STATUTUL din 24 august 1998 (*actualizat*)Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa(actualizat până la data de 5 iunie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 3 septembrie 1998. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 5 iunie 2009, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 383 din 2 aprilie 2003; HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009.STATUTULCompaniei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa  +  Capitolul IDenumirea, forma juridică, sediul şi durata  +  Articolul 1Denumirea (1) Denumirea companiei este Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa, cu sigla "A.C.N. Constanţa", denumită în continuare Compania. (2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente întrebuinţate în comerţ, emanând de la Companie, se vor menţiona denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înmatriculare în registrul comerţului, codul unic de înregistrare, capitalul social, din care cel efectiv vărsat, precum şi contul bancar.  +  Articolul 2Forma juridică (1) Compania este persoană juridică de naţionalitate română, organizată ca societate pe acţiuni. (2) Compania îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3Sediul (1) Sediul social al Companiei este în România, municipiul Constanţa, Str. Ecluzei Agigea nr. 1, judeţul Constanţa. (2) Compania poate înfiinţa sau desfiinţa pe teritoriul României ori în străinătate sedii secundare: sucursale, agenţii, puncte de lucru, reprezentanţe şi alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, prin hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor. (3) Sediul social al Companiei poate fi mutat în altă localitate din România, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor.  +  Articolul 4DurataCompania se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerţului.  +  Capitolul IIScopul, domeniul şi obiectul de activitate  +  Articolul 5Scopul (1) Compania se organizează şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prezentul statut. (2) Infrastructura de transport naval aparţinând domeniului public al statului i se concesionează Companiei de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pe bază de contract de concesiune, în vederea administrării. (3) Compania este administraţie portuară şi de căi navigabile interioare şi îndeplineşte funcţia de autoritate portuară şi de căi navigabile după cum urmează: a) în porturile a căror infrastructură de transport naval aparţinând domeniului public al statului i-a fost concesionată de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii; b) pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, situat între Portul Constanţa-Sud-Agigea, la km 0 al canalului, şi Dunăre în zona km 293, km 64,410 al canalului, malurile canalului, inclusiv zonele de siguranţă ale acestuia stabilite conform reglementărilor în vigoare, precum şi pe zona din albia Dunării, adiacentă gurii canalului, până la limita dreaptă a şenalului navigabil al Dunării, prin care se asigură accesul navelor în canal; c) pe Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari în lungime de 27,500 km, situat între portul Midia, km 0 al canalului, şi confluenţa cu Canalul Dunăre-Marea Neagră, la km 29 + 41 al acestuia, inclusiv bifurcaţia în lungime de 5,5 km, parte integrantă a Canalului Poarta Albă-Midia-Năvodari, care de la km 3 al acestuia face legătura cu portul Luminiţa, şi pe malurile canalului, inclusiv zonele de siguranţă ale acestuia stabilite conform reglementărilor în vigoare. (4) Compania are în principal următoarele atribuţii: a) întreţinerea, repararea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată; b) punerea la dispoziţia tuturor utilizatorilor a acestei infrastructuri, în mod liber şi nediscriminatoriu; c) urmărirea sau asigurarea, după caz, a furnizării serviciilor de siguranţă în porturi; d) asigurarea în permanenţă a adâncimilor minime de navigaţie, precum şi a adâncimilor minime în bazinele portuare şi la dane; e) asigurarea semnalizării costiere şi plutitoare necesare; f) ţinerea evidenţei muncitorilor portuari care efectuează muncă specifică în porturi; g) ducerea la îndeplinire, prin delegare de competenţă, a unor obligaţii ce revin statului român din acordurile şi convenţiile la care România este parte.  +  Articolul 6Domeniul şi obiectul de activitate (1) Domeniul de activitate în care Compania îşi va desfăşura activitatea este cel cu privire la "Activităţi anexe pentru transporturi" - 522 cod CAEN. (2) Activitatea principală a Companiei constă în: "Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă" - 5222 cod CAEN. (3) În secundar, Compania va desfăşura următoarele activităţi:- Alte activităţi de tipărire n.c.a. - 1812 cod CAEN;- Servicii pregătitoare pentru pretipărire - 1813 cod CAEN;- Reproducerea înregistrărilor - 1820 cod CAEN;- Producţia de energie electrică - 3511 cod CAEN;- Transportul energiei electrice - 3512 cod CAEN;- Distribuţia energiei electrice - 3513 cod CAEN;- Comercializarea energiei electrice - 3514 cod CAEN;- Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte - 3522 cod CAEN;- Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte - 3523 cod CAEN;- Furnizarea de abur şi aer condiţionat - 3530 cod CAEN;- Captarea, tratarea şi distribuţia apei - 3600 cod CAEN;- Colectarea şi epurarea apelor uzate - 3700 cod CAEN;- Colectarea deşeurilor nepericuloase - 3811 cod CAEN;- Colectarea deşeurilor periculoase - 3812 cod CAEN;- Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase - 3821 cod CAEN;- Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase - 3822 cod CAEN;- Recuperarea materialelor reciclabile sortate - 3832 cod CAEN;- Activităţi şi servicii de decontaminare - 3900 cod CAEN;- Construcţii hidrotehnice - 4291 cod CAEN;- Lucrări de demolare a construcţiilor - 4311 cod CAEN;- Lucrări de pregătire a terenului - 4312 cod CAEN;- Lucrări de instalaţii electrice - 4321 cod CAEN;- Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi aer condiţionat - 4322 cod CAEN;- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii - 4329 cod CAEN;- Lucrări de tâmplărie şi dulgherie - 4332 cod CAEN;- Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor - 4333 cod CAEN;- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 4334 cod CAEN;- Alte lucrări de finisare - 4339 cod CAEN;- Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii - 4391 cod CAEN;- Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. - 4399 cod CAEN;- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor - 4677 cod CAEN;- Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate - 4730 cod CAEN;- Alte transporturi terestre de călători n.c.a. - 4939 cod CAEN;- Transporturi rutiere de mărfuri - 4941 cod CAEN;- Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre - 5221 cod CAEN;- Alte activităţi anexe transporturilor - 5229 cod CAEN;- Alte servicii de alimentaţie n.c.a. - 5629 cod CAEN;- Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor - 5814 cod CAEN;- Transporturi terestre de călători, ocazionale - 6023 cod CAEN;- Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu - 6110 cod CAEN;- Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) - 6120 cod CAEN;- Alte activităţi de telecomunicaţii - 6190 cod CAEN;- Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client) - 6201 cod CAEN;- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei - 6202 cod CAEN;- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul - 6203 cod CAEN;- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei - 6209 cod CAEN;- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe - 6311 cod CAEN;- Activităţi ale portalurilor web - 6312 cod CAEN;- Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - 6820 cod CAEN;- Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract - 6832 cod CAEN;- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management - 7022 cod