ACORD DE ÎMPRUMUT din 18 iunie 2009între Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului*)
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 1 iulie 2009  --------- Notă *) Traducere.5.000.000.000 euro- 23 iunie 2009 -Acest acord de împrumut (acordul) este încheiat de către şi între Comunitatea Europeană (denumită în continuare CE sau Împrumutătorul), reprezentată de Comisia Comunităţilor Europene (denumită în continuare Comisia), şi România, acţionând prin Ministerul Finanţelor Publice (denumită în continuare România sau Împrumutatul), reprezentată de ministrul finanţelor publice, domnul Gheorghe Pogea, şi Banca Naţională a României, acţionând în calitate de agent în numele Împrumutatului (denumită în continuare agentul Împrumutatului), reprezentată de guvernatorul Băncii Naţionale a României, domnul Mugur Constantin Isărescu.PreambulAvând în vedere că: (1) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 332/2002 din 18 februarie 2002 de creare a unei facilităţi prin care să se asigure asistenţa financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre (JO L 53, 23.2.2002, p. 1) a împuternicit Comisia în numele CE să contracteze împrumuturi de pe piaţa de capital sau de la instituţiile financiare în scopul acordării de împrumuturi unuia sau mai multor state membre care întâmpină dificultăţi sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi în legătură cu balanţa lor de plăţi curente sau cu mişcările de capital; (2) România a solicitat asistenţă financiară pe termen mediu; (3) Consiliul, prin Decizia sa 2009/459/CE din 6 mai 2009 (denumită în continuare Decizia) a hotărât să acorde României, în baza Regulamentului (CE) nr. 332/2002 un împrumut în valoare maximă de 5.000.000.000 euro cu o scadenţă medie maximă de 7 ani. Împrumutul va fi disponibilizat în maximum 5 rate; (4) împrumutul este acordat în coroborare cu un împrumut de la Fondul Monetar Internaţional (FMI) în valoare de 11,40 miliarde DST (aproximativ 12,95 miliarde euro), acordat în cadrul unui acord stand-by. Banca Mondială a fost, de asemenea, de acord să ofere un împrumut de 1 miliard euro, iar BEI şi BERD asigură un sprijin suplimentar în sumă totală de 1 miliard euro; (5) împrumutul este condiţionat de măsuri de politici economice menite să susţină durabilitatea balanţei de plăţi a României, după cum se stabileşte în art. 2 şi 3 ale Deciziei; (6) condiţiile de politică economică ce vor fi respectate de România sunt prevăzute în Memorandumul de înţelegere semnat la data de 23 iunie 2009 între Comisie şi România şi Banca Naţională a României şi în memorandumurile de înţelegere ulterioare (adiţionale), dacă există (denumite în continuare în mod colectiv Memorandum de înţelegere); (7) prima rată va fi eliberată la intrarea în vigoare a Memorandumului de înţelegere şi a acestui acord de împrumut; (8) eliberarea ratelor ulterioare primei rate va fi condiţionată de decizia favorabilă a Comisiei, după consultarea cu Comitetul financiar şi economic, ce va avea la bază constatările verificărilor sale, conform căreia politica economică a României este în concordanţă cu programul de ajustare sau cu orice alte condiţii prevăzute de Consiliu sau în Memorandumul de înţelegere; (9) Comisia va lansa la timpul cuvenit, în numele CE şi după acordul dat în scris de către Împrumutat în legătură cu condiţiile principale descrise aici, emisiuni de obligaţiuni sau orice alte operaţiuni financiare adecvate pentru sumele ce reprezintă principalul ratelor, încasările obţinute din acestea fiind apoi reîmprumutate Împrumutatului; (10) contractele aferente emisiunilor de obligaţiuni sau oricăror altor operaţiuni financiare adecvate, inclusiv un posibil swap al ratelor dobânzilor, vor constitui parte integrantă a acestui acord, după cum se prevede în continuare; (11) Banca Centrală Europeană va acţiona ca agent al Împrumutătorului (denumită în continuare agentul Împrumutătorului); (12) autorităţile Împrumutatului vor asigura măsurile corespunzătoare de combatere şi luptă împotriva fraudei, corupţiei şi a altor nereguli ce afectează asistenţa; (13) Comisia, inclusiv Serviciul Anti-fraudă, va avea dreptul de a efectua controale şi inspecţii la faţa locului, iar Curtea Auditorilor va avea dreptul de a efectua audituri, atunci când este cazul, la faţa locului.Prin urmare, părţile la prezentul acord au convenit următoarele:  +  Articolul 1Suma împrumutului1. Împrumutătorul va disponibiliza în favoarea Împrumutatului un împrumut în sumă de până la 5.000.000.000 euro (cinci miliarde) în maximum 5 rate (fiecare dintre acestea fiind denumită în continuare rata şi colectiv toate aceste rate fiind denumite în continuare împrumutul), în condiţiile şi termenii definiţi în Decizie, în memorandumul de înţelegere şi în acest acord.2. Suma principalului primei rate este în valoare de 1.500.000.000 euro (un miliard cinci sute de milioane). Suma principalului fiecăreia dintre ratele ulterioare va fi prevăzută în memorandumul de înţelegere în conformitate cu art. 3 din Decizie.3. O rată poate fi constituită din una sau mai multe tranşe (denumită/denumite în continuare tranşa/tranşele).  +  Articolul 2Scadenţa1. Scadenţa medie a împrumutului nu va depăşi 7 ani. Aceasta se calculează în funcţie de datele de tragere ale respectivelor tranşe, utilizându-se formula prevăzută în paragraful 3.2. Scadenţa medie a tranşelor unei rate va fi astfel stabilită încât scadenţa medie a împrumutului să fie, în orice moment, în concordanţă cu paragraful 1.3. Pentru a calcula scadenţele medii menţionate în paragrafele 1 şi 2 se va folosi următoarea formulă:Scadenţa medie a unei tranşe este perioada de timp dintre data tragerii respectivei tranşe şi media ponderată a rambursărilor sale de capital. Dacă R(1), R(2),..., R(n) sunt rambursările de capital la momentele t(1), t(2),..., t(n) de la data tragerii, scadenţa medie a tranşei este egală cu           R(1)t(1)+R(2)t(2)+...+R(n)t(n)         ────────────────────────────────               R(1)+R(2)+...