ORDIN nr. 4.354 din 12 iunie 2009privind desfăşurarea bacalaureatului bilingv spaniol susţinut de elevii de la secţiile bilingve spaniole
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009  În baza prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Acordului dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Regatul Spaniei cu privire la înfiinţarea şi funcţionarea secţiilor bilingve româno-spaniole în liceele din România şi la organizarea examenului de bacalaureat în aceste licee, semnat la Bucureşti la 26 martie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 997/2007,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1În sesiunile examenului de bacalaureat 2009 se aprobă organizarea şi desfăşurarea sesiunii-pilot a examenului de bacalaureat special pentru absolvenţii claselor bilingve româno-spaniole.  +  Articolul 2În cadrul sesiunii-pilot a examenului de bacalaureat 2009 absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole vor susţine probe diferenţiate specifice, menţionate în acordul bilateral româno-spaniol.  +  Articolul 3La sesiunea-pilot a examenului de bacalaureat special menţionat la art. 1 participă absolvenţii claselor bilingve româno-spaniole, la solicitarea scrisă a acestora.  +  Articolul 4Se aprobă Programa şcolară pentru secţiile bilingve Limba spaniolă - Cultură şi civilizaţie spaniolă pentru examenul de bacalaureat, probă specifică absolvenţilor claselor bilingve româno-spaniole, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Direcţia generală educaţie timpurie, şcoli, performanţă şi programe, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, inspectoratele şcolare şi conducerile unităţilor de învăţământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,Ecaterina AndronescuBucureşti, 12 iunie 2009.Nr. 4.354.  +  Anexa PROGRAMA ŞCOLARĂpentru secţiile bilingve - Limba spaniolă - Cultură şi civilizaţie spaniolăArgumentCursul de Cultură şi civilizaţie spaniolă se adresează elevilor din clasele a XI-a şi a XII-a (clase cu program bilingv) care au dobândit deja o competenţă fundamentală în studiul limbii spaniole.Disciplina Cultură şi civilizaţie spaniolă face parte din aria curriculară "Om şi societate" şi se studiază timp de 2 ani, câte o oră pe săptămână în cadrul CDŞ, predându-se în cadrul primei limbi moderne studiate în liceu.Prin intermediul metodelor de limbă spaniolă utilizate în decursul anilor, elevii de la clasele bilingve s-au familiarizat deja cu anumite noţiuni de civilizaţie spaniolă şi hispanică: obiceiuri, sărbători, gastronomie, mentalităţi, stil de viaţă, preocupări cotidiene, domenii de interes etc. Orele de istorie şi de geografie a Spaniei le-au oferit şi ele elevilor informaţii din aceste arii curriculare. De data aceasta sunt abordate repere politice, economice, sociale, cotidiene şi culturale, în vederea descoperirii Spaniei şi Hispanoamericii actuale.Pentru a înţelege mai bine ansamblul fenomenelor sociale: morale, religioase, estetice, ştiinţifice şi tehnice, caracteristice Spaniei şi Hispanoamericii, predarea disciplinei Cultură şi civilizaţie spaniolă se bazează pe documente şi resurse autentice. Temele alese au o strânsă legătură cu fapte de civilizaţie ale epocii contemporane şi vor fi prezentate în mod argumentativ.Conţinuturile menţionate trebuie să prezinte în mod obligatoriu o problematică specifică Spaniei sau Hispanoamericii; ele nu trebuie să devină teme literare sau istorice, ci să permită elevilor efectuarea unei analize bazate pe fapte sociale.În acest mod, programa propusă elevilor claselor bilingve a XI-a şi a XII-a le permite acestora manifestarea unor atitudini personalizate şi recunoaşterea unor valori. Ele devin definitorii pentru formarea unei gândiri independente, obiective, a unor opinii liber exprimate şi îi ajută în capacitatea lor de a lua decizii.În acelaşi timp, disciplina Cultură şi civilizaţie spaniolă îşi propune să îi determine pe elevi să îşi însuşească un set de competenţe cu implicaţii transdisciplinare, de exemplu: îmbogăţirea cunoştinţelor de cultură şi civilizaţie spaniolă, dar şi a celor de cultură generală, prin stimularea dorinţei de cunoaştere şi informare.Obiectivul principal pentru elevii claselor bilingve la finalizarea acestui curs este obţinerea atestatului profesional de limba spaniolă, promovarea probei de bacalaureat la limba spaniolă, cu menţiune bilingvă, precum şi a probelor pentru obţinerea certificatelor DELE. Astfel, în timpul anului şcolar, prezentarea profesorului, intervenţiile elevilor, expunerile, dezbaterile realizate în clasă le vor permite acestora alegerea unei teme de interes personal care să evoce o problematică specifică Spaniei sau Hispanoamericii, să elaboreze un dosar de civilizaţie spaniolă prezentat în cadrul probei de la sfârşitul clasei a XII-a. Acest dosar trebuie să demonstreze că elevul este capabil să perceapă în profunzime un fapt de civilizaţie spaniolă, să îl problematizeze, să dialogheze şi să îşi susţină argumentat părerile personale.Competenţe generale