CAEN;- Închirierea autoturismelor şi utilitarelor de capacitate mică - 7110 cod CAEN;- Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea - 7112 cod CAEN;- Activităţi de testări şi analize tehnice - 7120 cod CAEN;- Servicii de reprezentare media - 7312 cod CAEN;- Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare - 7711 cod CAEN;- Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele - 7712 cod CAEN;- Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii - 7732 cod CAEN;- Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare) - 7733 cod CAEN;- Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă - 7734 cod CAEN;- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. - 7739 cod CAEN;- Activităţi de protecţie şi gardă - 8010 cod CAEN;- Activităţi generale de curăţenie a clădirilor - 8121 cod CAEN;- Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - 8230 cod CAEN;- Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. - 8299 cod CAEN;- Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora - 8425 cod CAEN. (4) În vederea îndeplinirii funcţiei de autoritate portuară şi de căi navigabile interioare şi în calitatea sa de administraţie portuară şi de căi navigabile interioare, Compania execută următoarele activităţi specifice: a) aplicarea politicilor portuare elaborate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii; b) întocmirea planurilor de dezvoltare a porturilor în concordanţă cu politica şi programele de dezvoltare elaborate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi a regulamentului portuar; c) implementarea programelor de dezvoltare a infrastructurilor portuare; d) elaborarea sau avizarea studiilor şi proiectelor privind dezvoltarea ori modificarea infrastructurilor portuare, precum şi a proiectelor de dezvoltare şi modernizare a suprastructurilor portuare, propuse de operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în porturi; e) elaborarea programelor anuale de întreţinere şi reparaţie, de semnalizare şi de dragaj pentru asigurarea adâncimilor minime, cu consultarea operatorilor portuari; f) coordonarea activităţilor care se desfăşoară în porturi; g) acordarea de avize sau autorizaţii pentru activităţile de transport naval, în conformitate cu legislaţia în vigoare; h) aprobarea desfăşurării de activităţi în porturi, altele decât cele supuse autorizării, eliberând permisele de lucru; i) asigurarea funcţionalităţii, administrarea, întreţinerea, repararea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată şi a patrimoniului propriu, precum şi menţinerea caracteristicilor tehnice minime ale acestora şi punerea lor la dispoziţia utilizatorilor în mod nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările în vigoare; j) stabilirea ordinii de intrare a navelor în porturi şi alocarea danelor; k) urmărirea şi luarea măsurilor necesare pentru ca traficul de mărfuri în porturi, precum şi modul de depozitare a acestora să nu afecteze siguranţa infrastructurii portuare, securitatea în porturi şi operarea navelor; l) coordonarea traficului portuar în perioade aglomerate ca urmare a unor comenzi guvernamentale şi, în aceste situaţii, stabilirea cu operatorii portuari a programelor de încărcare/descărcare a mărfurilor în/din nave şi a priorităţilor la intrarea navelor la operare; m) asigurarea condiţiilor de navigaţie; n) urmărirea, dirijarea şi controlul traficului de nave şi de mărfuri tranzitate pe canalele navigabile, prin ecluze şi prin porturi; o) centralizarea datelor privind numărul de nave în tranzit şi volumul de marfă tranzitat, precum şi volumul de marfă operat, portul de încărcare/descărcare a mărfurilor, numărul de nave operate şi a datelor privind normele de operare, precum şi publicarea anuală a acestor date; p) punerea la dispoziţia navelor care tranzitează canalele navigabile şi nu au la bord o persoană care să deţină brevetul de comandant pentru aceste zone a personalului brevetat corespunzător; q) asigurarea desfăşurării activităţilor privind:(i) semnalizarea costieră şi plutitoare pentru navigaţie şi în porturi;(îi) semnalizarea, menţinerea funcţionalităţii şi iluminarea drumurilor de circulaţie şi a intrărilor în porturi;(iii) preluarea reziduurilor şi a apelor uzate, a gunoiului şi a resturilor menajere de la nave; r) asigurarea asistenţei pentru prevenirea poluării la operarea navelor cu produse petroliere; s) urmărirea sau asigurarea, după caz, a furnizării permanente a serviciilor de siguranţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare; t) dragajul de întreţinere pentru asigurarea adâncimilor minime de navigaţie în porturi şi pe căile navigabile; u) asigurarea apei pentru irigaţii şi industrie, precum şi a apei potabile; v) organizarea exploatării şi întreţinerii Staţiei complexe de pompare Cernavodă, precum şi a staţiilor de pompare, pentru apărarea împotriva inundaţiilor a localităţilor Saligny, Făclia, Mircea Vodă; w) asigurarea serviciilor tehnice de furnizare a apei pentru irigaţii, industrie şi pentru apă potabilă; x) prelevarea de probe şi efectuarea de analize pentru determinarea calităţii apei, luând măsuri operative pentru depistarea surselor poluante şi pentru prevenirea lor; y) asigurarea de servicii pentru nave de agrement şi turism nautic şi de servicii pentru pasageri şi turişti; z) prestarea de servicii cu navele proprii; aa) ţinerea evidenţei muncitorilor portuari care efectuează muncă specifică în porturi şi eliberarea carnetelor de lucru în port, în conformitate cu legislaţia în vigoare; bb) prestarea de servicii, operaţiuni şi lucrări în scopul îndeplinirii unor obligaţii ce revin statului român din acorduri şi convenţii internaţionale la care România este parte, prin delegare de competenţă; cc) reprezentarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în relaţiile cu concesionarii infrastructurii de transport naval sau a serviciilor de siguranţă, în limitele mandatului acordat de către minister în acest sens, în condiţiile legii; dd) orice alte activităţi necesare realizării scopului pentru care a fost înfiinţată. (5) Obiectul de activitate al Companiei poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acţionarilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a prezentului statut.  +  Capitolul IIIDomeniul public, capitalul social, participarea acţionarilor la profit şi pierderi, acţiunile  +  Articolul 7Domeniul public (1) Infrastructura de transport naval aparţinând domeniului public al statului i se concesionează Companiei de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pe bază de contract de concesiune, în vederea administrării. (2) Compania pune la dispoziţia utilizatorilor infrastructura de transport naval aparţinând domeniului public al statului prevăzută la alin. (1), în mod nediscriminatoriu, pe baza unor contracte de subconcesiune sau închiriere, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 8Capitalul social şi participarea acţionarilor la profit şi pierderi (1) Capitalul social subscris şi integral vărsat la data de 31 decembrie 2008 este în valoare de 10.158.000 lei, fiind divizat în 1.015.800 de acţiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare. (2) Participarea acţionarilor la profit şi pierderi este după cum urmează: a) statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, deţine un număr de 812.640 de acţiuni, reprezentând 80% din capitalul social şi din profitul sau pierderile Companiei; b) Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A. deţine un număr de 203.160 de acţiuni, reprezentând 20% din capitalul social şi din profitul sau pierderile Companiei.  +  Articolul 9Majorarea sau reducerea capitalului social (1) Majorarea sau reducerea capitalului social al Companiei se hotărăşte de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor, cu cvorumul şi majoritatea prevăzute de lege şi de prezentul statut. (2) Capitalul social va putea fi majorat prin: a) noi aporturi în numerar şi/sau în natură, în condiţiile legii; b) încorporarea rezervelor, cu excepţia diferenţelor favorabile din reevaluarea patrimoniului şi a rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune; c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra Companiei cu acţiuni ale acesteia; d) alte surse stabilite potrivit legii. (3) Capitalul social poate fi majorat prin: a) emisiune de noi acţiuni; b) majorarea valorii nominale a acţiunilor existente. (4) Capitalul social poate fi majorat prin mărirea valorii nominale a acţiunilor existente numai cu acordul tuturor acţionarilor, exceptând cazurile în care majorarea este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune. (5) Acţiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acţionarilor existenţi, proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă. Hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor pentru majorarea capitalului social se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exerciţiul dreptului de preferinţă un termen de cel puţin o lună, cu începere din ziua publicării. (6) Reducerea capitalului social se poate face şi în situaţia în care Compania înregistrează pierderi, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Pierderile trebuie să fie stabilite şi evidenţiate prin situaţiile financiare ale Companiei. (7) În situaţia în care, în urma pierderilor, activul net al Companiei, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor Companiei, s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, consiliul de administraţie va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a acţionarilor, pentru a decide fie reducerea capitalului social cu un cuantum cel puţin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, fie reîntregirea capitalului social cu un cuantum cel puţin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, fie dizolvarea Companiei. Dacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor nu hotărăşte dizolvarea Companiei, atunci aceasta este obligată ca, cel târziu până la încheierea exerciţiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile şi sub rezerva respectării cerinţelor de capital social minim, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puţin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al Companiei nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din valoarea capitalului social. (8) Capitalul social poate fi redus prin: a) micşorarea numărului de acţiuni; b) reducerea valorii nominale a acţiunilor; c) răscumpărarea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor. (9) Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin: a) scutirea totală sau parţială a acţionarilor de vărsămintele datorate; b) restituirea către acţionari a unei cote-părţi din aporturi, proporţională cu reducerea capitalului social şi calculată egal pentru fiecare acţiune; c) alte procedee prevăzute de lege. (10) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni de la data la care hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 10Acţiunile (1) Acţiunile Companiei subscrise şi plătite integral de către acţionari sunt acţiuni nominative, de valori egale şi care acordă posesorilor drepturi egale. Acestea sunt indivizibile, liber transferabile şi liber negociabile, cu excepţia acţiunilor depuse ca garanţii. (2) Acţiunile sunt emise sub formă dematerializată, admise la tranzacţionare în cadrul Bursei de Valori Bucureşti - Piaţa reglementată la vedere, registrul acţionarilor fiind ţinut de către Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A. Evidenţa acţionariatului este actualizată de Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A. ca urmare a oricărui tip de transferuri de acţiuni. (3) Exercitarea drepturilor conferite de acţiuni se realizează de către persoanele care au calitatea de acţionar înscrisă în registrul acţionarilor recepţionat de la Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A., în conformitate cu prevederile legale incidente. (4) Acţiunile Companiei sunt tranzacţionate în cadrul Bursei de Valori Bucureşti - Piaţa reglementată la vedere, care reprezintă o fracţiune din capitalul social al Companiei şi care încorporează drepturile prevăzute de lege şi de prezentul statut.  +  Articolul 11ObligaţiuniCompania este autorizată să emită obligaţiuni în condiţiile legilor în vigoare.  +  Articolul 12Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni (1) Fiecare acţiune subscrisă şi integral plătită conferă acţionarului drepturile prevăzute de lege şi de prevederile prezentului statut. (2) Deţinerea acţiunii certifică adeziunea de drept la statut. (3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul transmiterii lor în proprietatea altor persoane. (4) Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiune. (5) Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar acţionarii răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris. (6) Patrimoniul Companiei nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor. (7) Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra părţii din profitul cuvenit acţionarului după aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar după dizolvarea Companiei, asupra părţii cuvenite acestuia prin lichidare.  +  Articolul 13Transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor (1) Dreptul de proprietate asupra acţiunilor se transferă conform reglementărilor pieţei de capital, respectiv reglementărilor Bursei de Valori Bucureşti - Piaţa reglementată la vedere. (2) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii transferă dreptul de proprietate asupra acţiunilor pe care le gestionează, conform reglementărilor pieţei de capital, respectiv reglementărilor Bursei de Valori Bucureşti - Piaţa reglementată la vedere şi/sau prevederilor legale în domeniul privatizării societăţilor comerciale cu capital de stat. (3) Orice transfer al dreptului de proprietate asupra acţiunilor, indiferent de natura juridică a acestuia, se înscrie în registrul acţionarilor Companiei, ţinut de Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A.  +  Capitolul IVAdunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 14Atribuţii (1) Adunarea generală a acţionarilor reprezintă organul suprem de conducere al Companiei. Şedinţele adunării generale a acţionarilor se desfăşoară cu participarea acţionarilor/ reprezentanţilor acţionarilor Companiei, potrivit registrului acţionarilor, la data de referinţă indicată în convocator. (2) Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare. (3) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată: a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie şi de auditorul financiar, şi să fixeze dividendul; b) să aleagă şi să revoce membrii consiliului de administraţie; c) să aleagă şi să revoce cenzorii, dacă consideră oportună o astfel de măsură; d) să numească şi să demită auditorul financiar şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar; e) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administraţie, cenzorilor şi auditorului financiar; f) să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie şi să dea descărcare de gestiune administratorilor; g) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pe exerciţiul financiar următor; h) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia ori a mai multor unităţi ale Companiei; i) să analizeze rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia pe piaţa internă şi internaţională, nivelul tehnic, calitatea, forţa de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii, precum şi orice alte rapoarte ale acestuia; j) să desemneze persoana împuternicită să încheie contractele de administraţie cu membrii consiliului de administraţie în situaţia în care statul român nu mai este acţionar. k) să hotărască cu privire la acţionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, a directorului general şi a