+R(n)Scadenţa medie a împrumutului este media ponderată a scadenţei medii a tranşelor ce formează împrumutul la orice moment. Dacă M(1),M(2),...,M(m) este scadenţa medie a tranşelor care au totalizat A(1), A(2),...,A(m), atunci scadenţa medie a împrumutului este egală cu           M(1)A(1)+M(2)A(2)+...+M(m)A(m)         ────────────────────────────────              A(1)+A(2)+...+A(m)  +  Articolul 3Trageri, valoarea netă a tragerii şi condiţionalităţi1. Odată ce Împrumutătorul a decis eliberarea unei rate în conformitate cu Decizia şi cu memorandumul de înţelegere, Împrumutatul îi poate solicita Împrumutătorului în scris, sub forma prevăzută în anexa nr. 1, o rată sau o tranşă din aceasta, dacă rata este formată din mai multe tranşe, şi va propune şi accepta anticipat, după consultarea cu Împrumutătorul, dimensiunea, scadenţa, rata maximă a dobânzii, caracterul fix sau variabil al acesteia, sumele nete minime şi alte caracteristici aferente ratei sau tranşei respective, considerate acceptabile de către Împrumutat (denumită în continuare solicitare de fonduri). Ori de câte ori se face referire în acest acord la o tranşă, aceasta se va considera a fi o rată atunci când respectiva rată este constituită dintr-o singura tranşă.2. În cadrul caracteristicilor solicitate de Împrumutat în solicitarea de fonduri, Împrumutătorul va transmite Împrumutatului un aviz utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 2, în care se stabilesc principalele condiţii aferente tranşei solicitate (denumit în continuare aviz de acceptare). Odată ce Împrumutătorul a transmis avizul de acceptare aferent solicitării de fonduri, va exista, de la momentul transmiterii acestui aviz, un contract obligatoriu între Împrumutător şi Împrumutat. Totuşi, obligaţia Împrumutătorului de a disponibiliza o tranşă va fi condiţionată de obţinerea fondurilor corespondente de pe pieţele internaţionale de capital. Împrumutătorul va lansa, în numele CE, o emisiune de obligaţiuni sau o altă operaţiune financiară pentru finanţarea sumei tranşei (operaţiunea financiară).3. După executarea operaţiunii financiare, solicitarea de fonduri, avizul de acceptare şi copii ale contractului (contractelor) aferent fiecărei operaţiuni financiare (denumite în continuare contracte de împrumut) vor constitui un contract de finanţare (denumit în continuare contract de finanţare) între Împrumutător şi Împrumutat şi vor fi parte integrantă a acestui acord.4. Sumele nete ale tranşei vor fi egale cu sumele obţinute din operaţiunea financiară, mai puţin valoarea agregată a comisioanelor şi costurilor aferente operaţiunii financiare respective şi pregătirii şi executării ei. Din sumele nete vor fi deduse de asemenea şi costurile menţionate în art. 7 paragraful 6, valoarea rezultată reprezentând suma ce va fi virată Împrumutatului (denumită în continuare valoarea netă a tragerii).5. Valoarea netă a tragerii tranşei va fi transferată de către agentul Împrumutătorului la data primirii ei (data tragerii) în contul în euro al agentului Împrumutatului (BIC: NBORROBU) cont EUR 0D de la Banca de Decontări Internaţionale, Bazel (BIC: BISBCHBB) via Banque de France (Safire), Paris (BIC: BDFEFRPPCCT), IBAN FR7630001000640000005532338, Ref.: "Asistenţă acordată României de către CE pentru balanţa de plăţi", sau în orice alt cont în euro indicat în scris de către agentul Împrumutatului agentului Împrumutătorului, o copie a acestei menţiuni fiind adresată Împrumutatului cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data tragerii.6. Obligaţia Împrumutătorului de a transfera valoarea netă a tragerii Împrumutatului pentru prima tranşă a primei rate va fi condiţionată de: (1) primirea de către Împrumutat a unei opinii juridice satisfăcătoare pentru Împrumutător, emise de Ministerul Finanţelor Publice al Împrumutatului, în forma prevăzută în anexa nr. 3.Data acestei opinii juridice nu va fi ulterioară datei solicitării de fonduri.Împrumutatul se angajează să îl informeze imediat pe Împrumutător dacă între data opiniei juridice şi data tragerii intervine vreun eveniment ce ar putea face ca vreuna dintre afirmaţiile din opinia juridică să devină incorectă; (2) primirea de către Împrumutător de la Ministerul Finanţelor Publice al Împrumutatului a unui document oficial în care sunt indicate persoanele autorizate să semneze solicitările de fonduri şi deci să angajeze astfel în mod valabil Împrumutatul în contracte de finanţare, care să conţină specimenele de semnătură ale acestor persoane; (3) semnarea de către Împrumutător, pe de o parte, şi de către o bancă sau un sindicat de bănci, pe de altă parte, a contractelor de împrumut şi primirea de către agentul Împrumutătorului la data tragerii a sumelor obţinute din operaţiunea financiară de la bancă sau sindicatul de bănci menţionate; (4) neapariţia niciunei schimbări negative care ar putea prejudicia în mod substanţial, după părerea Împrumutătorului, ulterior consultării cu Împrumutatul, capacitatea Împrumutatului de a-şi respecta obligaţiile de plată asumate prin acest acord, şi anume de a asigura serviciul tranşei ce va fi finanţată şi rambursarea ei.7. Obligaţia Împrumutătorului de a transfera valoarea netă a tragerii Împrumutatului pentru oricare dintre tranşele ulterioare va fi condiţionată de: (1) angajamentul Împrumutatului de a-l informa pe Împrumutător imediat în cazul în care intervine vreun eveniment ce ar putea face ca vreuna dintre afirmaţiile din opinia juridică primită de Împrumutător conform paragrafului 6 (1) al acestui articol să devină incorectă; (2) semnarea de către Împrumutător, pe de o parte, şi de către o bancă sau un sindicat de bănci, pe de altă parte, a contractelor de împrumut şi primirea de către agentul Împrumutătorului la data tragerii a sumelor obţinute din operaţiunea financiară de la bancă sau sindicatul de bănci menţionate; (3) neapariţia niciunei schimbări negative care ar putea prejudicia în mod substanţial, după părerea Împrumutătorului, ulterior consultării cu Împrumutatul, capacitatea Împrumutatului de a-şi respecta obligaţiile de plată asumate prin acest acord, şi anume de a asigura serviciul tranşei ce va fi finanţată şi rambursarea ei.8. Tragerea unei tranşe nu va angaja, în nicio situaţie, niciuna dintre părţi la acordarea sau primirea cu împrumut a unei tranşe ulterioare. Împrumutatul va solicita orice tranşă ulterioară de la Împrumutător în conformitate cu acest articol. Împrumutătorul va lansa apoi procedura prevăzută în acest articol.9. Dreptul Împrumutatului de a solicita orice tranşă în baza acestui acord expiră pe data de 6 mai 2012.  +  Articolul 4Angajamente1. Fiecare tranşă a împrumutului va constitui o obligaţie negarantată, directă, necondiţionată şi generală a Împrumutatului şi va avea acelaşi rang (pari passu) ca toate celelalte împrumuturi şi obligaţii negarantate prezente şi viitoare ce decurg din datoriile prezente sau viitoare ale acestuia, definite în art. 8 paragraful 1 (g).2. Împrumutatul se angajează ca, până la momentul la care întreaga sumă a principalului prevăzut în acest acord de împrumut va fi fost integral rambursată şi toate dobânzile şi sumele suplimentare, dacă există, prevăzute în acest acord, vor fi fost integral plătite, cu excepţia privilegiilor enumerate în paragraful 4 al acestui articol, să nu garanteze prin ipotecarea, garantarea sau acordarea altor privilegii asupra propriilor sale active ori venituri nicio datorie externă prezentă sau viitoare şi nicio garanţie ori asigurare de despăgubire acordată în legătură cu aceasta, decât dacă şi împrumutul beneficiază de acelaşi rang (pari passu) şi pro rata într-o astfel de garanţie.3. Împrumutatul se angajează să nu solicite reeşalonarea împrumutului sau vreo scutire de datorie în legătură cu împrumutul şi recunoaşte că Împrumutătorul va beneficia de aceeaşi calitate legală, aceleaşi imunităţi şi privilegii ca şi cele acordate instituţiilor financiare internaţionale. Împrumutatul se angajează de asemenea ca, în afara privilegiilor prevăzute în paragraful 4 al acestui articol, să nu acorde prioritate înaintea Împrumutătorului niciunui alt creditor.4. Împrumutatul, în respectarea angajamentelor asumate prin paragraful 2, poate accepta numai următoarele privilegii: (1) privilegii asupra unei proprietăţi, acordate pentru garantarea preţului de achiziţie al acelei proprietăţi şi orice reînnoire sau prelungire a unui astfel de privilegiu care este limitat la proprietatea ce a făcut iniţial obiectul său şi care garantează orice reînnoire sau prelungire a finanţării asigurate iniţial; şi (2) privilegii asupra unor bunuri comerciale ce apar în cursul operaţiunilor bancare comerciale obişnuite (şi care expiră cel târziu într-un an de la acestea) pentru finanţarea importului sau exportului acestor bunuri în sau din ţara Împrumutatului; şi (3) privilegii prin care se asigură sau se garantează plata unor datorii externe contractate exclusiv pentru a se asigura finanţarea unui proiect de investiţii bine definit, cu condiţia ca proprietăţile pentru care se aplică aceste privilegii să fie proprietăţi ce fac obiectul respectivei finanţări a proiectului sau să fie venituri ori creanţe ce decurg din proiect; şi (4) orice alte privilegii existente la data semnării acestui acord, cu condiţia ca aceste privilegii să fie limitate la proprietăţile afectate în prezent de acestea şi la proprietăţile ce vor deveni afectate de astfel de privilegii în baza unor contracte în vigoare la data semnării acestui acord şi cu condiţia ca aceste privilegii să garanteze sau să asigure numai plata acelor obligaţii astfel garantate ori asigurate la data acestuia sau orice refinanţare a acestor obligaţii; şi (5) toate celelalte privilegii şi drepturi statutare ce operează strict în virtutea legii şi ce nu pot fi evitate în mod justificat de către Împrumutat.Sintagma finanţarea unui proiect folosită în acest articol înseamnă orice finanţare a achiziţiei, construirii sau dezvoltării oricăror proprietăţi ce au legătură cu un proiect, dacă entitatea ce asigură acea finanţare agreează în mod expres să privească proprietăţile finanţate şi veniturile generate de exploatarea acestor proprietăţi sau pierderile ori pagubele aferente acestora ca fiind principala sursă de rambursare a sumelor avansate.5. Împrumutatul se angajează să utilizeze valoarea netă a tragerii din împrumut în conformitate cu Decizia şi Memorandumul de înţelegere.  +  Articolul 5Dobânda1. Rata dobânzii pentru fiecare tranşă şi termenele de plată a dobânzii vor fi cele stabilite în contractele de împrumut corespondente.Împrumutatul va transfera suma dobânzii datorate în contul menţionat în art. 7 paragraful 3, la data transferului. Dobânda se va plăti de la data tragerii până la data-limită. Data transferului va fi respectată indiferent de sărbătorile oficiale din România.2. Dacă Împrumutătorul, datorită condiţiilor de piaţă existente la momentul lansării emisiunii de obligaţiuni sau oricărei alte operaţiuni financiare, nu poate obţine finanţare la nivelul ratelor maxime sau sub nivelul ratelor maxime menţionate în avizul de acceptare relevant, atunci Împrumutătorul nu are obligaţia de a disponibiliza valoarea netă a tragerii unei tranşe în favoarea Împrumutatului. Totuşi, la solicitarea Împrumutatului, Împrumutătorul îi poate propune Împrumutatului noi rate maxime ale dobânzii având în vedere condiţiile de piaţă existente.3. La solicitarea Împrumutatului şi dacă, după aprecierea Împrumutătorului, circumstanţele permit o îmbunătăţire a ratei dobânzii unei tranşe, Împrumutătorul poate restructura condiţiile financiare aplicabile tranşei, cu condiţia ca şi contractele de împrumut relevante să permită o astfel de restructurare sau ca Împrumutătorul să poată renegocia contractele de împrumut în acest sens.4. Dacă Împrumutatul nu îşi respectă obligaţia de a transfera principalul sau dobânda datorată conform acestui acord la data transferului, Împrumutatul va plăti dobânda suplimentară pentru suma respectivă (sau, după caz, valoarea acesteia pentru perioada în care este datorată şi neplătită Împrumutătorului) de la data