ORDONANTA nr. 8 din 31 ianuarie 1997privind stimularea cercetării-dezvoltării şi inovarii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 31 ianuarie 1997    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi al art. 1 lit. d) din Legea nr. 142/1996 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Cercetarea-dezvoltarea şi inovarea sunt prioritati naţionale.  +  Articolul 2Statul stimuleaza cercetarea-dezvoltarea şi inovarea, precum şi crearea în economie şi societate a unui mediu favorabil difuziei şi absorbtiei inovarii, pentru a asigura dezvoltarea economică durabila şi creşterea bunastarii şi calităţii vieţii.  +  Articolul 3Alocarea de către stat a resurselor financiare în acest scop este prioritate a cheltuielilor bugetare.  +  Articolul 4Ministerul Cercetării şi Tehnologiei este organul administraţiei publice centrale de specialitate în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovarii, care are rolul şi responsabilitatea de a defini, coordona şi asigura, în principal: a) planificarea strategica şi obiectivele acesteia; b) politicile pentru atingerea obiectivelor planificarii strategice; c) cadrul normativ-metodologic, funcţional, operational şi financiar în care se realizează politicile; d) atribuirea aplicării politicilor; e) monitorizarea, evaluarea şi controlul realizării politicilor.  +  Articolul 5În vederea îndeplinirii rolului sau, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei stimuleaza dialogul cu structurile societăţii civile; în acest sens, acesta se consulta şi stimuleaza implicarea acestor structuri, în mod direct şi activ, inclusiv din punct de vedere financiar, în definirea şi implementarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi al inovarii.  +  Articolul 6În sensul prezentei ordonanţe, se înţelege: a) cercetare fundamentală - activitatea orientata spre dobindirea de cunoştinţe ştiinţifice noi, precum şi spre formularea şi verificarea de noi ipoteze şi teorii, fără a avea însă scop comercial sau industrial; b) cercetare aplicativa - activitatea orientata spre lărgirea cunoştinţelor cu scopul de a utiliza aceste cunoştinţe pentru dezvoltarea de noi produse, procese sau servicii, sau pentru a îmbunătăţi în mod semnificativ produsele, procesele sau serviciile existente; c) cercetare ştiinţifică - activităţile de cercetare fundamentală şi de cercetare aplicativa, privite împreună; d) cercetare precompetitiva - activitatea orientata spre transformarea rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentaţii pentru noi produse, procese sau servicii, chiar dacă acestea sunt destinate vinzarii sau utilizării, şi care includ fabricarea modelului experimental şi a primului prototip, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale; cercetarea precompetitiva nu include schimbările periodice sau de rutina ale produselor, liniilor de produs, proceselor de fabricaţie, serviciilor sau ale altor activităţi existente deja, chiar şi în cazul în care aceste schimbări reprezintă îmbunătăţiri; e) cercetare competitivă - activitatea orientata spre transformarea rezultatelor cercetării precompetitive în produse, procese şi servicii care pot răspunde, în mod direct, cererii pieţei; include şi activităţile de inginerie a sistemelor, de inginerie şi proiectare tehnologică; f) dezvoltare tehnologică - activităţile de cercetare precompetitiva şi de cercetare competitivă, privite împreună şi care conţin activităţile de transfer tehnologic şi valorificare a inventiilor, prin care se realizează dezvoltarea, aplicarea şi transferul rezultatelor cercetării în economie şi societate şi care au ca scop introducerea şi materializarea de noi produse, procese şi servicii, precum şi perfecţionarea celor existente; g) cercetare-dezvoltare - activităţile de cercetare ştiinţifică şi de dezvoltare tehnologică, privite împreună; h) inovarea - ca produs - o noua funcţie sau îmbunătăţirea ori lărgirea unei functionalitati a unui produs, proces sau serviciu, în oricare dintre domenii, şi care ar putea ori poate răspunde cererii pieţei sau care ar putea ori poate genera o noua cerere pe piaţa; i) inovarea - ca proces - activitatea care permite apariţia inovarii - ca produs şi care se bazează pe un comportament individual, social sau de firma, creativ şi dinamic; inovarea - ca proces include cercetarea-dezvoltarea; j) transfer tehnologic - activitatea de a disemina informaţii, a explica, a transfera cunoştinţe, a acorda consultanţa şi a comunică, cu persoane care nu sunt experţi în domeniu, despre rezultatele cercetării fundamentale, aplicative şi precompetitive într-un asemenea mod, încât creşte sansa aplicării unor astfel de de rezultate, cu condiţia sa existe un proprietar al rezultatului; k) valorificare - proces prin care rezultatele cercetării competitive ajung să fie utilizate conform cerinţelor activităţii industriale sau comerciale; l) absorbtia inovarii - capacitatea mediului socioeconomic de a ingloba inovarea, în mod deosebit în întreprinderi, a utiliza, a transforma şi a largi cunoştinţele despre rezultatele inovarii, în scopul de a se largi posibilitatea aplicării acestor rezultate în noi produse, procese sau servicii; m) proiect - un scop bine definit, care este prevăzut a fi realizat într-o perioadă determinata şi în limitele resurselor alocate, şi căruia îi este atasat un set de reguli, obiective şi activităţi; n) proiect tehnologic inovativ - un proiect prin care o întreprindere poate introduce sau achizitiona o noua tehnologie, utilaj specific, echipament, instalatie, în vederea obţinerii unor produse, procese sau servicii noi, sau îmbunătăţite, sau prin care se urmăreşte producerea unor noi produse sau servicii, cerute pe piaţa, sau prin care se adoptă un comportament inovativ; o) tema (în programe de cercetare-dezvoltare) - cadru cu referire la o necesitate, la una sau mai multe discipline în domeniul cercetării-dezvoltării, la o tehnologie sau la un sector, sau domeniu al societăţii, pentru care se pot defini proiecte; p) tema (în programe de stimulare a inovarii) - o disciplina a inovarii - ca proces, un set coerent de alternative pentru abordari actuale sau o industrie în care rezultatele unui proiect de inovare pot fi absorbite; q) program - un set de teme care au legătură între ele şi prin care se urmăreşte implementarea unei politici; r) politica - direcţie, desfăşurare sau mod de acţiune, adoptate de către Guvern, de către un minister sau de către un alt organ de specialitate al administraţiei publice centrale, precum şi al administraţiei publice locale; s) conducere de program/proiect - activitatea de a controla un program-proiect prin monitorizarea performantelor şi prin decizie, în baza unui plan predefinit; t) consultant - persoana fizica sau juridică, care acorda consultanţa sau servicii profesionale; u) expert - persoana fizica sau juridică având cunoştinţe, pricepere şi specializare într-un anumit domeniu; v) organizaţie neguvernamentala - persoana juridică română de drept public sau privat, de interes obştesc, nepolitica, fără scop lucrativ, recunoscută, potrivit legii, ca având personalitate juridică, şi care nu este investită cu exerciţiul autorităţii de stat şi nici nu face parte din sistemul administraţiei publice; w) grant - alocaţie nerambursabilă către persoane fizice, organizaţii neguvernamentale, agenţi economici şi instituţii publice; x) instrumente financiare - modalităţi de intervenţie financiară pentru a reduce riscul pe piaţa sau pentru alte scopuri, prin oferirea de capital în mod ocazional sau, în mod constant, pe o perioadă; astfel de instrumente sunt: grant, subvenţie, participare la capital, capital de start, capital de risc, microcredit, fond de dezvoltare şi altele asemenea; y) monitorizare - activitatea de a urmări, a observa, a măsura şi a verifica în mod sistematic, precum şi de a concepe măsurile adecvate pentru a menţine pe calea predefinita o operaţiune, un proces sau altele asemenea.  +  Capitolul 2 Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare  +  Articolul 7Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, numit în continuare Planul naţional, este instrumentul prin care statul realizează politica generală în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovarii şi asigura coordonarea acesteia.Planul naţional, inclusiv evaluarea surselor necesare, este elaborat de către Ministerul Cercetării şi Tehnologiei pe perioade multianuale şi se aproba prin hotărâre a Guvernului. Planul naţional se evalueaza, se detaliază anual, iar prevederile anuale se aproba de către Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, care informează Guvernul asupra realizării acestuia.  +  Articolul 8Planul naţional conţine programe de cercetare-dezvoltare şi programe de stimulare a inovarii.La elaborarea, evaluarea şi detalierea Planului naţional, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei se consulta cu Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, denumit în continuare Colegiul consultativ.Colegiul consultativ poate avea în componenta reprezentanţi ai comunităţii ştiinţifice, învăţământului, asociaţiilor de întreprinzători, organizaţiilor patronale, asociaţiilor profesionale, asociaţiilor de consumatori, organizaţiilor sindicale, mass-media, asociaţiilor de conducatori ai unor autorităţi publice locale, instituţiilor financiare, organizaţiilor neguvernamentale experte în dezvoltare locală şi sprijinirea dezvoltării sectorului privat, în protecţia mediului şi altele asemenea.Regulamentul-cadru şi componenta Colegiului consultativ se aproba prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei.Pentru activitatea desfăşurată, membrii Colegiului consultativ şi ai organelor de lucru de pe lângă acesta sunt remuneraţi la nivelul gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unităţile bugetare.  +  Articolul 9Prin programele de cercetare-dezvoltare se finanţează activităţile de cercetare ştiinţifică şi de dezvoltare tehnologică.Prin programele de stimulare a inovarii se finanţează transferul tehnologic, valorificarea şi oricare dintre activităţile de stimulare a cercetării-dezvoltării şi inovarii, care fac obiectul politicilor în domeniu.  +  Articolul 10Obiectivele strategice de interes general urmărite prin Planul naţional sunt: a) lărgirea cunoştinţelor, progresul tehnologic şi creşterea creativitatii, stimularea inovarii; b) dezvoltarea economică durabila, sporirea numărului de locuri de muncă şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de viaţa şi creşterea bunastarii; c) creşterea competitivitatii produselor şi serviciilor, precum şi a capacităţii agenţilor economici, în mod deosebit a întreprinderilor mici şi mijlocii, de a exporta, de a acţiona într-un mediu bazat pe concurenta şi de a avea succes pe pieţe globale; d) dezvoltarea agriculturii şi dezvoltarea rurală; e) creşterea ofertei de infrastructuri; f) dezvoltarea serviciilor publice şi creşterea eficientei acestora; g) sporirea investiţiei în capitalul uman şi creşterea eficientei acesteia; h) întărirea capacităţii de apărare naţionala; i) dezvoltarea regionala şi locală, întărirea coeziunii sociale şi sporirea eficientei integrării sociale; j) creşterea eficientei utilizării capitalului natural; k) conservarea şi apărarea moştenirii istorice şi artistice naţionale; l) diseminarea culturii în toate formele acesteia; m) diversificarea formelor de petrecere a timpului liber în condiţiile creşterii calităţii vieţii; n) facilitarea dialogului dintre ştiinţa şi societate şi, pe aceasta baza, sporirea capacităţii societăţii româneşti de a se adapta la schimbările aduse de dezvoltarea ştiinţei şi a noilor tehnologii; o) protejarea eficienta a grupurilor defavorizate şi creşterea capacităţii de evitare a excluderii sociale; p) creşterea capacităţii de dialog şi comunicare între indivizi şi între gruparile sociale; q) participarea sporită a României pe plan internaţional şi creşterea capacităţii sale de a oferi soluţii proprii sau în cooperare pentru probleme de interes naţional, regional sau global; r) utilizarea spaţiului, a marilor şi oceanelor, precum şi a energiei nucleare în folosul omenirii.  +  Capitolul 3 Finanţarea  +  Articolul 11Finanţarea de programe este forma principala de stimulare de către stat a cercetării-dezvoltării şi inovarii.  +  Articolul 12Ministerul Cercetării şi Tehnologiei prevede anual în bugetul propriu resursele financiare necesare realizării politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi în domeniul stimulării inovarii, precum şi alte cheltuieli prevăzute de lege.În acest scop, în bugetul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, la titlul "Transferuri" se înscriu sume de la bugetul de stat pentru Fondul pentru cercetare-dezvoltare şi Fondul pentru stimularea inovarii, denumite, în sensul prezentei ordonanţe, Fonduri.  +  Articolul 13Fondurile prevăzute la articolul precedent se constituie din resursele alocate de la bugetul de stat pentru realizarea programelor prevăzute în Planul naţional.Din sumele alocate pentru aceste Fonduri, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei poate efectua cheltuieli şi pentru contractarea unor servicii de consultanţa şi expertiza, pentru realizarea de studii, analize, monitorizari, evaluări şi alte activităţi similare în domeniul cercetării-dezvoltării şi al inovarii, pentru evaluarea şi controlul conducerii programelor şi proiectelor, precum şi pentru altele asemenea.Alocaţiile pentru programele multianuale se fac anual.  +  Articolul 14Programele se finanţează din cele doua Fonduri cu titlu de grant, pe bază de contract de finanţare.La bugetul fiecărui program pot contribui şi alte surse decît cele de la bugetul de stat.Programele sunt anuale sau multianuale.  +  Articolul 15Atribuirea conducerii programelor se face conform normelor metodologice care se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei.  +  Articolul 16Ministerul Cercetării şi Tehnologiei poate atribui conducerea de programe organizaţiilor neguvernamentale şi, după caz, agenţilor economici sau instituţiilor publice, în sistem competitional sau în mod direct.  +  Articolul 17Orice program are un singur conducător de program.  +  Articolul 18Organizaţiile neguvernamentale sau, după caz, agenţii economici sau instituţiile publice, care conduc programe, atribuie proiecte pe bază de contract civil sau de contract de finanţare, în sistem competitional sau, după caz, în mod direct sau în sistem instituţional, având dreptul ca o cota-parte din valoarea contractului să fie prevăzută şi utilizata pentru acoperirea cheltuielilor proprii ocazionate de realizarea contractului. Cuantumul şi categoriile de cheltuieli, precum şi alte condiţii de acordare a acestei cote-părţi se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 19Orice proiect are un singur conducător de proiect.  +  Articolul 20Proiectele pot fi realizate şi de către una sau mai multe persoane fizice.În situaţia în care proiectul se atribuie unei persoane fizice, aceasta, în calitate de conducător de proiect, trebuie să fie autorizata sa desfăşoare activităţi în mod independent, conform Decretului-lege nr. 54/1990, în domeniul cercetării-dezvoltării, consultantei, expertizei şi altele asemenea.  +  Articolul 21Programele de stimulare a inovarii pot include în proiecte, la nivel naţional şi local, instrumente financiare destinate stimulării directe a întreprinderilor, în special a celor mici şi mijlocii, prin care se valorifica rezultatele cercetării-dezvoltării, se absoarbe inovarea sau se adoptă un comportament de firma inovativa, inclusiv prin parteneriat internaţional şi dezvoltare locală.  +  Articolul 22Prin programele de stimulare a inovarii se finanţează şi proiectele tehnologice inovative.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 23Resursele alocate de la bugetul de stat pentru constituirea Fondurilor prevăzute la titlul "Transferuri" din bugetul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, se aloca către şi se contractează cu organizaţiile neguvernamentale, agenţii economici, instituţiile publice şi, după caz, persoanele fizice prevăzute la art. 20, care conduc programe sau realizează proiecte sau părţi din acestea, potrivit prezentei ordonanţe, prin exceptarea de la prevederile alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice.Prevederile alin. 1 se aplică şi în cazul cheltuielilor menţionate la art. 13 alin. 2 din prezenta ordonanţă.Fondurile menţionate la alin. 1 şi 2 nu se prevăd în mod distinct pe destinatari şi categorii de cheltuieli, prin exceptare de la prevederile art. 38 şi ale art. 79 alin. (2) din Legea nr. 72/1996.  +  Articolul 24Cheltuielile de capital, efectuate din cele doua Fonduri pentru realizarea unor programe sau proiecte, se supun regimului financiar al cheltuielilor bugetare curente. Aceste cheltuieli nu intra sub incidenţa art. 22 din Legea nr. 72/1996.  +  Articolul 25Normele referitoare la categoriile de cheltuieli pe care Ministerul Cercetării şi Tehnologiei le suporta din bugetul sau în vederea realizării programelor se vor stabili prin hotărâre a Guvernului. În norme se vor preciza categoriile şi felurile de cheltuieli care pot fi efectuate astfel încât să se asigure corespondenta cu cele stabilite în cadrul programelor aparţinând organismelor externe şi internaţionale la care are acces România, inclusiv cele europene.  +  Articolul 26Guvernul va aproba, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, normele metodologice prevăzute la art. 15, elaborate de Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, precum şi cele prevăzute la art. 18 şi 25, elaborate de Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, cu consultarea Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 27În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei va stabili norme metodologice privind modul de acordare a burselor interne de cercetare.  +  Articolul 28Pentru anul 1997, prevederile art. 8 alin. (1), art. 9, art. 12 lit. a), b) şi c) şi ale art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu privire la finanţarea, contractarea şi valorificarea activităţii de cercetare-dezvoltare, cuprinsă în Programul naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică "ORIZONT 2000", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.095/1995, precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.096/1995 îşi menţin în continuare valabilitatea.Fondul de stimulare a inovarii va fi creat şi va funcţiona experimental până la sfârşitul anului 1997.În cursul anului 1997, pe măsura elaborării şi aprobării Planului naţional, se vor finanta în mod experimental unele programe, până la limita a 30% din sumele prevăzute, în acest an, pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, în bugetul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei.  +  Articolul 29Termenele prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996 şi, ulterior, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 44/1996, se prelungesc după cum urmează:- termenul prevăzut la art. 25 alin. (1), până la data de 30 septembrie 1997;- termenul prevăzut la art. 26, până la data de 30 mai 1997;- termenul prevăzut la art. 27, până la data de 31 decembrie 1997.  +  Articolul 30Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, articolul 13 alineatul (2) litera j), articolul 22 alineatul (2), precum şi articolul 26 litera f) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, se modifica şi vor avea următorul cuprins:- art. 13. - (2): ... "j) cheltuieli pentru mobilitatea specialiştilor din activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare".- art. 22: ... "(2) Rezultatele cercetărilor concretizate în active tangibile şi intangibile, efectuate şi finalizate din fonduri publice până la data de 31 decembrie 1995, al căror beneficiar este Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, se transfera executanţilor prin hotărâre a Guvernului şi se înregistrează în evidenţa contabilă a acestora".- art. 26.: ... "f) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei va elabora un proiect de hotărâre a Guvernului privind transferul către executanţi a rezultatelor concretizate în active tangibile şi intangibile, efectuate şi finalizate până la data de 31 decembrie 1995, conform prevederilor art. 22 alin. (2)".  +  Articolul 31Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se abroga prevederile art. 1-7, art. 8 alin. (2), art. 11 alin. (2) şi (3), art. 12 lit. d), art. 15 şi ale art. 26 lit. a), c) şi d) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul cercetării şi tehnologiei,Bujor Bogdan TeodoriuMinistrul învăţământului,Virgil Petrescu-----------------