HOTĂRÂRE nr. 709 din 10 iunie 2009privind clasificarea structurilor de primire turistice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 26 iunie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi funcţionarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Structurile de primire turistice, indiferent de forma de proprietate şi organizare, se clasifică în funcţie de caracteristicile constructive, de calitatea dotărilor şi a serviciilor prestate. (2) În scopul protecţiei turiştilor serviciile de cazare şi alimentaţie publică se asigură numai în structuri de primire turistice clasificate. (3) Prin structuri de primire turistice clasificate, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege orice construcţii şi amenajări destinate, prin proiectare şi execuţie, cazării sau servirii mesei pentru turişti, împreună cu serviciile specifice aferente. (4) Structurile de primire turistice includ: a) structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hoteluri pentru tineret, hosteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanţă, campinguri, apartamente sau camere de închiriat în locuinţe familiale ori în clădiri cu altă destinaţie, nave fluviale şi maritime, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistică; b) structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică: unităţi de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare, unităţi de alimentaţie publică situate în municipii şi în staţiuni turistice.  +  Articolul 2 (1) Clasificarea structurilor de primire turistice se face de către c ul Turismului care eliberează certificatul de clasificare. (2) Operatorul economic, proprietar sau administrator de structuri de primire turistice, solicită Ministerului Turismului clasificarea acestora cu minimum 30 de zile înainte de darea lor în folosinţă. (3) În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii şi a 1documentaţiei complete necesare, Ministerul Turismului efectuează verificările şi eliberează certificatul de clasificare. În cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile pentru categoria minimă de clasificare, Ministerul Turismului comunică operatorului economic motivul pentru care structura de primire turistică nu poate fi clasificată. (4) În situaţia în care s-au modificat condiţiile care au stat la baza acordării clasificării, operatorul economic este obligat să solicite o nouă clasificare a structurii de primire turistice în cauză în termen de 30 de zile de la apariţia modificărilor.  +  Articolul 3 (1) Certificatele de clasificare sunt valabile până la modificarea criteriilor şi condiţiilor de clasificare pentru care se acordă. Operatorul economic va solicita preschimbarea certificatului de clasificare în situaţia în care criteriile de clasificare nu mai corespund categoriei acordate. (2) În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii operatorului economic de preschimbare a certificatului de clasificare, Ministerul Turismului va proceda la reverificarea structurii de primire turistice în cauză şi va elibera un nou certificat de clasificare, corespunzător criteriilor de clasificare îndeplinite de operatorul economic. Dacă nu sunt îndeplinite criteriile pentru categoria minimă de clasificare, se procedează la retragerea certificatului de clasificare.  +  Articolul 4Este interzisă funcţionarea structurilor de primire turistice fără certificate de clasificare, cu certificate de clasificare expirate sau cu o altă structură a spaţiilor decât cea stabilită prin anexa la certificatul de clasificare.  +  Articolul 5 (1) Denumirea, tipul şi însemnele privind nivelul de clasificare al structurii de primire turistice se expun la loc vizibil, în exteriorul clădirii, iar certificatul de clasificare, numărul de telefon al Ministerului Turismului şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor se afişează vizibil şi în mod lizibil la recepţie, în holul structurilor de primire turistice care nu dispun de recepţie şi în spaţiul de la intrare în saloanele de servire a mesei, pentru a fi cunoscute de turişti. (2) Certificatul de clasificare şi anexa la acesta privind structura spaţiilor se păstrează în permanenţă în structura de primire turistică în cauză, pentru a fi prezentate organelor de control abilitate.  +  Articolul 6Criteriile de clasificare a structurilor de primire turistice se stabilesc de Ministerul Turismului prin ordin al ministrului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7 (1) În scopul protecţiei turiştilor şi al alinierii la standardele europene privind calitatea serviciilor, operatorii economici proprietari sau administratori de structuri de primire turistice au obligaţia să asigure ca activitatea acestor structuri să se desfăşoare cu respectarea următoarelor reguli de bază: a) menţinerea grupurilor sanitare în perfectă stare de funcţionare şi curăţenie; b) furnizarea apei calde la grupurile sanitare şi în spaţiile de producţie din structurile de primire turistice unde acest criteriu este obligatoriu, potrivit criteriilor prevăzute la art. 6; c) asigurarea unei temperaturi minime de 18 grade C în timpul sezonului rece în spaţiile de cazare şi de servire a mesei; d) deţinerea autorizaţiilor: sanitară, sanitar-veterinară, de mediu şi de prevenire şi stingere a incendiilor - PSI, în cazul unităţilor pentru care, potrivit legii, este obligatorie obţinerea acestora; e) organizarea programelor artistice, a audiţiilor muzicale, video, TV, organizate în aer liber, în construcţii deschise, cum sunt cele care nu au toate laturile şi acoperişul izolate fonic, precum şi în construcţii provizorii, cum sunt corturile, terasele acoperite şi altele asemenea, să respecte nivelul maxim de zgomot stabilit prin reglementările specifice; f) funcţionarea structurilor de primire turistice numai în clădiri salubre, cu faţade zugrăvite şi bine întreţinute; g) respectarea reglementărilor legale în vigoare ce privesc activitatea desfăşurată prin structura de primire turistică; h) expunerea la loc vizibil a firmei cu denumirea şi tipul unităţii şi însemnele privind categoria de clasificare. (2) Operatorii economici care administrează structuri de primire turistică clasificate de pe litoralul românesc au obligaţia să asigure funcţionarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi a celor de alimentaţie publică pe toată perioada sezonului turistic estival, respectiv în perioada 1 mai - 30 septembrie a fiecărui an.  +  Articolul 8 (1) Certificatul de clasificare se retrage de către personalul de specialitate al Ministerului Turismului atunci când nu sunt respectate una sau mai multe dintre regulile stabilite la art. 7 alin. (1). (2) Restituirea certificatului de clasificare retras se va face după ce personalul de specialitate al Ministerului Turismului constată remedierea deficienţelor semnalate. (3) Ministerul Turismului va publică periodic lista cuprinzând structurile de primire turistice cărora le-au fost retrase certificatele de clasificare şi, respectiv, lista celor cărora le-au fost restituite certificatele de clasificare. Publicarea se va face cel puţin într-un cotidian central şi cel puţin în unul local din judeţul în care sunt situate structurile de primire turistice în cauză. (4) În perioada în care certificatul de clasificare este retras, operatorul economic, deţinător al structurii de primire turistică, nu are dreptul să desfăşoare activităţi turistice şi să încaseze venituri din exploatarea structurii de primire turistice respective.  +  Articolul 9Ministerul Turismului va proceda la declasificarea structurilor de primire turistice în situaţia în care constată nerespectarea criteriilor avute în vedere la clasificare, altele decât cele prevăzute la art. 7.  +  Articolul 10Constituie contravenţii următoarele fapte: a) desfăşurarea activităţii în structuri de primire turistice neclasificate, cu certificate de clasificare expirate sau cu o altă structură a spaţiilor decât cea stabilită prin certificatul de clasificare, după depăşirea termenelor prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (4); b) nerespectarea criteriilor care au stat la baza clasificării; c) neafişarea certificatului de clasificare, a numărului de telefon al Ministerului Turismului şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor; d) înscrierea unor informaţii false privind tipul structurii de primire turistice şi nivelul de clasificare în materialele de promovare, pe firme sau pe însemnele prevăzute la art. 5 alin. (1); e) continuarea desfăşurării activităţii în structura de primire turistică după retragerea certificatului de clasificare sau refuzul prezentării, la solicitarea organelor de control, a documentelor de clasificare; f) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) lit. e); g) împiedicarea sub orice formă a persoanelor împuternicite de a-şi exercită atribuţiile de serviciu legate de aplicarea prezentei hotărâri; h) nerespectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (2).  +  Articolul 11Contravenţiile prevăzute la art. 10 se sancţionează după cum urmează: a) faptele prevăzute la lit. c), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei; b) faptele prevăzute la lit. b), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei; c) faptele prevăzute la lit. a) şi d), cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei; d) fapta prevăzută la lit. e), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei; e) faptele prevăzute la lit. f) şi g), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei. f) faptele prevăzute la lit. h), după cum urmează: amendă de 10.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu funcţionează începând cu data de 15 mai a fiecărui an, 30.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu funcţionează începând cu data de 1 iunie a fiecărui an, 40.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu funcţionează la data de 15 iunie a fiecărui an şi 50.000 lei şi retragerea certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice care nu funcţionează la data de 1 iulie a fiecărui an.  +  Articolul 12Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către: a) persoanele anume desemnate din cadrul Ministerului Turismului pentru contravenţiile prevăzute la art. 10 lit. a)-e, g) şi h); b) ofiţerii şi agenţii de poliţie pentru contravenţiile prevăzute la art. 10 lit. f) şi g).  +  Articolul 13Dispoziţiile art. 10 referitoare la contravenţii vor intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării şi se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14 (1) Certificatele de clasificare eliberate înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt valabile pe perioada înscrisă în cuprinsul acestora. La expirarea acestei perioade operatorii economici au obligaţia de a solicita eliberarea noilor certificate de clasificare valabile pe perioadă nedeterminată. (2) Certificatele de clasificare eliberate începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt valabile pe perioadă nedeterminată, până la modificarea criteriilor şi condiţiilor de clasificare pentru care s-au emis.  +  Articolul 15Contravenţiile prevăzute de prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2008.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Elena Gabriela UdreaŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Vasile PuşcaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 10 iunie 2009.Nr. 709.----