ORDONANŢĂ nr. 9 din 28 iulie 1997pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 30 iulie 1997    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 lit. j) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţă:  +  Articolul ILegea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 24 iunie 1996, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Salarizarea magistraţilor din instanţele judecătoreşti şi din parchete se face ţinând seama de rolul, răspunderea, complexitatea, caracterul justiţiei de putere în stat, independentă şi egală ca importanţă cu puterea legislativă şi executivă, de pregătirea şi competenţa profesională a persoanelor care exercită aceste funcţii, precum şi de incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute de Constituţie şi de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, pentru magistraţi."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Salariile de bază ale magistraţilor se stabilesc pe funcţii, în raport cu nivelul instanţelor şi al parchetelor şi cu vechimea în magistratură. (2) Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de bază pentru magistraţii de la instanţele judecătoreşti şi parchete sunt prevăzuţi în cap. I din anexa nr. 1."3. Articolul 3 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Avansarea magistraţilor în funcţii se face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, pe baza de examen. Modul de organizare şi de desfăşurare a examenului se stabileşte prin regulament aprobat de ministrul justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii".4. La articolul 3, alineatele (2), (4) şi (5) se abrogă.5. Articolul 3 alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Avansarea pe loc în funcţii, în raport cu nivelul instanţei sau al parchetului, se face în funcţia imediat superioară, dacă cel în cauza are o activitate meritorie atestată prin acordarea calificativului "foarte bun" în ultimii 4 ani, precum şi vechimea în magistratură prevăzută de lege numai ca judecător sau procuror, cu respectarea celorlalte condiţii prevăzute în Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile."6. Articolul 3 alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Magistraţii stagiari vor beneficia, în perioada stagiului, de coeficienţi de salarizare stabiliţi corespunzător fiecărei etape de stagiu, cu condiţia promovării examenelor prevăzute de lege."7. La articolul 4, alineatele (1), 2 şi (4) se abroga.8. Articolul 4 alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Salariile de bază pentru personalul de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei asimilat magistraţilor conform Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească se stabilesc, în raport cu vechimea în magistratură, potrivit prevederilor cap. I din anexa nr. 1."9. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Sporul de stabilitate în magistratură se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, potrivit legii."10. Articolul 5 alineatul (3) se abroga.11. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Procurorii care efectuează activitate de supraveghere a urmăririi penale beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bază brut, iar procurorii care efectuează urmărire penală proprie beneficiază de o majorare cu 20% a salariului de bază brut."12. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Magistraţii beneficiază de o indemnizaţie de şedinţa de 3% din salariul de bază brut pentru fiecare şedinţa de judecata, dacă sunt respectate criteriile de calitate şi operativitate stabilite de ministerul justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii."13. După articolul 9 se introduc articolele 9^1, 9^2 şi 9^3, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - Magistraţii care poseda titlul ştiinţific de "doctor în drept" sau de "doctor docent" beneficiază de un spor de 15% la salariul de bază brut.Art. 9^2. - Magistraţii care funcţionează la instanţe şi parchete situate în mediul rural beneficiază de salarii de bază majorate cu 25% .Art. 9^3. - (1) Magistraţii beneficiază de rambursarea a 50% din costul cărţilor de specialitate achiziţionate, cu excepţia celor asigurate gratuit de Ministerul Justiţiei şi, după caz, de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. (2) Rambursarea se face în luna imediat următoare prezentării documentelor justificative la serviciul de contabilitate al tribunalului sau al parchetului corespunzător în raza căruia îşi desfăşoară activitatea magistratul sau, după caz, la serviciul de specialitate al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. (3) Sumele rambursare în cursul unui an calendaristic în condiţiile alin. (1) nu vor putea depăşi salariul de bază brut din ultima luna a anului în care se face rambursarea. (4) În cazul în care calitatea de magistrat încetează prin demisie sau ca urmare a aplicării sancţiunii disciplinare de îndepărtare din magistratură, cel în cauza va fi obligat la restituirea sumelor prevăzute la alin. (1), de care a beneficiat în ultimele 3 luni anterioare datei la care încetează calitatea de magistrat."14. Articolul 10 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Magistraţii pensionari pentru limita de vârsta, care sunt reîncadraţi potrivit legii, beneficiază de cumulul pensiei cu salariul de bază corespunzător funcţiei, de sporul pentru vechimea totală în muncă, precum şi de celelalte drepturi prevăzute de lege."15. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Prevederile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi magistraţilor care beneficiază de pensie de serviciu, potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească."16. Articolul 13 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Judecătorii desemnaţi, în condiţiile legii, să desfăşoare activitate în comisia pentru cetăţenie, la Registrul comerţului, la birourile de publicitate imobiliară, la comisia de cercetare a averilor, precum şi judecătorii sindici beneficiază de indemnizaţie lunară de 10% din salariul de bază brut, dacă participa efectiv la aceste activităţi. De aceeaşi indemnizaţie beneficiază şi procurorii care participa la comisia de cercetare a averilor. În cazul în care un magistrat desfăşoară activitate efectivă în doua sau mai multe dintre domeniile enumerate, se acorda indemnizaţie pentru fiecare activitate."17. Articolul 16 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate de la instanţele judecătoreşti şi parchete sunt stabilite pe grade sau trepte profesionale şi gradaţii, în funcţie de pregătirea profesională, de vechimea în specialitate şi de gradul instanţei sau al parchetului de pe lângă acestea."18. Articolul 17 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate de la tribunale şi de la parchetele de pe lângă acestea sunt cu 5% mai mari decât cele prevăzute la cap. III din anexa nr. 1; salariile de bază ale personalului auxiliar de specialitate de la curţile de apel şi de la parchetele de pe lângă aceste instanţe sunt cu 7% mai mari decât cele prevăzute la cap. III din anexa nr. 1; salariile de bază ale personalului auxiliar de specialitate de la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie sunt cu 10% mai mari decât cele prevăzute la cap. III din anexa nr. 1."19. Articolul 17 alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Grefierii care participa la efectuarea actelor privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare, a actelor de publicitate imobiliară, a actelor comisiei pentru cetăţenie, precum şi cei care sunt secretari ai comisiilor de cercetare a averii beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 13 alin. (1), care se aplica în mod corespunzător."20. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de bază pentru alte funcţii decât cele de specialitate juridică de la instanţele judecătoreşti şi de la parchetele corespunzătoare, precum şi condiţiile de încadrare sunt cele prevăzute în anexa nr. III/2 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 134/1994, completată şi modificată prin Legea nr. 85/1996, republicată, mai mare cu 25% . (2) Salariile de bază pentru personalul tehnic, economic, administrativ şi de întreţinere din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi din Ministerul Justiţiei se stabilesc în condiţiile art. 33 alin. (1) din Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată."21. La articolul 22, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 22.- (1) Personalul de instruire, de specialitate juridică al Institutului Naţional al Magistraturii se salarizează prin asimilarea funcţiilor acestora cu funcţiile de magistrat prevăzute la cap. I din anexa nr. 1, în raport cu vechimea în magistratură. (2) Personalul de instruire de alta specialitate decât cea juridică, precum şi secretarii se salarizează cu coeficienţii de ierarhizare a salariilor de bază prevăzuţi de dispoziţiile legale pentru aceste categorii de funcţii din învăţământul superior, majoraţi cu 45% ."22. Capitolul IV se va intitula "Salarizarea personalului din Direcţia Generală a Penitenciarelor, din unităţile subordonate acesteia, precum şi din Serviciul independent de protecţie şi anticorupţie"23. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Personalul militar din Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control al activităţii penitenciarelor, precum şi personalul militar din cadrul Direcţiei Generale a Penitenciarelor, din unităţile subordonate acesteia şi din Serviciul independent de protecţie şi anticorupţie este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului militar din Ministerul de Interne."24. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Personalul din Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control al activităţii penitenciarelor şi a Serviciului independent de protecţie şi anticorupţie, precum şi personalul din cardul acestui serviciu, din cadrul Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate acesteia beneficiază de sporuri şi de alte drepturi salariale pentru activităţi ce solicita incordare psihică foarte ridicată sau care se desfăşoară în condiţii deosebite de muncă. Categoriile de personal, locurile de muncă, mărimea concretă a sporurilor şi condiţiile de acordare a acestora sunt prevăzute în anexele nr. 6 şi 7."25. Articolul 26 alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Vechimea minimă în grad sau treaptă profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puţin 3 ani. Fac excepţie de la aceste prevederi