LEGE nr. 264 din 7 iulie 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 207 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 10 decembrie 2008, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Forma și conținutul documentelor de călătorie prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor și a Ministerului Afacerilor Externe.2. La articolul I punctul 11, după alineatul (8) al articolului 15 se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) După dotarea tuturor serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple cu echipamentele tehnice necesare eliberării pașapoartelor simple electronice, cererile pentru eliberarea acestor documente de călătorie vor putea fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, în condițiile prevăzute la alin. (3).3. La articolul I punctul 13, partea introductivă a alineatului (1) al articolului 17^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17^1(1) Pașaportul simplu temporar se eliberează cetățenilor români care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege și nu se află în una dintre situațiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, în următoarele situații:4. La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 17^1 se abrogă.5. La articolul I punctul 13, alineatele (4) și (5) ale articolului 17^1 se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Cererile pentru eliberarea pașaportului simplu temporar se depun la autoritățile prevăzute la art. 15 alin. (2), cu excepția serviciilor publice comunitare pentru evidența persoanelor. Prevederile art. 15 alin. (3)-(5) și (7), respectiv ale art. 17 se aplică, în mod corespunzător, și cu privire la cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare.(5) Pentru eliberarea pașaportului simplu temporar se percepe suplimentar un tarif de 100 lei sau, în străinătate, suma stabilită potrivit Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările și completările ulterioare.6. La articolul I punctul 14, alineatul (3) al articolului 18 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Valabilitatea pașapoartelor simple temporare este de 12 luni.7. La articolul I punctul 16, alineatul (6) al articolului 20 se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Titularii pașapoartelor simple, ai pașapoartelor simple electronice ori ai pașapoartelor simple temporare sau, după caz, persoanele prevăzute la alin. (2) au obligația de a preda pașapoartele simple, pașapoartele simple electronice ori pașapoartele simple temporare la solicitarea autorităților competente prevăzute la alin. (3).8. La articolul I punctul 24, alineatul (4) al articolului 31 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În vederea constatării de către organele poliției de frontieră a situației prevăzute la alin. (2) lit. e), hotărârea instanței prin care s-a dispus măsura educativă a libertății supravegheate se comunică Poliției de Frontieră Română și Direcției Generale de Pașapoarte din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.9. La articolul I punctul 25, alineatul (3) al articolului 34 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul solicitării unui pașaport simplu sau a unui pașaport simplu electronic ori a unui pașaport simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu, cererea se depune personal la serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple în a cărui rază teritorială a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reședința, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României. În situațiile prevăzute la art. 15 alin. (3) și (4), cererile pentru eliberarea pașaportului simplu, respectiv a pașaportului simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu, pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple.10. La articolul I punctul 27, alineatul (3) al articolului 39 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), instanța se pronunță, prin hotărâre, în termen de 5 zile de la primirea solicitării autorităților competente și comunică hotărârea persoanei, Direcției Generale de Pașapoarte, Poliției de Frontieră Română și serviciului public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple de la domiciliul persoanei împotriva căreia a fost dispusă măsura.11. La articolul III, alineatele (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul III(1) La data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, precum și misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, dotate cu echipamentele tehnice necesare eliberării pașapoartelor electronice, vor primi și vor soluționa atât cererile privind eliberarea pașapoartelor electronice, cât și a pașapoartelor simple temporare, potrivit competențelor.(2) Autoritățile competente care, la data prevăzută la alin. (1), nu sunt dotate cu echipamentele tehnice necesare eliberării pașapoartelor electronice vor primi și vor soluționa în continuare cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple, dar nu mai târziu de data de 1 noiembrie 2009.(3) Pe măsura dotării cu echipamentele tehnice necesare eliberării pașapoartelor simple electronice, instituțiile prefectului în subordinea cărora funcționează serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple procedează potrivit alin. (1), având obligația de a înștiința cetățenii și de a notifica Ministerul Administrației și Internelor cu privire la eliberarea noilor documente de călătorie.12. După articolul III se introduce un nou articol, articolul III^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul III^1Guvernul va stabili prin hotărâre condițiile în care se vor prelua datele biometrice, precum și condițiile tehnice de preluare a acestor date, astfel încât acestea să se realizeze cu respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU PEREȘ
  București, 7 iulie 2009.Nr. 264.-------