auditorului financiar pentru pagubele pricinuite Companiei; l) să fixeze limitele generale ale remuneraţiilor suplimentare acordate membrilor consiliului de administraţie însărcinaţi cu funcţii specifice, precum şi limitele generale ale remuneraţiilor acordate directorului general, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză şi cu situaţia economică a Companiei. m) să fixeze limitele oricăror altor avantaje pe care Compania decide să le acorde membrilor consiliului de administraţie, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză şi cu situaţia economică a Companiei; n) să fixeze limitele oricăror altor avantaje pe care Compania decide să le acorde directorului general, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanei în cauză şi cu situaţia economică a Companiei. o) să hotărască în orice alte probleme privind activitatea Companiei, politica şi strategia economico-socială a acesteia. (4) Pe perioada în care statul român este acţionar majoritar, unul dintre cenzori este, în mod obligatoriu, reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice. (5) Pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale ordinare ale acţionarilor este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin 51% din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare a acţionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate. (6) În situaţia în care adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum prevăzute la alin. (5), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. (7) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte ori de câte ori este nevoie pentru a adopta o hotărâre cu privire la: a) schimbarea formei juridice a Companiei; b) mutarea sediului Companiei; c) schimbarea obiectului de activitate al Companiei; d) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, puncte de lucru, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică; e) majorarea capitalului social; f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acesteia; g) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea Companiei; h) dizolvarea anticipată şi lichidarea sau dizolvarea anticipată a Companiei; i) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în acţiuni nominative; j) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă; k) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni; l) emisiunea de obligaţiuni; m) schimbarea sistemului de administrare a Companiei; n) participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice; o) să hotărască cu privire la vânzarea, asocierea în participaţiune, aportul la capitalul social al unei societăţi comerciale, leasingul imobiliar şi constituirea uzufructului, având ca obiect activele Companiei; p) oricare altă modificare a statutului sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare. q) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; r) să stabilească competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor, potrivit legii. (8) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acţionarilor, la prima convocare este necesară prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin 51% din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din numărul total de drepturi de vot. (9) Hotărârile adunării generale extraordinare a acţionarilor sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. (10) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Companiei, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Companiei se ia cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.  +  Articolul 15Convocarea adunării generale a acţionarilor (1) Adunarea generală ordinară şi extraordinară a acţionarilor se convoacă de către consiliul de administraţie ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile statutului. (2) Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar. (3) Adunarea generală ordinară şi/sau extraordinară a acţionarilor va fi convocată de îndată, de către consiliul de administraţie, la cererea acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziţii ce intră în atribuţiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile şi se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. În cazul în care consiliul de administraţie nu convoacă adunarea generală, instanţa de la sediul Companiei, cu citarea consiliului de administraţie, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acţionarii care au formulat cererea. Prin aceeaşi încheiere instanţa aprobă ordinea de zi, stabileşte data de referinţă, data ţinerii adunării generale şi, dintre acţionari, persoana care o va prezida. (4) Termenul de întrunire, atât pentru adunările generale ordinare, cât şi extraordinare, nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (5) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul social al Companiei sau din cea mai apropiată localitate. (6) Convocarea va cuprinde denumirea emitentului, data adunării generale, ora de începere a adunării generale, locul de desfăşurare a adunării generale, data de referinţă, ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării, data-limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, modalitatea de distribuire a documentelor şi informaţiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum şi data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obţinere a formularului de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală a acţionarilor, data-limită şi locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale, propunerea privind data de înregistrare. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Când pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de administraţie, în convocare se va menţiona că lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia. Data de referinţă este ulterioară cu cel puţin 4 zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului adunării generale şi este anterioară datei-limită până la care se pot depune/expedia către Companie procurile speciale. (7) Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul social al Companiei sau în alt loc indicat în convocare. (8) Prin excepţie, acţionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să ţină adunarea generală şi să ia orice hotărâre de competenţa adunării, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei.  +  Articolul 16Organizare (1) Adunările generale ale acţionarilor vor fi prezidate de preşedintele consiliului de administraţie sau de persoana care îi ţine locul, în temeiul unei împuterniciri speciale, care deschide şedinţa respectivă în ziua şi la ora arătate în convocare. (2) Pe perioada în care statul român este acţionar majoritar, reprezentanţii acestuia în adunarea generală a acţionarilor vor nominaliza în consiliul de administraţie specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi unul din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. (3) Adunarea generală a acţionarilor va alege, dintre acţionarii prezenţi, 1-3 secretari, care vor verifica lista de prezenţă a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acţiunilor depuse şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea adunării generale. (4) Procesul-verbal, semnat de preşedinte şi de secretari, va constata îndeplinirea formalităţilor de convocare, data şi locul adunării generale, acţionarii prezenţi, numărul acţiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acţionarilor, declaraţiile făcute de ei în şedinţă. La procesulverbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenţă a acţionarilor. (5) Preşedintele consiliului de administraţie va putea desemna, dintre angajaţii Companiei, unul sau mai mulţi secretari tehnici, care să îndeplinească atribuţiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale. (6) Şedinţele adunărilor generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor pot fi înregistrate atât audio, cât şi video. (7) Procesul-verbal se scrie în registrul adunărilor generale. (8) În înştiinţarea privind prima convocare a adunării generale a acţionarilor se va putea fixa ziua şi ora pentru cea de-a doua adunare generală, când cea dintâi nu s-ar putea ţine. A doua adunare nu se poate însă întruni chiar în ziua fixată pentru cea dintâi adunare. (9) În situaţia în care ziua pentru a doua adunare generală nu este menţionată în înştiinţarea publicată pentru prima adunare, termenul prevăzut la art. 15 alin. (4) va putea fi redus la 8 zile. (10) Acţionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre de competenţa adunării, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei. (11) Acţiunea în răspundere contra administratorilor, auditorului financiar şi directorilor cu atribuţii delegate aparţine adunării generale a acţionarilor, care va decide cu majoritatea voturilor exprimate în adunarea generală respectivă. Hotărârea va putea fi luată chiar dacă problema răspunderii acestora nu figurează în ordinea de zi. Adunarea desemnează cu aceeaşi majoritate persoana însărcinată să exercite acţiunea în justiţie.  +  Articolul 17Exercitarea dreptului de vot (1) Orice acţiune plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor. (2) Hotărârile adunării generale a acţionarilor se iau, de regulă, prin vot deschis. (3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administraţie, a cenzorilor şi auditorului financiar şi revocarea lor, precum şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere şi de control ale Companiei. (4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unui grup de acţionari prezenţi ori reprezentaţi, care deţin cel puţin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret. (5) Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunărilor generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului spre a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârile se vor publică, după caz, în acelaşi termen şi pe pagina de internet a Companiei. Ele nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalităţilor prevăzute mai sus. (6) Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor, în limitele legii şi ale statutului, sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii absenţi, nereprezentaţi, care s-au abţinut de la vot sau care au votat împotrivă. (7) Acţionarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale care priveşte schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului social al Companiei în străinătate, schimbarea formei juridice a Companiei sau fuziunea ori divizarea acesteia au dreptul de a se retrage din Companie şi de a solicita acesteia cumpărarea acţiunilor lor la o valoare medie determinată de către un expert autorizat independent, numit de judecătorul-delegat, la cererea consiliului de administraţie, prin folosirea a cel puţin două metode de evaluare recunoscute de legislaţia în vigoare la data evaluării, costurile de evaluare urmând a fi suportate de Companie. (8) Acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală fie personal, fie prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legislaţia pieţei de capital. Acţionarii Companiei pot fi reprezentaţi în cadrul adunărilor generale de către o singură persoană îndreptăţită să exercite dreptul de vot. (9) Împuternicirile vor fi depuse la Companie, în original, cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Împuternicirile vor fi reţinute de Companie, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. (10) Membrii consiliului de administraţie, directorii cu sau fără atribuţii delegate de către consiliul de administraţie ori funcţionarii Companiei nu îi pot reprezenta pe acţionari, sub sancţiunea nulităţii hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. (11) Acţionarii care nu au capacitate de exerciţiu, precum şi persoanele juridice pot fi reprezentaţi/reprezentate prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.  +  Capitolul VConsiliul de administraţie  +  Articolul 18Organizare (1) Compania este administrată de către un consiliu de administraţie format din 9 (nouă) administratori, aceştia fiind aleşi de către adunarea generală ordinară a acţionarilor pe o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realeşi. Consiliul de administraţie este condus de către un preşedinte care este şi directorul general al Companiei. (2) Membrii consiliului de administraţie pot fi aleşi prin utilizarea metodei votului cumulativ, în condiţiile legii, iar pe perioada cât statul român este acţionar majoritar reprezentanţii acestuia în adunarea generală a acţionarilor vor aproba consiliul de administraţie compus din specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi un specialist din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, desemnaţi prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. (3) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres, în scris. (4) Membrii consiliului de administraţie au obligaţia de a-şi exercită mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Companiei, şi nu au voie să divulge informaţii confidenţiale şi secrete de afaceri ale acesteia. (5) Administratorii pot avea calitatea de acţionar. (6) În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administraţie - deliberând în prezenţa a două treimi din numărul membrilor consiliului şi cu majoritatea membrilor prezenţi - procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acţionarilor. Dacă vacanţa mai multor posturi de administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămaşi convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acţionarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administraţie. (7) Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul social al Companiei ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la 3 (trei) luni. (8) Convocarea consiliului de administraţie va fi făcută de către preşedintele consiliului de administraţie, care va stabili ordinea de zi, va veghea asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi va prezida întrunirea. În lipsa preşedintelui, întrunirea consiliului de administraţie va fi prezidată de către vicepreşedintele consiliului de administraţie, ales de acesta. Consiliul de administraţie mai poate fi convocat la cererea motivată a cel puţin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să dea curs unei astfel de cereri. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administraţie va fi transmisă administratorilor cu 7 (şapte) zile înainte de data întrunirii sau în alt termen stabilit prin decizie a consiliului de administraţie. Convocarea va cuprinde locul, data, ora unde se va ţine şedinţa şi ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgenţă. În cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă dezbaterea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv, preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a invita la aceste discuţii reprezentantul desemnat din partea sindicatului Companiei sau pe cel al salariaţilor. (9) Membrii consiliului de administraţie pot fi reprezentaţi la întrunirile consiliului de administraţie doar de către alţi membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent. (10) Preşedintele consiliului de administraţie numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia. (11) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie. (12) Deciziile consiliului de administraţie vor fi luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi. (13) Preşedintele consiliului de administraţie nu beneficiază de vot decisiv în caz de paritate de voturi, propunerea supusă votului considerându-se respinsă în această situaţie. (14) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. (15) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. (16) Şedinţele consiliului de administraţie pot fi înregistrate atât audio, cât şi video. (17) Procesul-verbal se semnează de către preşedintele de