ORDONANTA URGENTA nr. 3 din 26 februarie 1997privind produsele şi serviciile regiilor autonome, ale activităţilor cu caracter de monopol natural, precum şi ale activităţilor economice supuse unui regim special pentru care preţurile şi tarifele se vor stabili cu avizul Oficiului Concurentei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 27 februarie 1997  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Produsele şi serviciile ce se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor prevăzute la art. 4 alin. (1) fraza a doua din Legea Concurentei nr. 21/1996, ale căror preţuri şi tarife se stabilesc la propunerea producătorilor şi prestatorilor de servicii cu avizul Oficiului Concurentei, sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) Preţurile produselor şi tarifele serviciilor prevăzute la art. 1 se actualizează începând cu luna februarie 1997. (2) Preţurile produselor şi tarifelor serviciilor actualizate potrivit alin. (1) se pot ajusta lunar, cu excepţia tarifelor serviciilor interne de telefonie şi de posta, precum şi a preţurilor armamentului, muniţiei şi ale explozibililor, care se vor ajusta trimestrial. (3) Pentru energia electrica, energia termica, serviciile internaţionale de telefonie şi de posta, ajustarea preţurilor şi tarifelor se va face pe baza cursului de schimb al leului faţă de dolarul S.U.A. din ziua ajustarii, comunicat de Banca Naţionala a României.Pentru celelalte produse şi servicii prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, preţurile şi tarifele se ajusteaza pe baza ultimului indice al preţurilor de consum publicat de Comisia Naţionala pentru Statistica. (4) Ajustarile de preţuri şi tarife prevăzute la alin. (2) şi (3) se vor face numai dacă valoarea parametrilor de ajustare se modifica cu cel puţin +/- 5% faţă de nivelul determinat la data precedentei ajustari. (5) În cazurile în care condiţia prevăzută la alin. (4) este îndeplinită, iar agentul economic nu solicita ajustarea preţurilor şi tarifelor, Oficiul Concurentei îi va solicita de îndată propunerea de ajustare sau motivarea abtinerii. (6) Preţurile şi tarifele stabilite conform prevederilor alin. (2) şi (3) vor fi comunicate în scris producătorilor şi prestatorilor de servicii de către Oficiul Concurentei şi se vor aplica de la data de întâi a lunii următoare. (7) Periodic, Oficiul Concurentei va efectua analize majore privind structura preţurilor şi tarifelor la produsele şi serviciile cuprinse în anexa.  +  Articolul 3 (1) Nerespectarea de către agenţii economici a prevederilor art. 2 alin. (6) constituie contravenţie, dacă fapta nu este săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1 milion lei la 10 milioane lei şi confiscarea sumelor încasate necuvenit ca urmare a săvârşirii contravenţiei. (2) Contravenţiile se constata şi se sancţionează de către persoanele împuternicite în acest scop de către Oficiul Concurentei. (3) Persoanele împuternicite să constate contravenţiile vor aplica amenda, dispunind, totodată, vărsarea la bugetul de stat a sumelor încasate necuvenit.  +  Articolul 4Articolul 10 din Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 13 mai 1996, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Preţurile pentru produsele prevăzute la art. 2 lit. a) şi b) se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei."  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, orice dispoziţie contrară se abroga. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------p. Şeful Oficiului Concurentei,Constantin PrigoreanuMinistru de stat, ministrul reformei,Ulm SpineanuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Mircea CiumaraMinistru de stat,ministrul industriei şi comerţului,Calin Popescu-Tariceanu  +  Anexa 1 LISTA produselor şi serviciilor ale căror preţuri şi tarife se vor stabili cu avizul Oficiului Concurentei
         
      Periodicitatea ajustăriiParametrii de ajustare
    - Energie electricălunarcursul de schimb
    - Energie termicălunarcursul de schimb
    - Transport pe calea ferată - deservire generalălunarindicele preţurilor de consum
    - Transport fluvial în Delta Dunării şi pe rutele Orşova-Moldova Nouă, Brăila-Hârşova şi Galaţi-Grindu, pentru locuitorii zoneilunarindicele preţurilor de consum
    - Transport urban de călători cu autobuzul, troleibuzul, tramvaiul şi metroullunarindicele preţurilor de consum
    - Servicii poştale    
    ▪ interntrimestrialindicele preţurilor de consum
    ▪ internaţionallunarcursul de schimb
    - Servicii de telefonie    
    ▪ interntrimestrialindicele preţurilor de consum
    ▪ internaţionallunarcursul de schimb
    - Apă brutălunarindicele preţurilor de consum
    - Apă potabilă şi canalizarelunarindicele preţurilor de consum
    - Servicii efectuate de Ministerul de Interne (paşapoarte, cărţi de identitate şi permise de conducere auto)lunarindicele preţurilor de consum
    - Masă lemnoasă pe piciorlunarindicele preţurilor de consum
    - Stupefiante şi medicamente care conţin substanţe stupefiantelunarindicele preţurilor de consum
    - Armament, muniţii şi explozibilitrimestrialindicele preţurilor de consum
    - Medicamente de uz uman din producţie internălunarindicele preţurilor de consum
  --------------