REGULAMENT nr. 3 din 23 decembrie 1997privind efectuarea operaţiunilor valutare
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 31 decembrie 1997    În temeiul Legii nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancară, Banca Naţionala a României emite Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare, numit în continuare regulament.Definiţii  +  Articolul 1În sensul regulamentului, principalii termeni se definesc după cum urmează:1.1. Rezidenţi a) persoane juridice:a1) - instituţiile publice, regiile autonome, societăţile comerciale, asociaţiile, cluburile, ligile şi orice alte persoane juridice cu caracter lucrativ sau nonprofit, înregistrate sau autorizate sa desfăşoare activităţi în România;a2) - persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, cu modificările ulterioare;a3) - filialele, sucursalele, reprezentantele, agenţiile şi birourile firmelor străine înregistrate şi/sau autorizate sa desfăşoare activităţi în România;a4) - ambasadele, consulatele sau alte reprezentante ale României în străinătate;a5) - sucursalele, filialele, reprezentantele, agenţiile şi birourile firmelor româneşti care desfăşoară activităţi şi nu sunt înregistrate în străinătate ca persoane juridice; b) persoane fizice:b1) - persoanele fizice, cetăţeni români cu domiciliul în România atestat cu act de identitate emis de organele abilitate prin lege;b2) - persoanele fizice, cetăţeni străini, şi persoanele fără cetăţenie (apatrizi) cu drept de şedere în România, atestat cu act de identitate emis de organele abilitate prin lege, care depăşeşte în total 183 de zile pe parcursul unui an calendaristic;b3) - persoanele fizice, cetăţeni români, cu domiciliul în străinătate şi al căror timp de şedere în România depăşeşte în total 183 de zile pe parcursul unui an calendaristic.1.2. Nerezidenti a) persoane juridice:a1) - persoanele juridice cu sediul în străinătate, care nu sunt înregistrate şi/sau autorizate sa desfăşoare activităţi în România;a2) - ambasadele, consulatele sau alte reprezentante ale altor tari în România, precum şi organizaţiile internaţionale sau reprezentante ale unor astfel de organizaţii care funcţionează în România;a3) - sucursalele, filialele, reprezentantele, agenţiile şi birourile persoanelor juridice româneşti care desfăşoară activităţi şi sunt înregistrate în străinătate ca persoane juridice; b) persoane fizice:b1) - persoanele fizice, cetăţeni străini, care lucrează în cadrul ambasadelor, consulatelor şi reprezentantelor altor tari în România sau în cadrul unor organizaţii internaţionale sau reprezentante ale acestora care funcţionează în România;b2) - persoanele fizice, cetăţeni străini, precum şi persoanele fără cetăţenie (apatrizi), cu domiciliul în străinătate şi care se afla în România pe o perioadă mai mica de 183 de zile, în total, pe parcursul unui an calendaristic, cu pasaport sau cu legitimatie de şedere temporară pentru cetăţeni străini, vizata la zi de organele abilitate prin lege în acest sens;b3) - persoanele fizice, cetăţeni români cu domiciliul în străinătate şi care se afla în România pe o perioadă mai mica de 183 de zile, în total, pe parcursul unui an calendaristic.1.3. Valuta - moneda naţionala a unui stat utilizata în tranzacţii internaţionale, precum şi monedele compuse, cum ar fi DST (Drepturi Speciale de Tragere), ECU (Unitate Europeană de Cont).1.4. Valute convertibile - valutele agreate şi menţionate în lista cursurilor pieţei valutare, comunicată de Banca Naţionala a României.1.5. Credite de comerţ internaţional - creanţele sau angajamentele derivând din acordarea unui credit de către furnizor cumpărătorului sau de către cumpărător furnizorului în cursul operaţiunilor de comerţ internaţional, inclusiv servicii; astfel de credite pot fi acordate şi de terţi, alţii decât partenerii contractului de comerţ internaţional.1.6. Credite financiare - creanţele sau angajamentele derivând din acordarea directa (şi nu prin emisiune de obligaţiuni ori alte titluri de credit) de fonduri financiare de către un creditor către un debitor.1.7. Leasing financiar - operaţiunea de închiriere de bunuri, al