LEGE nr. 244 din 23 iunie 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32 din 1 aprilie 2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 2 aprilie 2009, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență2. Articolul unic se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articol UNICLegea nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 28 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Continuitatea asistenței medicale primare este asigurată prin centrele de permanență de medici de familie, medici de medicină generală și asistenți medicali care își exercită profesia în condițiile legii.(2) Medicii prevăzuți la alin. (1), aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, asigură continuitatea asistenței medicale primare prin centrele de permanență.(3) Activitatea medicului se desfășoară, de regulă, la sediul centrului de permanență.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), medicul se poate deplasa la urgențe majore pe raza localității unde se găsește situat centrul de permanență.(5) Prin centrele de permanență organizate în condițiile legii se acordă serviciile medicale prevăzute în normele metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență.(6) Serviciile medicale prevăzute la alin. (5) se acordă tuturor persoanelor care le solicită, indiferent de calitatea de asigurat sau neasigurat al acestora.2. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Centrele de permanență funcționează cu un număr de minimum 7 posturi de medic și, după caz, cu minimum 7 posturi de asistent medical. Criteriile de organizare a activității centrelor, precum și alte aspecte privind funcționarea acestora se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, cu consultarea ministerelor și a instituțiilor cu rețea sanitară proprie, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 23 iunie 2009.Nr. 244.----------