transferului până la data achitării integrale, calculată prin raportare la perioade succesive de dobândă (fiecare având durate pe care Împrumutătorul le poate selecta periodic, prima perioadă începând la data relevantă a transferului şi, ori de câte ori este posibil, durata acestei perioade va fi de o săptămână), la cea mai mare dintre următoarele: a) rata pe an fiind valoarea agregată a:(i) 2% pe an; şi(îi) rata EURIBOR pentru durata respectivă;sau b) 2% pe an plus rata dobânzii pentru respectiva tranşă, stabilită în paragraful 1 al acestui articol.Dacă obligaţia de plată continuă să nu fie îndeplinită, această rată se va redetermina în conformitate cu prevederile acestui paragraf în ultima zi a fiecărei asemenea perioade de dobândă şi dobânda neplătită conform acestui paragraf aferentă perioadelor de dobândă anterioare se va adăuga sumei dobânzii datorate la sfârşitul fiecărei astfel de perioade de dobândă.Dacă Împrumutatul nu îşi îndeplineşte obligaţia de a achita alte costuri sau cheltuieli datorate Împrumutătorului la data la care acestea devin scadente conform acestui acord, Împrumutatul va plăti în plus toate costurile şi cheltuielile, inclusiv onorarii aferente serviciilor juridice, suportate de Împrumutător datorită plăţii cu întârziere şi determinate de Împrumutător.Totodată, Împrumutatul se angajează să plătească Împrumutătorului toate dobânzile adiţionale şi toate costurile şi cheltuielile, inclusiv onorarii aferente serviciilor juridice, suportate şi datorate de Împrumutător ca rezultat al nerespectării de către Împrumutat a oricărei obligaţii asumate prin acest acord.Agentul Împrumutătorului îl va informa pe Împrumutat cu privire la detaliile privind calculul dobânzii şi mai ales cu privire la referinţa utilizată pentru stabilirea EURIBOR, dacă este cazul.  +  Articolul 6Rambursarea şi opţiunea de plată anticipată1. Împrumutatul va rambursa suma principalului fiecărei tranşe la datele şi în condiţiile stabilite în contractele de împrumut şi care îi sunt comunicate de către agentul Împrumutătorului.Împrumutatul va transfera suma principalului datorat în contul menţionat în art. 7 paragraful 3 la data transferului. Data transferului va fi respectată indiferent de sărbătorile oficiale din România.2. Împrumutătorul nu va include clauza de rambursare anticipată în termenii şi condiţiile operaţiunii financiare decât dacă Împrumutatul a solicitat în mod explicit o astfel de clauză în solicitarea de fonduri. Termenii şi condiţiile unei astfel de opţiuni de plată anticipată pentru Împrumutat vor fi cele din opţiunea de plată anticipată corespondentă pentru Împrumutător din contractele de împrumut. Dacă Împrumutatul doreşte să îşi exercite opţiunea, el îl va informa pe Împrumutător cu privire la decizia sa de a plăti anticipat tranşa respectivă cu cel puţin o lună înainte de data-limită de notificare a rambursării anticipate din contractele de împrumut.În cazul unei rambursări anticipate, se va respecta data transferului.  +  Articolul 7Plăţi1. Împrumutatul va transfera principalul şi dobânda datorate, aferente fiecărei tranşe, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înaintea datei-limită corespunzătoare (data transferului). Sumele transferate vor rămâne la agentul Împrumutătorului până la data scadentă corespunzătoare.Toate plăţile ce vor fi efectuate de Împrumutat vor fi achitate fără taxe, comisioane şi fără orice alte deduceri pe toată durata acestui acord.2. Împrumutatul declară că toate plăţile şi transferurile efectuate în baza acestui acord, precum şi acordul în sine nu fac obiectul niciunei taxe sau impuneri de orice fel în ţara Împrumutatului şi nu vor face obiectul niciunei taxe sau impuneri de orice fel pe toată durata acestui acord. Dacă totuşi Împrumutatul este obligat prin lege să procedeze la astfel de deduceri, Împrumutatul va acoperi sumele suplimentare necesare astfel încât Împrumutătorul să primească integral sumele precizate în acest acord.3. Toate plăţile vor fi făcute de Împrumutat în euro în contul în euro al agentului Împrumutătorului în TARGET2, TARGET2 participant SWIFT-BIC: ECBFDEFFBAC, TARGET2 titularul contului SWIFT-BIC ECBFDEFFBAC, Ref.: "Asistenţă acordată României de către CE pentru balanţa de plăţi", sau în orice alt cont indicat în scris de către agentul Împrumutătorului agentului Împrumutatului, cu cel puţin 6 zile lucrătoare înainte de data relevantă a transferului.4. Agentul Împrumutătorului îl va informa pe Împrumutat şi pe agentul acestuia cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data transferului în legătură cu suma principalului şi dobânda datorată şi care trebuie plătită la acea dată şi în legătură cu detaliile (rata dobânzii, perioada de dobândă) ce au stat la baza calculării dobânzii. Toate sumele datorate vor fi creditate în contul agentului Împrumutătorului menţionat în paragraful 3, până cel târziu la 11,00 a.m., ora Frankfurtului, din data relevantă a transferului.5. Împrumutatul va transmite agentului Împrumutătorului o copie a instrucţiunilor sale de plată, cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data relevantă a transferului.6. Împrumutatul se angajează să plătească toate costurile şi cheltuielile efectuate şi datorate de către Împrumutător în legătură cu pregătirea şi implementarea fiecărei tranşe şi a operaţiunilor financiare corespondente, a contractelor de împrumut, precum şi orice alte costuri şi cheltuieli efectuate şi datorate de Împrumutător în legătură cu aceste operaţiuni financiare şi orice costuri şi cheltuieli aferente pe toată durata operaţiunii financiare. Aceste costuri şi cheltuieli ce vor fi suportate de Împrumutat pot include, printre altele, costuri aferente serviciilor juridice (cum ar fi costurile efectuate pentru obţinerea unor opinii juridice), costurile documentaţiei de împrumut, costurile ratingului, costurile de deplasare, dacă este cazul, şi comisioanele aferente serviciilor financiare ale operaţiunilor financiare, taxe, costuri de înregistrare şi costuri de publicare, dacă