ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 90 din 30 iunie 2009privind reglementarea unor măsuri în domeniul administrației publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1 iulie 2009  Ca urmare a stabilirii prin Legea nr. 251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici a termenului de 19 iulie 2009 ca dată limită pentru absolvirea unei forme de învățământ superior de lungă durată în specialitatea juridică sau administrație publică de către secretarii de comună, sub sancțiunea eliberării din funcție,având în vedere necesitatea asigurării continuității activității curente a colectivităților locale prin prelungirea până la data de 31 decembrie 2010 a termenului prevăzut pentru absolvirea studiilor universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitatea juridică sau administrativă,dat fiind faptul că, în lipsa unor măsuri care să asigure menținerea secretarilor de comună în funcțiile publice până la momentul în care organizarea concursurilor este posibilă, există riscul ca activitatea de avizare pentru legalitate a dispozițiilor primarului, respectiv ale președintelui consiliului județean, de contrasemnare a hotărârilor consiliului local, respectiv hotărârilor consiliului județean, precum și de exercitare a altor atribuții prevăzute de lege sau însărcinări să nu poată fi îndeplinite în conformitate cu atribuțiile conferite acestei categorii de personal, ceea ce ar putea avea ca efect direct și consecințe negative nesoluționarea problemelor curente ale colectivității locale și apariția unor disfuncționalități în activitatea primăriei comunei care, conform legii, este și trebuie să rămână o structură funcțională cu activitate permanentă,luând în considerare faptul că măsura exercitării cu caracter temporar a funcțiilor publice de conducere și a funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici trebuie asigurată pe întreaga perioadă a blocării posturilor din administrația publică, determinată de intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, în caz contrar existând riscul ca atribuțiile de organizare, conducere, coordonare și control specifice acestor categorii de personal să nu poată fi îndeplinite, situație cu consecințe negative în realizarea managementului în administrația publică și în exercitarea prerogativelor de putere publică,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IArticolul V din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2006, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul V(1) Secretarii de comune care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au studii superioare juridice sau administrative își pot păstra funcția publică, cu obligația ca până la data de 31 decembrie 2010 să îndeplinească condiția de a avea studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitatea juridică sau administrativă, sub sancțiunea eliberării din funcția publică.(2) Prin derogare de la prevederile art. IV alin. (5), secretarii de comune sunt obligați să îndeplinească condiția prevăzută la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2012, sub sancțiunea eliberării din funcția publică.(3) În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar al comunei nu se prezintă persoane care îndeplinesc condițiile de studii prevăzute la alin. (1) și condiția de vechime în specialitatea studiilor de minimum 2 ani, pot candida și persoane care nu îndeplinesc aceste condiții, în următoarea ordine:a) persoane care au studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică sau administrativă;b) persoane care au studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în altă specialitate;c) persoane care au studii medii, absolvite cu diplomă.(4) În situația prevăzută la alin. (3), ocuparea funcției publice de conducere de secretar al comunei se face pe perioadă determinată, cu obligația organizării anuale a concursului pentru ocuparea acesteia.  +  Articolul II(1) În mod excepțional, perioada pentru care secretarii de comune au fost numiți, prin concurs, pe perioadă determinată, în condițiile legii, se prelungește până la data ocupării acestei funcții publice prin concurs organizat în condițiile legii.(2) În situația prevăzută la alin. (1), concursul de ocupare a funcțiilor publice de secretar al comunei se organizează în termen de maximum 60 de zile de la data încetării măsurii de suspendare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante.  +  Articolul III(1) În situația în care funcția publică de conducere de secretar al comunei este vacantă sau temporar vacantă și în cadrul autorității sau instituției publice nu există persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. V alin. (1) din Legea nr. 251/2006, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanță de urgență, și la art. 57 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, funcția poate fi exercitată cu caracter temporar și de persoane care nu îndeplinesc ambele sau niciuna dintre aceste condiții, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 92 alin. (2) lit. b), alin. (3), (4) și (5) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Prevederile art. IV alin. (1) și (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul IV(1) În mod excepțional, prin derogare de la prevederile art. 92 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, perioada prevăzută la art. 92 alin. (2) poate fi prelungită cu maximum 6 luni într-un an calendaristic cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în situația în care, în mod excepțional, s-a dispus exercitarea cu caracter temporar a unei funcții publice vacante corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici. Prevederile prezentului alineat se aplică până la data de 30 octombrie 2009.(3) Prevederile alin. (1) se aplică până la data de 31 decembrie 2010.  +  Articolul V(1) În mod excepțional, în cazul în care la concursul organizat potrivit legii pentru intrarea în categoria înalților funcționari publici nu se înscriu candidați care îndeplinesc condiția prevăzută la art. 16 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot candida și persoane care nu îndeplinesc această condiție.(2) În situația prevăzută la alin. (1), persoana declarată admisă își poate păstra calitatea de înalt funcționar public dacă, în termen de maximum 2 ani de la data numirii în funcția publică în urma concursului, absolvă programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, organizate în condițiile legii, sub sancțiunea eliberării din funcție în cazul neîndeplinirii acestei condiții în termenul prevăzut.  +  Articolul VIArticolul 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, se modifică și se completează după cum urmează:1. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Încadrarea în procentul de 15% prevăzut la alin. (2) nu se aplică în situația în care ocuparea posturilor vacante nu duce la majorarea numărului total de posturi ocupate, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget, la nivelul ordonatorului principal de credite, în cazul ocupării posturilor vacante corespunzătoare:a) categoriei înalților funcționari publici;b) funcțiilor publice de conducere, funcțiilor publice de conducere cu statut special și posturilor militare de conducere;c) funcțiilor prevăzute la art. III alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității publice.2. Alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Ocuparea posturilor prevăzute la alin. (2) și (2^1) se va face prin concurs sau examen, în condițiile legii, pe răspunderea ordonatorilor principali de credite.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul administrației și internelor,
  Dan Nica
  Președintele Agenției Naționale
  a Funcționarilor Publici,
  Andras Zsolt Szakal
  București, 30 iunie 2009.Nr. 90.-------------