ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 17 iunie 2009pentru modificarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 24 iunie 2009    Având în vedere necesitatea asigurării activităţii de control oficial desfăşurate în unităţile din domeniul alimentar de personalul de specialitate angajat pe perioadă determinată, în condiţiile legii, de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,luând în considerare faptul că blocarea realizării activităţii de control oficial al producerii, transportului şi comercializării produselor alimentare, respectiv al trasabilităţii acestora pe întregul lanţ alimentar, în condiţii adecvate cerinţelor europene, este de natură a genera grave consecinţe de ordin social şi economic,în temeiul Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 191 din 28 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Funcţionarea unităţilor de tăiere a animalelor, de colectare, producere, prelucrare, procesare, depozitare, transport şi valorificare a produselor şi subproduselor de origine animală, stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii, este permisă numai dacă sunt înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar şi sunt supuse controlului oficial, în condiţiile legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare. (2) Funcţionarea unităţilor de colectare, producere, prelucrare, procesare, depozitare, transport şi valorificare a produselor şi subproduselor de origine nonanimală, stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii, este permisă numai dacă sunt înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi se supun controlului oficial, în condiţiile legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare. (3) Controlul oficial prevăzut la alin. (1) şi (2), activităţile desfăşurate în laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi alte activităţi desfăşurate în condiţiile art. 48 alin. (5) se asigură de personal de specialitate angajat în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, încheiat, în condiţiile legii, cu direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza tarifelor stabilite conform art. 48. (4) Contractele individuale de muncă prevăzute la alin. (3), încheiate pe perioada maximă prevăzută de legislaţia în vigoare, pot fi prelungite ulterior, cu acordul părţilor, atât timp cât există condiţiile care au stat la baza încheierii acestora, în măsura asigurării resurselor financiare prevăzute în acest sens, până la încheierea unor noi contracte individuale de muncă, în urma organizării concursurilor, în condiţiile legii. (5) Plata personalului prevăzut la alin. (3) se asigură integral din veniturile proprii ale direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, obţinute de către acestea din domeniile specifice în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian ZloteaMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Vasile PuşcaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 17 iunie 2009.Nr. 73.--------