  1. Obţinerea unor informaţii prin receptarea de mesaje orale, în scopul ameliorării competenţelor disciplinare şi lingvistice 2. Producerea unor mesaje orale, în scopul emiterii unor reflecţii asupra culturii proprii şi asupra culturii "celuilalt" 3. Redactarea unor mesaje scrise, în scopul emiterii unor reflecţii asupra culturii proprii şi asupra culturii "celuilalt" 4. Medierea şi transferul mesajelor orale în situaţii diferite de comunicare pe teme de civilizaţie hispanică
  Valori şi atitudini:- dezvoltarea personalităţii elevilor;- stimularea şi cultivarea simţului estetic;- conştientizarea contribuţiei aduse de cultura hispanică la patrimoniul cultural universal;- raportarea critică la civilizaţia hispanică, acceptarea diferenţelor şi manifestarea toleranţei prin abordarea critică a stereotipurilor culturale;- dezvoltarea gândirii autonome, critice şi reflexive, prin receptarea unei varietăţi de texte în limba spaniolă (argumentative, funcţionale, informative etc.);- stimularea interesului atât pentru valorile hispanice de patrimoniu, cât şi pentru cele contemporane;- conştientizarea rolului limbii spaniole ca mijloc de acces la patrimoniul culturii universale.1. Obţinerea unor informaţii prin receptarea de mesaje orale, în scopul ameliorării competenţelor disciplinare şi lingvistice 
  Competenţe specifice Forme de prezentare a conţinuturilor
  1.1. Înţelegerea globală şi detaliată a unor texte neliterare care abordează aspecte ale civilizaţiei contemporane 1.2. Identificarea temelor, subtemelor dintr-un document autentic 1.3. Identificarea poziţiei autorului faţă de tema abordată Înregistrări în limba standard, la viteză normală, pe teme de civilizaţie contemporană Interpretări pornind de la un titlu Conversaţii, articole Elemente de lectură a imaginii
    2. Producerea unor mesaje orale, în scopul emiterii unor reflecţii asupra  culturii proprii şi asupra culturii "celuilalt" 
  Competenţe specifice Forme de prezentare a conţinuturilor
  2.1. Relatarea conţinutului unui articol, interviu, cu sublinierea elementelor esenţiale 2.2. Problematizare pornind de la o temă de documentare 2.3. Argumentarea unor opinii personale privind evenimente contemporane 2.4. Compararea unor evenimente în vederea analizării Tehnici de rezumat aplicate unor documente autentice Documentare Problematizări pe teme date Structuri argumentative pro şi contra anumitor fapte/realităţi Elemente de lectură a imaginii Analogii între situaţii similare
    3. Redactarea unor mesaje scrise, în scopul emiterii unor reflecţii asupra  culturii proprii şi asupra culturii "celuilalt" 
  Competenţe specifice Forme de prezentare a conţinuturilor
  3.1. Relatarea în scris a conţinutului unui articol, interviu, cu sublinierea elementelor esenţiale 3.2. Problematizare pornind de la o temă de documentare 3.3. Argumentarea unor opinii personale privind evenimente contemporane Tehnici de rezumat aplicate unor documente autentice Documentare Problematizări pe teme date Articole/interviuri/chestionare Structuri argumentative pro şi contra anumitor fapte/realităţi
    4. Medierea şi transferul mesajelor orale în situaţii diferite de comunicare  pe teme de civilizaţie hispanică 
  Competenţe specifice Forme de prezentare a conţinuturilor
  4.1. Expunerea propriilor opinii şi susţinerea lor cu argumente în conversaţii pe teme abordate 4.2. Exprimarea clară, fluentă şi argumentată a propriilor opinii şi puncte de vedere legate de subiectele abordate 4.3. Solicitarea în mod adecvat a opiniilor interlocutorului şi răspunsul adecvat la acestea 4.4. Verificarea înţelegerii şi solicitarea/oferirea de clarificări/ explicaţii când informaţia nu este clar înţeleasă, în conversaţii 4.5. Participarea la conversaţii folosind un limbaj adecvat la context şi respectând convenţiile folosite în conversaţie Tipuri de interacţiuni: Conversaţii, la viteză normală, în diverse registre, privind teme de actualitate Contexte: Schimburi de opinii: ● întâlniri formale şi informale cu nativi spanioli; ● întâlniri profesionale, contacte profesionale informale, sarcini de lucru; ● dialog cu examinatorul în cadrul susţinerii probei în vederea obţinerii certificatului de competenţe lingvistice. Schimburi de opinii: ● argumente pro şi contra în susţinerea unor idei/opinii personale; ● ipoteze, predicţii; ● preferinţe, evaluări de procese; ● chestionare, interviuri.
