ORDIN nr. 190 din 30 martie 2009pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea şi plata impozitului pe veniturile băneşti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 6 iulie 2009    În baza Referatului de aprobare nr. 148.787 din data de 9 martie 2009 al Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,în temeiul prevederilor art. 71 lit. d) şi ale art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind stabilirea şi plata impozitului pe veniturile băneşti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuBucureşti, 30 martie 2009.Nr. 190.  +  Anexa PROCEDURĂprivind stabilirea şi plata impozitului pe veniturile băneşti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare1. Contribuabili, în sensul art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următorii:- persoanele fizice,- arendaşii persoane fizice,care realizează venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare.2. Contribuabilii impuşi pe bază de norme de venit sau în sistem real pe baza contabilităţii în partidă simplă, care realizează venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, nu datorează impozitul de 2% prevăzut la art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Unităţile de colectare, unităţile de procesare industrială sau celelalte unităţi menţionate la art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, vor solicita contribuabililor respectivi, în vederea neimpozitării veniturilor cu cota de 2% prevăzută mai sus, o copie a formularului 260 "Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit" - cod 14.13.02.13/3a, în cazul contribuabililor impuşi în sistem real sau pe bază de norme de venit.3. În sensul prezentei proceduri, expresiile folosite au următorul înţeles: a) unităţi specializate pentru colectare - unităţile în care se stochează, punându-se la păstrare în bune condiţii produsele agricole, asigurându-se integritatea principalelor calităţi ale acestora, în funcţie de diferitele utilizări tehnologice, şi menţinerea valorii lor igienice şi nutriţionale. Exemple: magazii, depozite şi silozuri; b) unităţi de procesare industrială a produselor vegetale - unităţile tehnologice în care produsele agricole sunt transformate prin procese ce modifică substanţial produsul iniţial în alimente sau furaje. Exemple: unităţi de procesare industrială pentru cereale pentru boabe, leguminoase boabe uscate, rădăcinoase, legume cultivate în câmp, plante industriale, furaje verzi din teren arabil, fructe; c) alte unităţi, pentru utilizare ca atare - unităţile care achiziţionează produse agricole vegetale şi le folosesc ca furaje pentru animale. Exemple: complexele zootehnice etc.; d) produse agricole -- produsele agricole vegetale obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole. Exemple: cereale pentru boabe (grâu, secară, orz, ovăz, orez, porumb etc.), leguminoase boabe uscate (mazăre boabe, năut boabe, fasole boabe, etc.), rădăcinoase (cartofi, sfeclă de zahăr, sfeclă furajeră etc.), plante industriale (rapiţă, floarea-soarelui, soia boabe, în pentru ulei - seminţe, tutun etc.), furaje verzi din teren arabil (porumb verde furajer, trifoi, lucernă etc.), legume cultivate în câmp (varză, spanac, salată verde, pepeni, vinete, castraveţi, ardei, dovlecei, morcovi etc.), fructe (piersici, caise, struguri, cireşe, vişine, nuci, gutui, zmeură, mere, pere etc.).4. Impozitul se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 2% asupra venitului brut.Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final.Termenul de virare a impozitului reţinut potrivit prevederilor art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.5. Unităţile specializate pentru colectare, cele de procesare industrială, precum şi celelalte unităţi menţionate la art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, plătesc impozitul pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului în contul unic de venituri ale bugetului de stat 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire", deschis la unităţile Trezoreriei Statului în a căror rază unităţile în cauză sunt înregistrate fiscal.În cazul nerespectării termenului de plată a impozitului, contribuabilii datorează obligaţii fiscale accesorii stabilite în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.6. Documentul contabil care stă la baza calculării impozitului de 2% asupra valorii produselor livrate către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, este borderoul de achiziţie cod 14-4-13/b, prevăzut la pct. 39 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile.7. Impozitul reţinut la sursă se declară până la termenul de plată a acestuia inclusiv, în formularul 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs, la poziţia "Impozitul pe veniturile din activităţi agricole" din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat.Unităţile achizitoare au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, până la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul fiscal anterior._________