şedinţă şi de către toţi membrii consiliului de administraţie prezenţi la şedinţă, personal sau prin reprezentant. (18) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administraţie redactează decizia acestuia, care este semnată de preşedintele sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedintele consiliului de administraţie şi de secretar. (19) Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acţionarilor. (20) Informaţiile privind structura acţionariatului Companiei vor fi puse la dispoziţia acţionarilor şi a oricăror altor solicitanţi, la cererea şi pe cheltuiala acestora, de către Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A. Consiliul de administraţie este obligat să pună la dispoziţia acţionarilor şi a deţinătorilor de obligaţiuni, în aceleaşi condiţii, registrul şedinţelor şi deliberărilor adunărilor generale şi registrul obligaţiunilor. Consiliul de administraţie, la cerere, poate elibera acţionarilor fotocopii de pe raportul auditorului financiar, precum şi de pe alte documente prevăzute de lege. (21) Membrii consiliului de administraţie sunt solidar răspunzători faţă de Companie pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor cu privire la organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii Companiei. Consiliul de administraţie răspunde faţă de Companie pentru actele îndeplinite de către directorii cărora le-au fost delegate atribuţii de conducere sau de către personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle ce îi revin potrivit legii. (22) Administratorii Companiei - membrii consiliului de administraţie sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă despre neregulile săvârşite de aceştia, nu le denunţă auditorului financiar. Răspunderea pentru actele săvârşite sau pentru omisiuni nu se întinde şi la administratorii care au făcut să se constate, în registrul deciziilor consiliului de administraţie, împotrivirea lor şi au încunoştinţat despre aceasta în scris auditorul financiar. (23) În situaţia în care adunarea generală decide să pornească acţiune în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii şi adunarea generală va proceda la înlocuirea lor. (24) Persoana numită în funcţia de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională la un nivel de asigurare stabilit de adunarea generală a acţionarilor. (25) Nu pot fi administratori, directori cu atribuţii delegate de către consiliul de administraţie, auditori interni sau reprezentanţi ai Companiei persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru cele prevăzute de art. 270^3-282^1 din Legea nr. 31/1990privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă, ulterior numirii, un administrator este condamnat definitiv pentru una dintre infracţiunile menţionate mai sus, acesta este decăzut din dreptul de a îndeplini funcţia de administrator. (26) Un administrator poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi pe acţiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Interdicţia nu se referă la cazurile când cel ales în consiliul de administraţie sau în consiliul de supraveghere este proprietar al cel puţin unei pătrimi din totalul acţiunilor respectivei societăţi comerciale sau este membru în consiliul de administraţie ori în consiliul de supraveghere al unei societăţi pe acţiuni ce deţine pătrimea arătată. (27) Membrii consiliului de administraţie şi directorii Companiei cărora le-au fost delegate atribuţii de conducere de către acesta nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administraţie, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociaţi cu răspundere nelimitată în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelaşi comerţ sau altul concurent, pe cont propriu ori al altei persoane, sub pedeapsa revocării şi răspunderii pentru daune. (28) Consiliul de administraţie reprezintă Compania în raporturile cu directorii cu atribuţii delegate de consiliul de administraţie. (29) Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Companiei, trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi pe auditorii interni şi să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operaţiune. Aceeaşi obligaţie o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt interesate soţia, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Companie. (30) În situaţia în care consiliul de administraţie constată că, în urma unor pierderi stabilite prin situaţiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Companiei, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă se va recurge la reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă sau la dizolvarea Companiei. (31) Consiliul de administraţie trebuie să prezinte auditorului financiar şi auditorilor interni, cu cel puţin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru şedinţa adunării generale, situaţia financiară anuală pentru exerciţiul financiar precedent, însoţit de raportul lor şi de documentele justificative. (32) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu Compania un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost aleşi dintre salariaţii Companiei, contractul individual de muncă se suspendă de la data alegerii, pe toată durata mandatului. Administratorii vor încheia pe durata mandatului şi numai după ce statul român nu mai este acţionar contracte de administraţie cu Compania, care vor fi semnate în numele acesteia de către o persoană desemnată de adunarea generală ordinară a acţionarilor. (33) Răspunderile şi obligaţiile administratorilor care formează consiliul de administraţie sunt reglementate de dispoziţiile Codului comercial şi ale Codului civil, referitoare la mandat, de cele speciale prevăzute în legea societăţilor comerciale, precum şi de cele cuprinse în prezentul statut şi în contractul de mandat. (34) Remuneraţia, remuneraţia suplimentară şi orice alte avantaje ale membrilor consiliului de administraţie sunt stabilite prin hotărâre a adunării generale ordinare a acţionarilor.  +  Articolul 19Atribuţii (1) Consiliul de administraţie are în principal următoarele atribuţii şi competenţe: a) stabileşte direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare a Companiei; b) stabileşte politicile contabile şi ale sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare. c) numeşte şi revocă directorii cu atribuţii delegate de consiliul de administraţie şi le stabileşte remuneraţia; d) supraveghează activitatea directorilor cu atribuţii delegate de consiliul de administraţie; e) pregăteşte raportul anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia; f) introduce cerere pentru deschiderea procedurii insolvenţei Companiei, potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare; g) concepe şi aplică strategii şi politici de dezvoltare a Companiei, stabileşte tactica şi strategia de marketing, precum şi politica internă şi externă de preţuri şi tarife pentru produsele realizate şi serviciile prestate de Companie; h) negociază contractul colectiv de muncă şi împuterniceşte persoanele care să reprezinte patronatul în aceasta operaţiune; i) aprobă tarifele percepute pentru activităţile desfăşurate de Companie, în conformitate cu legislaţia în vigoare; j) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Companiei, precum şi regulamentul intern; k) aprobă structura organizatorică, organigrama Companiei cu numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie, stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile acestora; l) aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi potrivit competenţelor acordate şi prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat anual; m) aprobă introducerea de noi tehnologii şi modernizarea celor existente; n) aprobă operaţiunile de cumpărare şi vânzare de bunuri potrivit competenţelor acordate; aprobă încheierea contractelor de închiriere (luare sau dare în chirie), aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competenţelor