HOTĂRÂRE nr. 445 din 8 aprilie 2009privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prevederile prezentei hotărâri se aplică evaluării impactului asupra mediului a acelor proiecte publice şi private care pot avea efecte semnificative asupra mediului.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) acord de mediu - actul administrativ emis de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect; b) aprobare de dezvoltare - decizia autorităţii sau autorităţilor competente, care dă dreptul titularului proiectului să realizeze proiectul; aceasta se concretizează în:(i) autorizaţia de construire, pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 1 şi cele prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. a), c), e), f) şi pct. 2-13;(îi) acord privind utilizarea terenului în scop agricol intensiv, pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. b);(iii) acord al conducătorilor subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru proiectele privind împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestieră, prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. d);(iv) decizie a inspectorului şef al inspectoratului teritorial de regim silvic şi vânătoare, ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru agricultură, păduri şi dezvoltare rurală privind aprobarea ocupării temporare sau scoaterii definitive a unui teren din fondul forestier naţional, după caz, pentru realizarea obiectivelor care implică defrişarea în scopul schimbării destinaţiei terenului, prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. d);(v) autorizaţie de gospodărire a apelor, pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1 lit. g); c) proiect - executarea lucrărilor de construcţii sau a altor instalaţii ori lucrări; alte intervenţii asupra cadrului natural şi peisajului, inclusiv cele care implică exploatarea resurselor minerale; d) public - una sau mai multe persoane fizice sau juridice şi, în concordanţă cu legislaţia ori cu practica naţională, asociaţiile, organizaţiile sau grupurile acestora; e) public interesat - publicul afectat sau potenţial afectat de procedura prevăzută la art. 4 ori care are un interes în cadrul respectivei proceduri; în sensul acestei definiţii, organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului şi care îndeplinesc condiţiile legale sunt considerate ca având un interes; f) raport privind impactul asupra mediului - documentul care conţine informaţiile furnizate de titularul proiectului potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) şi ale art. 13; g) titularul proiectului - solicitantul aprobării de dezvoltare pentru un proiect privat sau autoritatea publică care iniţiază un proiect.  +  Articolul 3 (1) Autorităţile competente pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri sunt, după caz, autorităţile publice care emit, potrivit competenţelor legale, aprobări de dezvoltare, precum şi autorităţile publice pentru protecţia mediului, respectiv autoritatea publică centrală, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, cele teritoriale pentru protecţia mediului şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". (2) Autorităţile cu atribuţii şi răspunderi specifice în domeniul protecţiei mediului exprimă puncte de vedere asupra solicitării aprobării de dezvoltare, potrivit prevederilor art. 7.  +  Articolul 4Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este parte integrantă din procedura de emitere a aprobării de dezvoltare.  +  Articolul 5 (1) Proiectele care pot avea efecte semnificative asupra mediului datorită, printre altele, naturii, dimensiunii sau localizării lor fac obiectul unei solicitări de aprobare de dezvoltare şi unei evaluări a impactului lor asupra mediului înaintea emiterii acestei aprobări. Aceste proiecte sunt prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2). (2) Evaluarea impactului asupra mediului identifică, descrie şi evaluează, în mod corespunzător şi pentru fiecare caz, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, efectele directe şi indirecte ale unui proiect asupra următorilor factori: a) fiinţe umane, faună şi floră; b) sol, apă, aer, climă şi peisaj; c) bunuri materiale şi patrimoniu cultural; d) interacţiunea dintre factorii prevăzuţi la lit. a), b) şi c). (3) Evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectele care fac obiectul legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării include cerinţele legislaţiei respective.  +  Articolul 6 (1) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului se realizează în etape, după cum urmează: a) etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului; b) etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului; c) etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului. (2) Procedura prevăzută la alin. (1) este precedată de o evaluare iniţială a proiectului realizată de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în care este identificată localizarea proiectului în raport cu ariile naturale protejate de interes comunitar.  +  Articolul 7 (1) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este condusă de către autorităţile publice centrale sau teritoriale pentru protecţia mediului, cu participarea autorităţilor publice centrale sau locale, după caz, care au atribuţii şi răspunderi specifice în domeniul protecţiei mediului. (2) Participarea autorităţilor prevăzute la alin. (1) se realizează în cadrul unei comisii de analiză tehnică, constituită la nivel central prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, prin ordin emis de prefect, potrivit prevederilor Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, iar la nivelul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", prin ordin emis de prefectul judeţului Tulcea. (3) Autorităţile prevăzute la alin. (1) exprimă puncte de vedere în cadrul comisiei de analiză tehnică cu privire la solicitarea acordului de mediu şi a aprobării de dezvoltare, precum şi asupra informaţiilor prezentate de titularul proiectului în cadrul evaluării impactului asupra mediului. (4) În scopul aplicării prevederilor prezentei hotărâri, autorităţile publice pentru protecţia mediului asigură transmiterea informaţiilor relevante celorlalte autorităţi prevăzute la alin. (1) şi organizarea şedinţelor comisiei de analiză tehnică.  +  Articolul 8 (1) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: a) proiectelor care servesc scopurilor apărării naţionale, dacă autoritatea publică centrală pentru apărare naţională împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului stabilesc, printr-o analiză de la caz la caz, că realizarea evaluării impactului asupra mediului ar avea un efect negativ asupra acestor scopuri; b) proiectelor ale căror detalii sunt adoptate printr-un act normativ special, când obiectivele prezentei hotărâri, inclusiv furnizarea informaţiilor, sunt îndeplinite prin procesul legislativ respectiv. (2) Cu respectarea prevederilor art. 17, în cazuri excepţionale, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate excepta, în întregime sau parţial, de la aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, un anumit proiect prevăzut în anexele nr. 1 şi 2. În această situaţie, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului îndeplineşte următoarele obligaţii: a) analizează dacă o altă formă de evaluare este potrivită; b) pune la dispoziţia publicului interesat informaţiile obţinute în cadrul formelor de evaluare prevăzute la lit. a), precum şi informaţiile privind decizia de exceptare şi motivele care au stat la baza luării acesteia; c) informează Comisia Europeană, înainte de emiterea aprobării de dezvoltare, despre decizia de exceptare luată, precum şi despre motivele care justifică acordarea exceptării şi îi furnizează, după caz, informaţiile puse la dispoziţia publicului. (3) Decizia de exceptare se comunică titularului de proiect, anterior informării Comisiei Europene potrivit prevederilor alin. (2) lit. c).  +  Articolul 9 (1) Cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2), proiectele prevăzute în anexa nr. 1 se supun evaluării impactului asupra mediului, conform prevederilor art. 11-23. (2) Cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2), autoritatea publică pentru protecţia mediului decide, pe baza unei examinări de la caz la caz, cu luarea în considerare a informaţiilor furnizate de către titular, dacă proiectele prevăzute în anexa nr. 2 se supun evaluării impactului asupra mediului, conform prevederilor art. 11-23. (3) În cadrul examinării prevăzute la alin. (2) se utilizează criteriile prevăzute în anexa nr. 3. (4) Deciziile luate de autoritatea publică pentru protecţia mediului potrivit prevederilor alin. (2) se pun la dispoziţia publicului.  +  Articolul 10 (1) Autorităţile publice pentru protecţia mediului iau în considerare informaţiile furnizate de către titular în cadrul memoriului de prezentare care conţine, cel puţin: a) descrierea şi caracteristicile amplasamentului propus; b) descrierea şi caracteristicile proiectului şi ale activităţilor care urmează a fi desfăşurate: mărime, tehnologii şi materiale propuse a fi folosite şi utilizarea resurselor naturale; c) descrierea activităţilor specifice perioadei de realizare a proiectului; d) descrierea sumară a potenţialului impact al proiectului asupra mediului, inclusiv, după caz, asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar. (2) Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare al proiectului este stabilit de metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului, prevăzută la art. 30.  +  Articolul 11 (1) Pentru proiectele supuse evaluării impactului asupra mediului, titularii acestora au obligaţia de a furniza în cadrul raportului privind impactul asupra mediului, la solicitarea autorităţii publice pentru protecţia mediului, informaţiile prevăzute în anexa nr. 4, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 12 alin. (4). (2) Autorităţile publice, în special cele prevăzute la art. 7 alin. (1), care deţin informaţii relevante pentru evaluarea efectelor directe şi indirecte ale proiectului, au obligaţia să pună aceste informaţii la dispoziţia titularului de proiect. (3) Autorităţile publice pentru protecţia mediului verifică dacă titularul proiectului a furnizat într-o formă adecvată informaţiile prevăzute în anexa nr. 4. (4) În solicitarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) autorităţile publice pentru protecţia mediului au în vedere: a) informaţiile care sunt relevante pentru un anumit stadiu al procedurii de emitere a aprobării de dezvoltare, pentru caracteristicile specifice ale unui proiect sau tip de proiect şi pentru elementele de mediu care pot fi afectate; b) informaţiile care pot fi furnizate de către titularul de proiect, având în vedere, printre altele, nivelul actual al cunoaşterii şi al metodelor de evaluare.  +  Articolul 12 (1) Pentru proiectele care necesită efectuarea evaluării impactului asupra mediului, anterior notificării menţinerii solicitării aprobării de dezvoltare, autoritatea publică pentru protecţia mediului pregăteşte şi transmite titularului de proiect un îndrumar referitor la aspectele care trebuie tratate în raportul privind impactul asupra mediului şi la gradul de detaliere a acestora. (2) În vederea elaborării îndrumarului prevăzut la alin. (1), autoritatea publică pentru protecţia mediului: a) analizează memoriul de prezentare depus de titular; b) consultă titularul proiectului, publicul interesat şi celelalte autorităţi publice implicate, prevăzute la art. 7 alin. (1). (3) Îndrumarul se pune la dispoziţia publicului interesat, spre informare. (4) Transmiterea de către autoritatea publică pentru protecţia mediului a îndrumarului nu exclude posibilitatea solicitării ulterioare de informaţii suplimentare de la titularul proiectului.  +  Articolul 13 (1) Informaţiile pe care titularul de proiect are obligaţia să le furnizeze potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) trebuie să includă cel puţin următoarele aspecte: a) descrierea proiectului, cuprinzând date referitoare la amplasament, soluţii tehnice propuse şi mărimea proiectului; b) descrierea măsurilor avute în vedere pentru a evita, a reduce şi, dacă este posibil, a remedia efectele negative semnificative asupra mediului; c) datele necesare pentru identificarea şi evaluarea principalelor efecte pe care proiectul le poate avea asupra mediului; d) prezentarea generală a principalelor alternative studiate de titularul de proiect, cu indicarea motivelor alegerii sale, avându-se în vedere efectele asupra mediului; e) un rezumat fără caracter tehnic al informaţiilor prevăzute la lit. a)-d). (2) Pentru orice proiect care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate de interes comunitar, dar care poate afecta în mod semnificativ aria, singur sau în combinaţie cu alte proiecte şi care face obiectul evaluării impactului asupra mediului, raportul privind impactul asupra mediului include concluziile studiului privind evaluarea adecvată potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare  +  Articolul 14 (1) Elaborarea raportului privind impactul asupra mediului se realizează cu respectarea îndrumarului prevăzut la art. 12 alin. (1) de către persoane fizice sau juridice, care au acest drept, potrivit legii. (2) Raportul privind impactul asupra mediului prevăzut la alin. (1), al cărui conţinut respectă prevederile art. 11 şi 13, se înaintează autorităţii publice pentru protecţia mediului. (3) Raportul privind impactul asupra mediului este supus comentariilor publicului interesat, ale cărui propuneri/ recomandări sunt luate în considerare în etapa de analiză a calităţii acestuia. (4) Autoritatea publică pentru protecţia mediului, împreună cu autorităţile participante în comisia de analiză tehnică, analizează calitatea raportului privind impactul asupra mediului şi decide acceptarea sau refacerea acestuia.  +  Articolul 15 (1) Autorităţile competente pentru emiterea aprobării de dezvoltare aduc la cunoştinţa publicului, din timp şi cel mai târziu imediat ce informaţia poate fi furnizată în mod rezonabil, prin anunţ public sau prin afişare pe pagina de internet, următoarele aspecte: a) orice solicitare de aprobare de dezvoltare; b) datele de contact ale autorităţilor publice competente pentru emiterea aprobării de dezvoltare, ale autorităţilor de la care pot fi obţinute informaţii relevante, ale autorităţilor unde se pot înainta propuneri/recomandări sau adresa întrebări, precum şi termenul pentru transmiterea acestora; c) tipul deciziilor posibile sau, în cazul în care există, proiectul deciziei respective; d) locul, orarul şi mijloacele prin care informaţiile relevante sunt puse la dispoziţia publicului. (2) Autorităţile publice pentru protecţia mediului aduc la cunoştinţa publicului, din timp şi cel mai târziu imediat ce informaţia poate fi furnizată în mod rezonabil, prin anunţ public sau prin afişare pe pagina de internet, următoarele aspecte: a) orice solicitare de acord de mediu; b) faptul că proiectul face obiectul evaluării impactului asupra mediului, indicând, după caz, şi că proiectul intră sub incidenţa prevederilor art. 17; c) datele de contact ale autorităţilor publice pentru protecţia mediului, ale autorităţilor de la care pot fi obţinute informaţii relevante, ale autorităţilor unde se pot înainta comentarii sau adresa întrebări, precum şi termenul pentru transmiterea acestora; d) tipul deciziilor posibile sau, în cazul în care există, proiectul deciziei respective; e) faptul că au fost obţinute şi sunt disponibile informaţiile prevăzute de art. 11 şi 13; f) locul, orarul şi mijloacele prin care informaţiile relevante sunt puse la dispoziţia publicului; g) modalităţile de participare a publicului, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) şi (2). (3) Autorităţile publice pentru protecţia mediului şi autorităţile competente pentru emiterea aprobării de dezvoltare pun la dispoziţia publicului interesat, într-un interval de timp rezonabil, următoarele: a) orice informaţie obţinută în conformitate cu prevederile art. 11 şi 13; b) rapoartele şi recomandările relevante transmise autorităţii publice centrale sau teritoriale pentru protecţia mediului ori, după caz, autorităţii competente pentru emiterea aprobării de dezvoltare la momentul informării publicului interesat, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2); c) alte informaţii decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), care sunt relevante pentru luarea deciziei privind aprobarea de dezvoltare şi care devin disponibile după momentul informării publicului interesat în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2), cu respectarea dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul.  +  Articolul 16 (1) Publicul interesat are dreptul să participe efectiv şi din timp la procedura prevăzută de art. 4, să se documenteze şi să transmită propuneri/recomandări autorităţilor publice competente, atunci când toate opţiunile sunt posibile şi înaintea luării unei decizii privind aprobarea de dezvoltare. (2) Informarea şi participarea publicului sunt coordonate de autorităţile competente pentru emiterea aprobării de dezvoltare şi autorităţile publice pentru protecţia mediului, potrivit competenţelor specifice, şi cuprind: a) modalitatea de informare a publicului: prin afişe pe o anumită zonă teritorială, publicaţii în presa centrală şi/sau locală, organizarea unor expoziţii cu planuri, schiţe, tabele, grafice, modele referitoare la proiectul respectiv şi altele; b) modalitatea de consultare a publicului interesat, în scris sau prin dezbateri publice. (3) Termenele corespunzătoare, astfel încât să se asigure timp suficient pentru informarea publicului şi pentru ca publicul interesat să se pregătească şi să participe efectiv la procedura prevăzută la art. 4, se stabilesc prin metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului prevăzută la art. 30.  +  Articolul 17 (1) În situaţia în care un proiect care urmează să fie realizat pe teritoriul României poate să aibă un efect semnificativ asupra mediului altui stat sau când un alt stat care este posibil să fie afectat semnificativ solicită informaţii despre proiect, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului transmite autorităţii publice centrale de mediu din acel stat, cât mai curând posibil şi nu mai târziu de momentul când este informat propriul public, cel puţin următoarele informaţii referitoare la proiect: a) o descriere a proiectului împreună cu informaţiile disponibile asupra posibilului impact transfrontier al acestuia; b) informaţii privind tipul deciziei care ar putea să fie luată. (2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului indică statului prevăzut la alin. (1) un interval de timp suficient în care să precizeze dacă doreşte să participe la procedura prevăzută de art. 4. (3) Dacă statul care a primit informaţiile prevăzute la alin. (1) comunică intenţia sa de participare la procedura prevăzută la art. 4, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului îi transmite informaţiile despre proiect prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2), precum şi cele care se pun la dispoziţia publicului interesat, conform prevederilor art. 15 alin. (3) lit. a) şi b). (4) În cazul în care România este stat potenţial afectat, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului are obligaţia: a) să pună la dispoziţia autorităţilor prevăzute la art. 7 alin. (1) şi publicului interesat, într-un termen rezonabil, informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), primite de la statul de origine; b) să asigure autorităţilor prevăzute la art. 7 alin. (1) şi publicului interesat posibilitatea de a înainta autorităţii centrale pentru protecţia mediului din statul de origine opiniile cu privire la informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), într-un interval rezonabil de timp, înainte de emiterea aprobării de dezvoltare. (5) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului iniţiază consultări cu autorităţile publice pentru protecţia mediului ale altor state cu privire, între altele, la efectele potenţiale transfrontiere ale proiectului şi la măsurile avute în vedere pentru a reduce sau a elimina astfel de efecte şi stabileşte împreună cu aceste autorităţi un interval de timp rezonabil privind durata consultărilor. (6) Ministerul Afacerilor Externe sprijină demersurile autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului prevăzute la alin. (1)-(5), astfel încât publicul interesat de pe teritoriul statului afectat să participe efectiv la procedura prevăzută de art. 4, inclusiv în cazul proiectelor cu posibile efecte semnificative pe teritoriul României, iniţiate în alte state.  +  Articolul 18Rezultatele consultărilor şi informaţiile obţinute potrivit prevederilor art. 7 şi art. 11-17 se iau în considerare în emiterea acordului de mediu şi a aprobării de dezvoltare, respectiv în respingerea solicitării acordului de mediu şi a aprobării de dezvoltare pentru proiectele publice sau private care fac obiectul prezentei hotărâri.  +  Articolul 19 (1) Autoritatea publică pentru protecţia mediului, cu consultarea comisiei de analiză tehnică, emite acordul de mediu sau ia decizia de respingere a solicitării acordului, pe baza analizării raportului privind impactul asupra mediului, a propunerilor/recomandărilor exprimate de publicul interesat şi a altor informaţii relevante, după caz. (2) Acordul de mediu se anexează aprobării de dezvoltare şi face parte integrantă din aceasta.  +  Articolul 20 (1) În cazul proiectelor prevăzute la art. 13 alin. (2), acordul de mediu include concluziile evaluării adecvate, realizată potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În situaţia în care rezultatul evaluării adecvate realizate conform alin. (1) relevă un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, autoritatea publică pentru protecţia mediului ia decizia de respingere a solicitării acordului de mediu. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), autoritatea publică pentru protecţia mediului emite acordul de mediu doar pentru proiectele care trebuie realizate din considerente imperative de interes public major, inclusiv de ordin social sau economic şi în lipsa unor soluţii alternative la acestea, însă numai după stabilirea măsurilor compensatorii necesare pentru a proteja coerenţa reţelei Natura 2000. (4) În cazul în care aria naturală protejată de interes comunitar adăposteşte un tip de habitat natural prioritar şi/sau o specie prioritară, singurele considerente care pot fi invocate sunt cele legate de sănătatea sau siguranţa publică, de anumite consecinţe benefice de importanţă majoră pentru mediu sau, ca urmare a avizului Comisiei Europene, de alte motive imperative de interes public major.  +  Articolul 21 (1) Autorităţile competente pentru emiterea aprobării de dezvoltare şi, respectiv, pentru emiterea acordului de mediu fac publică emiterea acestora sau, după caz, respingerea solicitării acestora şi pun la dispoziţia publicului următoarele informaţii: a) conţinutul aprobării de dezvoltare şi, respectiv, al acordului de mediu, care include toate condiţiile necesare a fi îndeplinite de titularul proiectului sau, după caz, conţinutul deciziei de respingere; b) principalele motive şi considerente pe care se bazează aprobarea de dezvoltare şi, respectiv, acordul de mediu sau, după caz, respingerea solicitării acestora, ca urmare a examinării îngrijorărilor şi opiniilor exprimate de către publicul interesat, inclusiv informaţii cu privire la desfăşurarea procesului de participare a publicului; c) descrierea, după caz, a principalelor măsuri pentru evitarea, reducerea şi, dacă este posibil, compensarea efectelor negative majore. (2) Autorităţile competente informează autorităţile competente ale statului care a fost consultat conform prevederilor art. 17 alin. (1)-(3) şi (5) şi transmit acestora informaţiile prevăzute la alin. (1). (3) În cazul în care România este stat potenţial afectat, autorităţile competente asigură punerea la dispoziţia propriului public interesat, într-o formă corespunzătoare, a informaţiilor prevăzute la alin. (1), primite de la statul de origine.  +  Articolul 22 (1) În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări. (2) Constatarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se realizează de: a) verificatorii tehnici atestaţi pentru cerinţa esenţială de calitate "c) igienă, sănătate şi mediu", cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul proiectelor pentru care se emite autorizaţie de construire; b) autoritatea competentă pentru emiterea aprobării de dezvoltare, în cazul celorlalte categorii de proiecte. (3) Pe baza notificării prevăzute la alin. (1), autoritatea publică pentru protecţia mediului parcurge etapa de încadrare şi, cu consultarea comisiei de analiză tehnică, decide: a) menţinerea acordului de mediu emis iniţial; b) reluarea în parte sau integral a evaluării impactului asupra mediului şi, în consecinţă, revizuirea acordului de mediu emis iniţial, emiterea unuia nou sau respingerea solicitării acordului de mediu pentru proiectul modificat, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 11-22.  +  Articolul 23 (1) Prevederile prezentei hotărâri nu aduc atingere obligaţiei autorităţilor competente de a respecta restricţiile impuse de legislaţia privind secretul comercial şi industrial, inclusiv proprietatea intelectuală şi protejarea interesului public. (2) În cazul aplicării art. 17, transmiterea informaţiilor către alte state şi primirea acestora de către respectivele state fac obiectul restricţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare a statului în care se va realiza proiectul.  +  Articolul 24 (1) Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 2 lit. e), considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim. (3) Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.  +  Articolul 25 (1) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 24 au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei menţionate la art. 24 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei. (2) Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate. (3) Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzute la alin. (1) şi (2) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.  +  Articolul 26 (1) Este interzisă realizarea proiectului fără obţinerea acordului de mediu pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 1 şi a celor din anexa nr. 2 pentru care s-a decis efectuarea evaluării impactului asupra mediului. (2) Titularii proiectelor au obligaţia respectării condiţiilor prevăzute în acordul de mediu.  +  Articolul 27 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor prevăzute la art. 22 alin. (1) şi art. 26 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice; b) nerespectarea prevederilor prevăzute la art. 26 alin. (2), cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoane juridice. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu şi al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", conform reglementărilor legale în vigoare. (3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.  +  Articolul 28Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 27 alin. (1) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 29Actele şi deciziile prevăzute de prezenta hotărâre trebuie să includă informaţii concrete despre procedurile prevăzute la art. 24 şi 25.  +  Articolul 30 (1) Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului, conţinând competenţele, durata etapelor procedurale şi dispoziţii privind informarea şi participarea publicului, se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, al conducătorului autorităţii publice centrale pentru dezvoltare regională şi locuinţei, al conducătorului autorităţii publice centrale pentru administraţie şi interne şi al conducătorului autorităţii publice centrale pentru agricultură, păduri şi dezvoltare rurală, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Ghidurile metodologice aplicabile evaluării impactului asupra mediului se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 31Autorităţile publice pentru protecţia mediului percep taxe în cuantum de 150 lei la emiterea acordului de mediu.  +  Articolul 32Proiectele transmise unei autorităţi publice pentru protecţia mediului în vederea obţinerii acordului de mediu înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului aflate în vigoare la momentul depunerii solicitării.  +  Articolul 33 (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană cu privire la aplicarea prezentei hotărâri. (2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene actele normative naţionale adoptate în domeniul reglementat de Directiva 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sau private asupra mediului, modificată şi completată prin Directiva 97/11/CE şi prin Directiva 2003/35/CE .  +  Articolul 34Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 35Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 36 (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 septembrie 2006. (2) În situaţia în care printr-un act normativ anterior prezentei hotărâri se face trimitere la Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2006 ori generic la procedura de evaluare a impactului asupra mediului, trimiterea se va socoti făcută la dispoziţiile corespunzătoare din prezenta hotărâre.*Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 175 din 5 iulie 1985, modificată şi completată prin Directiva Consiliului 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 73 din 14 martie 1997, şi Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe privind mediul şi de modificare a directivelor Consiliului 85/337/CEE şi 96/61/CE , în ceea ce priveşte participarea publicului şi accesul la justiţie, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 156 din 25 iunie 2003.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul mediului,Nicolae NemirschiViceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan Nicap. Ministrul afacerilor externe,Costea Romulus Doru,secretar de statŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Vasile PuşcaşBucureşti, 8 aprilie 2009.Nr. 445.  +  Anexa 1 LISTAproiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului1. Rafinării de ţiţei (cu excepţia celor care produc numai lubrifianţi din ţiţei) şi instalaţii de gazeificare şi lichefiere a minimum 500 tone de cărbune sau şisturi bituminoase pe zi.2. a) Termocentrale şi alte instalaţii de ardere cu o putere termică de minimum 300 megawaţi. b) Centrale nucleare şi alte reactoare nucleare, inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestor centrale sau reactoare*) (cu excepţia instalaţiilor de cercetare pentru producerea şi transformarea materialelor fisionabile şi fertile, a căror putere maximă nu depăşeşte un kilowatt de putere termică continuă).__________ Notă *) Centralele nucleare şi alte reactoare nucleare încetează a mai fi considerate ca atare atunci când tot combustibilul nuclear şi alte elemente contaminate radioactiv au fost îndepărtate definitiv de pe amplasamentul instalaţiei.3. a) Instalaţii pentru reprocesarea combustibilului nuclear iradiat. b) Instalaţii destinate:(i) producerii sau îmbogăţirii combustibilului nuclear;(îi) tratării combustibilului nuclear iradiat sau tratării deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate;(iii) depozitării finale a combustibilului nuclear iradiat;(iv) în exclusivitate depozitării finale a deşeurilor radioactive;(v) în exclusivitate stocării, planificată pe o perioadă mai mare de 10 ani, a combustibililor nucleari iradiaţi sau a deşeurilor radioactive pe un amplasament diferit de cel de producţie.4. a) Instalaţii integrate pentru producerea fontei cenuşii pentru turnătorie şi a oţelului. b) Instalaţii destinate producerii metalelor brute neferoase din minereuri, concentrate din minereu sau materii prime secundare prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice.5. Instalaţii pentru extracţia azbestului şi pentru prelucrarea şi transformarea azbestului şi a produselor care conţin azbest: a) instalaţii pentru produse din azbociment, cu o producţie anuală de cel puţin 20.000 tone de produs finit; b) instalaţii pentru materiale de fricţiune, cu o producţie anuală de cel puţin 50 tone de produs finit; c) instalaţii pentru alte utilizări ale azbestului, cu cantităţi utilizate de peste 200 tone anual.6. Instalaţii chimice integrate, cum sunt instalaţiile pentru producerea substanţelor la scară industrială folosind procese de conversie chimică, în care mai multe unităţi alăturate sunt legate funcţional una de cealaltă şi sunt destinate pentru: a) producerea substanţelor chimice organice de bază; b) producerea substanţelor chimice anorganice de bază; c) producerea îngrăşămintelor pe bază de fosfor, azot sau potasiu (îngrăşăminte simple sau complexe); d) obţinerea produselor de bază pentru protecţia plantelor şi a biocidelor; e) obţinerea produselor farmaceutice de bază folosind procese chimice sau biologice; f) producerea explozibililor.7. a) Construirea de linii pentru traficul feroviar de lungă distanţă şi a aerodromurilor*1) cu cel puţin o pistă de decolare-aterizare mai lungă de 2.100 m. b) Construirea de autostrăzi şi de drumuri expres*2).__________*1) Aerodrom - aeroport care se conformează definiţiei din Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, cu unele amendamente aduse ulterior acestei convenţii (anexa nr. 14), ratificată prin Decretul nr. 194/1965.*2) Drumuri expres - drumuri care se conformează definiţiei din Acordul european asupra marilor drumuri de circulaţie internaţională, încheiat la Geneva la 15 noiembrie 1975, ratificat prin Decretul nr. 149/1985.Construirea drumurilor noi cu cel puţin 4 benzi sau realinierea şi/sau lărgirea unui drum existent cu două ori mai puţine benzi până la 4 sau mai multe benzi, în cazul în care aceste drumuri noi sau realinierea lor şi/sau secţiunea lărgită a acestora este de cel puţin 10 km lungime continuă.8. a) Căi navigabile interioare şi porturi fluviale care asigură traficul, respectiv operarea navelor de peste 1.350 tone. b) Porturi comerciale, cheuri pentru încărcare şi descărcare legate de uscat şi porturi exterioare (exclusiv cheuri pentru feribot) care permit operarea navelor de cel puţin 1.350 tone.9. Depozite de deşeuri periculoase sau instalaţii pentru eliminarea deşeurilor periculoase prin incinerare ori tratare chimică, operaţiune definită în anexa nr. IIA pct. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare.10. Instalaţii cu o capacitate mai mare de 100 tone/zi pentru eliminarea deşeurilor nepericuloase prin incinerare ori tratare chimică, operaţiune definită în anexa nr. IIA pct. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare.11. Sisteme de captare a apelor subterane sau sisteme artificiale de reîncărcare a acviferului, acolo unde volumul anual de apă captată sau reîncărcată este de cel puţin 10 milioane de metri cubi.12. a) Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazine hidrografice, executate în scopul prevenirii deficitului de apă, pentru un volum anual de apă transferată de cel puţin 100 de milioane metri cubi; se exceptează transferul prin conducte al apei potabile. b) În toate celelalte cazuri, lucrări de transfer al resurselor de apă între bazine hidrografice, pentru un debit mediu multianual al bazinului de captare de cel puţin 2.000 de milioane metri cubi/an şi pentru o cantitate de apă transferată de cel puţin 5% din acest debit; se exceptează transferul prin conducte al apei potabile.13. Staţii pentru epurarea apelor uzate de cel puţin 150.000 echivalenţi locuitor*3.__________*3) Echivalenţi locuitor exprimă încărcarea cu poluanţi a apelor uzate, conform definiţiei din Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare.14. Extracţia petrolului şi a gazelor naturale în scopuri comerciale, în cazul în care cantitatea extrasă este de cel puţin 500 tone/zi în cazul petrolului şi 500.000 metri cubi/zi în cazul gazelor naturale.15. Baraje şi alte instalaţii proiectate să reţină sau să stocheze permanent apa, cu o capacitate nouă ori suplimentară de apă reţinută sau stocată de cel puţin 10 milioane metri cubi.16. Conducte pentru transportul gazelor, petrolului sau al produselor chimice cu un diametru mai mare de 800 mm şi cu o lungime de cel puţin 40 km.17. Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte sau a porcinelor având cel puţin: a) 85.000 de locuri pentru creşterea păsărilor de carne, respectiv 60.000 de locuri pentru păsări ouătoare; b) 3.000 de locuri pentru creşterea porcilor mai mari de 30 kg; sau c) 900 de locuri pentru scroafe.18. Instalaţii industriale pentru: a) producerea celulozei din cherestea sau alte materiale fibroase similare; b) producerea hârtiei şi a cartonului, cu o capacitate de producţie de cel puţin 200 tone/zi.19. Cariere şi exploataţii miniere de suprafaţă, când suprafaţa amplasamentului depăşeşte 25 hectare sau, pentru extragerea turbei, când suprafaţa amplasamentului depăşeşte 150 hectare.20. Construirea liniilor aeriene de tensiune electrică, cu o tensiune de cel puţin 220 kV şi o lungime de cel puţin 15 km.21. Instalaţii pentru depozitarea petrolului, a produselor petrochimice sau chimice, cu o capacitate de cel puţin 200.000 tone.22. Orice modificare sau extindere a proiectelor enumerate în prezenta anexă, în cazul în care o asemenea modificare sau extindere întruneşte ea însăşi valorile de prag stabilite, după caz, în această anexă.  +  Anexa 2 LISTAproiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului1. Agricultură, silvicultură şi acvacultură: a) proiecte pentru restructurarea exploataţiilor agricole; b) proiecte pentru utilizarea terenului necultivat sau a suprafeţelor parţial antropizate în scop agricol intensiv; c) proiecte de gospodărire a apelor pentru agricultură, inclusiv proiecte de irigaţii şi desecări; d) împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestieră sau defrişare în scopul schimbării destinaţiei terenului; e) instalaţii pentru creşterea intensivă a animalelor de fermă, altele decât cele incluse în anexa nr. 1; f) crescătorii pentru piscicultură intensivă; g) recuperarea terenurilor din mare.2. Industria extractivă: a) cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1; b) exploatări miniere subterane; c) extracţia mineralelor prin dragare fluvială sau marină; d) foraje de adâncime, cu excepţia forajelor pentru investigarea stabilităţii solului, în special:(i) foraje geotermale;(îi) foraje pentru depozitarea deşeurilor nucleare;(iii) foraje pentru alimentarea cu apă; e) instalaţii industriale de suprafaţă pentru extracţia cărbunelui, petrolului, gazelor naturale şi minereurilor, precum şi a şisturilor bituminoase.3. Industria energetică: a) instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice, termice şi a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1; b) instalaţii industriale pentru transportul gazelor, aburului şi apei calde; transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1; c) stocarea la suprafaţă a gazelor naturale; d) stocarea subterană a gazelor combustibile; e) stocarea la suprafaţă a combustibililor fosili; f) brichetarea industrială a cărbunelui/huilei şi lignitului; g) instalaţii pentru prelucrarea şi stocarea deşeurilor radioactive, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1; h) instalaţii pentru producerea energiei hidroelectrice; i) instalaţii destinate producerii de energie prin exploatarea energiei eoliene (parcuri eoliene).4. Producerea şi prelucrarea metalelor: a) instalaţii pentru producerea fontei sau oţelului prin fuziune primară sau secundară, inclusiv turnare continuă; b) instalaţii pentru prelucrarea metalelor feroase:(i) laminoare la cald;(îi) forjerii cu ciocane;(iii) acoperiri metalice de protecţie prin topire; c) topitorii de metale feroase; d) instalaţii pentru topirea, inclusiv alierea metalelor neferoase, cu excepţia metalelor preţioase, inclusiv a produselor recuperate (rafinare, turnare în forme etc.); e) instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalice şi a materialelor plastice prin procese chimice sau electrolitice; f) fabricarea şi asamblarea de autovehicule şi fabricarea motoarelor pentru autovehicule; g) şantiere navale; h) instalaţii pentru construcţia şi repararea aeronavelor; i) fabricarea materialelor feroviare; j) forjare la cald prin explozie; k) instalaţii pentru coacerea şi sinterizarea minereurilor metalice.5. Industria mineralelor: a) cuptoare de cocs (distilarea uscată a cărbunelui); b) instalaţii pentru fabricarea cimentului; c) instalaţii pentru producerea azbestului şi fabricarea produselor din azbest, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1; d) instalaţii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticlă; e) instalaţii pentru topirea substanţelor minerale, inclusiv producţia fibrelor minerale; f) fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a ţiglelor, cărămizilor, cărămizilor refractare, plăcilor, gresiilor ceramice sau porţelanului.6. Industria chimică: a) tratarea produselor intermediare şi obţinerea produselor chimice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1; b) producerea pesticidelor şi a produselor farmaceutice, vopselelor şi lacurilor, elastomerilor şi peroxizilor, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1; c) instalaţii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1.7. Industria alimentară: a) fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale; b) ambalarea şi conservarea produselor animale şi vegetale; c) fabricarea produselor lactate; d) fabricarea malţului şi a băuturilor alcoolice; e) fabricarea produselor de cofetărie şi a siropului; f) abatoare; g) instalaţii industriale pentru fabricarea amidonului; h) fabrici de făină şi ulei de peşte; i) fabrici de zahăr.8. Industria textilă, a pielăriei, a lemnului şi hârtiei: a) instalaţii industriale pentru producerea hârtiei şi a cartonului, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1; b) instalaţii pentru pretratarea (operaţii ca spălare, înălbire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori textilelor; c) instalaţii pentru tăbăcirea/argăsirea pieilor şi blănurilor; d) instalaţii de producere şi prelucrare a celulozei.9. Industria cauciucului: fabricarea şi tratarea produselor pe bază de elastomeri.10. Proiecte de infrastructură: a) proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale; b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto; c) construcţia