LEGE nr. 202 din 9 noiembrie 1998 (*republicată*)privind organizarea Monitorului Oficial al României*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 8 iulie 2009



    ------------ Notă *) Republicată în temeiul art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 28 august 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 224/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 9 iunie 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 10 noiembrie 1998 şi a mai fost modificată şi completată prin:- Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, care a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, şi a fost respinsă prin Legea nr. 473/2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 26 septembrie 2001;- Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 28 februarie 2005;- Ordonanţa Guvernului nr. 1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 26 ianuarie 2009, respinsă prin Legea nr. 223/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 9 iunie 2009.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi de alte acte normative.  +  Articolul 2Editorul Monitorului Oficial al României este Camera Deputaţilor.  +  Articolul 3 (1) Editarea Monitorului Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", care funcţionează sub autoritatea Camerei Deputaţilor. (2) Imaginea şi formatul, consacrate, ale publicaţiei "Monitorul Oficial al României" cuprinse în anexa la prezenta lege sunt protejate de lege.  +  Capitolul II Structura Monitorului Oficial al României  +  Articolul 4Monitorul Oficial al României cuprinde 7 părţi, structurate în funcţie de natura actelor supuse publicării.  +  Articolul 5În Partea I se publică următoarele categorii de acte:A. actele juridice ale Parlamentului: a) legile, hotărârile şi moţiunile; b) hotărârile şi moţiunile celor două Camere ale Parlamentului;B. actele cu caracter politic ale Parlamentului şi ale celor două Camere;C. actele birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, potrivit legii;D. decizii ale preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului;E. actele Preşedintelui României: a) decretele; b) mesajele şi alte acte adresate Parlamentului;F. actele Guvernului: a) hotărârile, cu excepţia celor care au caracter militar; b) ordonanţele emise în temeiul unei legi speciale de abilitare; c) ordonanţele de urgenţă; d) declaraţiile de politică generală şi alte asemenea declaraţii;G. deciziile primului-ministru, potrivit legii;H. actele normative ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competenţei lor stabilite prin lege, adoptate în vederea organizării executării legii;I. actele normative adoptate de autorităţile administrative autonome şi de alte autorităţi publice, potrivit competenţei lor conferite prin lege, în vederea organizării executării legii;J. deciziile, hotărârile şi avizele Curţii Constituţionale;K. acte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii;L. deciziile pronunţate de Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ca urmare a soluţionării recursurilor în interesul legii;M. deciziile şi hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului, pronunţate în cazurile în care statul român are calitatea de pârât;N. actele normative adoptate de persoane juridice - altele decât autorităţile publice - care au fost abilitate prin lege să asigure executarea unor legi;O. alte acte care, potrivit unor dispoziţii legale, se publică în Partea I a Monitorului Oficial al României.  +  Articolul 6În Partea a II-a se publică:A. stenogramele şedinţelor Camerei Deputaţilor şi Senatului;B. stenogramele şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului;C. sintezele lucrărilor comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului;D. rapoartele şi dările de seamă prezentate Parlamentului de către autorităţile publice, potrivit Constituţiei sau altor legi, după dezbaterea acestora de către Parlament;E. întrebări adresate de deputaţi, respectiv de senatori Guvernului, miniştrilor sau altor conducători ai organelor administraţiei publice la care nu s-a răspuns;F. alte acte prevăzute de lege.  +  Articolul 7În Partea a III-a se publică, în temeiul unor dispoziţii legale, acte juridice, înscrisuri, comunicări, anunţuri şi altele asemenea.  +  Articolul 8În Partea a IV-a se publică, în temeiul unor dispoziţii legale, acte juridice referitoare la operatori economici şi la alte categorii de persoane juridice, precum şi alte acte stabilite prin dispoziţii legale.  +  Articolul 9În Partea a V-a se publică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel naţional şi de ramură, convenţiile şi recomandările Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi alte acte stabilite prin dispoziţii legale.  +  Articolul 10În Partea a VI-a se publică anunţurile privind atribuirea contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune de lucrări şi servicii publice, a contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum şi alte anunţuri stabilite prin dispoziţii legale.  +  Articolul 11În Partea a VII-a se publică, în temeiul unor dispoziţii legale, acte juridice referitoare la societăţi cooperative şi la alte categorii de persoane juridice înfiinţate de societăţile cooperative, precum şi alte acte referitoare la cooperaţie, stabilite prin dispoziţii legale.  +  Capitolul III Procedura publicării actelor în Monitorul Oficial al României  +  Secţiunea 1 Publicarea  +  Articolul 12 (1) Actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi Partea a II-a, se înaintează secretarului general al Camerei Deputaţilor pe suport hârtie, în copie certificată sub semnătura conducătorului sau a locţiitorului, şi pot fi transmise şi prin e-mail, în fişier electronic certificat prin semnătură electronică de către emitenţi. (2) Secretarul general al Camerei Deputaţilor transmite Regiei Autonome "Monitorul Oficial" spre publicare actele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 13Autorităţile emitente au obligaţia de a comunică neîntârziat, în scris, secretarului general al Camerei Deputaţilor date, informaţii şi precizări, solicitate de acesta sau de Regia Autonomă "Monitorul Oficial", necesare îndeplinirii cerinţelor de publicare.  +  Articolul 14Retragerea actelor de la publicare se poate face numai de către cel care a solicitat publicarea, cu încuviinţarea secretarului general al Camerei Deputaţilor şi cu suportarea, de către solicitant, a cheltuielilor aferente, efectuate de Regia Autonomă "Monitorul Oficial" în procesul de editare şi publicare.  +  Secţiunea a 2-a Republicarea şi rectificarea actelor  +  Articolul 15 (1) Actul normativ modificat şi/sau completat se republică numai în temeiul expres al dispoziţiei cuprinse în actul de modificare şi/sau de completare. (2) Republicarea actelor normative se face în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija autorităţii publice care a emis actul de modificare şi/sau de completare. Republicarea se face potrivit legii. (3) Republicarea actelor normative modificate şi/sau completate prin ordonanţe ale Guvernului se face numai după aprobarea acestora din urmă de către Parlament.  +  Articolul 16Republicarea actelor normative se face cu aprobarea secretarului general al Camerei Deputaţilor, pe baza avizului prealabil al Consiliului Legislativ.  +  Articolul 17 (1) În cazul în care, după publicarea actului normativ, se descoperă erori materiale, la cererea organului emitent, adresată secretarului general al Camerei Deputaţilor, se procedează la publicarea unei rectificări. (2) Rectificarea se face cu avizul prealabil al Consiliului Legislativ. (3) Se interzice, sub sancţiunea nulităţii, modificarea prevederilor unor acte normative prin recurgerea la operaţiunea rectificării.  +  Secţiunea a 3-a Accesul la publicaţia Monitorul Oficial al României  +  Articolul 18Regia Autonomă "Monitorul Oficial" editează Monitorul Oficial al României atât în format tipărit, cât şi în format electronic, pe care îl pune la dispoziţia tuturor categoriilor de utilizatori contra cost.  +  Articolul 19Regia Autonomă "Monitorul Oficial" realizează un produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte. Sumarele monitoarelor oficiale sunt accesibile permanent.  +  Secţiunea a 4-a Cheltuielile de publicare  +  Articolul 20 (1) Cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I, III-VII, şi a celor prevăzute la art. 6 lit. D se suportă de către emitenţi, pe baza tarifelor aprobate anual prin hotărâre a Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, la propunerea Regiei Autonome "Monitorul Oficial". Hotărârea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) actele a căror publicare este prevăzută de Constituţie, deciziile primului-ministru şi actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, ale căror cheltuieli aferente publicării se suportă de Regia Autonomă "Monitorul Oficial" din bugetul propriu.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 21Monitorul Oficial al României, Partea I, se editează, în traducere, şi în limba maghiară. Pentru Partea I în limba maghiară, cheltuielile de publicare se suportă de către Camera Deputaţilor.  +  Articolul 22Procedura publicării în părţile I-VII, procedura republicării şi a rectificării, precum şi cea a publicării unor acte normative în numere speciale, cu tiraj limitat, se stabilesc prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaţilor.  +  Articolul 23Reproducerea legilor şi a celorlalte acte normative se face numai după textele publicate în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 24Prevederile legale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii se aplică Regiei Autonome "Monitorul Oficial", cu excepţia achiziţiilor de materii prime, materiale şi servicii destinate în exclusivitate operaţiunilor contractuale, altele decât cele necesare pentru realizarea obiectului principal de activitate, care serveşte interesului public.  +  Articolul 25 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe aceeaşi dată se abrogă art. 3 alin. 1-3 din Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" şi cap. IV "Organizarea regiei" din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Monitorul Oficial", anexă la hotărâre, republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, precum şi orice alte dispoziţii contrare, iar art. 3 lit. a) din regulament se modifică în mod corespunzător.NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II, III şi V din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 202/1998 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actului modificator:"Art. II. - În aplicarea prevederilor art. 15^2*) din Legea nr. 202/1998, cu modificările şi completările ulterioare, apariţiile publicaţiei Monitorul Oficial al României anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se transpun în format electronic de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", în baza unui program aprobat de secretarul general al Camerei Deputaţilor şi în limita sumelor aprobate prin bugetul anual al Camerei Deputaţilor.-------- Notă *) Art. 15^2 a devenit în urma renumerotării art. 19.Art. III. - Ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanţe, bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" se va rectifica................................................................................................Art. V. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 5, 6 şi 7, care intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2009."  +  Anexă--------