carei termen este mai mare de un an şi valoarea de achiziţie a bunurilor urmează a fi recuperată în proporţie de cel puţin 75% de locator; celelalte operaţiuni de leasing se încadrează în categoria de leasing operational.1.8. Străinătate - teritoriile în afară frontierei de stat a României.1.9. Valori mobiliare româneşti - valorile mobiliare emise de un rezident.1.10. Valori mobiliare străine - valorile mobiliare emise de un nerezident.1.11. Instrumente de plată - numerar şi substitute de numerar, cum ar fi: cecurile de călătorie, cecurile personale, cărţile de credit, cărţile de debit, cecurile aferente cărţilor de credit.1.12. Investiţie directa - investiţia care se realizează prin aport de fonduri financiare, bunuri mobile şi imobile sau orice alte drepturi de proprietate ce pot fi evaluate în bani prin crearea sau extinderea unei societăţi comerciale integral deţinute, a unei filiale, sucursale, prin achiziţionarea integrală a unei societăţi existente ori participarea parţială într-o societate noua sau existenta, în scopul stabilirii de relaţii economice durabile, cu sau fără posibilitatea de a exercita o influenţa directa asupra administrării societăţii.1.13. Investiţie de portofoliu - investiţia (alta decât aceea de la punctul anterior) care se realizează prin intermediul următoarelor categorii de instrumente: valori mobiliare specifice pieţei de capital, instrumente specifice pieţei monetare, instrumente de plasament colectiv, operaţiuni în conturi curente, operaţiuni în conturi de depozit.1.14. Intermediar autorizat - băncile, casele de schimb valutar, alte entităţi nebancare autorizate de Banca Naţionala a României sa funcţioneze pe piaţa valutară în calitate de broker sau dealer.1.15. Broker - intermediarul autorizat care funcţionează pe piaţa valutară în nume propriu, dar numai în contul clienţilor săi, pe baza ordinelor acestora, contra unui comision.1.16. Dealer - intermediarul autorizat care funcţionează pe piaţa valutară atât în nume şi în cont propriu, cat şi în nume propriu şi în contul clienţilor.1.17. Operaţiuni valutare - încasările, plăţile, compensările, transferurile, creditarile, precum şi orice alte tranzacţii exprimate în valute şi care se pot efectua prin transfer bancar, în numerar, cu instrumente de plată sau prin alte modalităţi de plată agreate sau acceptate de bănci.În aceste categorii se includ şi operaţiunile exprimate în moneda naţionala (leu), atunci când sunt efectuate între rezidenţi şi nerezidenti.Operaţiunile valutare pot fi:1.17.1. Curente - operaţiunile efectuate între rezidenţi şi nerezidenti, care nu sunt de natura operaţiunilor de capital, asa cum sunt ele definite la pct. 1.17.2. şi care decurg, fără a se limita, din:1.17.1.1. tranzacţii de comerţ internaţional, inclusiv servicii, alte tranzacţii curente, precum şi credite de comerţ internaţional şi alte facilităţi bancare aferente, cu termene iniţiale de rambursare mai mici de un an;1.17.1.2. repatrierea veniturilor nete sub forma de dividende, dobânzi etc. provenind din operaţiuni de capital;1.17.1.3. remiteri de sume moderate*) reprezentând cheltuieli curente de întreţinere a membrilor familiei (soţ, sotie, copii, persoane aflate în întreţinere);1.17.1.4. remiteri de sume moderate, pentru rambursarea de credite financiare, până la echivalentul a maximum 60.000 dolari S.U.A. anual.------------ Notă *) Prin sume moderate se înţelege acele sume aferente cheltuielilor curente de întreţinere ce pot fi justificate ulterior, inclusiv cu documente.1.17.2. De capital - operaţiunile valutare efectuate între rezidenţi şi nerezidenti, care decurg din:1.17.2.1. Investiţii directe: a) în România ale nerezidentilor; b) în străinătate ale rezidenţilor.1.17.2.2. Lichidarea investiţiilor directe: a) în străinătate de către rezidenţi; b) în România de către nerezidenti.1.17.2.3. Investiţii imobiliare (achizitionare de terenuri, cumpărare sau construire de clădiri, altele decât cele reprezentând investiţii directe): a) în România ale nerezidentilor; b) în străinătate ale rezidenţilor.1.17.2.4. Operaţiuni cu valori mobiliare specifice pieţei de capital (acţiuni sau