în care rezultatul evaluării finale prevăzute la art. 37 alin. (2) este situat peste nota 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de autoritate. (2) Termenul de depunere a proiectului de management se stabileşte de către autoritate. (3) Proiectul de management depus în condiţiile alin. (1) constituie baza încheierii unui nou contract de management."44. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 45. - Autoritatea are obligaţia să organizeze concurs de proiecte de management, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă: a) rezultatul evaluării finale a managerului este nesatisfăcător; b) rezultatul evaluării anuale a managerului este nesatisfăcător; c) managerul nu respectă termenul de depunere a proiectului de management stabilit de autoritate conform art. 44; d) în termenul de negociere stabilit potrivit prevederilor art. 22 alin (1), părţile nu convin asupra clauzelor noului contract de management."45. După titlul capitolului V se introduce un nou articol, articolul 45^1, cu următorul cuprins:"Art. 45^1. - (1) În termen de un an de la semnarea contractului de management, ordonatorul principal de credite are obligaţia de a asigura participarea managerilor la cursurile de atestare în domeniul managementului, special organizate de către Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, instituţie aflată în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional. (2) Cheltuielile ocazionate de participarea la cursurile prevăzute la alin. (1): deplasare, cazare şi diurnă, precum şi costul cursurilor de management se suportă de către autoritate şi se prevăd în bugetul instituţiei publice de cultură."46. Articolele 46-48 se abrogă.47. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 49. - Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelul-cadru al caietului de obiective, pe categorii de instituţii, modelul-cadru al raportului de activitate, precum şi modelele-cadru recomandate pentru contractele de management se elaborează de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului."48. Articolul 50 se abrogă.49. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 52. - (1) Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de concurs, de evaluare, ai comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor, precum şi membrii secretariatelor acestora beneficiază de o indemnizaţie în cuantum de 10% din indemnizaţia ordonatorului principal de credite, precum şi de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă. (2) Sumele reprezentând costurile corespunzătoare prevederilor alin. (1) sunt suportate din bugetul autorităţii, pe baza unor convenţii încheiate conform prevederilor Codului civil."50. La articolul 53, alineatul (2) se abrogă.  +  Articolul IIÎn termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, conducătorii instituţiilor publice de cultură aflaţi în exerciţiu la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 vor încheia cu ordonatorul principal de credite un nou contract de management.  +  Articolul IIIÎncheierea şi exercitarea contractului de management, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, aprobată prin prezenta lege, se face independent de ocuparea unei funcţii de execuţie ori de conducere în cadrul instituţiei de cultură în cauză.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului privind aprobarea regulamentelor-cadru şi a modelelor-cadru prevăzute la art. 49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, se adoptă în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul VOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEp. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU PEREŞBucureşti, 7 iulie 2009.Nr. 269.-------