  Conţinuturi recomandateNOTE:1. Pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor şi a valorilor şi atitudinilor prevăzute în programă, se recomandă să fie utilizate conţinuturile din listele de mai jos.2. La alegerea temelor şi textelor pe care se va lucra, se va avea în vedere corelarea lor cu sfera de interese şi cu nevoile de comunicare ale elevilor în perioada şcolarităţii.TemeSe recomandă ca în clasele a XI-a şi a XII-a activităţile de învăţare să fie proiectate şi realizate în contextul următoarelor teme:
  *Font 8*
  ┌────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐│ Clasa │ Teme │ Conţinuturi │├────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Principalele elemente de identitate (relief, climă, ││ │ │peisaje) ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Regiuni şi comunităţi autonome ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │1. Spania │Date socioeconomice ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Performanţe economice (industrie, agricultură, turism; ││ │ │mediu urban, urban/rural) ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Elemente naţionale specifice ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Istoria recentă ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │2. Spania - trecut şi prezent │Tranziţia democratică ││ Clasa │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ a XI-a │ │Constituţia Spaniei ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Conducerea statului şi simbolurile ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │3. Politica administrativă a │Separarea puterilor ││ │Spaniei ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Partidele politice ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Sindicatele ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Madrid ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │4. Oraşele Spaniei │Barcelona ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Valencia ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Alte oraşe importante ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Familia ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Situaţia tinerilor ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │5. Societatea spaniolă actuală│Obiceiuri în societatea spaniolă ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Transformări la nivelul populaţiei active ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Educaţia ecologică ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Sărbători de primăvară (Las Fallas, Feria de Abril, El ││ │ │Carnaval, Fiesta de Moros y Cristianos, La Semana Santa)││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Sărbători de vară (El Rocio, Los Sanfermines) ││ │6. Obiceiuri şi sărbători ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Sărbători de toamnă ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Sărbători de iarnă (Navidad, Los Reyes Magos) ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Sărbători laice (12 octombrie etc.) ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Obiceiuri ale tinerilor ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Vacanţele şcolare ││ │7. Timp liber ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Forme şi tipuri de turism ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Rute culturale (Camino de Santiago) │├────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Organizarea sistemului educativ ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │1. Sistemul educativ în Spania│Bacalaureatul ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Universitatea ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Marile curente artistice: Renaşterea, Secolul de aur; ││ │ │Baroc, Realism, Modernism ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │2. Evoluţia culturală (I) │Reprezentanţi ai picturii ││ │(repere culturale) ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Reprezentanţi ai arhitecturii ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Reprezentanţi ai artei ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Mass-media (presă, televiziune şi radio) ││ │3. Evoluţia culturală (II) ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │(repere culturale) │Protagonişti ai spectacolului ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Protagonişti ai sportului ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasa │ │Religia catolică ││a XII-a │4. Religia ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Islamism