alte valori mobiliare de natura participativa, precum şi obligaţiuni sau alte titluri de credit cu scadenţa iniţială, de regula, mai mare de un an): a) admiterea valorilor mobiliare româneşti pe pieţe de capital străine pentru:a1) - emisiune prin plasament sau oferta publică;a2) - introducerea pe o piaţa de capital străină recunoscută; b) admiterea de valori mobiliare străine pe pieţe de capital româneşti pentru:b1) - emisiune prin plasament sau oferta publică;b2) - introducerea pe piaţa de capital românească; c) tranzacţii cu valori mobiliare în România de către nerezidenti:c1) - cumpărare;c2) - vânzare; d) tranzacţii cu valori mobiliare în străinătate de către rezidenţi:d1) - cumpărare;d2) - vânzare.1.17.2.5. Operaţiuni cu instrumente specifice pieţei monetare (efecte de comerţ, titluri de stat emise de administraţia publică centrala sau locală, alte titluri emise de agenţii guvernamentale şi instrumente derivate, precum şi orice alte valori mobiliare cu scadente iniţiale, de regula, mai mici de un an): a) admiterea de instrumente ale pieţei monetare româneşti pe pieţe monetare străine pentru:a1) - emisiune prin plasament sau oferta publică;a2) - introducere pe o piaţa monetara străină recunoscută; b) admiterea de instrumente ale pieţei monetare străine pe piaţa monetara românească pentru:b1) - emisiune prin plasament sau oferta publică;b2) - introducere pe piaţa monetara românească; c) tranzacţii cu instrumente ale pieţei monetare în România de către nerezidenti:c1) - cumpărare;c2) - vânzare;c3) - acordare de împrumuturi către rezidenţi prin intermediul altor instrumente ale pieţei monetare;c4) - atragere de împrumuturi de la rezidenţi prin intermediul altor instrumente ale pieţei monetare; d) tranzacţii cu instrumente ale pieţei monetare în străinătate de către rezidenţi:d1) - cumpărare;d2) - vânzare;d3) - acordare de împrumuturi către nerezidenti prin intermediul altor instrumente ale pieţei monetare;d4) - atragere de împrumuturi de la nerezidenti prin intermediul altor instrumente ale pieţei monetare.1.17.2.6. Operaţiuni cu instrumente de plasament colectiv (acţiuni şi alte titluri cu caracter participativ la societăţi/fonduri de investiţii, fonduri mutuale etc.): a) admiterea instrumentelor de plasament colectiv româneşti pe pieţe financiare străine pentru:a1) - emisiune prin plasament sau oferta publică;a2) - introducerea pe o piaţa financiară recunoscută; b) admiterea instrumentelor de plasament colectiv străine pe piaţa financiară românească pentru:b1) - emisiune prin plasament sau oferta publică;b2) - introducerea pe o piaţa financiară recunoscută; c) tranzacţii în România ale nerezidentilor:c1) - cumpărare;c2) - vânzare. d) tranzacţii în străinătate ale rezidenţilor:d1) - cumpărare;d2) - vânzare.1.17.2.7. Credite de comerţ internaţional (cu termen de rambursare mai mare de un an), cu sau fără participarea unui rezident în tranzacţia comercială respectiva: a) acordate de nerezidenti rezidenţilor; b) acordate de rezidenţi nerezidentilor.1.17.2.8. Credite financiare şi împrumuturi, altele decât cele de la pct. 1.17.1.4, inclusiv leasing financiar: a) acordate de nerezidenti rezidenţilor; b) acordate de rezidenţi nerezidentilor.1.17.2.9. Garanţii, avaluri, facilităţi financiare auxiliare: a) în cazuri legate direct de comerţul internaţional în care participa un rezident:a1) - acordate de nerezidenti în favoarea rezidenţilor;a2) - acordate de rezidenţi în favoarea nerezidentilor; b) în cazuri legate direct de operaţiuni de miscari internaţionale de capital în care participa un rezident:b1) - acordate de nerezidenti în favoarea rezidenţilor;b2) - acordate de rezidenţi în favoarea nerezidentilor; c) în cazuri nelegate direct de comerţul internaţional sau de miscari internaţionale de capital sau în cazuri în care nici un rezident nu participa la operaţiunile respective:c1) - acordate de nerezidenti în favoarea rezidenţilor;c2) - acordate de rezidenţi în favoarea nerezidentilor.1.17.2.10. Operaţiuni în conturi curente: a) deschise de nerezidenti la bănci şi la alte entităţi stabilite de lege:a1) - în moneda naţionala;a2) - în