ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 26 iunie 2009  Actele normative care reglementează activitatea de jocuri de noroc în vigoare acoperă, în general, domeniul de referinţă, dar, având o vechime mare, nu mai corespund realităţilor economice, tehnice şi mai ales conceptuale din domeniul jocurilor de noroc. Aplicarea acestora în practică, precum şi modificarea actelor normative conexe activităţii au demonstrat existenţa necesităţii modificării şi perfecţionării actualelor reglementări, pentru a răspunde cât mai bine cerinţelor pieţei specifice.Totodată, având în vedere măsurile privind asigurarea surselor de finanţare a dezvoltării economice şi ţinând cont de faptul că taxa de autorizare percepută organizatorilor de jocuri de noroc este nemodificată din anul 2000, se impune modificarea nivelului de taxare a operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc.Ţinând cont de situaţiile expuse mai sus, ce vizează domeniul de activitate al jocurilor de noroc, se impune îmbunătăţirea cadrului normativ prin promovarea prezentei ordonanţe de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Organizarea şi exploatarea activităţii de jocuri de noroc pe teritoriul României constituie monopol de stat şi se desfăşoară în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Statul poate acorda dreptul de organizare şi exploatare a activităţii de jocuri de noroc în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe bază de licenţă de organizare a jocurilor de noroc pe fiecare tip de activitate, astfel cum acestea sunt clasificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, şi de autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, documente nominale şi limitate în timp, ce vor fi exploatate în mod direct de deţinătorul licenţei. (3) Activitatea de autorizare a organizării şi exploatării jocurilor de noroc se realizează de Ministerul Finanţelor Publice prin Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, denumită în continuare comisie, care se organizează şi funcţionează la nivelul acestui minister, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă, de normele metodologice de aplicare a acesteia, precum şi de alte acte normative cu incidenţă în materie. (4) Dispoziţiile legale referitoare la procedura aprobării tacite nu se aplică în cadrul procedurii de acordare a licenţelor de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), conform cărora jocurile de noroc sunt exploatate în mod direct de deţinătorul licenţei, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, în comun, de către 2 organizatori de jocuri de noroc între care există un contract de asociere încheiat în condiţiile legii, răspunderea administrativă revenind ambilor parteneri.  +  Articolul 2 (1) Componenţa comisiei se stabileşte prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor, din structura acesteia făcând parte cel puţin câte un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. (2) Comisia funcţionează având în vedere principiile legalităţii, imparţialităţii, rolului activ şi disponibilităţii. (3) Monitorizarea activităţilor din domeniul jocurilor de noroc se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice, direct sau împreună cu alte instituţii ale statului, în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Prin joc de noroc se înţelege acea activitate comercială care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: se atribuie câştiguri materiale, de regulă băneşti, ca urmare a oferirii publice de către organizator a unui potenţial câştig şi a acceptării ofertei de către participant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, câştigurile fiind atribuite prin selecţia aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora. (2) Sunt incluse în această categorie şi acele activităţi comerciale în care beneficiarii premiilor sunt stabiliţi pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri ce se vor produce fără implicarea organizatorilor. (3) Organizarea oricărui joc de noroc implică existenţa cumulativă a următoarelor elemente: joc şi/sau partidă, taxă de participare sau miză, fond de câştiguri sau premii, mijloace de joc, organizator, participanţi.  +  Articolul 4 (1) Prin taxă de participare directă se înţelege suma de bani percepută direct de la participant de către organizator în schimbul dreptului de participare la joc. (2) Prin taxă de participare disimulată se înţelege orice sumă încasată sau solicitată suplimentar faţă de contravaloarea percepută de la aceeaşi persoană de acelaşi operator economic pentru vânzarea unor bunuri ori produse sau pentru efectuarea unor servicii similare ori identice, indiferent dacă aceasta este încasată sau solicitată direct de către organizatorul activităţii ori de către o altă persoană care participă sub orice formă la desfăşurarea activităţii, având ca finalitate permisiunea dreptului de participare la jocul de noroc.  +  Articolul 5 (1) Prin mijloc de joc se înţelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care serveşte sau permite organizarea, desfăşurarea ori participarea la jocuri de noroc. Mijloacele de joc pot fi: de bază şi auxiliare. (2) Prin mijloc de joc de bază se înţelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care generează, în mod direct, elementele aleatorii ce stau la baza jocurilor de noroc. Intră în această categorie, pentru jocurile de noroc în care câştigătorii sunt stabiliţi pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri care nu depind în mod exclusiv de hazard, serverele sau alte suporturi informatice similare care asigură organizarea şi exploatarea unitară la nivelul organizatorului a jocurilor de noroc respective. (3) Prin mijloc de joc auxiliar se înţelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care, deşi nu face parte integrantă din mijlocul de joc de bază, concură împreună cu acesta la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc ori la participarea la astfel de activităţi. (4) Mijloacele de joc auxiliare reprezentând jetoane, impulsuri, tichete sau altele asemenea constituie mijloace financiare care concură la organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. (5) Nu sunt permise ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc instrumentele de plată utilizate în sistemul financiar-bancar (ordine de plată, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de vărsământ etc.), alte hârtii de valoare/cu valoare declarată sau vouchere, cu excepţia mijloacelor de joc prevăzute la alin. (4) şi a mijloacelor băneşti.  +  Articolul 6Prin organizator de jocuri de noroc se înţelege persoana juridică autorizată să organizeze şi să exploateze jocuri de noroc în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Poate dobândi această calitate persoana juridică de drept român constituită în condiţiile legii.  +  Articolul 7Prin participant la jocul de noroc se înţelege orice persoană fizică majoră care doreşte şi are dreptul legal să participe la jocuri de noroc autorizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Participarea la joc presupune acceptarea necondiţionată a regulamentului respectivului joc de noroc.  +  Articolul 8Prin câştig sau premiu se înţelege sumele în bani, bunurile sau serviciile acordate de organizator participantului la joc declarat câştigător, în conformitate cu prevederile cuprinse în regulamentul respectivului joc de noroc. Răspunderea privind acordarea câştigului sau premiului revine în exclusivitate organizatorului jocului de noroc.  +  Articolul 9Prin jocuri de noroc frauduloase se înţelege acele jocuri de noroc prin care mijloacelor de joc aprobate le sunt modificate datele sau parametrii iniţiali, astfel încât să fie adusă atingere elementelor de şansă sau metodelor de selecţie.  +  Articolul 10 (1) Jocurile de noroc se clasifică după cum urmează: a) jocuri loto, dacă sunt folosite rezultatele pur aleatorii ale unor evenimente ce constau în extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile şi caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roţi, cupe şi alte asemenea mijloace) care nu se desfăşoară în prezenţa jucătorilor. În această categorie se includ: loteriile, inclusiv cele instantanee, şi orice joc de noroc care nu se desfăşoară în prezenţa jucătorilor şi care constă în extrageri de numere, de litere, simboluri, formulare sau bilete, prin intermediul cărora pot fi obţinute diverse câştiguri determinate de evenimente care nu se desfăşoară în prezenţa fizică a jucătorilor, cu excepţia jocurilor de noroc definite în continuare; b) pariuri, dacă sunt folosite rezultatele unor evenimente ce se vor produce fără implicarea organizatorilor. Pariul este un joc de noroc în care participantul trebuie să indice rezultatele unor evenimente ce urmează să aibă loc sau care sunt generate aleatoriu de un sistem informatic independent. În această categorie se includ:(i) pariurile mutuale, în cadrul cărora premiul se distribuie participanţilor declaraţi câştigători proporţional cu numărul variantelor câştigătoare deţinute de fiecare dintre aceştia, organizatorul fiind implicat doar în procesul de colectare a taxelor de participare şi de distribuire a sumelor stabilite cu titlul de premii, în conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective;(îi) pariurile în cotă fixă, în cadrul cărora organizatorul este cel care stabileşte pe baza unor criterii proprii şi aduce la cunoştinţa participanţilor cotele de multiplicare a mizei în cazul în care variantele jucate sunt declarate câştigătoare, în conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective. Valoarea fiecărui câştig este fixată prin regulament (sumă fixă sau multiplu de miză) independent de totalul mizelor; c) jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor, dacă evenimentele se produc cu ajutorul unor mijloace specifice de joc, în prezenţa fizică a participanţilor, cu sau fără participarea directă a acestora. Mijloacele specifice de joc folosite pot fi: cărţi de joc, zaruri, bile de ruletă, rulete şi mese de joc, inclusiv instalaţiile auxiliare ale acestora, precum şi alte mijloace de joc stabilite prin hotărâre a Guvernului; d) jocurile tip slot-machine, dacă evenimentele sunt organizate în prezenţa fizică a participanţilor prin intermediul maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor specifice, iar câştigul depinde de hazard; e) jocurile bingo desfăşurate în săli de joc, cu câştiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri şi premieri succesive, în prezenţa fizică a jucătorilor; f) jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, cu câştiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri şi premieri succesive, fără prezenţa fizică a jucătorilor. (2) Pentru jocurile de noroc prevăzute la alin. (1), precum şi pentru orice alte tipuri de jocuri de noroc organizate în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă este obligatorie deţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, respectiv a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc.  +  Articolul 11Nu sunt considerate jocuri de noroc şi sunt permise fără autorizare următoarele tipuri de jocuri: a) tombolele organizate în şcoli, în grădiniţe sau în alte colectivităţi şi care au un caracter distractiv şi nonprofit pentru organizatori; b) jocurile de tip distractiv, exploatate prin intermediul unor maşini, aparate, dispozitive de orice fel şi care nu presupun câştiguri bazate pe elemente aleatorii, ci au ca scop testarea forţei, inteligenţei şi dexterităţii participantului; c) acţiunile organizate de diferiţi operatori economici, în condiţiile legii, în scopul stimulării vânzărilor şi care nu presupun taxă de participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară din partea participanţilor şi nici majorarea preţului pe care produsul l-a avut anterior desfăşurării acţiunii publicitare.  +  Articolul 12 (1) Licenţa de organizare a jocurilor de noroc se acordă operatorului economic care îndeplineşte condiţiile pentru organizarea activităţilor ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă şi este valabilă 5 ani de la data acordării, cu condiţia plăţii taxei de autorizare anuală conform prevederilor art. 14. (2) Operatorii economici organizatori de jocuri de noroc vor înştiinţa comisia despre orice modificare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, adusă datelor iniţiale în baza cărora a fost emisă licenţa de organizare a jocurilor de noroc sau autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, după caz. (3) Autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc este valabilă un an de la data acordării, după cum urmează: a) în cazul jocurilor loto: pentru întreaga activitate care presupune extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile şi caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roţi, cupe şi alte asemenea mijloace) care nu se desfăşoară în prezenţa jucătorilor; b) în cazul pariurilor: pentru mijlocul de joc de bază prin care se desfăşoară organizarea şi exploatarea unitară la nivelul organizatorului a fiecărei activităţi distincte; c) în cazul jocurilor de noroc caracteristice activităţii cazinourilor: fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru locaţia în care se organizează şi se desfăşoară aceste activităţi; d) în cazul jocurilor bingo desfăşurate în săli de joc: pentru fiecare locaţie în care se organizează şi se desfăşoară aceste activităţi; e) în cazul jocurilor tip slot-machine: pentru fiecare mijloc de joc. (4) Prin data acordării se înţelege data de întâi a lunii următoare celei în care, după ce s-a analizat şi s-a avizat favorabil documentaţia depusă de operatorul economic, s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic, conform prevederilor art. 14. (5) În situaţia în care un operator economic nu mai deţine licenţă de organizare a jocurilor de noroc validă, indiferent de motivul care a generat această stare, autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc emise în favoarea acestuia îşi pierd valabilitatea cu aceeaşi dată, iar operatorul economic respectiv este obligat la plata taxelor de autorizare aferente, conform prevederilor art. 14.  +  Articolul 13 (1) Acordarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, respectiv acordarea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc se realizează cu perceperea de taxe. (2) Pentru societăţile care organizează pariuri în cotă fixă, taxa pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc se stabileşte în funcţie de încasările efectiv realizate de societăţi din exploatarea acestei activităţi, dar nu mai puţin de nivelul minim al taxei stabilite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Taxele percepute pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc constituie venit al bugetului de stat.  +  Articolul 14 (1) Nivelul taxelor pentru eliberarea licenţelor de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, precum şi nivelul minim al capitalului social subscris şi vărsat de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă şi pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice. (2) Taxele aferente activităţilor din domeniul jocurilor de noroc se plătesc de către operatorii economici organizatori, după cum urmează: a) taxa aferentă licenţei de organizare a jocurilor de noroc:(i) pentru primul an, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;(îi) pentru anii următori, cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent; b) taxa anuală aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc:(i) pentru jocurile de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine, taxa se datorează pentru fiecare mijloc de joc şi se plăteşte în 4 rate trimestriale egale, astfel:A. pentru primul trimestru - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;B. pentru celelalte trimestre - până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie) pentru trimestrul următor;(îi) pentru jocurile bingo în săli de joc, taxa anuală se datorează pentru fiecare locaţie şi se plăteşte integral până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;(iii) pentru jocurile de tip pariu şi jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, taxa anuală se datorează şi se plăteşte după cum urmează:A. sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;B. în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa anuală de autorizare datorată se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale prevăzute în anexă asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 a lunii următoare; c) taxele aferente licenţelor de organizare a jocurilor de noroc, precum şi taxele anuale aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, datorate de Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. pentru jocuri loto şi pariuri mutuale - până la data de 25 martie inclusiv pentru anul în curs. (3) Cota procentuală din valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate de către organizatorii de jocuri de noroc bingo în sală de la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. se achită în avans la Trezoreria Statului, ridicarea cartoanelor fiind permisă numai pe baza prezentării documentului de plată vizat de trezorerie.  +  Articolul 15 (1) Pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc trebuie ca: a) operatorii economici să facă dovada:(i) existenţei ca obiect principal de activitate a organizării de jocuri de noroc;(îi) existenţei avizului organelor de poliţie acordat reprezentanţilor legali ai persoanei juridice, eliberat în condiţiile prevăzute de normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;(iii) constituirii capitalului social subscris şi vărsat în cuantumul prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă; b) reprezentanţii legali ai persoanei juridice să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că:(i) operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;(îi) nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum acestea sunt reglementate de lege; c) reprezentanţii legali ai persoanei juridice să depună certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autorităţile competente pe a căror rază de competenţă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care să rezulte că împotriva oricăruia dintre reprezentanţii legali ai persoanei juridice nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea; d) operatorul economic a depus cerere pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc din categoria celor reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă şi în condiţiile impuse de aceasta. (2) Pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, operatorii economici trebuie să facă dovada că: a) deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc valabilă la data depunerii cererii pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc sau au depus cerere pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc; b) spaţiul propus este înregistrat la oficiul registrului comerţului de către organizatorul în cauză conform prevederilor legale în vigoare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în cadrul imobilelor şi îndeplineşte cerinţele prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă; c) spaţiul propus nu este situat în incinta unui aşezământ de învăţământ, inclusiv campusurile aferente acestuia, unor aşezăminte de cultură, artă, sănătate, cu caracter social, de culte religioase şi altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora; se interzice desfăşurarea de jocuri de noroc în spaţii care datorită amplasării ar conduce la obstrucţionarea traficului sau la limitarea liberului acces către alte locaţii de interes (intrări în imobile, pasaje pietonale, staţii ale mijloacelor de transport în comun etc.); în mod excepţional se admite organizarea de jocuri de noroc în cinematografe, săli de spectacole, săli de sport, case de cultură şi altele de acest fel, cu condiţia să fie asigurate cumulativ următoarele condiţii: acces separat pentru jucători, să nu fie deranjate în vreun fel celelalte activităţi şi să poată fi restricţionat total accesul minorilor; d) activitatea de tip cazinou urmează a se organiza în imobile care nu au destinaţia de locuinţă sau în locaţii care fac parte din hoteluri având o clasificaţie, conform normelor naţionale în vigoare, de cel puţin 3 stele; e) mijloacele de joc şi locaţiile/spaţiile propuse îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în normele de aplicare a acesteia; f) mijloacele de joc tip slot-machine sunt dotate cu un sistem electronic integrat de monitorizare, înregistrare şi evidenţiere a tuturor operaţiunilor de exploatare, făcând parte integrantă constructivă din mijlocul de joc respectiv sau adăugat ulterior acestora (tip "black-box"), care permite controlul autorităţilor prevăzute la art. 28 asupra modului de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc respective. Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească mecanismele respective, condiţiile de avizare pentru entităţile care adiţionează sistemele de tip "black-box", instalarea acestora şi monitorizarea activităţii sunt prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă; g) sălile de pariuri vor fi operate prin intermediul unor programe informatice independente, unice la nivelul societăţii organizatoare, indiferent de numărul de locaţii în care se desfăşoară activitatea respectivă, cu obligativitatea centralizării într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României a informaţiilor care să evidenţieze fiecare terminal de joc conectat, totalul taxelor de participare colectate şi totalul premiilor acordate. Sistemul electronic central, prin grija şi pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Ministerul Finanţelor Publice, pus la dispoziţie gratuit de organizatori, şi va conţine sau va permite accesul la informaţii privind: totalul taxelor de participare colectate în orice zi, totalul premiilor acordate în ziua respectivă, precum şi evidenţa terminalelor interconectate în sistem (numărul acestora şi adresa la care sunt exploatate fiecare). Cu cel puţin 30 de zile înainte de obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, fiecare spaţiu în care se desfăşoară activitatea de pariuri trebuie să fie identificat în sistemul central. Orice modificare ulterioară va fi comunicată cu cel puţin 15 zile înainte de a fi operaţională; h) jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune deţin un aviz emis de Compania Naţională "Loteria Română" - S.A., conform căruia jocurile de noroc propuse a fi autorizate nu încalcă dreptul de exclusivitate şi nu împietează asupra realizării obiectului de activitate al acesteia, iar mijloacele de joc utilizate, indiferent de modul constructiv sau operaţional al acestora, sunt vizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Totalul taxelor de participare colectate şi totalul premiilor acordate se centralizează într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României. Sistemul electronic central, prin grija şi pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Ministerul Finanţelor Publice, pus la dispoziţie