HOTĂRÎRE nr. 6 din 21 ianuarie 1997privind modificarea şi abrogarea unor articole din Hotărârea Guvernului nr. 442/1994 şi abrogarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 642/1994
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 30 ianuarie 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 442/1994 privind finanţarea instituţiilor publice de cultura şi arta de importanţa judeteana şi ale municipiului Bucureşti subordonate inspectoratelor pentru cultura judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi a celor de sub autoritatea consiliilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 10 august 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale centrelor de conservare şi de valorificare a traditiei şi creatiei populare, judeţene şi al municipiului Bucureşti, se asigura integral din bugetele locale."2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale şcolilor populare de arta, judeţene şi a municipiului Bucureşti, se asigura din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetele locale."3. Articolele 11, 13, 15 şi 16 se abroga.4. La articolele 4, 5, 8 şi 9, cuvintul "subvenţii" se înlocuieşte cu cuvintul "alocaţii".5. La articolele 3, 4, 5, 8, 9 şi 10, cuvintele "de funcţionare" se înlocuiesc cu cuvintul "curente".  +  Articolul 2Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 642/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, hotărâre republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 august 1995, introdusă prin Hotărârea Guvernului nr. 506/1996, se abroga.  +  Articolul 3În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Culturii va asigura predarea, pe bază de protocol, a patrimoniului instituţiilor de cultura care au fost preluate de la consiliile judeţene şi, respectiv, de la Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi care, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, revin în subordinea acestora.  +  Articolul 4Până la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 1997, finanţarea instituţiilor publice de cultura menţionate la art. III se realizează, potrivit prevederilor art. 137 alin. (3) din Constituţie şi ale art. 27 din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, din bugetul Ministerului Culturii, urmînd ca operaţiunile de regularizare financiară cu acesta să se efectueze de către consiliile judeţene şi, respectiv, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pe baza datelor de execuţie din evidentele contabile.  +  Articolul 5Hotărârea Guvernului nr. 442/1994 privind finanţarea instituţiilor publice de cultura şi arta de importanţa judeteana şi ale municipiului Bucureşti subordonate inspectoratelor pentru cultura judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi a celor de sub autoritatea consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele din prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, dîndu-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul culturii,Ion CaramitruMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara----------------------