căilor ferate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, a instalaţiilor de transbordare intermodală şi a terminalelor intermodale; d) construcţia aerodromurilor, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1; e) construcţia drumurilor, porturilor şi instalaţiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1; f) construcţia căilor navigabile interioare, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, lucrări de canalizare şi lucrări împotriva inundaţiilor; g) baraje şi alte instalaţii proiectate pentru reţinerea sau stocarea apei pe termen lung, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1; h) linii de tramvai, căi ferate subterane şi de suprafaţă, linii suspendate sau linii similare specifice, utilizate exclusiv sau în principal pentru transportul de persoane; i) instalaţii de conducte pentru gaze şi petrol, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1; j) instalaţii de apeducte de lungime mare; k) lucrări pentru combaterea eroziunii costiere şi lucrări maritime ce pot modifica profilul costier prin construcţia, de exemplu, de diguri, chei, pontoane, debarcadere sau alte lucrări de apărare marină, exclusiv întreţinerea şi reconstrucţia unor astfel de lucrări; l) instalaţii de extracţie a apei subterane şi de reîncărcare artificială a rezervelor de apă subterană, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1; m) lucrări pentru transferul resurselor de apă între bazine hidrografice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1.11. Alte proiecte: a) piste permanente de curse şi testare a vehiculelor cu motor; b) instalaţii pentru eliminarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1; c) staţii pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1; d) amplasamente pentru depozitarea nămolurilor provenite de la staţiile de epurare; e) depozite de fier vechi, de vehicule uzate, inclusiv deşeuri de vehicule; f) bancuri de probă pentru motoare, turbine sau reactoare; g) instalaţii pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale; h) instalaţii pentru recuperarea sau distrugerea substanţelor explozive; i) centre de ecarisaj.12. Turism şi agrement: a) pârtii de schi, teleschiuri, telecabine şi amenajările aferente; b) amenajări marine de agrement; c) sate de vacanţă şi complexuri hoteliere în afara zonelor urbane şi amenajările aferente; d) campinguri permanente şi amplasamente pentru caravane; e) parcuri tematice.13. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului. b) Proiectele prevăzute în anexa nr. 1, executate exclusiv sau în principal pentru dezvoltarea şi testarea de metode sau produse noi şi care să nu fie utilizate pe o perioadă mai mare de 2 ani.  +  Anexa 3 CRITERII DE SELECŢIEpentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactuluiasupra mediului1. Caracteristicile proiectelorLa identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte: a) mărimea proiectului; b) cumularea cu alte proiecte; c) utilizarea resurselor naturale; d) producţia de deşeuri; e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort; f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate.2. Localizarea proiectelorSe ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:2.1. utilizarea existentă a terenului;2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru: a) zonele umede; b) zonele costiere; c) zonele montane şi cele împădurite; d) parcurile şi rezervaţiile naturale; e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.; f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică; g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite; h) ariile dens populate; i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică.3. Caracteristicile impactului potenţialSe iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe: a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate; b) natura transfrontieră a impactului; c) mărimea şi complexitatea impactului; d) probabilitatea impactului; e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului.  +  Anexa 4 INFORMAŢIIsolicitate titularului proiectului pentru proiectele supuse evaluăriiimpactului asupra mediului1. Descrierea proiectului, incluzând: a) descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect şi a cerinţelor de amenajare şi utilizare a terenului în timpul fazelor de construcţie şi funcţionare; b) descrierea principalelor caracteristici ale proceselor de producţie, de exemplu natura şi cantitatea materialelor utilizate; c) estimarea, pe tipuri şi cantităţi, a deşeurilor preconizate şi a emisiilor (poluare în apă, aer şi sol, zgomot, vibraţii, lumină, căldură, radiaţii etc.) rezultate din funcţionarea proiectului propus.2. Rezumatul principalelor alternative studiate de titular şi indicarea principalelor motive pentru alegerea finală, luând în considerare efectele asupra mediului.3. Descrierea aspectelor de mediu posibil a fi afectate în mod semnificativ de proiectul propus, în special a populaţiei, faunei, florei, solului, apei, aerului, factorilor climatici, bunurilor materiale, inclusiv patrimoniul arhitectural şi arheologic, peisajul şi interconexiunile dintre factorii de mai sus.4. Descrierea*1) efectelor semnificative posibile ale proiectului propus asupra mediului, rezultând din:_______*1) Această descriere trebuie să acopere efectele directe şi indirecte, secundare, cumulative, pe termen scurt, mediu şi lung, permanente şi temporare, pozitive şi negative ale proiectului asupra mediului. a) existenţa proiectului; b) utilizarea resurselor naturale; c) emisiile de poluanţi, zgomot şi alte surse de disconfort şi eliminarea deşeurilor şi descrierea de către titular a metodelor de prognoză utilizate în evaluarea efectelor asupra mediului.5. Descrierea măsurilor preconizate pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea oricăror efecte semnificative adverse asupra mediului.6. Un rezumat fără caracter tehnic al informaţiilor furnizate la punctele precedente.7. Indicarea dificultăţilor (deficienţe tehnice sau lipsă de know-how) întâmpinate de titularul proiectului în prezentarea informaţiei solicitate.__________