HOTĂRÂRE nr. 759 din 30 iunie 2009pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 8 iulie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La punctul 2.d), după liniuţa a 27-a se introduce o nouă liniuţă, liniuţa a 28-a, cu următorul cuprins:"- plasamentul privat - instrument de datorie publică materializat prin contractarea în mod direct de împrumuturi sau vânzarea directă de titluri de stat către un investitor ori un grup restrâns de investitori autorizaţi să opereze pe pieţele financiare care au capacitatea de a evalua şi administra beneficiile şi riscurile unei oportunităţi de investiţii şi care se află sub reglementarea autorităţilor de supraveghere a pieţelor financiare. Utilizarea acestui instrument se realizează în condiţii specifice determinate de caracterul confidenţial al tranzacţiei solicitat de investitori."2. La punctul 3.2.1, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:"j) plasamente private."3. Punctul 3.2.4 se abrogă.4. După punctul 3.2.6 se introduce un nou punct, punctul 3.2.6^1, cu următorul cuprins:"3.2.6^1. În scopul limitării riscurilor asumate de către stat în utilizarea instrumentelor de datorie, în funcţie de complexitatea fiecărei tranzacţii şi a documentaţiei contractuale aferente, Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, poate solicita unor firme de avocatură servicii de consultanţă juridică."5. Punctul 4.1.a), b)2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4.1.a), b)2. Procedura lansării emisiunilor de titluri de stat pe pieţele internaţionale se realizează prin parcurgerea următoarelor etape de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice:1. direcţia de specialitate fundamentează necesitatea lansării unei emisiuni de titluri de stat pe pieţele internaţionale de capital, ca instrument de finanţare a deficitului bugetar şi de refinanţare a datoriei publice, şi supune aprobării Guvernului, printr-un memorandum, principalele caracteristici ale acesteia în ceea ce priveşte suma, scadenţa, moneda;2. cererea de ofertă se transmite către instituţii financiare care au capacitatea şi experienţa să efectueze astfel de tranzacţii. În cuprinsul acesteia se specifică principalele caracteristici ale emisiunii, fără a se limita la acestea: suma, scadenţa, moneda, criteriile care vor fi avute în vedere în procesul de selecţie, precum şi termenul până la care poate fi transmisă;3. ofertele primite în termenul specificat în cererile de ofertă sunt evaluate pe baza criteriilor menţionate la pct. 2, care includ următoarele: elementele fixe de cost care nu se pot modifica până la momentul lansării emisiunii (comisionul de administrare a tranzacţiei, costurile cu consultanţa juridică, în cazul în care acestea sunt incluse în acest comision), strategia propusă de instituţiile financiare pentru lansarea emisiunii, capabilitatea de distribuire a emisiunii către potenţiali investitori, istoricul şi experienţa ofertanţilor în finalizarea unor tranzacţii similare ale emitenţilor suverani, activitatea pe piaţa primară şi secundară, internă şi externă a titlurilor de stat emise de România, precum şi alţi factori consideraţi relevanţi;4. efectuarea selecţiei intermediare a instituţiilor financiare prin întocmirea «listei scurte» şi aprobarea acesteia de către ministrul finanţelor publice;5. organizarea de întrevederi cu instituţiile financiare selectate în «lista scurtă» pentru dezbatere şi o eventuală actualizare a ofertelor depuse iniţial;6. evaluarea ofertelor rezultate şi întocmirea clasamentului, luându-se în considerare criteriile prevăzute la pct. 3; rezultatele evaluării şi clasamentul ofertelor instituţiilor financiare, precum şi propunerea de numire a administratorilor tranzacţiei se aprobă de către ministrul finanţelor publice;7. aprobarea prin ordin al ministrului finanţelor publice a administratorilor desemnaţi ai tranzacţiei, suma, scadenţa, precum şi alte elemente de bază ale acesteia, cu excepţia celor care depind de evoluţia condiţiilor de piaţă şi care se pot modifica până la momentul lansării efective a emisiunii;8. între reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice şi administratorii desemnaţi ai tranzacţiei se semnează scrisoarea de mandat, în cuprinsul căreia se vor preciza, fără a se limita la acestea, responsabilităţile şi obligaţiile administratorilor, comisionul perceput de aceştia pentru administrarea tranzacţiei, precum şi eventuale cheltuieli care sunt suportate de către administratorii tranzacţiei;9. selectarea firmei/firmelor de consultanţă juridică care va/vor analiza şi definitivă documentaţia contractuală aferentă emisiunii de titluri de stat în numele Ministerului Finanţelor Publice. În alegerea acestora se vor avea în vedere o serie de criterii considerate relevante pentru scopul propus, menţionate în cererile de ofertă transmise de Ministerul Finanţelor Publice;10. desfăşurarea procesului de pregătire a lansării emisiunii şi elaborarea documentaţiei aferente: colectarea de informaţii în vederea elaborării prospectului de emisiune, organizarea de întâlniri între administratorii tranzacţiei şi instituţii reprezentative ale statului (procesul de due dilligence), realizarea marketingului emisiunii prin organizarea de roadshows în centre financiare recomandate de administratorii tranzacţiei;11. lansarea emisiunii, cu stabilirea caracteristicilor principale: cupon, randament, preţ;12. semnarea documentaţiei aferente tranzacţiei de către ministrul finanţelor publice;13. suma aferentă emisiunii se virează în contul Ministerului Finanţelor Publice, conform prevederilor legale în vigoare. Suma încasată va fi reîntregită, după caz, cu valoarea comisionului de administrare a tranzacţiei şi a altor cheltuieli aferente emisiunii (cheltuieli cu avocaţii, cheltuieli cu marketingul emisiunii etc.), la care se adaugă discontul, în cazul în care emisiunea se lansează cu discont.Reîntregirea sumei emisiunii se efectuează:- din bugetul de stat, cap. 