există. Sumele menţionate mai sus vor fi plătite de către Împrumutat, cu excepţia cazului în care ele sunt deduse din sumele obţinute în conformitate cu art. 3 paragraful 4, în termen de o lună de la notificarea de către Împrumutător, această notificare fiind însoţită de documentele justificative.7. a) Dacă Împrumutatul plăteşte o sumă pentru oricare dintre tranşe, care este mai mică decât valoarea totală datorată şi care trebuie plătită conform acestui acord, Împrumutatul renunţă prin prezentul la orice drept pe care l-ar putea avea de a repartiza suma astfel plătită pentru sumele datorate. b) Suma astfel plătită în cadrul unei tranşe va fi utilizată pentru acoperirea sumei datorate în următoarea ordine: mai întâi onorarii şi cheltuieli, apoi dobânda datorată pentru plata cu întârziere stabilită conform art. 5 paragraful 4, în al treilea rând dobânda şi în al patrulea rând principalul, cu condiţia ca aceste sume să fie datorate sau restante la plată în data respectivă.  +  Articolul 8Evenimente de neonorare a obligaţiilor de plată şi de rambursare anticipată1. Împrumutătorul poate declara, prin comunicare scrisă transmisă Împrumutatului, că suma restantă din principalul împrumutului este datorată şi plătibilă imediat, împreună cu dobânda acumulată, dacă: a) Împrumutatul nu îşi îndeplineşte obligaţia de a transfera la data transferului orice plată de principal şi dobândă, integrală sau parţială, în maniera şi valuta agreate în acest acord, în legătură cu oricare dintre tranşe; sau b) Împrumutatul nu plăteşte la scadenţa stabilită orice plată de principal şi dobândă, integrală sau parţială, în maniera şi valuta agreate în acest acord, în legătură cu oricare dintre tranşe; sau c) Împrumutatul nu îşi îndeplineşte o obligaţie asumată prin acest acord, alta decât cele conţinute în Memorandumul de înţelegere, dar inclusiv obligaţia stabilită în art. 4 paragraful 5, şi această stare persistă timp de o lună după ce Împrumutătorul comunică în scris situaţia Împrumutatului; sau d) din orice motiv datorat unui act sau unei omisiuni a unei instituţii ori a unei persoane sau a altui organism ce are autoritatea legală în ţara Împrumutatului, se consideră că obligaţiile Împrumutatului prevăzute în acest acord nu sunt obligatorii pentru Împrumutat şi nu sunt executorii împotriva acestuia; sau e) s-a stabilit că în legătură cu acest împrumut, Împrumutatul sau agentul Împrumutatului s-a angajat în orice act de fraudă ori corupţie sau în orice altă activitate ilegală ce contravine intereselor financiare ale CE; sau f) există în cadrul oricărui acord de împrumut anterior între Împrumutat, agentul Împrumutatului şi Comunitatea Europeană, indiferent de sumă, sau în cadrul oricărei datorii externe a Împrumutatului ce are o valoare agregată a principalului mai mare de 50 de milioane euro o declaraţie de neonorare a obligaţiilor de plată conform definiţiei date în orice instrument ce guvernează sau evidenţiază acea datorie şi ca rezultat al acestei declaraţii de neonorare a obligaţiilor de plată are loc o accelerare a datoriei respective; sau g) Împrumutatul nu îşi plăteşte în general datoriile externe atunci când acestea ajung la scadenţă sau declară ori impune un moratoriu pe plata datoriei externe a Împrumutatului sau a unei datorii externe asumate ori garantate de acesta.În sensul celor de mai sus, datorie externă a Împrumutatului înseamnă orice datorie contractată, garantată sau altfel asigurată de către Împrumutat ori de agentul Împrumutatului, care este fie:(i) exprimată într-o altă valută decât moneda naţională a Împrumutatului; fie(îi) obţinută sau apărută (în orice valută) în afara ţării Împrumutatului.2. În eventualitatea unei încheieri anticipate a unui swap al ratei dobânzii, dacă există, Împrumutatul, în loc să asigure serviciul obligaţiilor de plată în cadrul swapului, va asigura serviciul datoriei pentru emisiunea de obligaţiuni sau pentru altă operaţiune financiară.3. Împrumutătorul poate, fără a fi obligat să facă acest lucru, să îşi exercite drepturile conform acestui articol şi poate de asemenea să le exercite numai parţial fără a prejudicia exercitarea în viitor a acestor drepturi.4. Împrumutatul va rambursa toate costurile, cheltuielile, onorariile şi pierderile de dobândă apărute şi plătibile de către Împrumutător ca urmare a unei rambursări anticipate a oricăreia dintre tranşe, conform acestui articol. Pierderea de dobândă este diferenţa dintre rata dobânzii tranşei şi dobânda primită de CE din reinvestirea sumelor rambursate anticipat, pe perioada cuprinsă între data rambursării anticipate şi data la care avea scadenţa operaţiunea financiară sau la care aceasta poate fi încheiată conform contractelor de împrumut.  +  Articolul 9Angajamente referitoare la inspecţii, combaterea fraudei şi audituri1. Comisia, inclusiv Serviciul European Antifraudă, şi Curtea Europeană a Auditorilor vor avea dreptul să îşi trimită agenţii proprii sau reprezentanţii autorizaţi să efectueze orice controale tehnice ori financiare pe care le poate considera necesare în vederea gestionării acestei asistenţe.2. Împrumutatul şi agentul Împrumutatului vor furniza informaţiile şi documentele relevante ce le pot fi solicitate în vederea acestor evaluări, controale sau audituri şi vor lua toate măsurile ce se impun pentru a facilita activitatea persoanelor mandatate să le desfăşoare. Împrumutatul şi agentul Împrumutatului se angajează să asigure accesul persoanelor menţionate în paragraful 1 la locurile şi incintele în care sunt păstrate informaţiile şi documentele relevante.3. Împrumutatul şi agentul Împrumutatului vor asigura investigarea şi acordarea unui tratament satisfăcător în toate cazurile de suspiciune ori fraudă, corupţie sau orice activitate ilegală efectivă ce au legătură cu gestionarea asistenţei CE pentru balanţa de plăţi, în detrimentul intereselor financiare ale CE. Toate aceste cazuri, precum şi măsurile aferente lor ce au fost adoptate de autorităţile competente naţionale vor fi raportate fără întârziere Comisiei.  +  Articolul 10NotificăriToate notificările legate de acest acord vor fi valabile dacă sunt transmise în scris şi către:Pentru Împrumutător:Comisia Comunităţilor EuropeneDirecţia Generală Afaceri Economice şi Financiare -Unitatea L-3 - Managementul Programului Împrumuturi şi IFIL-2920 LuxemburgÎn atenţia: domnului Javier Garcia Lon, director de unitateTel.: (+352) 4301 36372Fax: (+352) 4301 36599Adresa SWIFT: EUCOLULLCu copie la agentul Împrumutătorului:Banca Centrală EuropeanăKaiserstrasse 29D-60311 Frankfurt pe MainÎn atenţia: directorului Diviziei de Servicii Operaţiuni FinanciareTel.: + 49 69 1344 7333Fax: + 49 69 1344 6171SWIFT BIC: ECBFDEFFBACPentru Împrumutat:Ministerul Finanţelor PubliceStr. Apolodor nr. 17RO-050741 BucureştiÎn atenţia: domnului Ştefan NanuTel.: + 4021 318 8689Fax: + 4021 319 9818SWIFT BIC: TREZROBUCu copie la agentul Împrumutatului:Banca Naţională a RomânieiStr. Lipscani nr. 25RO-030031 BucureştiÎn atenţia: doamnei Lia TaseTel.: + 4021 312 0120Fax: + 4021 315 1255SWIFT BIC: NBORROBUToate notificările vor fi transmise prin poştă cu confirmare de primire. În caz de urgenţe, acestea pot fi transmise prin fax, Swift sau prin curier la adresele de mai sus şi confirmate fără întârzieri inutile prin poştă cu confirmare de primire. Notificările intră în vigoare de la primirea efectivă a faxului, mesajului Swift sau scrisorii.Toate documentele, informaţiile şi materialele ce vor fi furnizate în cadrul acestui acord vor fi în limba engleză sau în limba ţării Împrumutatului, însoţite de o traducere autorizată în limba engleză, cu condiţia ca, în acest din urmă caz, varianta care prevalează în caz de divergenţă să fie traducerea în limba engleză.  +  Articolul 11Diverse1. Dacă una sau mai multe dintre prevederile cuprinse în acest acord este ori devine integral sau parţial nevalabilă, ilegală ori neaplicabilă în orice sens, conform oricărei legi aplicabile, valabilitatea, legalitatea şi aplicabilitatea celorlalte prevederi din acest acord nu vor fi în niciun fel afectate sau limitate. Prevederile ce sunt integral sau parţial nevalabile, ilegale ori neaplicabile vor fi interpretate şi deci implementate în spiritul şi sensul acestui acord.2. Preambulul şi anexele la acest acord, Decizia, Memorandumul de înţelegere şi contractele de finanţare încheiate după semnarea acestui acord în legătură cu acest acord şi contractele de împrumut incluzând, după caz, unul sau mai multe acorduri de distribuţie sau acorduri de subscriere, acorduri de agenţie ori acorduri de agenţie fiscală, circulare de ofertă şi acorduri de swap constituie şi vor constitui parte integrantă a acestui acord.Împrumutătorul este total liber să recurgă la operaţiuni financiare care finanţează şi tranşe din alte acorduri de împrumut. În acest caz, termenii financiari din aceste contracte de împrumut se aplică Împrumutatului numai proporţional cu tranşa sa.3. Scopul acestui acord este acela de a stabili condiţiile în care CE pune la dispoziţia Împrumutatului sumele obţinute din operaţiunile financiare corespondente contractate de CE în acest scop. Prin urmare, Împrumutatul şi CE acceptă faptul că drepturile şi obligaţiile ce le revin sunt definite prin referire la documentaţia de împrumut corespondentă, dacă în acest acord nu se prevede altfel. În mod special, termenii contractelor de împrumut, ale căror copii vor fi transmise Împrumutatului, vor fi aplicabili acestui acord. Totuşi, în cazul în care există vreun conflict între termenii acestui acord şi vreun contract de împrumut, vor prevala termenii acestui acord.4. O zi lucrătoare înseamnă o zi în care este deschis pentru operare sistemul de plăţi TARGET2.  +  Articolul 12Legea şi jurisdicţia ce guvernează acordul1. Acest acord este guvernat de legea engleză şi va fi interpretat în conformitate cu aceasta.2. Părţile se angajează să înainteze, conform art. 238 din Tratatul de constituire a Comunităţii Europene (denumit în continuare Tratatul CE), orice dispută ce poate apărea în legătură cu legalitatea, valabilitatea, interpretarea sau îndeplinirea acestui acord jurisdicţiei exclusive a Curţii de Primă Instanţă a Comunităţilor Europene (CPI) şi arbitrajului acesteia, cu drept de apel la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene (CEJ) prevăzut în art. 225 din Tratatul CE.Deciziile CEJ şi ale CPI, după caz, vor fi obligatorii şi aplicabile de către părţi, cu excepţia cazurilor în care, în aşteptarea soluţionării unui apel de la CPI, CEJ suspendă, prin scutire interimară, aplicarea unei decizii sau a oricărei părţi a unei decizii a CPI, şi în cazul Comunităţii Europene, fără a prejudicia aplicarea Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene.3. Împrumutătorul poate aplica orice decizie obţinută de la CEJ sau CPI, prevăzută în acest acord, sau orice alte drepturi împotriva Împrumutatului în instanţele din ţara Împrumutatului.  +  Articolul 13Intrarea în vigoare1. După semnarea sa de către toate părţile, acest acord va intra în vigoare la data la care Împrumutătorul primeşte notificarea oficială sub forma opiniei juridice (anexa nr. 3 la acest acord) de la Împrumutat prin care se confirmă că toate condiţiile constituţionale şi legale necesare intrării în vigoare a acestui acord şi angajamentul valabil şi irevocabil al Împrumutatului faţă de toate obligaţiile asumate de Împrumutat prin acest acord au fost îndeplinite.2. Acordul va intra în vigoare cel târziu la 6 luni după semnarea sa. Dacă acordul nu a intrat în vigoare până la acea dată, părţile semnatare nu vor mai fi angajate de acest acord.  +  Articolul 14Semnarea AcorduluiAcest acord se va semna de către fiecare parte în 4 exemplare originale în limba engleză, fiecare dintre acestea constituind un instrument original.  +  Articolul 15AnexeAnexele la acest acord vor constitui parte integrantă a acestuia:1. formular de solicitare de fonduri;2. formular de aviz de acceptare;3. formular de opinie juridică.Semnat la Luxemburg la data de 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la data de 18 iunie 2009.