persoanele încadrate ca debutant."26. Articolul 28 alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Prevederile alin. (4) se aplica şi în cazul personalului care îşi schimba funcţia, precum şi al personalului angajat din alte sectoare de activitate. În cazul în care personalul este trecut într-o funcţie cu nivel de salarizare mai mic, acesta va fi încadrat la un grad sau, după caz, treapta şi gradaţie care să-i asigure un salariu de bază egal sau apropiat cu cel avut."27. La articolul 29, alineatele (1) - (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Pentru rezultate deosebite în activitatea desfăşurata, personalul poate primi salariu de merit, care face parte din salariul de bază brut. Salariul de merit poate fi de până la 20%, aplicat la salariul de bază brut, şi se acorda anual. (2) Salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 50% din numărul total de posturi de magistraţi prevăzute în statele de funcţii ale instanţelor judecătoreşti şi ale parchetelor. (3) Pentru celelalte categorii de personal al instanţelor judecătoreşti şi al Ministerului Public, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numărul de posturi prevăzute în statul de funcţii pentru aceste categorii. (4) La laboratoarele de expertiza criminalistică, Institutul Naţional al Magistraturii, precum şi pentru personalul civil din cadrul Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi unităţile acesteia, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numărul total de posturi din statele de funcţii ale unităţilor."28. La articolul 37, alineatele (2), (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(2) Mutarea în altă localitate se va putea face, în toate cazurile, cu asigurarea unei locuinţe de serviciu de către Ministerul Justiţiei sau Ministerul Public, după caz. (3) În cazul în care nu se poate asigura locuinţa de serviciu, mutarea în alta localitate a magistraţilor se face cu compensarea chiriei stabilite pe baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legii, până la asigurarea unei locuinţe. (4) Magistraţii care nu beneficiază de locuinţe în localitatea în care îşi desfăşoară permanent activitatea şi cărora nu li se acorda compensarea cheltuielilor de chirie în condiţiile alin. (3) au dreptul la plata cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care îşi au reşedinţa şi localitatea unde îşi are sediul instanţa sau parchetul, la nivelul contravalorii unui abonament lunar. În situaţia în care nu există mijloace de transport între aceste localităţi ori efectuează deplasarea cu autoturismul propriu, magistraţii beneficiază de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada în care au lucrat efectiv."29. După articolul 37 se introduc articolele 37^1 şi 37^2, cu următorul cuprins:"Art. 37^1. - (1) Magistraţilor care nu posedă locuinţă proprietate personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea li se asigură locuinţă de serviciu de către Ministerul Justiţiei sau Ministerul Public, după caz, în termen de 6 luni de la încadrarea în funcţie. Până la atribuirea locuinţei de serviciu, magistraţii beneficiază, la cerere, de compensarea, din fonduri bugetare, a valorii chiriei stabilite pe baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legii. (2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi magistraţii în funcţie în momentul intrării în vigoare a legii.Art. 37^2. - Magistraţii şi familiile acestora beneficiază, ca măsură de protecţie socială, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului justiţiei în folosirea caselor de odihnă, a sanatoriilor şi a altor amenajări recreative şi sportive, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei."30. Articolul 38 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Absolvenţii, în primul an de activitate, încadraţi ca personal de specialitate în unităţi din justiţie şi în parchete situate în altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază de o indemnizaţie de instalare echivalentă cu salariul de bază brut corespunzător funcţiei, gradului sau treptei şi gradaţiei în care urmează să fie încadraţi. Aceasta indemnizaţie se acordă şi absolvenţilor încadraţi în Ministerul Justiţiei."31. Articolul 40 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Magistraţii care sunt detaşaţi sau delegaţi beneficiază de diurna de 2% din salariul de bază brut, dar nu mai puţin decât cuantumul prevăzut pentru personalul din unităţile bugetare, de decontarea cheltuielilor de cazare la structuri de primire turistice de categoria până la 3 stele inclusiv, precum şi a transportului cu tren clasa I, vagon de dormit clasa I, avion ori alte mijloace de transport, după caz. De aceste drepturi beneficiază şi magistraţii care se deplasează pentru susţinerea examenului de capacitate sau a altor examene prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească."32. După articolul 42 se introduce articolul 42^1, cu următorul cuprins:"Art. 42^1. - Pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică, magistraţii de la instanţele judecătoreşti şi de la parchete, precum şi executorii judecătoreşti beneficiază de un spor de 50% la salariul de bază brut lunar."33. La articolul 44, după alineatul (2) se introduce alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Pentru magistraţi, cheltuielile de deplasare în străinătate - diurna, cheltuieli de transport şi cazare - se acorda potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege pentru secretarii de stat."34. Articolul 45 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor de examinare, prevăzută la alin. (1), se face luând în considerare salariul de bază brut al funcţiei de magistrat în care este încadrat cel în cauza."35. La articolul 45, după alineatul (3) se introduce alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Drepturile prevăzute la alin. (2) şi (3) se impozitează separat."36. Articolul 49 se abroga.37. Articolul 53 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Statele de personal şi statele de funcţii pentru curţile de apel, tribunale şi judecătorii, pentru parchetele de pe lângă aceste instanţe, pentru Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi pentru Ministerul Justiţiei se aproba de către ministrul justiţiei. Statele de funcţii pentru instanţe şi parchete se avizează de către Consiliul Superior al Magistraturii. Statele de funcţii pentru parchete se propun de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie."38. După articolul 56 se introduce articolul 56^1, cu următorul cuprins:"Art. 56^1. - Salariile personalului autorităţii judecătoreşti vor fi majorate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiţiei, concomitent cu majorarea salariilor de bază pentru personalul autorităţilor executivă şi legislativă, pentru menţinerea nivelului de salarizare prevăzut de prezenta lege."39. Anexa nr. 1 "Salarizarea personalului de la instanţele judecătoreşti şi parchete" se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanţa.40. Anexa nr. 2 "Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de bază şi indemnizaţiile pentru personalul de conducere din Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi din Ministerul Justiţiei" se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanţa.41. Anexa nr. 3 "Indemnizaţiile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii" se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta ordonanţa.42. La anexa nr. 4 "Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de bază şi indemnizaţiile de conducere pentru personalul laboratoarelor de expertiza criminalistică", litera C. "Indemnizaţii de conducere" va avea următorul cuprins:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                          Indemnizaţia                                                          de conducere                                                           în procente "Nr. Funcţia din salariul crt. de bază                                                        ──────────────────                                                         Minim Maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Şef laborator central Salariul de bază 25% 30%     expertiză criminalistică corespunzător                                funcţiei de execuţie  2. Şef adjunct laborator 20% 25%     central expertiză     criminalistică  3. Şef laborator interjudeţean 20% 25%"     expertiză criminalistică────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────43. La anexa nr. 4, la Nota, după punctul 1 se introduce punctul 1^1, cu următorul cuprins:"1^1. La Laboratorul Central de Expertize Criminalistice şi la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, salariile de bază pentru personalul de specialitate prevăzut la lit. A şi B sunt mai mari cu 7% ."44. La anexa nr. 5, capitolul I "Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de bază" - funcţii de execuţie pe grade profesionale şi Nota la aceasta se abroga.45. La anexa nr. 5, care se intitulează: "Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de bază şi indemnizaţiile de conducere pentru personalul de instruire care nu are pregătire juridică şi pentru personalul auxiliar din Institutul Naţional al Magistraturii", capitolul II "Indemnizaţii de conducere" va avea următorul cuprins:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                          Indemnizaţia                                                          de conducere                                                           în procente "Nr. Funcţia din salariul crt. de bază                                                        ──────────────────                                                         Minim Maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Director Salariul de bază 45% 50%                                  corespunzător                                funcţiei de execuţie  2. Director adjunct 35% 45%"────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────46. Anexa nr. 6 se intitulează: "Sporuri specifice personalului militar din Direcţia Generală a Penitenciarelor, din unităţile subordonate acesteia şi din Serviciul independent de protecţie şi anticorupţie"47. Anexa nr. 7 se intitulează: "Sporuri specifice personalului civil din Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control al activităţii penitenciarelor şi a Serviciului independent de protecţie şi anticorupţie, precum şi personalului civil din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate acesteia"48. La anexa nr. 7, punctul 1 va avea următorul cuprins:"1. Personalul civil din Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control al activităţii penitenciarelor şi a Serviciului independent de protecţie şi anticorupţie, precum şi personalul civil din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate acesteia beneficiază de o majorare a salariului de bază cu până la 30% . Aceasta majorare face parte din salariul de baza."  +  Articolul II (1) Magistraţii în funcţie la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se reîncadrează astfel:- magistraţii gradul III, II şi I de la judecătorii şi de la parchetele de pe lângă aceste instanţe se reîncadrează în funcţia de "judecător judecătorie" şi, respectiv, "procuror la parchetul de pe lângă judecătorie";- magistraţii gradul III, II şi I de la tribunale şi de la parchetele corespunzătoare se reîncadrează în funcţia de "judecător tribunal" şi, respectiv, "procuror la parchetul de pe lângă tribunal";- magistraţii gradul II şi I de la curţile de apel şi de la parchetele corespunzătoare se reîncadrează în funcţia de "judecător curte de apel" şi, respectiv, "procuror la parchetul de pe lângă curtea de apel";- procurorii gradul III, II şi I de la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie se reîncadrează în funcţia de "procuror" la acelaşi parchet. (2) Magistraţii de la instanţele judecătoreşti şi de la parchete, avansaţi pe loc în funcţii înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, îşi păstrează aceste funcţii la reîncadrare. (3) La reîncadrarea personalului în funcţii, potrivit prezentei ordonanţe, se va asigura un salariu de bază cel puţin la nivelul celui avut.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul IVReferirile din cuprinsul Legii nr. 50/1996 la "Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie" se înlocuiesc cu "Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie", iar cele privind "Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor" se înlocuiesc cu "Institutul Naţional al Magistraturii".  +  Articolul VPrevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu data de 1 septembrie 1997.  +  Articolul VILegea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţa, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:----------------Ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraMinistrul munciişi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu  +  Anexa 1 SALARIZAREApersonalului de la instanţele judecătoreşti şi parchete  +  Capitolul 1 Coeficienţii de ierarhizare a salariilor magistraţilor de la instanţele judecătoreşti şi de la parchetele de pe lângă acestea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul Vechimea  crt. studiilor de în                                                     ierarhizare magistratură                                                     a salariului - ani -                                                        de bază────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Procuror la Parchetul de pe S 5,85 8     lângă Curtea Supremă de Justiţie  2. Judecător curte de apel, procuror S 5,75 6     la parchetul de pe lângă curtea     de apel  3. Judecător tribunal, procuror S 5,60 4     la parchetul de pe lângă tribunal  4. Judecător judecătorie, procuror S 5,30 2 ani cu examen     la parchetul de pe lângă judecătorie de capacitate                                                                 sau, după caz,                                                                 5 ani în alte                                                                  funcţii de                                                                 specialitate,                                                                 conform legii  5. Judecător stagiar, procuror stagiar S 4,50 1     1 an- 2 ani  6. Judecător stagiar, procuror stagiar S 4,00 6 luni     6 luni- 1 an  7. Judecător stagiar, procuror stagiar S 3,50 -      - în primele 6 luni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul 2 Indemnizaţiile de conducere la curţile de apel, tribunale, judecătorii şi parchetele de pe lângă aceste instanţe────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               Indemnizaţia                                                               de conducere                                                               în procente Nr. Funcţia din salariul crt. de bază                                                              ────────────────                                                              Minim Maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Preşedintele curţii de apel; Salariul de bază 35% 40%     procurorul general al parchetului corespunzător     de pe lângă curtea de apel funcţiei de execuţie  2. Vicepreşedinte al curţii de apel; 30% 35%     procuror general adjunct al     parchetului de pe lângă curtea     de apel  3. Preşedinte de secţie la curtea de 25% 30%     apel şi procuror şef secţie la     parchetul de pe lângă curtea de apel  4. Judecător inspector la curtea de apel 30% 35%     şi procuror inspector la parchetul     de pe lângă curtea de apel  5. Preşedintele tribunalului, prim- 30% 35%     procurorul parchetului de pe lângă     tribunal  