LEGE nr. 260 din 7 iulie 2009pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 13 iulie 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35 din 11 aprilie 2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Personalul de specialitate care are şi îndeplineşte efectiv atribuţii în cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA şi SAPARD, prin instrumente financiare provizorii Facilitatea de tranziţie, Facilitatea Schengen, prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit, prin fondurile structurale şi de coeziune, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European şi Contribuţia financiară elveţiană pentru coeziunea Uniunii Europene este constituit din personal contractual sau, după caz, funcţionari publici."2. La articolul I punctul 2, după alineatul (1) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Pentru personalul din cadrul Autorităţii de Audit criteriile pentru majorarea salariilor cu până la 75% se aprobă prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi, la propunerea preşedintelui Autorităţii de Audit. Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."3. La articolul IV, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. La articolul 10, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«Art. 10. - (1) Încadrarea specialiştilor în managementul de proiect se face pe funcţii publice sau contractuale, după caz, ţinându-se cont de condiţiile locale concrete, atât la nivelul structurilor autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi la nivelul instituţiilor şi serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora................................................................. (3) Pentru activitatea desfăşurată, specialiştii pregătiţi în managementul de proiect cu finanţare internaţională, prevăzuţi la alin. (1), beneficiază de salarii de bază corespunzătoare funcţiilor în care sunt încadraţi, precum şi de o majorare cu până la 75% a salariilor de bază, în funcţie de îndeplinirea criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului.»"4. La articolul IX punctul 1, articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiilor pentru protecţia copilului, precum şi secretarul acestor comisii, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi nu poate depăşi 1% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarului de sector."5. Articolul XII se abrogă.6. La articolul XXII, articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 42. - Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiilor pentru protecţia copilului, precum şi secretarul acestor comisii, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi nu poate depăşi 1% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarului de sector."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEp. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU PEREŞBucureşti, 7 iulie 2009.Nr. 260.-------