       
    ROMÂNIA,COMUNITATEA EUROPEANĂ,
    acţionând prin Ministerul Finanţelor Publice,reprezentată de Comisia Comunităţilor Europene,
    în calitate de Împrumutat,în calitate de Împrumutător,
    reprezentată dereprezentată de
    Gheorghe Pogea,Javier Garcia Lon,
    ministrul finanţelor publiceşef de unitate
       
    BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI,Marjut Santoni,
    în calitate de agent al Împrumutatului,şef adjunct de unitate
    reprezentată de  
    Mugur Constantin Isărescu,  
    guvernator al Băncii Naţionale a României
   +  Anexa 1 Antetul autorităţilor românePrin fax şi apoi prin poştă cu confirmare de primire:Comisia EuropeanăDirecţia Generală Afaceri Economice şi Financiare -Unitatea L-3 - Managementul Programului Împrumuturi şi IFIL-2920 LuxemburgFax: +352 4301 36599Copie la Banca Centrală Europeană[Introduceţi adresa]Fax: [*]Copie la Banca Naţională a României[Introduceţi adresa]Fax: [*]Subiect: Asistenţa acordată României de către CE pentru balanţa de plăţi - Solicitare de fonduri pentru a [numărul tranşei [*] din] rata [*]Stimaţi domni,Facem referire la Acordul de împrumut încheiat între Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, în calitate de Împrumutat, pentru o sumă maximă de 5.000.000.000 euro, semnat la [*] 2009 (Acordul de împrumut) şi intrat în vigoare în urma transmiterii către Împrumutător a opiniei juridice a Împrumutatului din data de [*] 2009. Termenii definiţi în Acordul de împrumut vor avea aceeaşi semnificaţie şi în acest document.1. Prin prezenta solicităm în mod irevocabil încheierea unui contract de finanţare pentru a [ [*] tranşă a] ratei [*] în baza şi în conformitate cu Acordul de împrumut, în termenii următori: a) valoarea nominală a tranşei [/ratei] să fie [*] euro; b) valoarea minimă netă a tragerii tranşei [/ratei] să fie de [*] euro; c) rambursarea capitalului tranşei[/ratei] să fie:
       
    Data (ani)Rambursarea de capital (euro)
    0Rambursare
       
       
     
  d) în consecinţa, scadenţa medie a acestei tranşe[/rate] este fixată la [*] ani, iar scadenţa medie a împrumutului este de [*] ani, în conformitate cu art. 2 din Acordul de împrumut.2. Ca rata a dobânzii solicităm o [rată fixă a dobânzii/rată variabila a dobânzii].3. [Rata fixă nominală a dobânzii nu va depăşi [*] % pe an.]/[Rata variabilă nominală a dobânzii nu va depăşi [*] luni EURIBOR plus [*] % pe an.]Plăţile de dobânzi se vor efectua la [*] luni după data tragerii, ultima având loc în aceeaşi dată în care are loc ultima rambursare de capital. În cazul ratei variabile a dobânzii, frecvenţa plăţilor va coincide cu termenul EURIBOR-ului ales.4. Baza de numărare a zilelor se va stabili în contractul de împrumut.5. [Prin prezenta autorizăm în mod irevocabil Împrumutătorul să ia în considerare opţiunea utilizării swap-urilor de rate ale dobânzii pentru a obţine cele mai favorabile condiţii financiare pentru această tranşă [/rată], dacă circumstanţele pieţei impun acest lucru.]6. Confirmăm şi suntem de acord ca tragerea fondurilor se va face în conformitate cu şi condiţionat de: a) emiterea de către Împrumutător a unui aviz de acceptare; şi b) convingerea în orice moment a Împrumutătorului că fondurile corespondente îi sunt puse la dispoziţie de o contraparte de pe pieţele internaţionale de capital, în termeni şi condiţii ce sunt acceptabile pentru el, şi sunt în concordanţă cu termenii stabiliţi în această solicitare de fonduri şi în avizul de acceptare.7. Confirmam, de asemenea, şi suntem de acord că: a) după transmiterea de către Împrumutator a avizului de acceptare aferent acestei solicitări de fonduri, se va încheia în mod automat un contract de finanţare între noi şi Împrumutator pentru tranşa [/rata] solicitata. Ulterior, vom primi o copie a contractelor de împrumut relevante ce conţin termenii şi condiţiile detaliate ale contractului de finanţare; b) dacă noi, Împrumutatul, nu am solicitat în mod expres în aceasta solicitare de fonduri opţiunea de plată anticipata, aceasta alegere este definitivă pentru aceasta tranşa [/rată]; c) lista semnaturilor autorizate sa angajeze în mod valabil Împrumutatul în contracte de finanţare transmisa de ministrul finanţelor publice pe data de [*] ramâne valabila şi aplicabila; d) nu a intervenit niciun eveniment care să faca incorecta vreuna dintre declaraţiile date în opinia juridica transmisa Împrumutatorului pe data de [*].Cu stima,
   +  Anexa 2 COMISIA EUROPEANĂDIRECŢIA GENERALĂ AFACERI ECONOMICE ŞI FINANCIAREOperaţiuni financiare, managementul programului şi legătură cu IFIPrin fax şi apoi prin poşta cu confirmare de primire:[Introduceţi datele de contact ale Împrumutatului]Copie la Banca Centrala Europeana[Introduceţi adresa]Fax: [*]Copie la Banca Naţionala a României[Introduceţi adresa]Fax: [*][Copie la [*][Introduceţi adresa]Fax: [*] ]Subiect: Asistenţa acordată României de către CE pentru balanţa de plaţi - aviz de acceptare a termenilor financiari pentru a [[*] tranşa din] rata [*] de [*] euroStimaţi domni,Facem referire la Acordul de împrumut încheiat între Comunitatea Europeana, în calitate de Împrumutator, şi România, în calitate de Împrumutat, pentru o sumă maxima de 5.000.000.000 euro semnat la [*] 2009 (Acordul de împrumut). Termenii definiţi în Acordul de împrumut vor avea aceeaşi semnificaţie şi în acest document.Confirmam prin prezenta ca am primit solicitarea dumneavoastra de fonduri pentru a [[*] tranşa din] rata [*] pe data de [*].Comunitatea Europeana intenţioneaza sa lanseze o operaţiune financiară pentru finanţarea mai sus menţionatei tranşe[/rate] de [*] euro, în conformitate cu termenii pe care i-aţi agreat în solicitarea de fonduri şi cu urmatorii:Valoare nominala [*] euroData tragerii: planificata pentru [saptamâna]Valoarea minima neta a tragerii [*] euro, aşa cum este definita în solicitareadumneavoastra de fonduriAcest aviz este condiţionat de capacitatea CE de a încheia operaţiunea financiară în termenii indicaţi mai sus. În cazul în care CE nu poate obţine aceşti termeni, atunci ea nu va avea nicio obligaţie de a disponibiliza fondurile. În aceasta situaţie, conform articolului 5 paragraful 2 din Acordul de împrumut, Împrumutatul îi poate solicita Împrumutatorului sa propuna noi rate maxime ale dobânzii.Va asiguram ca în orice caz CE, în negocierile sale cu băncile, va face toate demersurile pentru a obţine cel mai mic cost de finanţare.Cu stima,Comunitatea EuropeanăComisia Europeană  +  Anexa 3 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEDEPARTAMENTUL JURIDIC(Va fi emisă cu antetul oficial al Ministerului)[Bucureşti, data]Comisia Comunităţilor EuropeneDirecţia Generală Afaceri Economice şi FinanciareDirecţia L - Operaţiuni financiare, managementul programului şi legătura cu IFIUnitatea L3 - Managementul Programului împrumuturi şi IFIL-2920 LuxemburgSubiect: Acordul de împrumut încheiat între Comunitatea Europeană (în calitate de Împrumutător) şi România (în calitate de Împrumutat) şi Banca Naţională a României (în calitate de agent al Împrumutatului) pentru o sumă maximă de 5.000.000.000 euroStimaţi domni,În calitatea mea de director al Departamentului Juridic al Ministerului Finanţelor Publice din România fac