şi Iudaism ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Dieta mediteraneană şi dieta spaniolă ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │5. Bucătăria spaniolă │Obiceiuri zilnice ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │"Tapear" ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │America prehispanică ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Aztecii ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Incaşii ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │6. Repere ale lumii hispanice │Mayaşii ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Descoperirea şi cucerirea Americii ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Independenţa Americii ││ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Statele din Hispanoamerica astăzi │└────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘Sugestii metodologicePrezenta programă este un instrument de lucru - orientativ - care se adresează profesorilor care predau la clasele bilingve disciplina Cultură şi civilizaţie spaniolă.Sugestiile metodologice au în vedere deplasarea de accent de la conţinuturile programei pe competenţe. De aceea, accentuăm faptul că tematica poate fi adaptată, completată în conformitate cu schimbările survenite în societatea spaniolă contemporană. Unităţile de conţinut sunt prezentate într-o ordine care nu este obligatorie - interesul elevilor sau evenimentele din Spania permiţând o restructurare sau modificare a acestei ordini.Ceea ce este important de reţinut este că ora de Cultură şi civilizaţie spaniolă nu poate fi concepută ca simplă predare-învăţare pe baza unor cursuri magistrale, susţinute de la catedră, de către propunător. Activitatea la clasă are la bază documente autentice, suporturi iconice (grafice, statistici, desene, caricaturi), suport audiovideo şi, în general, orice suport multimedia sau articole de presă a căror vechime însă nu trebuie să fie depăşită de evenimentele actuale din societatea spaniolă.În semestrul II al clasei a XI-a, elevii vor fi solicitaţi să realizeze un minidosar de civilizaţie, în vederea pregătirii atestatului din clasa a XII-a, cu susţinere-dezbatere, simulare a viitorului examen.Componenta "limbă", corectitudinea lingvistică - importantă pentru un vorbitor bilingv - nu trebuie să oprească expozeul, dezbaterea. De aceea, se recomandă ca tehnica de corectare a greşelilor să fie aplicată corespunzător, oprirea elevului fiind necesară doar atunci când erorile lui de limbă afectează grav mesajul.Deoarece nu există un manual tradiţional de Cultură şi civilizaţie spaniolă - şi nici nu este recomandabilă existenţa lui, având în vedere schimbările rapide la nivel social - recomandăm ca fiecare profesor să-şi întocmească un dosar cu documentele pentru temele alese (multiplicate - textul-suport sau grila de evaluare, aparatura necesară pentru documentele audiovideo), documente pe baza cărora se va desfăşura activitatea la clasă. În cazul documentelor audio-video, demersul coincide pentru prima etapă cu cel de la ora de limba spaniolă: pregătirea audiţiei/vizionării, comunicarea cerinţei pentru prima/a II-a/a III-a vizionare/audiţie - urmată obligatoriu de dezbatere, exploatare. Profesorul poate alege momentul în care să aducă explicaţii lexicale (înainte, în timpul, după vizionare/audiţie) în funcţie de nivelul clasei - dar nu este obligatorie o înţelegere totală a documentului.În ceea ce priveşte demersul metodologic, în cazul unui suport scris, se recomandă înţelegerea globală a documentului, cu reperarea elementelor caracteristice: titlu, intertitlu, paragrafe, idei principale, secundare, conectori, tip de text. Exerciţii de tipul "resumen" sau "ideas principales" pot fi propuse elevilor, fără însă a absolutiza aceste procedee, pentru că scopul principal al unui text este declanşarea dezbaterii. Punctul de vedere argumentat sau expunerea pe temă dată nu trebuie neglijate în demersul didactic, iar în clasa a XII-a, în funcţie de nivelul clasei, poate fi introdusă "sinteza" documentelor chiar ca muncă diferenţiată pentru elevii care pregătesc examenul de bacalaureat.Cum această disciplină are avantajul, dar şi dificultatea unei materii vii, în continuă schimbare (unele date, documente pot fi perimate în 6-12 luni), propunem implicarea elevilor în căutarea de date/documente şi în timpul altor activităţi, nu doar în timpul celor specifice disciplinei; colaborarea şi elaborarea temelor cu ajutorul lectorului