LEGE nr. 253 din 30 iunie 2009privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 3 iulie 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2009, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2009, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:I. Finanţe publice şi economie:1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, aprobat prin Legea nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare;2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, aprobat prin Legea nr. 19/2009;3. reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de tranziţie prevăzut în Decizia CE nr. 5.793/2007;4. măsuri financiar-fiscale necesare ca urmare a descentralizării sistemului de sănătate;5. măsuri financiar-fiscale în vederea participării României la EXPO 2010 Shanghai, China;6. alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE;7. gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European;8. gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană";9. reglementarea unor măsuri în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Comunităţii Europene şi abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare;10. instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor, în vederea depăşirii actualei crize economice;11. instituirea unui sistem de sprijin temporar pentru operatorii economici, în vederea finalizării obligaţiilor asumate în procesul de privatizare;12. măsuri pentru recapitalizarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;13. acreditarea organismelor de evaluare a conformităţii;14. scutirea la plată a obligaţiilor fiscale ale Companiei Naţionale a Huilei - S.A. Petroşani;15. măsuri financiar-fiscale pentru transpunerea unor directive comunitare şi corelarea unor prevederi legislative în domeniu;16. aprobarea unor acorduri de garanţie între România şi Banca Europeană de Investiţii, în vederea finanţării activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare ale unor companii din sectorul auto.II. Transporturi:1. înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de investigaţii şi analiză pentru siguranţa aviaţiei civile;2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;3. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare;4. modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranţă rutieră;5. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007;6. reglementarea activităţii şcolilor de şoferi auto şi a instructorilor;7. măsuri pentru reglementarea unor împrumuturi şi aspecte cu implicaţii financiare asupra activităţilor desfăşurate de unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;8. înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Aeronautice Civile Române.III. Agricultură:1. măsuri pentru accelerarea absorbţiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi prin Fondul European pentru Pescuit;2. abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării, republicată.IV. Protecţie socială:- reglementarea serviciilor de tip familial.V. Sănătate:1. reglementări privind organizarea, funcţionarea, finanţarea rezidenţiatului şi introducerea stagiaturii;2. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare;3. înfiinţarea Registrului naţional al donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice periferice şi centrale.VI. Administraţie publică şi interne:1. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007;2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare;3. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006;4. modificarea şi completarea Legii nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii, cu modificările ulterioare;5. măsuri privind transmiterea unor instituţii publice din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului în subordinea administraţiilor publice locale, ca urmare a procesului de descentralizare;6. modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;7. înfiinţarea uniunii profesionale a persoanelor autorizate să execute lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei şi organizarea şi exercitarea profesiei de geodez.VII. Învăţământ:1. descentralizarea, finanţarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar;2. probleme de conţinut pentru învăţământ preuniversitar;3. cercetarea ştiinţifică şi învăţământul superior;4. burse şi credite pentru elevi şi studenţi.VIII. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege  +  Articolul 2În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor acestuia în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2009. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEp. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU PEREŞBucureşti, 30 iunie 2009.Nr. 253.-------------