ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 30 iunie 2009privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1 iulie 2009    Având în vedere constatările din practică ale autorităţilor abilitate să aplice prevederile legale care reglementează transportul de produse accizabile, cereale şi produse procesate din cereale, ce au evidenţiat amplificarea activităţilor comerciale ilicite, în care sunt implicaţi operatorii economici ce se ocupă cu comercializarea şi transportul acestor categorii de produse, se impune intervenţia legislativă de urgenţă, în sensul perfecţionării instrumentelor legale necesare pentru prevenirea şi combaterea acestor activităţi. Reglementarea se impune cu atât mai mult cu cât s-a înregistrat o creştere a numărului de transporturi ilicite de produse accizabile, diversificându-se concomitent formele de realizare a acestor fapte ilicite. De asemenea, în perioada campaniei agricole de vară se amplifică activităţile comerciale ilicite în care sunt implicaţi operatorii economici ce se ocupă cu comercializarea şi transportul cerealelor, fiind momentul în care se creează stocuri ilicite de cereale ce ulterior sunt utilizate pentru tranzacţii comerciale sau producţia de panificaţie neînregistrată.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 221 alin. (3) teza I din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiei prevăzute de art. 220 alin. (1) lit. k) din aceeaşi ordonanţă, controlul asupra mijloacelor de transport se efectuează de către echipe mixte alcătuite din personalul de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate şi personalul anume desemnat din cadrul Poliţiei Române. (2) La solicitarea personalului anume desemnat din cadrul Poliţiei Române, care face parte din echipa mixtă prevăzută la alin. (1), personalul de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate are obligaţia de a efectua controlul de specialitate prevăzut la alin. (1). (3) Personalul anume desemnat din cadrul Poliţiei Române care face parte din echipa mixtă prevăzută la alin. (1) va opri în trafic mijloacele de transport marfă, în vederea efectuării controlului de specialitate, din oficiu sau la solicitarea personalului de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate. (4) Constatarea contravenţiei prevăzute de art. 220 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi aplicarea sancţiunilor stabilite prin dispoziţiile art. 220 alin. (2) din acelaşi act normativ se fac de către personalul de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate.  +  Articolul 2Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 14 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) transportul în scop comercial al cerealelor sau al produselor de panificaţie, neînsoţite de documentele prevăzute de lege care să justifice provenienţa licită a acestora, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, confiscarea mărfii şi a mijlocului de transport marfă utilizat în acest scop."2. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se fac de către persoane împuternicite în acest scop de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, iar a celor prevăzute la alin. (1) lit. e) se fac de către Garda Financiară şi personalul anume desemnat din cadrul Poliţiei Române."  +  Articolul 3 (1) Veniturile rezultate din valorificarea bunurilor confiscate şi ca urmare a aplicării sancţiunilor potrivit art. 1 şi art. 2 constituie venituri la bugetul de stat. Din aceste venituri se reţine o cotă de 15% care se constituie într-un fond de premiere la dispoziţia ministrului administraţiei şi internelor şi a ministrului finanţelor publice, în cote egale. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice vor emite ordine în aplicarea dispoziţiilor art. 1 şi art. 3 alin. (1).PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaMinistrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuBucureşti, 30 iunie 2009.Nr. 93.------------