6. Vicepreşedinte al tribunalului, 25% 30%     prim-procuror adjunct al parchetului     de pe lângă tribunal  7. Preşedinte de secţie la tribunal 20% 25%     şi procuror şef secţie la parchetul     de pe lângă tribunal  8. Preşedintele judecătoriei, prim- 25% 30%     procurorul parchetului de pe lângă     judecătorie  9. Vicepreşedinte al judecătoriei, prim- 20% 25%     procurorul adjunct al parchetului     de pe lângă judecătorie 10. Prim-grefier la curtea de apel şi 15% 20%     parchetul de pe lângă curtea de apel 11. Grefier-şef de secţie la curtea de 12% 18%     apel şi parchetul de pe lângă curtea     de apel 12. Prim-grefier la tribunal şi parchetul 12% 18%     de pe lângă tribunal 13. Grefier-şef secţie la tribunal şi 12% 15%     parchetul de pe lângă tribunal 14. Grefier-şef judecătorie şi parchetul 12% 15%     de pe lângă judecătorie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:Indemnizaţiile de conducere pentru instanţele şi parchetele din municipiul Bucureşti sunt mai mari cu 10% .  +  Capitolul 3 Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de bază ale personalului auxiliar de specialitate de la judecătorii şi parchetele de pe lângă aceste instanţe──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Nivelul Coeficientul crt. funcţiei studiilor de ierarhizare                                          a salariilor Vechimea                                            de bază în                                   ──────────────────────── specialitate                                           Gradaţia                                   ────────────────────────                                      1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Executor judecătoresc, S 2,50 2,60 2,70 2,80 7 ani în funcţii     gradul I juridice, economice                                                            şi administrative  2. Executor judecătoresc, S 2,30 2,35 2,40 2,45 4 ani în funcţii     gradul II juridice, economice                                                            şi administrative  3. Executor judecătoresc, S 2,10 2,15 2,20 2,25 1 an în funcţii     gradul III juridice, economice                                                            şi administrative  4. Executor judecătoresc S 1,90 - - - -     debutant  5. Grefier, grefier- S 2,45 2,55 2,65 2,75 7 ani în funcţii     statistician, grefier- juridice     documentarist, grefier     analist programator,     gradul I  6. Grefier, grefier- S 2,25 2,30 2,35 2,40 4 ani în funcţii     statistician, grefier- juridice     documentarist, grefier     analist programator,     gradul II  7. Grefier, grefier- S 2,05 2,10 2,15 2,20 1 an în funcţii     statistician, grefier- juridice     documentarist, grefier     analist programator,     gradul III  8. Grefier, grefier- S 1,85 - - - -     statistician, grefier-     documentarist, grefier     analist programator,     debutant  9. Executor judecătoresc M 2,10 2,15 2,20 2,25 7 ani în funcţii     treapta I auxiliare juridice,                                                            economice sau                                                            administrative 10. Executor judecătoresc M 1,90 1,95 2,00 2,05 4 ani în funcţii     treapta II auxiliare juridice,                                                            economice sau                                                            administrative 11. Executor judecătoresc M 1,70 1,75 1,80 1,85 1 an în funcţii     treapta III auxiliare juridice,                                                            economice sau                                                            administrative 12. Executor judecătoresc M 1,60 - - - -     debutant 13. Grefier, grefier- M 2,05 2,10 2,15 2,20 7 ani în funcţii     statistician, grefier- auxiliare juridice     documentarist, grefier     analist programator,     conducător de carte     funciară, treapta I 14. Grefier, grefier- M 1,85 1,90 1,95 2,00 4 ani în funcţii     statistician, grefier- auxiliare juridice     documentarist, grefier     analist programator,     conducător de carte     funciară, treapta II 15. Grefier, grefier- M 1,65 1,70 1,75 1,80 1 an în funcţii     statistician, grefier- auxiliare juridice     documentarist, grefier     analist programator,     conducător de carte     funciară, treapta III 16. Grefier-dactilograf, M 1,85 1,90 1,95 2,00 7 ani în funcţii     treapta I auxiliare juridice                                                            sau administrative 17. Grefier-dactilograf, M 1,65 1,70 1,75 1,80 4 ani în funcţii     treapta II auxiliare juridice                                                            sau administrative 18. Grefier-dactilograf, M 1,550 1,575 1,600 - 1 an în funcţii     treapta III auxiliare juridice                                                            sau administrative 19. Grefier, grefier- M 1,50 - - - -     statistician, grefier-     documentarist, grefier     analist programator,     conducător de carte     funciară, grefier-     dactilograf, debutant 20. Arhivar-registrator, M 1,400 1,425 1,450 1,500 -     treapta I 21. Arhivar-registrator, M 1,300 1,325 1,350 1,375 -     treapta II 22. Arhivar-registrator, M 1,150 1,200 1,250 1,275 -     treapta