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», art. 20.24 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor», alin. 20.24.01 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe» - cu valoarea comisionului de administrare şi a altor cheltuieli aferente; şi- din bugetul de stat, cap. 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», art. 30.02 «Dobânzi aferente datoriei publice externe», alin. 30.02.01 «Dobânzi aferente datoriei publice externe directe» - cu valoarea discontului;14. în cazul în care preţul emisiunii este cu primă, prima înregistrată reprezintă venit al bugetului de stat şi se virează la cap. «Alte venituri»;15. în funcţie de evoluţiile pieţelor financiare interne şi internaţionale, ţinând cont de necesităţile de finanţare şi refinanţare a datoriei publice guvernamentale şi în baza unei fundamentări în acest sens, emisiunile de titluri de stat lansate pe pieţele internaţionale pot fi redeschise, cu aprobarea ministrului finanţelor publice; în cadrul fundamentării se vor prezenta argumentele în favoarea redeschiderii, precum şi condiţiile de desfăşurare a acesteia (administratorii tranzacţiei, avocaţi etc.);16. operaţiunea de redeschidere se poate aplica în mod corespunzător şi emisiunii de titluri de stat lansate pe piaţa internaţională, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.561/2007 privind aprobarea contractării unui împrumut extern, sub forma unei emisiuni de obligaţiuni pe pieţele externe de capital, denominată în euro, în condiţiile în care suma care se doreşte a fi obţinută prin redeschidere se încadrează în limita aprobată prin această hotărâre."6. La punctul 4.1.a),b)4, subpunctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. Ministerul Finanţelor Publice selectează instituţia/instituţiile finanţatoare cu respectarea prevederilor pct. 3.2.5;".7. După punctul 4.1.a),b)4 se introduce un nou punct, punctul 4.1.a),b)5, cu următorul cuprins:"4.1.a),b)5. Procedura contractării de împrumuturi prin plasamente private se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:1. un investitor sau un grup restrâns de investitori transmite Ministerului Finanţelor Publice o ofertă de efectuare a unui plasament privat;2. Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia de specialitate, efectuează analiza comparativă a termenilor şi condiţiilor ofertei primite cu cele aferente instrumentelor de datorie cu caracteristici similare emise de România (de exemplu, preţ, randament, maturitate, monedă) pe pieţele financiare interne şi externe. În cazul în care nu există instrumente de datorie cu caracteristici similare emise de România, analiza poate avea în vedere compararea cu instrumente cu caracteristici similare emise de ţări clasificate într-o categorie de rating apropiată de cea a României;3. în cazul în care oferta este considerată avantajoasă prin raportarea la condiţiile respective de piaţă, se supune aprobării ministrului finanţelor publice mandatul de negociere a ofertei (condiţiile şi termenii financiari, precum şi alte condiţii, dacă este cazul);4. termenii şi condiţiile ofertei şi documentaţia contractuală aferentă se negociază în conformitate cu mandatul aprobat de ministrul finanţelor publice;5. rezultatele negocierii se aprobă de ministrul finanţelor publice;6. documentaţia contractuală aferentă tranzacţiei se semnează de către ministrul finanţelor publice;7. suma aferentă plasamentului privat se virează în contul Ministerului Finanţelor Publice, conform prevederilor legale în vigoare. Suma încasată va fi reîntregită, după caz, cu valoarea comisionului de administrare a tranzacţiei şi a altor cheltuieli aferente (de exemplu, cheltuieli cu avocaţii), la care se adaugă discontul, în cazul în care plasamentul privat s-a efectuat prin emiterea de titluri de stat cu discont. Reîntregirea sumei împrumutului se efectuează:- din bugetul de stat, cap. 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», art. 20.24 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor», alin. 20.24.01 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe» - cu valoarea comisionului de administrare şi a altor cheltuieli aferente; şi- din bugetul de stat, cap. 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», art. 30.02 «Dobânzi aferente datoriei publice externe», alin. 30.02.01 «Dobânzi aferente datoriei publice externe directe» - cu valoarea discontului."8. La punctul 4.1.i), după subpunctul 8 se introduce un nou subpunct, subpunctul 9, cu următorul cuprins:"9. După virarea tranşelor în contul Ministerului Finanţelor Publice, suma obţinută va fi reîntregită, după caz, cu contravaloarea costurilor determinate de atragerea fondurilor de către Uniunea Europeană (de exemplu, pregătirea şi executarea documentaţiei împrumutului, plata serviciilor de rating, deplasări ş.a., după caz), la care se adaugă discontul, în cazul în care împrumutul a fost contractat prin emisiune de obligaţiuni.Reîntregirea sumei împrumutului se efectuează:- din bugetul de stat, cap. 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», art. 20.24 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor», alin. 20.24.01 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe» - cu contravaloarea costurilor determinate de atragerea fondurilor de către UE; şi- din bugetul de stat, cap. 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», art. 30.02 «Dobânzi aferente datoriei publice externe», alin. 30.02.01 «Dobânzi aferente datoriei publice externe directe» - cu valoarea discontului."9. La punctul 4.1.a), b)1 subpunctul 4 şi punctul 4.1.a), b)2 subpunctul 14, sintagma "Alte încasări" se înlocuieşte cu sintagma "Alte venituri".  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 30 iunie 2009.Nr. 759.__________