referire la Acordul de împrumut mai sus menţionat şi la anexele acestuia ce constituie parte integrantă a lui (denumite împreună în continuare Acordul de împrumut), încheiat între România (denumită în continuare Împrumutat) şi Comunitatea Europeană (denumită în continuare Împrumutător) pe data de [*] 2009.Garantez că am toată competenţa necesară pentru a emite această opinie juridică în legătură cu Acordul de împrumut în numele Împrumutatului.Am examinat originalele Acordului de împrumut. Am studiat, de asemenea, prevederile relevante din legile naţionale şi internaţionale aplicabile Împrumutatului şi agentului său, mandatele semnatarilor şi alte documente pe care le-am considerat necesare sau adecvate. De asemenea, am efectuat şi alte investigaţii şi am analizat aspectele juridice pe care le-am considerat relevante pentru opinia exprimată prin prezenta.Termenii utilizaţi şi nedefiniţi în această opinie vor avea semnificaţia stabilită în Acordul de împrumut.Condiţionat de cele de mai sus, opinia mea este că:1. Conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, Guvernul, în numele României, este autorizat să contracteze obligaţii de natura datoriei publice guvernamentale numai prin Ministerul Finanţelor Publice, ce are atribuţiile de a contracta direct, în numele statului, şi de a rambursa împrumuturile de stat, inclusiv costurile aferente acestora, în vederea susţinerii balanţei de plăţi, şi coroborat cu prevederile corespondente din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 (denumite în continuare Norme metodologice) şi modificate ulterior prin Hotărârea Guvernului nr. 468/2009.2. În temeiul celor menţionate mai sus şi luând în considerare prevederile art. 5 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică şi pe cele ale art. 29 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 din 28 iunie 2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Ministerul Finanţelor Publice, reprezentând Guvernul României, în numele României, şi Banca Naţională a României, acţionând în calitate de agent în numele României, au negociat şi încheiat Acordul de împrumut cu Comunitatea Europeană (în calitate de Împrumutător) pentru o sumă maximă de 5.000.000.000 euro.3. Conform prevederilor pct. 4.1.i) alin. 7 din Normele metodologice, Memorandumul de înţelegere şi Acordul de împrumut au fost semnate în mod corespunzător la [introduceţi locul] pe data de [introduceţi data] iunie 2009, în numele României, de domnul Gheorghe Pogea, ministrul finanţelor publice, în calitate de reprezentant legal al României, în baza mandatului deplin nr. [] emis în data de [] de Ministerul Afacerilor Externe, cu aprobarea domnului Traian Băsescu, Preşedintele României. Prin această semnare a Acordului de împrumut, Împrumutatul este angajat în mod valabil şi irevocabil să îndeplinească toate obligaţiile ce îi revin prin acesta. În mod special, prevederile Acordului de împrumut referitoare la stabilirea de contracte de finanţare în legătură cu tragerile sunt pe deplin valabile conform legii române.4. În mod special, semnarea, transmiterea şi derularea de către Împrumutat a Acordului de împrumut: (i) au fost autorizate în mod corespunzător prin toate consimţămintele, autorizaţiile şi aprobările necesare; şi (îi) nu au încălcat şi nu vor încălca nicio prevedere sau decizie aplicabilă a niciunei autorităţi competente.5. Prin urmare, nimic din acest acord nu contravine sau nu limitează drepturile Împrumutatului de a efectua plăţi punctuale şi efective în valoare egală cu orice sumă datorată pentru principal, dobândă sau alte comisioane conform Acordului de împrumut.6. Acordul de împrumut este întocmit în forma juridică corectă, în conformitate cu legile României, având efect obligatoriu împotriva Împrumutatului şi agentului. Aplicarea dispoziţiilor Acordului de împrumut nu contravine prevederilor obligatorii din legea română, ordinii publice din România, tratatelor internaţionale sau principiilor general acceptate de drept internaţional pe care Împrumutatul este obligat să le respecte.7. Pentru a se asigura legalitatea, valabilitatea şi aplicabilitatea Acordului de împrumut nu este necesară depunerea, înregistrarea sau evidenţierea sa la nicio instanţă sau autoritate din România.8. Niciun fel de impozite, taxe, sau tarife impuse de România sau de orice autoritate fiscală a acesteia nu sunt datorate în legătură cu semnarea şi executarea Acordului de împrumut şi nici în legătură cu vreo plată sau transfer de principal, dobândă, comisioane ori alte sume datorate conform Acordului de împrumut.9. Nu sunt necesare autorizaţii de control al schimbului şi nu vor fi plătite niciun fel de taxe sau comisioane la transferul sumelor datorate conform Acordului de împrumut.10. Cosemnarea Acordului de împrumut de către domnul Mugur Constantin Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României, îl angajează în mod valabil şi legal pe agent.11. Alegerea legii engleze ca lege care să guverneze Acordul de împrumut este o alegere valabilă obligatorie pentru Împrumutat conform legii române.12. Împrumutatul a acceptat în mod legal, efectiv şi irevocabil jurisdicţia exclusivă a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi Curţii de Primă Instanţă a Comunităţilor Europene în ceea ce priveşte Acordul de împrumut şi orice decizie a acestor instanţe va fi definitivă şi aplicabilă în România.13. Nici Împrumutatul şi niciuna dintre proprietăţile sale nu sunt imune, pe motive de suveranitate sau pe alte motive, faţă de jurisdicţia, confiscarea - înainte sau după judecare - ori executarea în legătură cu orice acţiune sau procedură ce ţine de Acordul de împrumut, cu excepţia acelor active ce aparţin proprietăţii publice a Împrumutatului, conform art. 136 din Constituţia României, republicată, şi art. 11 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.14. Ratificarea Memorandumului de înţelegere şi a Acordului de împrumut s-a făcut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului [introduceţi nr. data] în conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică şi ale pct. 4.1.i) alin. 8 din Normele metodologice.Prin urmare, în conformitate cu cele menţionate, Guvernul României a aprobat Memorandumul de înţelegere şi Acordul de împrumut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. [] din data de [].Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. [] din data de [] prin care se ratifică Memorandumul de înţelegere şi Acordul de împrumut a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. [] din data de [] şi transmisă spre ratificare Parlamentului României, în conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (5) din Constituţia României, republicată.15. Suma împrumutului, precizată în art. 1 din Acordul de împrumut, va fi primită de Împrumutat în rate, în conformitate cu Memorandumul de înţelegere şi în termenii şi condiţiile stabilite în Acordul de împrumut şi în contractele de finanţare.16. În concluzie, Acordul de împrumut a fost corect semnat şi toate obligaţiile Împrumutatului ce decurg din Acordul de împrumut sunt valabile, obligatorii şi aplicabile în termenii lor, nimic altceva nemaifiind necesar pentru ca acestea să creeze efecte.----------