spaniol este de asemenea profitabilă. Elevii pot realiza anchete, sondaje de opinie, statistici, interviuri, fotografii, care pot fi ulterior folosite ca suport declanşator pentru dezbatere. Activităţile ludice au şi ele un rol important în timpul orelor de civilizaţie.Această disciplină este solicitantă atât pentru profesor (timpul de pregătire depăşeşte cu mult pe cel al activităţii în sine), cât şi pentru elev, dar deosebit de atractivă, atât prin noutatea informaţiilor, cât şi a demersului didactic, dezbaterile, comparaţiile elevilor stârnind în general interesul clasei.Acesta poate creşte prin implicarea elevilor în elaborarea unor portofolii multimedia (de exemplu, CD-uri despre instituţii europene, partide, înregistrări, interviuri până la scurte filme- anchetă, destul de uşor de realizat în zilele noastre).Demersul didactic şi evaluarea vor ţine cont în mare măsură de acest aspect formativ de căutare a informaţiei, de capacitatea de elaborare a suportului didactic, de capacitatea de analiză a fenomenului şi de uşurinţa de a depista/discuta problematica tematicii/documentelor.Activităţi de învăţare:- extragerea esenţialului din texte de civilizaţie cu un conţinut bogat în idei;- selectarea de informaţii din fragmente ale unor texte mai ample, extrase din antologii de civilizaţie spaniolă în scopul utilizării lor ulterioare;- extragerea unor informaţii din pliante, broşuri, reviste, inclusiv internet;- realizarea de dosare tematice;- formularea de idei, opinii pe teme culturale (integrare socială, violenţă, turism) în cadrul unor dezbateri în grup;- redactarea unor texte scurte pe teme derivate din domeniul culturii şi civilizaţiei spaniole;- activităţi de lectură, de descifrare a unui text, de grupare a cuvintelor pe arii şi câmpuri semantice, reperarea articulatorilor/conectorilor logici;- descrierea unei imagini (portret, publicitate, caricatură din presa spaniolă);- studierea unor texte funcţionale (reţete culinare, instrucţiuni de folosire, prospecte, ghiduri de utilizare etc.);- producerea unor texte funcţionale, descrierea unor operaţii, a unor texte argumentative;- lectura de grafice, hărţi, procente şi comentarea lor;- lectura spotului publicitar, comentarea sloganului publicitar;- exerciţii de înţelegere orală (cântece, înregistrări sonore...);- exerciţii de reformulare, reducere de paragraf, de argumentare folosind conectorii logici şi articulatorii;- exerciţii de exploatare lexicală;- jocuri de rol;- realizarea de postere, hărţi, desene, afişe, fişe de identitate (ale unor regiuni, personalităţi, scriitori etc.);- scriere creativă (afişe, referate, compuneri, eseuri etc.);- exerciţii de creativitate orală.Modalităţi de evaluare în cadrul orelor de cursEvaluarea cunoştinţelor de civilizaţie spaniolă se va realiza prin:1. elaborarea şi prezentarea de portofolii legate de teme de civilizaţie spaniolă;2. oferirea de răspunsuri pertinente la chestionare care verifică înţelegerea unor texte pe teme de cultură şi civilizaţie spaniolă;3. redactarea de texte diverse;4. exprimarea unui punct de vedere personal legat de o temă de civilizaţie spaniolă şi susţinerea acestuia în cadrul unui dialog;5. prezentarea unei opinii personale pornind de la un document declanşator legat de civilizaţia spaniolă şi argumentarea acestei opinii;6. participarea la un dialog/schimb de informaţii/interviu.Tehnici de redactare:1. rezumat al unui document pe o temă dată;2. eseu structurat pe o temă dată;3. expunere pe bază de documentaţie;4. sinteză.Probe de examen în vederea obţinerii atestatului:1. eseu structurat - capacitatea vizată: să exprime păreri personale în legătură cu o temă.2. proiect - capacitatea vizată: să întreprindă o cercetare/investigaţie şi să elaboreze proiectul propriu-zis.BibliografieRONCERO, Eugenio y BELLON, Victor - Espana, ayer y hoy, Madrid, Edinumen, 2003.VILLANUEVA, Clara y FERNANDEZ, Josefina - Aires de fiesta. De fiesta en Primavera, Barcelona, Difusion, 2006VILLANUEVA, Clara y FERNANDEZ, Josefina - Aires de fiesta. De fiesta en Verano, Barcelona, Difusion, 2006VILLANUEVA, Clara y FERNANDEZ, Josefina - Aires de fiesta. De fiesta en Otono, Barcelona, Difusion, 2006VILLANUEVA, Clara y FERNANDEZ, Josefina - Aires de fiesta. De fiesta en Invierno, Barcelona, Difusion, 2006VV. AA - Recorrido, Consejeria de Educacion en BulgariaQUESADA MARCO, Sebastian - Historia de Arte de Espana e Hispanoamerica, Madrid, Edelsa, 2005QUESADA MARCO, Sebastian - Esp@na, Madrid, Edelsa, 2006-------