acordate şi obiectului de activitate, cu condiţia ca actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Companiei, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele, să fie încheiate de consiliul de administraţie numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor. Închirierile de active corporale pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată faţă de acelaşi cocontractant sau persoane implicate ori care acţionează în mod concertat, depăşeşte 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puţin creanţele la data încheierii actului juridic, precum şi asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depăşind aceeaşi valoare, se aprobă, de asemenea, în prealabil de adunarea generală extraordinară a acţionarilor; o) decide cu privire la împrumuturile bancare necesare desfăşurării activităţii curente a creditelor comerciale şi a garanţiilor, conform competenţelor stabilite de adunarea generală a acţionarilor; p) organizează controlul pentru asigurarea integrităţii gestiunii Companiei, aprobă comisiile de inventariere şi de scoatere din evidenţă a elementelor din patrimoniul Companiei şi aprobă lista de casări a imobilizărilor corporale ale Companiei; q) aprobă cheltuielile de protocol peste limita prevăzută de lege, dacă este cazul; r) aprobă normativele de muncă şi de personal, normele metodologice ce vizează aplicarea prevederilor contractului colectiv de muncă, instrucţiunile şi procedurile ce privesc asigurarea calităţii şi orice reglementări interne necesare bunei desfăşurări a activităţii Companiei; s) propune modificări ale statutului; t) alege şi revocă vicepreşedintele consiliului de administraţie; u) aprobă scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe; v) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor; w) aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul Companiei; x) propune adunării generale extraordinare a acţionarilor reducerea sau majorarea capitalului social; y) propune adunării generale a acţionarilor fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, în conformitate cu reglementările în vigoare; z) propune spre aprobare adunării generale extraordinare a acţionarilor înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, puncte de lucru, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică; aa) convoacă adunarea generală a acţionarilor ori de câte ori este nevoie. (2) Consiliul de administraţie poate crea comitete consultative, formate din cel puţin 2 (doi) membri ai consiliului de administraţie, în condiţiile şi în cazurile prevăzute de lege. (3) Consiliul de administraţie poate delega atribuţii de conducere a Companiei directorilor.  +  Capitolul VIDirectorii  +  Articolul 20Directorii (1) Pe perioada în care statul este acţionar majoritar, directorul general este numit şi revocat din funcţie prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi încheie pe durata mandatului un contract de mandat care are ca obiect îndeplinirea unor obiective şi criterii de performanţă aprobate de adunarea generală a acţionarilor. Contractul de mandat este încheiat între Companie, reprezentată de consiliul de administraţie, şi directorul general. (2) Directorii cu atribuţii delegate de consiliul de administraţie sunt numiţi şi revocaţi de consiliul de administraţie. Directorii cu atribuţii delegate de consiliul de administraţie nu pot încheia cu Compania contracte individuale de muncă pe durata mandatului. În cazul în care aceştia au fost numiţi dintre salariaţii Companiei, contractul individual de muncă se suspendă de la data numirii, pe perioada mandatului. Directorii cu atribuţii delegate de consiliul de administraţie vor încheia contract de mandat, care va fi semnat de o persoană desemnată de consiliul de administraţie. (3) Directorii fără atribuţii delegate de consiliul de administraţie sunt angajaţi de către Companie potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Directorii cu atribuţii delegate de către consiliul de administraţie pot fi dintre administratori sau din afara consiliului de administraţie. (5) Directorul general va reprezenta Compania în relaţia cu terţii şi în justiţie, conform atribuţiilor sale. (6) Pentru ca numirea unui director cu atribuţii delegate de consiliul de administraţie să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres, în scris. (7) Directorii cărora le-au fost delegate atribuţii de către consiliul de administraţie trebuie să fie asiguraţi pentru răspundere profesională la un nivel de asigurare stabilit de consiliul de administraţie. (8) Directorii cărora le-au fost delegate atribuţii de către consiliul de administraţie sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Companiei, în limitele obiectului de activitate al acesteia şi cu respectarea competenţelor prevăzute de lege, de statut, precum şi de delegările acordate de consiliul de administraţie. (9) Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii: a) propune numirea şi, după caz, revocarea directorilor cu atribuţii delegate de consiliul de administraţie; b) angajează şi, după caz, concediază, în condiţiile legii, personalul din cadrul Companiei, cu excepţia directorilor cu atribuţii delegate de consiliul de administraţie; c) numeşte şi, după caz, revocă directorii unităţilor Companiei şi celelalte persoane din conducerea compartimentelor acesteia; d) asigură conducerea operativă a Companiei împreună cu directorii cărora le-au fost delegate atribuţii de către consiliul de administraţie; e) reprezintă Compania în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce o angajează faţă de aceştia, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie şi ale celor conferite de legislaţia în vigoare; f) prezintă consiliului de administraţie propuneri privind solicitarea de alocaţii bugetare pentru a fi aprobate de organele competente; g) exercită orice atribuţii ce îi revin din regulamentul de organizare şi funcţionare şi din hotărârile consiliului de administraţie, precum şi din prevederile legale. (10) Modul de organizare a activităţii directorilor cărora le-au fost delegate atribuţii de către consiliul de administraţie va fi stabilit prin decizie a consiliului de administraţie. (11) Orice administrator poate solicita directorilor cărora le-au fost delegate atribuţii de către consiliul de administraţie informaţii cu privire la conducerea operativă a Companiei. Directorii cărora le-au fost delegate atribuţii de către consiliul de administraţie au obligaţia de a informa consiliul de administraţie în mod regulat şi cuprinzător asupra operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere. (12) Acţiunea în răspundere contra directorilor cărora le-au fost delegate atribuţii de către consiliul de administraţie aparţine adunării generale a acţionarilor, care va decide cu majoritatea voturilor exprimate în adunarea generală respectivă. Hotărârea va putea fi luată chiar dacă problema răspunderii acestora nu figurează în ordinea de zi. Adunarea desemnează cu aceeaşi majoritate persoana însărcinată să exercite acţiunea în justiţie. Dacă acţiunea se porneşte împotriva unui director căruia i-au fost delegate atribuţii de către consiliul de administraţie, acesta este suspendat de drept din funcţie până la rămânerea definitivă a hotărârii.  +  Capitolul VIIGestiunea Companiei  +  Articolul 21Auditul financiar (1) Situaţiile financiare ale Companiei vor fi elaborate în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în vigoare. (2) Compania, prin adunarea generală ordinară a acţionarilor, va alege un auditor financiar cu care va încheia un contract de prestări de servicii. Auditorul financiar va avea, în principal, următoarele atribuţii: a) verifică conformitatea activităţilor din Companie cu politicile, programele şi managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale; b) evaluează gradul de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi nefinanciare dispuse şi efectuate de către conducerea Companiei în scopul creşterii eficienţei activităţii acesteia; c) evaluează gradul de adecvare a datelor/informaţiilor financiare şi nefinanciare destinate conducerii, pentru cunoaşterea realităţii din Companie; d) protejează elementele patrimoniale bilanţiere şi extrabalanţiere şi identifică metodele de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel. (3) Auditorul financiar are obligaţia legală de a întocmi şi a prezenta adunării generale a acţionarilor un raport cu privire la situaţiile financiare anuale. (4) Compania îşi organizează auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România. (5) În cazul în care adunarea generală ordinară consideră oportun, se vor putea alege 3 cenzori care vor avea atribuţiile prevăzute de lege.  +  Capitolul VIIIActivitatea Companiei  +  Articolul 22Finanţarea activităţii propriiPentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, Compania utilizează veniturile proprii de finanţare, constituite conform legii, credite bancare, alocaţii bugetare şi alte surse financiare.  +  Articolul 23Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii Companiei.  +  Articolul 24Personalul (1) Angajarea şi concedierea personalului, cu excepţia directorilor cu atribuţii delegate de consiliul de administraţie, se fac de către directorul general, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii. (3) Drepturile şi obligaţiile personalului Companiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin regulamentul intern. (4) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau de către consiliul de administraţie pentru personalul numit de acesta. (5) Pentru luarea unor decizii complexe, directorul general poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate, în condiţiile legii.  +  Articolul 25Amortizarea mijloacelor fixeConsiliul de administraţie stabileşte, în condiţiile legii, regimul de amortizare a mijloacelor fixe.  +  Articolul 26Evidenţa contabilă şi situaţiile financiare (1) Compania asigură organizarea şi conducerea contabilităţii proprii. (2) Răspunderea pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alineatul precedent revine administratorilor Companiei. (3) În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale. (4) Organizarea şi conducerea contabilităţii se vor efectua în condiţiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi ale celorlalte acte normative în domeniu. (5) Compania va întocmi situaţiile financiare anuale, repartizarea profitului făcându-se conform hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare. (6) Situaţiile financiare anuale vor fi supuse aprobării adunării generale, fiind însoţite de raportul consiliului de administraţie, de raportul auditorului financiar şi de documente justificative ale acestora. După aprobarea de către adunarea generală, aceste situaţii financiare anuale, însoţite de procesul-verbal al şedinţei adunării generale a acţionarilor, vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, prin grija consiliului de administraţie, în termen de 15 zile de la data şedinţei adunării generale.  +  Articolul 27Repartizarea profitului (1) Profitul Companiei rămas după plata impozitului pe profit va fi repartizat conform hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Compania îşi constituie fond de rezervă şi alte fonduri în condiţiile legii. (3) Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de către Companie, în condiţiile legii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale de către adunarea generală a acţionarilor. (4) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţă. (5) Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul la capitalul social şi în limita capitalului social subscris.  +  Articolul 28Registrele CompanieiCompania ţine, prin grija consiliului de administraţie, respectiv a auditorului intern, registrele prevăzute de lege, cu excepţia registrului acţionarilor, care va fi ţinut prin grija Societăţii Comerciale "Depozitarul Central" - S.A., după admiterea la tranzacţionare a acţiunilor.  +  Capitolul IXAsocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea şi litigiile Companiei  +  Articolul 29AsociereaCompania poate încheia contracte de asociere cu persoane juridice sau fizice, cu sau fără constituirea de noi persoane juridice, în condiţiile legii.  +  Articolul 30Modificarea formei juridiceCompania îşi poate modifica forma juridică prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acţionarilor.  +  Articolul 31Dizolvarea (1) Următoarele situaţii conduc la dizolvarea Companiei: a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate; b) declararea nulităţii Companiei; c) falimentul Companiei; d) hotărârea adunării generale a acţionarilor; e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acţionar, pentru motive temeinice, precum neînţelegerile grave dintre acţionari, care împiedică funcţionarea Companiei; f) în urma pierderilor, dacă valoarea activului net (determinată ca diferenţă între totalul activelor şi datoriile Companiei) ajunge să reprezinte mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris şi dacă, cel târziu până la încheierea exerciţiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, adunarea generală a acţionarilor nu procedează la reducerea capitalului social cu suma cel puţin egală cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al Companiei până la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social subscris; g) când capitalul social se reduce sub minimul legal, dacă valoarea sa nu este adusă la un nivel cel puţin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotărâri de majorare de capital în acelaşi timp cu hotărârea de reducere a capitalului; h) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal, pentru o perioadă mai mare de 9 luni; i) alte cauze prevăzute de lege sau de statut. (2) Dizolvarea Companiei trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 32Lichidarea (1) Dizolvarea Companiei are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. (2) Lichidarea Companiei şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 33LitigiileLitigiile de orice fel apărute între Companie şi acţionarii săi se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente.  +  Capitolul XDispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 34Dispoziţii tranzitorii şi finalePrevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului comercial, iar pe perioada în care statul este acţionar majoritar şi cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 35Dispoziţii tranzitorii şi finale (1) Prevederile prezentului statut cărora le sunt aplicabile dispoziţiile legislaţiei care reglementează piaţa de capital vor intra în vigoare odată cu admiterea la tranzacţionare a acţiunilor Companiei în cadrul Bursei de Valori Bucureşti. (2) De la data admiterii la tranzacţionare a acţiunilor în cadrul Bursei de Valori Bucureşti, prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Legii nr. 297/2004privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului nr. 1/2006privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Până la admiterea la tranzacţionare a acţiunilor emise de Companie, registrul acţionarilor Companiei va fi ţinut prin grija consiliului de administraţie. După admiterea la tranzacţionare a acţiunilor Companiei, registrul acţionarilor va fi ţinut de către Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A., cu respectarea legislaţiei pieţei de capital şi a prezentului statut. (4) Prezentul statut poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acţionarilor.--------------Statutul Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa a fost înlocuit cu Statutul din anexa la HOTĂRÂREA nr. 599 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009, conform pct. 15 al art. I din acelaşi act normativ.-----------