gratuit de organizatori, şi va conţine sau va permite accesul la informaţii privind: totalul taxelor de participare colectate în orice zi şi totalul premiilor acordate. (3) Prevederile alin. (2) lit. a) nu se aplică în situaţia în care se solicită în acelaşi timp atât acordarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, cât şi acordarea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc. (4) Nu se acordă licenţă de organizare a jocurilor de noroc sau autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, în situaţia în care operatorii economici organizatori: a) înregistrează la data depunerii cererii pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, obligaţii de plată restante faţă de bugetul general consolidat; b) nu au constituit garanţia pentru acoperirea riscului de neplată a obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat, în cuantumul, în forma şi la termenul prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă. (5) Nu se consideră obligaţii de plată restante în sensul alin. (4) lit. a): a) obligaţiile restante pentru care operatorii economici au obţinut înlesniri la plată, aflate în vigoare la data depunerii documentaţiei; b) obligaţiile datorate şi neachitate, cuprinse în titluri executorii pentru care instanţa judecătorească a dispus suspendarea executării silite sau în cazul în care suspendarea executării silite a avut loc ca urmare a deschiderii procedurii de reorganizare judiciară; c) obligaţiile de plată pentru care s-a dispus suspendarea actului administrativ-fiscal sau care sunt suspendate în condiţiile legii, după caz. (6) Numărul minim de mijloace de joc, locaţii sau dotări tehnice pentru care se poate solicita autorizarea este: a) pentru jocurile tip slot-machine, numărul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate de acelaşi operator economic este de 50 de aparate, care pot fi exploatate în cadrul aceleiaşi locaţii sau în locaţii diferite. Dacă numărul autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc plătite de organizator scade sub numărul prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă, licenţa de organizare a jocurilor de noroc se revocă de drept, fără îndeplinirea altor proceduri prealabile. Numărul de slot-machine, pentru fiecare locaţie, este de:(i) minimum 20 de mijloace de joc pentru spaţiile în care, pe lângă celelalte activităţi care se desfăşoară în cadrul incintei respective, altele decât exploatarea de jocuri de noroc, se exploatează numai această categorie de mijloace de joc;(îi) minimum 3 mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc, pentru spaţiile în care se desfăşoară cu precădere alte activităţi cu caracter economic, amplasarea, organizarea şi exploatarea mijloacelor de joc respective fiind realizate distinct în cadrul locaţiei;(iii) minimum două mijloace de joc pentru locaţiile autorizate pentru activitatea de pariu sau loto;(iv) minimum 50 de mijloace de joc interconectate în sistemul de joc "jack-pot", în situaţia în care mijloacele de joc sunt exploatate în cel puţin două locaţii;(v) minimum 4 terminale (posturi) de joc pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite într-o singură entitate şi la care exploatarea se realizează de la mai multe terminale (posturi) de joc; b) numărul minim de mese speciale de joc din cadrul locaţiei în care se organizează activitatea de tip cazinou este de: 12 în municipiul Bucureşti, dintre care cel puţin două mese de ruletă; 10 în alte locaţii decât în municipiul Bucureşti, dintre care cel puţin două mese de ruletă; jocul direct între participanţi se poate organiza la numărul total de mese aprobat, mai puţin la mesele de ruletă; c) locaţiile în care se exploatează activitatea de tip cazinou vor fi dotate cu sistem digital de supraveghere şi înregistrare video, precum şi cu mijloace de joc şi tehnică de bază şi complementară specifică la nivelul practicat pe plan internaţional, în condiţiile prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă; d) organizatorii activităţii de tip cazinou vor ţine evidenţa datelor de identificare ale persoanelor care intră în incinta locaţiilor în care este exploatat acest gen de activitate numai în format electronic. Bazele de date constituite la nivelul organizatorului se arhivează prin grija acestuia şi se păstrează pentru un interval de minimum 5 ani; e) în cadrul fiecărei locaţii în care se organizează şi se exploatează activitatea de bingo în săli de joc dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă: un aparat de extragere aleatorie a numerelor, 3 panouri cu afişaj luminos, 4 monitoare color TV, un calculator electronic coordonator de joc, dispozitive şi accesorii specifice jocului de bingo; f) pentru activitatea de pariuri, numărul minim de spaţii în care poate fi exploatată activitatea de acelaşi operator economic este de 15; g) pentru activitatea de pariuri, numărul minim de terminale specializate în dotarea unui operator economic este de 30; h) pentru activitatea de pariuri, dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă:(i) pentru locaţia centrală: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a pariurilor efectuate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea pariurilor efectuate, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.);(îi) pentru punctul de lucru (agenţie): minimum un terminal specializat pentru emiterea şi înregistrarea pariurilor, o imprimantă pentru emiterea biletelor pariate, sistem de transmisie de date către locaţia centrală;(iii) pentru locaţia aflată la Ministerul Finanţelor Publice: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a pariurilor efectuate compus dintr-un terminal, sistem pentru securizarea transmisiilor, sistem de transmisie date (internet, radio, telefon etc.); i) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, numărul minim de agenţii prin care se realizează distribuţia biletelor de către acelaşi operator economic este de 150; j) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă:(i) pentru locaţia centrală: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a taxelor de participare colectate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea taxelor de participare colectate, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.);(îi) pentru locaţia aflată la Ministerul Finanţelor Publice: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a taxelor de participare colectate, compus dintr-un terminal, sistem pentru securizarea transmisiilor, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.). (7) Pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite într-o singură entitate şi sunt exploatate de la mai multe terminale (posturi) de joc, autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc se acordă pentru întreaga entitate, iar taxa de autorizare se datorează pentru fiecare terminal (post) în parte, fiecare fiind inclus în calculul numărului minim de maşini prevăzut la alin. (6). (8) Forma şi conţinutul licenţei de organizare a jocurilor de noroc, a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care sunt exploatate jocurile de noroc, condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de joc, condiţiile referitoare la regulamentele de joc şi regulamentele de ordine interioară în vederea acordării autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, precum şi obligaţiile care le revin organizatorilor în vederea menţinerii valabilităţii acestora se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 16 (1) Operatorii economici care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi exploatează, pe bază de autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri tip slot-machine, pot organiza sisteme de tip "jack-pot" prin interconectarea jocurilor tip slot-machine dintr-o locaţie, dacă se utilizează sisteme de joc de tip "mistery", sau a aparatelor de acelaşi tip, dacă se utilizează sisteme de joc de tip "progresiv". Organizatorii sistemelor de tip "jack-pot", pentru fiecare sistem, vor notifica acest fapt comisiei cu cel puţin 10 zile înainte de data de începere a exploatării activităţii, precum şi seriile jocurilor tip slot-machine interconectate în sistem şi locaţia/locaţiile în care sunt exploatate acestea. (2) În cadrul sistemelor de tip "jack-pot" se pot interconecta numai jocuri tip slot-machine aparţinând aceluiaşi operator economic şi numai în perioada în care pentru acestea există autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc valabilă. (3) Pentru organizarea sistemului de tip "jack-pot" este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii minime: acelaşi sistem de conectare on-line a mijloacelor de joc, având acelaşi protocol de comunicare, software specializat şi algoritm aleatoriu de acordare a premiului.  +  Articolul 17 (1) Comisia poate dispune anularea licenţei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, atunci când se constată că la data acordării acesteia solicitanţii au oferit informaţii incorecte sau inexacte, care, dacă ar fi fost cunoscute, ar fi condus la neacordarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, după caz. În această situaţie, o nouă solicitare de autorizare poate fi făcută după cel puţin 5 ani de la data la care decizia de anulare devine definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau de la data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. Efectele anulării nu se răsfrâng asupra premiilor acordate participanţilor la jocurile de noroc care au acţionat cu bună-credinţă. (2) Comisia poate dispune, în funcţie de consecinţele produse, măsura revocării licenţei de organizare a jocurilor de noroc în una dintre următoarele situaţii: a) neîndeplinirea obligaţiilor de plată faţă de bugetul general consolidat sau plata acestora, conform prevederilor legale în vigoare, cu o întârziere mai mare de 30 de zile de la data la care obligaţiile respective sunt scadente în condiţiile legii; b) organizatorul nu mai are ca obiect de activitate principal organizarea de jocuri de noroc; c) după retragerea avizului organelor de poliţie acordat reprezentanţilor legali ai persoanei juridice, aceştia îşi menţin poziţia respectivă după parcurgerea unui interval de 30 de zile de la data comunicării retragerii avizului; d) împotriva persoanei juridice s-a pronunţat o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea; e) reprezentanţii legali ai operatorului economic se află într-o stare de incompatibilitate pentru o perioadă mai mare de 30 de zile de la data la care a intervenit starea de incompatibilitate; f) menţinerea poziţiei deţinute pentru mai mult de 30 de zile de către oricare dintre asociaţii sau reprezentanţii legali ai persoanei juridice împotriva cărora s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea; g) organizarea de jocuri de noroc frauduloase; h) neconstituirea garanţiei în cuantumul, în forma şi la termenul prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă; i) nerespectarea oricăreia dintre prevederile cuprinse la art. 5 alin. (5), art. 12 alin. (2), art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (iii) B, art. 15 alin. (2) şi (7), art. 16 şi la art. 21 alin. (2)-(4). (3) Comisia poate dispune, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, măsura suspendării licenţei de organizare a jocurilor de noroc pentru nerespectarea regulamentelor de joc care au făcut obiectul aprobării, având ca rezultat prejudicierea participanţilor la jocul de noroc respectiv, sau a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc pentru cazurile pentru care s-a prevăzut prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă măsura de suspendare a autorizaţiei, după caz. (4) Comisia poate dispune măsura suspendării sau revocării licenţei de organizare a jocurilor de noroc, după caz, la solicitarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţarea actelor de terorism, constatată prin acte administrative rămase definitive în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. (5) În vederea dispunerii măsurilor prevăzute la alin. (1)-(3), comisia se poate sesiza din oficiu sau ca urmare a sesizării efectuate de organele cu atribuţii de control prevăzute la art. 28 alin. (1). (6) În situaţia în care se constată că, după expirarea perioadei de suspendare prevăzute la alin. (3), se menţin motivele care au stat la baza deciziei de suspendare, perioada de suspendare se prelungeşte până la remedierea neregulilor care au atras dispunerea măsurii de suspendare. (7) După revocarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc în situaţiile prevăzute la alin. (2), o nouă solicitare poate fi făcută după cel puţin un an de la data la care decizia de revocare a rămas irevocabilă în sistemul căilor de atac. (8) Neprezentarea la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice a documentelor care atestă plata obligaţiilor pentru care termenul prevăzut la art. 14 alin. (2) este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată atrage revocarea aprobării acordate de comisie, fără a se mai emite licenţa de organizare a jocurilor de noroc sau autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc respectivă, după caz. (9) După revocarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, pe perioada suspendării autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, precum şi după încetarea activităţii de jocuri de noroc, sub orice formă, operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligaţi să achite diferenţa rămasă de plată din taxa anuală aferentă autorizaţiei/autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc.  +  Articolul 18 (1) Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. i se încredinţează, în calitate de unic organizator, pe întreg teritoriul ţării, organizarea şi exploatarea de jocuri loto şi pariuri mutuale, astfel cum sunt definite la art. 10 alin. (1). (2) Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. beneficiază de licenţă, respectiv autorizaţie, pentru jocurile de noroc desfăşurate în condiţiile alin. (1), prin efectul legii, cu condiţia achitării taxelor pentru obţinerea licenţelor de organizare a jocurilor de noroc sau autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc. (3) Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. poate organiza şi exploata, cu personal, mijloace şi în locaţiile proprii sau în comun, sub orice formă, jocuri de noroc, altele decât cele prevăzute la alin. (1), numai pe bază de licenţă, respectiv autorizaţie, obţinută în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. poate organiza şi exploata activităţile pentru care, potrivit alin. (1), deţine exclusivitate, în comun cu alte loterii naţionale afiliate la European State Lotteries and Toto Association, în condiţiile prevăzute la alin. (2). (5) În vederea realizării obiectului de activitate, Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. poate încheia contracte cu persoane fizice sau juridice pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc prevăzute la alin. (1), în condiţiile legii.  +  Articolul 19 (1) Controlul tehnic al maşinilor, instalaţiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc şi altor mijloace de joc, cu excepţia celor pentru care există certificate recunoscute la nivelul Uniunii Europene sau a programelor informatice care nu fac parte integrantă din mijlocul de joc respectiv, se exercită de către Biroul Român de Metrologie Legală. (2) Utilizarea de programe informatice, altele decât cele pentru care controlul tehnic se efectuează în condiţiile alin. (1), se realizează pe răspunderea exclusivă a organizatorilor. Odată cu solicitarea de autorizare a jocurilor de noroc care implică utilizarea acestor programe informatice, organizatorul va prezenta comisiei un document din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deţinătorul de drept al programului informatic. (3) Controlul mijloacelor de joc utilizate pentru exploatarea jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, indiferent de modul constructiv sau operaţional al acestora, se realizează numai de către Biroul Român de Metrologie Legală. (4) Normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală, precum şi tarifele practicate pentru activităţile de control tehnic se stabilesc anual prin ordin comun al ministrului economiei şi al ministrului finanţelor publice. Până la data intrării în vigoare a ordinului sunt valabile tarifele din anul anterior. (5) În normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală se cuprinde şi verificarea drepturilor de utilizare asupra programelor informatice utilizate, cu evidenţierea distinctă a verificării efectuate şi a rezultatelor acesteia în documentele eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală. (6) Pentru primul an de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, controlul tehnic al maşinilor, instalaţiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc şi altor mijloace de joc se va desfăşura conform normelor tehnice în vigoare la data prezentei ordonanţe de urgenţă, la tarifele practicate de Biroul Român de Metrologie Legală la aceeaşi dată. (7) Costul activităţilor de control tehnic va fi suportat de beneficiarii acestora, respectiv de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc.  +  Articolul 20 (1) Operatorii economici care produc în România, importă sau realizează achiziţii intracomunitare în România, astfel cum acestea sunt definite în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de mijloace de joc, în scopul comercializării sau utilizării, sub orice formă, pe teritoriul României, sunt obligaţi ca în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării operaţiunilor respective în documentele contabile, conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, să declare aceste mijloace de joc comisiei, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Introducerea pe teritoriul României de mijloace de joc sub orice altă formă decât cele prevăzute la alin. (1) se declară cu 15 zile lucrătoare înainte de realizarea operaţiunii comisiei, în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi se poate realiza numai în condiţiile în care se face dovada înregistrării declaraţiei respective la registratura Ministerului Finanţelor Publice. (3) Se interzice introducerea de mijloace de joc pe teritoriul României în scopul organizării de jocuri de noroc, astfel cum acestea sunt definite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, sub orice formă, de către persoanele fizice. (4) Operatorii economici care vând sau cumpără mijloace de joc sunt obligaţi să declare mijloacele de joc care fac obiectul tranzacţiei comisiei, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 15 zile lucrătoare de la realizarea acesteia. (5) Deţinătorii de drept ai mijloacelor de joc care au făcut anterior obiectul autorizării şi care, indiferent de motivele care stau la baza acestei decizii (casare, export, stocare, conservare etc.), nu mai doresc să exploateze sau să pună la dispoziţie, sub orice formă, respectivele mijloace de joc sunt obligaţi să declare aceste mijloace de joc comisiei, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data expirării autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc. (6) Operatorii economici care intenţionează să producă în România mijloace de joc în scopul comercializării sau utilizării sunt obligaţi să obţină avizul comisiei pentru desfăşurarea acestui gen de activităţi, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Operatorii economici care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă produc în România mijloace de joc în scopul comercializării sau utilizării sunt obligaţi să solicite avizul comisiei în termen de 60 de zile.  +  Articolul 21 (1) Răspunderea pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă revine în totalitate persoanelor juridice care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc. (2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să asigure jucătorilor participarea la joc cu şanse egale, la mize egale, jucate pe elemente aleatorii sau, în cazul pariurilor, pe elemente de hazard şi de abilitate a jucătorilor. (3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi: a) să desfăşoare exploatarea activităţilor pentru care au fost autorizaţi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, indiferent de tipul acestora, numai cu personal utilizat pe baze contractuale şi să ţină o evidenţă unitară a activităţii desfăşurate, organizată la nivelul domiciliului fiscal, indiferent de numărul de locaţii în care se desfăşoară activitatea; b) să facă dovada deţinerii legale în proprietate sau în folosinţă prin asociere în participaţiune, pe baza unui contract de leasing sau prin contract de închiriere, pentru mijloacele de joc pentru care au fost autorizaţi şi pentru instalaţiile auxiliare aferente, cu excepţia programelor informatice care pot fi utilizate pe bază de licenţă; c) să nu utilizeze denumirea de "cazinou", "casino" sau derivate din acestea, cu excepţia organizatorilor care exploatează acest gen de activitate şi numai pentru locaţiile autorizate în acest sens. (4) Organizatorii de pariuri sunt obligaţi să desfăşoare exploatarea activităţilor pentru care au fost autorizaţi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, prin intermediul unor programe de prelucrare automată a datelor, unice la nivelul societăţii organizatoare, indiferent de numărul de locaţii în care se desfăşoară activitatea respectivă, cu obligativitatea centralizării într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României a informaţiilor care să evidenţieze totalul taxelor de participare colectate şi totalul premiilor acordate.  +  Articolul 22 (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (5), art. 12 alin. (2) şi la art. 21 alin. (2), (3) şi (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei. (2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 20 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, iar mijloacele de joc respective şi/sau sumele provenite din operaţiunile economice aferente, după caz, se confiscă.  +  Articolul 23 (1) Constituie infracţiune fapta săvârşită de administratorul, directorul sau alt reprezentant legal al unei persoane juridice ori de o persoană fizică, după caz, de desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă. (2) Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă următoarele fapte: a) organizarea de jocuri de noroc prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet sau intranet, precum şi prin intermediul altor sisteme de comunicaţii (sisteme de telefonie fixă sau mobilă) ori asimilate acestora; b) organizarea de jocuri de noroc prin intermediul reţelelor de radio ori prin intermediul altor mijloace de transmisie asimilate; c) organizarea de pariuri bazate pe rezultatele unor concursuri clandestine organizate în alte condiţii decât cele prevăzute de normele legale în vigoare; d) organizarea de jocuri clandestine ale căror rezultate pot fi influenţate prin dexteritatea mânuitorului mijloacelor de joc în scopul obţinerii unor venituri; e) organizarea de jocuri de bingo, în baza aceleiaşi autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc, în mai mult de o locaţie; f) organizarea de jocuri-concurs cu câştiguri de orice fel prin intermediul liniilor telefonice sau al altor sisteme de telecomunicaţie, televiziune ori radio, prin care se condiţionează obţinerea unor avantaje materiale ca rezultat al răspunsurilor formulate la întrebări de cultură generală, inteligenţă sau perspicacitate şi care presupun o taxă de participare. (3) Înţelesul noţiunilor de concursuri clandestine şi jocuri clandestine va fi cel prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, nu constituie organizare de jocuri de noroc prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet sau intranet, precum şi prin intermediul altor sisteme de comunicaţii (sisteme de telefonie fixă sau mobilă) ori asimilate acestora, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) activităţile se desfăşoară de către organizatorii de jocuri de noroc pe baza regulamentelor de joc aprobate; b) sistemele de comunicare sunt utilizate strict de organizatori în vederea exploatării jocurilor de noroc pentru care au fost autorizaţi sau facilitează numai comunicarea între organizator şi participanţi.  +  Articolul 24 (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani organizarea şi desfăşurarea de jocuri sau activităţi, indiferent de denumirea lor, prin care se propune unor persoane să depună sau să colecteze bani ori să se înscrie pe o listă, făcându-le să spere câştiguri financiare rezultate din creşterea numărului de persoane recrutate sau înscrise, indiferent cum se realizează această colectare sau înscriere pe liste în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material injust. (2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă fapta de a propune în mod repetat unor persoane să depună sau să colecteze bani ori să se înscrie pe o listă în condiţiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 25Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă fapta oricărei persoane care: a) alterează sau înlocuieşte prin orice mijloc rezultatul unui joc după ce acesta a fost stabilit; b) plasează sau modifică o miză după ce rezultatul unui joc a fost stabilit; c) foloseşte sau deţine în vederea folosirii într-o sală de jocuri orice dispozitiv prin a cărui utilizare sunt alterate elementele de şansă şi metodele de selecţie prin care se modifică rezultatul jocului, suma sau frecvenţa plăţii într-un joc de noroc; d) foloseşte sau deţine în vederea folosirii într-o sală de jocuri jetoane - sau orice alt suport material al taxei de participare la jocurile respective - false, ştiind că acestea sunt falsificate; e) organizează sau exploatează jocuri frauduloase.  +  Articolul 26Reclama, publicitatea sau orice activitate promoţională pentru activităţile şi jocurile interzise potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.  +  Articolul 27 (1) Licenţele pentru exploatarea jocurilor de noroc acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi menţin valabilitatea până la data expirării, cu condiţia plăţii taxelor aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc la termenele şi în cuantumul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă, dar nu mai mult decât cuantumurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, constituind în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc. (2) Operatorii economici care deţin licenţe pentru exploatarea jocurilor de noroc valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi doresc continuarea activităţii pentru care au fost autorizaţi sunt obligaţi să solicite, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, licenţă de organizare a jocurilor de noroc, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) În situaţia în care operatorii economici care deţin licenţe pentru exploatarea jocurilor de noroc valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu doresc continuarea activităţii pentru care au fost autorizaţi, vor achita taxa de autorizare aferentă licenţelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, în cuantumul şi la termenele prevăzute de legislaţia în vigoare la momentul acordării licenţelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) notifică renunţarea în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă la organele fiscale responsabile cu administrarea din punct de vedere fiscal a acestora; b) anexează la notificare o declaraţie a administratorului operatorului economic din care să rezulte că mijloacele de joc sunt dezafectate şi nu sunt utilizate în scopul pentru care a fost emisă licenţa pentru exploatarea jocurilor de noroc. (4) În cazul organizatorilor de jocuri de noroc care nu depun solicitări de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc în termenul prevăzut la alin. (2) sau ale căror solicitări obţin aviz negativ, o nouă solicitare poate fi depusă după expirarea termenului de valabilitate a tuturor licenţelor pentru exploatarea jocurilor de noroc emise în favoarea acestora până data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Licenţele acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pentru exploatarea de jocuri de noroc care, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, nu se încadrează în categoria activităţilor care pot fi autorizate îşi pierd valabilitatea de drept în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 28 (1) Controlul respectării regimului legal al activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţilor sale subordonate şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Regulamentele de joc şi cele de ordine interioară propuse de organizatorii de jocuri de noroc se aprobă de comisie. (4) Comisia poate aproba regulamentele de joc şi/sau regulamentele de ordine interioară astfel cum acestea au fost propuse de organizatori, în forma modificată de către comisie, sau le poate respinge. (5) Membrii comisiei nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către aceştia cu bună-credinţă şi fără neglijenţă a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin comisiei. (6) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor prevăzute la alin. (5) se suportă de fiecare ordonator principal de credite care a desemnat membrii în cadrul comisiei, urmând a fi recuperate, după caz, de la persoana care a căzut în pretenţii. (7) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru organizatorii de jocuri de noroc şi pot fi atacate la instanţa competentă conform legii.  +  Articolul 29 (1) Pentru acoperirea riscului de neplată a obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat, organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să constituie un fond de garanţie, pentru fiecare maşină electronică cu câştiguri, masă de joc din cazinou sau pentru fiecare locaţie, după caz, până la data depunerii documentaţiei în vederea acordării licenţei pentru exploatarea jocurilor de noroc, în favoarea organului fiscal teritorial la care sunt înregistraţi, prin: a) consemnare de mijloace băneşti la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal; b) scrisoare/scrisori de garanţie bancară emisă/emise de o societate bancară. În conţinutul acesteia emitentul va menţiona expres că se angajează irevocabil şi necondiţionat, renunţând expres la beneficiul discuţiunii, opoziţiunii şi diviziunii, să achite obligaţiile fiscale restante în contul indicat de organul fiscal teritorial responsabil cu administrarea din punct de vedere fiscal a contribuabilului respectiv. (2) În situaţia în care în cadrul termenului de valabilitate a licenţei pentru exploatarea jocurilor de noroc organizatorul în cauză solicită acordarea altor autorizaţii pentru exploatarea jocurilor de noroc sau