ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 24 iunie 2009privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 30 iunie 2009    Având în vedere:- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 277 din 21 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 368 din 23 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin care statul membru trebuie să creeze cadrul legislativ, statutar şi administrativ pentru a se asigura că interesele financiare ale Comunităţii Europene sunt protejate în mod eficient;- prevederile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR), aprobat conform Deciziei CE nr. (C) 3.831 din 16 iulie 2008, şi ale art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se arată că "beneficiarii unui sprijin pentru investiţii pot solicita agenţiilor de plată competente plata unui avans, iar în ceea ce priveşte beneficiarii publici, un astfel de avans nu poate fi plătit decât localităţilor şi asociaţiilor acestora, precum şi organismelor de drept public";- existenţa Fondului de garantare a creditelor constituit conform prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, necesitatea realizării de investiţii ce vizează îmbunătăţirea infrastructurii pentru renovarea şi dezvoltarea satului românesc, precum şi numărul mare de proiecte depuse de beneficiari publici;- specificul implementării PNDR, care presupune rambursarea cheltuielilor numai după efectuarea achiziţiilor, existând riscul de a pierde fondurile comunitare, întrucât beneficiarii publici, deşi au proiectele de investiţii declarate eligibile, se confruntă în acelaşi timp cu o lipsă a surselor de finanţare pentru demararea acestora;- că prezenta ordonanţă de urgenţă răspunde şi necesităţii actuale de asigurare a unor măsuri urgente de deconcentrare şi restructurare a cheltuielilor publice în vederea minimizării costurilor, prin evitarea unui efort bugetar suplimentar, cum sunt comisioanele acordate băncilor comerciale în situaţia apelării la credite,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) În scopul facilitării accesului beneficiarilor publici ai sprijinului pentru investiţii finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, denumit în continuare PNDR, la sumele prevăzute în contractele de finanţare încheiate cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, denumită în continuare APDRP, fondurile de garantare pot acorda acestora scrisori de garanţie în favoarea APDRP. (2) Valoarea scrisorii de garanţie acordate de un fond de garantare fiecărui beneficiar public va fi de până la 110% din valoarea avansului prevăzut în contractele de finanţare încheiate cu APDRP.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MAPDR, alocă fondurilor de garantare, respectiv Fondului de Garantare a Creditului Rural - S.A. şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A, sume din Fondul de garantare a creditelor, constituit şi reconstituit potrivit prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 20 februarie 2008, denumit în continuare Fond, şi din prevederile bugetare anuale.  +  Articolul 3Beneficiarii scrisorilor de garanţie prevăzute la art. 1 pot fi comunele, asociaţiile de dezvoltare intercomunitare ale acestora, precum şi organismele de drept public, care prezintă fondurilor de garantare contracte de finanţare încheiate cu APDRP în calitate de beneficiari publici.  +  Articolul 4 (1) Sumele alocate de MAPDR pot fi utilizate exclusiv pentru garantarea avansului acordat beneficiarilor publici ai sprijinului de investiţii finanţat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin Contractul de finanţare nerambursabilă, cu o expunere a plafonului anual de garantare de până la 5 ori. (2) Dobânzile încasate de fondurile de garantare, ca venit financiar din plasarea sumelor alocate Fondului în depozite bancare sau titluri de stat, precum şi valoarea creanţelor recuperate sunt venituri neimpozabile pentru acestea şi reîntregesc sumele alocate.  +  Articolul 5Sumele alocate şi dobânzile aferente acestora sunt înregistrate şi urmărite distinct pe fiecare fond în evidenţele contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate împrumuturi subordonate.  +  Articolul 6În situaţia în care valoarea garanţiilor executate de APDRP depăşeşte nivelul sumelor alocate fondurilor de garantare şi al dobânzilor acumulate, diferenţa se acoperă din prevederile bugetare ale MAPDR.  +  Articolul 7 (1) Nivelul comisioanelor pentru fiecare an datorate fondurilor de garantare de către beneficiarii garanţiilor în scopul realizării de investiţii se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (2) Comisionul se încasează de fondurile de garantare o singură dată pentru întreaga sumă, la data acordării garanţiei. (3) Comisioanele de garantare datorate de către beneficiarii garanţiilor sunt venituri ale fondurilor de garantare.  +  Articolul 8 (1) Creanţele fondurilor de garantare rezultate din scrisorile de garanţie, executate de APDRP, au regim de creanţă bugetară. (2) Executarea de către fondurile de garantare a creanţei rezultate din neonorarea la scadenţă de către beneficiar a obligaţiilor asumate prin contractul de finanţare se va face cu prioritate asupra sumelor defalcate din bugetul de stat, după caz, a conturilor deschise la Trezoreria Statului şi a conturilor curente declarate la emiterea scrisorii de garanţie sau deschise şi declarate ulterior.  +  Articolul 9În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea MAPDR, Guvernul va adopta norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuViceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul întreprinderilormici şi mijlocii, comerţuluişi mediului de afaceri,Constantin NiţăŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Vasile PuşcaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 24 iunie 2009.Nr. 79.-------