III 23. Arhivar-registrator, M 1,100 - - - -     debutant 24. Agent procedural, aprod G 1,00 1,025 1,050 1,075 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:1. Pentru ocuparea funcţiei de executor judecătoresc, prevăzută la nr. crt. 1-4, sunt necesare studii superioare juridice sau economice.2. Pentru ocuparea funcţiei de grefier, prevăzută la nr. crt. 5-8, sunt necesare studii superioare juridice.3. La numirea în funcţie şi la stabilirea gradului sau a treptei profesionale pentru grefier pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii economice şi administrative cu studii superioare sau medii, după caz; în aceasta situaţie, vechimea minima în specialitatea prevăzută în anexa se majorează cu 3 ani.Aceste prevederi se aplica şi în cazul celor care au ocupat funcţii tehnice medii sau alte funcţii de acelaşi nivel.4. Pentru personalul care, înainte de absolvirea învăţământului superior, prevăzut la pct. 1 şi 2, a ocupat funcţii medii de specialitate, se poate lua în calcul şi cel mult jumătate din timp cât a lucrat în funcţiile respective.5. Grefierii cu studii superioare pot fi încadraţi numai la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, curţile de apel şi parchetele corespunzătoare. La aceste instanţe şi parchete pot fi încadraţi şi grefierii cu studii medii, treptele I şi II.6. În funcţiile de prim-grefier şi grefier-şef la tribunale şi judecătorii şi parchetele corespunzătoare pot fi numiţi numai grefieri, treptele profesionale I-II.La curţile de apel şi la parchetele de pe lângă aceste instanţe, precum şi la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie pot fi numiţi prim-grefieri şi grefieri-şefi, grefieri gradele I-II şi treptele I şi II.7. Pentru funcţiile de grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-analist programator şi grefier-dactilograf de la toate instanţele judecătoreşti şi parchete pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii economice şi administrative.8. Salariile funcţiilor de grefier şi grefier-dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează, în interesul serviciului, cel puţin o limba străină, în medie 50% din timpul de lucru, şi pentru care poseda atestat.9. Grefierii şi grefierii-dactilografi care au atestat de stenodactilograf şi stenografiază în medie cel puţin 30% din timpul de lucru beneficiază de un salariu de bază mai mare cu 10% .10. Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de bază pentru funcţiile ce formează obiectul prezentei legi sunt stabiliţi în funcţie de coeficientul 1,00, utilizat potrivit legii, pentru personalul din sectorul bugetar.  +  Anexa 2 COEFICIENŢII DE IERARHIZAREa salariilor de bază şi indemnizaţiile pentru personalul de conducere dinParchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi din Ministerul JustiţieiA. Coeficienţii de ierarhizare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Nivelul Coeficientul Vechimea  crt. Funcţia studiilor de în                                                    ierarhizare magistratură────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Procuror general S 6 10 ani  2. Prim-adjunct al procurorului general S 5,95 10 ani  3. Adjunct al procurorului general S 5,90 10 ani────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Indemnizaţii de conducere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               Indemnizaţia                                                               de conducere                                                               în procente Nr. Funcţia din salariul crt. de bază                                                              ─────────────────                                                              minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Secretar general, director general, Salariul de bază 45% 55%     consilierul ministrului justiţiei, corespunzător     procuror consilier al procurorului funcţiei     general de execuţie  5. Director, procuror-şef secţie la 45% 50%     Parchetul de pe lângă Curtea Supremă     de Justiţie  6. Director adjunct, procuror şef secţie 40% 45%     adjunct la Parchetul de pe lângă Curtea     Supremă de Justiţie  7. Inspector general judecătoresc, 38% 42%     inspector general notarial, inspector     general de penitenciar, procuror inspector  8. Şef serviciu, procuror-şef serviciu 30% 35%  9. Şef birou, procuror-şef birou 25% 30% 10. Grefier-şef secţie din Parchetul de 20% 25%     pe lângă Curtea Supremă de Justiţie 11. Grefier-şef serviciu din Parchetul de 15% 20%     pe lângă Curtea Supremă de Justiţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de bază pentru funcţiile ce formează obiectul prezentei legi sunt stabiliţi în funcţie de coeficientul 1,00, utilizat potrivit legii, pentru personalul din sectorul bugetar.  +  Anexa 3 INDEMNIZAŢIILEmembrilor Consiliului Superior al Magistraturii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    Funcţia Indemnizaţia în procente                                                       din salariul de bază────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi 55%  preşedinţii de şedinţă (ministrul justiţiei şi  preşedintele Curţii Supreme de Justiţie)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------