ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 30 iunie 2009pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 1 iulie 2009    Având în vedere îndeplinirea obligaţiei statului de garantare a dreptului constituţional al cetăţenilor la ocrotirea sănătăţii,ţinând cont de faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 406 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Colegiul Medicilor din România are obligaţia să elaboreze ghiduri şi protocoale de practică medicală, pe niveluri de competenţe ale unităţilor sanitare, şi să le propună spre aprobare Ministerului Sănătăţii, obligaţie până în prezent neîndeplinită, fapt ce determină abordări discreţionare ale actelor terapeutice şi costuri suplimentare şi imposibil de controlat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,întrucât în anul 2009 prevederile bugetare aprobate pentru tratamentul bolnavilor în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate sunt insuficiente şi nu pot asigura un tratament adecvat tuturor bolnavilor, este necesară aprobarea de urgenţă a ghidurilor şi protocoalelor terapeutice.Tratamentul standardizat al bolnavilor va asigura creşterea accesului acestora la servicii medicale într-un mod echitabil şi nediscriminatoriu, precum şi o utilizare eficientă a fondurilor publice.Ţinând cont că de la an la an creşte numărul pacienţilor diagnosticaţi cu forme grave de cancer oral şi maxilo-facial şi cu afecţiuni malformative şi anomalii dento-faciale,întrucât în România modul de pregătire a absolvenţilor facultăţii de medicină dentară este unul general, care nu poate asigura o abordare corespunzătoare, se impune crearea unui cadru legal în vederea asigurării unei arii largi de specializare postuniversitară în domeniul medicinei dentare, începând cu anul universitar 2009-2010.Având în vedere că formarea acestor specialişti este un proces de durată şi pentru a da posibilitatea pacientului de a beneficia de servicii medicale complexe specifice afecţiunilor vizate,ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte formarea de specialişti în domeniul medico-dentar, amânarea acestei măsuri având consecinţe directe asupra stării de sănătate orală a populaţiei, prin continuarea creşterii indicelui de sănătate orală,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 16 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) aprobă, prin ordin al ministrului, ghidurile şi protocoalele de practică medicală elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii."2. La articolul 406 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) acordă aviz consultativ ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii;".3. La articolul 431, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) acordă aviz consultativ ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii;".4. La articolul 470 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) certificatul de dentist specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii în una dintre specialităţile medico-dentare prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală;".5. La articolul 477, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 477. - (1) Profesia de medic dentist se exercită în România cu titlul profesional corespunzător calificării profesionale însuşite, după cum urmează: a) medic dentist; b) dentist specialist în una dintre specialităţile medico-dentare prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală."6. La articolul 502 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) acordă aviz consultativ ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii;".7. La articolul 655, alineatul (2) se abrogă.  +  Articolul IILegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Ion BazacMinistrul educaţiei, cercetării şi inovării,Ecaterina AndronescuBucureşti, 30 iunie 2009.Nr. 88.-------