suplimentarea numărului de mijloace de joc înscrise pe cele în vigoare, după caz, este obligat să reîntregească, înainte de depunerea solicitării, fondul de garanţie existent. (3) Organizatorii activităţii de pariuri sunt obligaţi să reîntregească fondul de garanţie înainte de depunerea notificării privind extinderea activităţii cu o nouă locaţie. (4) Organizatorii au obligaţia de a menţine sau completa fondul de garanţie constituit la nivelul corespunzător numărului de maşini electronice cu câştiguri, mese de joc din cazinou sau locaţii, după caz, pentru care deţin sau solicită autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc. (5) Neprezentarea documentelor care atestă constituirea sau suplimentarea fondului de garanţie existent, conform alin. (1) şi (2), atrage respingerea solicitării sau, pentru organizatorii care se încadrează în prevederile alin. (3), revocarea licenţei acordate organizatorului în cauză. (6) În situaţia în care organele fiscale teritoriale vor utiliza garanţia constituită în condiţiile alin. (1)-(3), vor înştiinţa organizatorii despre acest fapt, organizatorii având obligaţia reconstituirii garanţiei până la primul termen de plată a obligaţiilor care le revin faţă de bugetul general consolidat. (7) În situaţia în care perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară expiră în cadrul termenului de valabilitate a licenţei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizaţiei/autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, organizatorul în cauză are obligaţia de a prezenta o nouă scrisoare de garanţie sau un alt document emis de societatea bancară, din care să rezulte prelungirea acesteia, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară anterioare. (8) Nivelul garanţiilor pentru acoperirea riscului de neplată este următorul: a) 250 lei pentru fiecare maşină electronică cu câştiguri sau post, după caz, al cărei proprietar este organizatorul sau 500 lei pentru fiecare maşină electronică cu câştiguri sau post, după caz, în cazul în care organizatorul o deţine sub o altă formă, după caz, dar nu mai mult de 250.000 lei la nivelul unui singur organizator; b) 50.000 lei pentru fiecare masă de joc din incinta cazinoului, dar nu mai mult de 750.000 lei la nivelul unui singur organizator; c) 20.000 lei pentru fiecare sală în care se organizează jocuri de bingo, dar nu mai mult de 25.000 lei la nivelul unui singur organizator; d) 25.000 lei pentru activitatea operatorului economic organizator de pariuri în cotă fixă şi câte 500 lei pentru fiecare punct de lucru (agenţie) în care acesta îşi desfăşoară activitatea, dar nu mai mult de 500.000 lei la nivelul unui singur organizator; e) 50.000 lei pentru activitatea operatorului economic organizator de jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune şi câte 250 lei pentru fiecare punct de lucru (agenţie) prin care acesta asigură distribuţia biletelor care asigură dreptul de joc, dar nu mai mult de 900.000 lei la nivelul unui singur organizator. (9) În situaţia în care organizatorul de jocuri specifice activităţii de cazinou exploatează în incinta acestuia şi maşini electronice cu câştiguri, este obligat să constituie fondul de garanţie prin însumarea obligaţiilor care îi revin din aplicarea prevederilor alin. (8) lit. a) şi b). (10) Pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (6) sau (7), comisia poate dispune măsura revocării licenţei de organizare a jocurilor de noroc emise în favoarea organizatorului respectiv.  +  Articolul 30 (1) Pedeapsa aplicată persoanei juridice pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă este amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei şi pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. (2) Dispoziţiile Codului penal privind confiscarea specială se aplică corespunzător pentru faptele penale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Dispoziţiile art. 214 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 31 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 27 alin. (1), care intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi a art. 22, 23, 24, 25, 26 şi 30, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va aproba prin hotărâre normele metodologice de aplicare a acesteia.  +  Articolul 32La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/1999, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 25 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările ulterioare, Statutul Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. modificându-se în mod corespunzător; c) art. 3 lit. a), c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare; d) art. 13 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare; e) art. 51 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006; f) art. 70 alin. (1) lit. g), art. 71 alin. (1) lit. e) şi art. 74 lit. d) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaViceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul turismului,Elena Gabriela UdreaBucureşti, 24 iunie 2009.Nr. 77.  +  Anexa 1. Taxe anuale percepute pentru activităţile din domeniul jocurilor de noroc
         
    I.Taxe aferente licenţei de organizare a jocurilor de noroc (anuale):  
    A.Pentru jocurile loto:500.000 lei
    B.Pentru pariuri mutuale:200.000 lei
    C.Pentru pariuri în cotă fixă:100.000 lei
    D.Pentru jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor:400.000 lei
    E.Pentru jocurile tip slot-machine:25.000 lei
    F.Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc:40.000 lei
    G.Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune:200.000 lei
    II.Taxe aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc (anuale):  
    A.Pentru jocurile loto:800.000 lei
    B.Pentru pariuri mutuale:400.000 lei
    C.Pentru pariuri în cotă fixă: 5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 250.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economic  
    D.Pentru jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor:  
      (i) pentru fiecare masă, în municipiul Bucureşti:250.000 lei
      (ii) pentru fiecare masă, în alte locaţii decât municipiul Bucureşti:120.000 lei
    E.Pentru fiecare mijloc de joc tip slot-machine:8.000 lei
    F.Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: pentru fiecare sală, precum şi 5 % din valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate de la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor30.000 lei
    G.Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 20% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 400.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economic
  2. Valoarea minimă a capitalului social subscris şi vărsat la data solicitării cererii de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc*1)-----------*1) În situaţia în care acelaşi organizator solicită licenţă de organizare a jocurilor de noroc care implică utilizarea mai multor categorii de mijloace de joc, condiţia de existenţă a unei valori minimale a capitalului social subscris şi vărsat la data cererii de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc se aplică cumulativ.
         
    A.Pentru organizatorii care exploatează jocuri loto:2.000.000 lei
    B.Pentru organizatorii care exploatează pariuri mutuale:1.000.000 lei
    C.Pentru organizatorii care exploatează pariuri în cotă fixă:1.000.000 lei
    D.Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor:1.000.000 lei
    E.Pentru organizatorii care exploatează jocurile tip slot-machine:30.000 lei
    F.Pentru organizatorii care exploatează jocurile bingo desfăşurate în săli de joc:100.000 lei
    G.Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune:1.000.000 lei
  -------