valută; b) deschise de rezidenţi în străinătate la bănci şi alte instituţii asimilate acestora:b1) - în moneda naţionala, în ţările cu care România are aranjamente de convertibilitate regionala;b2) - în valută.1.17.2.11. Operaţiuni în conturi de depozit: a) deschise de nerezidenti la bănci şi la alte entităţi stabilite de lege:a1) - în moneda naţionala;a2) - în valută; b) deschise de rezidenţi în străinătate la bănci şi alte instituţii asimilate acestora:b1) - în moneda naţionala în ţările cu care România are aranjamente de convertibilitate regionala;b2) - în valută.1.17.2.12. Schimb valutar: a) efectuat în România de nerezidenti:a1) - cumpărare de moneda naţionala contra valuta;a2) - vânzare de moneda naţionala contra valuta;a3) - schimb de valuta contra valuta; b) efectuat în străinătate de către rezidenţi:b1) - cumpărare de valuta contra moneda naţionala;b2) - vânzare de valuta contra moneda naţionala;b3) - schimb de valuta contra valuta.1.17.2.13. Asigurări de viaţa (transfer de capital reprezentând anuitati şi despăgubiri) decurgând din contractul de asigurare de viaţa: a) contracte de asigurare de viaţa încheiate între rezidenţi persoane fizice şi societăţi de asigurare nerezidente; b) contracte de asigurare de viaţa încheiate între societăţi de asigurare rezidente şi persoane fizice nerezidente.1.17.2.14. Transferuri ale persoanelor fizice: a) cadouri, donaţii; b) moşteniri şi dote; c) plata unor datorii ale imigrantilor în ţara de origine; d) transferuri de active ale emigrantilor; e) câştiguri din jocuri de noroc; f) economii ale muncitorilor nerezidenti.1.17.2.15. Alte transferuri: a) transferuri de capital guvernamentale (ajutoare, iertare de datorie etc.); b) achiziţii de active nemateriale/nefinanciare (brevete, mărci de fabrica, licenţe, patente etc.); c) disponibilizarea conturilor blocate ale nerezidentilor; d) sponsorizări.1.18. Bănci - societăţile bancare/sucursalele băncilor străine autorizate de Banca Naţionala a României sa funcţioneze în România.1.19. Unităţi bancare - sucursalele, agenţiile băncilor.1.20. Piaţa valutară se defineste ca o piaţa continua în care se efectuează vânzări şi cumpărări de valute contra monedei naţionale sau alte valute la cursuri de schimb determinate liber de intermediari autorizaţi de Banca Naţionala a României sa participe în nume şi în cont propriu şi/sau în nume propriu şi în contul clienţilor.1.21. Piaţa valutară interbancara este acel segment al pieţei valutare care priveşte operaţiunile şi raporturile principalilor intermediari autorizaţi ai pieţei valutare - băncile.  +  Capitolul I Deţinerea şi utilizarea activelor în valută  +  Articolul 2În România, rezidentii şi nerezidentii au dreptul sa dobândească, să deţină şi sa utilizeze instrumente de plată, valori mobiliare, precum şi orice alte active exprimate în valută în condiţiile legii, ale regulamentului şi ale normelor de aplicare a acestuia.Rezidentii şi nerezidentii pot deschide conturi în valută la bănci, precum şi la orice alte entităţi stabilite de lege.  +  Articolul 3Rezidentii au dreptul sa cumpere şi sa vândă în mod liber sume în valută contra lei pe piaţa valutară din România prin intermediarii autorizaţi. Persoanele juridice rezidente, pentru operaţiunile de cumpărare de valuta, au obligaţia de a proba cu documente natura operaţiunii valutare şi suma solicitată.Accesul pe piaţa valutară se face în conformitate cu Normele privind funcţionarea pieţei valutare - N.R.V.1 şi Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2.  +  Articolul 4Rezidentii pot efectua în mod liber şi fără restrictii operaţiuni valutare curente, asa cum sunt ele definite la pct. 1.17.1, în condiţiile legii, ale regulamentului şi ale normelor de aplicare a acestuia.  +  Articolul 5Operaţiunile valutare de capital pot fi efectuate numai cu autorizarea prealabilă a Băncii Naţionale a României conform prevederilor din Normele privind modul de autorizare şi de raportare a operaţiunilor valutare de capital - N.R.V.3.Fac excepţie de la prevederile de autorizare de mai sus băncile, pentru următoarele operaţiuni, efectuate în nume şi în cont propriu, prevăzute la pct. 1.17.2: a) tranzacţiile cu instrumente specifice pieţei monetare în străinătate, prevăzute la pct. 1.17.2.5. lit. d); b) garanţiile, avalurile şi alte facilităţi financiare auxiliare, prevăzute la pct. 1.17.2.9 lit. a) şi b) (în cazul în care operaţiunea de capital a fost autorizata de Banca Naţionala a României); c) operaţiunile în conturi curente şi de depozit în valută, deschise în străinătate la societăţi bancare şi alte instituţii asimilate acestora, prevăzute la pct. 1.17.2.10 lit. b) şi 1.17.2.11 lit. b); d) schimbul de valuta contra valuta, prevăzut la pct. 1.17.2.12 lit. b3).  +  Articolul 6Plăţile externe pentru importurile de mărfuri, executarea de lucrări şi prestările de servicii se vor efectua în conformitate cu Normele privind efectuarea plăţilor externe pentru importurile de mărfuri, executarea de lucrări şi prestările de servicii - N.R.V.4.  +  Articolul 7La solicitarea efectuării unui transfer extern din disponibilităţile valutare proprii, rezidentii au obligaţia de a proba cu documente natura operaţiunii valutare.În acest scop vor completa formularul "DISPOZIŢIE DE PLATA VALUTARĂ EXTERNA" sau formularul "CERERE DE DESCHIDERE ACREDITIV", după caz. Modelele acestor formulare, precum şi instrucţiunile de completare şi utilizare sunt redate în Normele privind circuitul formularelor "Dispoziţie de plată valutară externa" (DPVE) şi "Cerere de deschidere acreditiv" (CDA) - N.R.V.8.Pentru persoanele fizice rezidente, în situaţia în care scopul transferului extern nu poate fi probat cu documente, este suficienta completarea pe principiul bona fide a formularului DPVE.  +  Articolul 8Nerezidentii pot transfera în străinătate fără restrictii disponibilităţile valutare deţinute în conturi deschise la bănci în condiţiile legii, ale regulamentului şi ale normelor de aplicare a acestuia.  +  Capitolul II Conturi în lei ale nerezidentilor  +  Articolul 9În România nerezidentii pot dobândi, deţine şi utiliza instrumente de plată, valori mobiliare, precum şi orice alte active exprimate în lei, în condiţiile legii, ale regulamentului şi ale normelor emise în aplicarea acestora.Nerezidentii pot deschide la bănci numai conturi curente în moneda naţionala (leu), (conturi tip A şi conturi tip B - purtătoare de dobânda la vedere):- Conturi tip A - în aceste conturi se pot efectua:încasări din: a) vânzări de sume în valută contra lei; b) operaţiuni valutare curente cu rezidenţi, prevăzute la art. 10; c) transferuri din contul tip B; d) dobânzi bonificate la disponibilităţile în conturile tip A şi B;plati pentru: a) operaţiuni valutare curente cu rezidenţi, prevăzute la art. 10; b) cumpărări de valuta; c) transferuri în contul tip B.- Conturi tip B - în aceste conturi se pot efectua:încasări din: a) vânzări de valuta contra lei; b) operaţiuni valutare de capital prevăzute de lege sau prin prezentul regulament; c) operaţiuni valutare de capital autorizate de Banca Naţionala a României; d) transferuri din contul tip A;plati pentru: a) operaţiuni valutare de capital prevăzute de lege sau prin prezentul regulament; b) operaţiuni valutare de capital autorizate de Banca Naţionala a României; c) cumpărări de valuta contra lei; d) transferuri în contul tip A.Nerezidentii pot transfera sume între cele doua conturi, cu condiţia respectării prevederilor de mai sus privind încasările şi plăţile din aceste conturi.  +  Articolul 10Operaţiunile valutare în lei între rezidenţi şi nerezidenti, precum şi între nerezidenti sunt interzise.Fac excepţie:- plăţile efectuate de rezidenţi, în favoarea nerezidentilor, sub forma de profit, dividende, dobânzi şi alte venituri ce decurg din tranzacţii de capital autorizate de lege sau de către Banca Naţionala a României;- plăţile efectuate de nerezidenti, în favoarea rezidenţilor, sub forma impozitelor, taxelor, comisioanelor şi spezelor;- plăţile efectuate de nerezidenti, în favoarea rezidenţilor, pe durata şederii acestora în România;- operaţiunile valutare curente între rezidenţi şi nerezidentii menţionaţi la art. 1 pct. 1.2 lit. a2).  +  Articolul 11Sumele în lei deţinute de nerezidenti în conturile tip A şi B pot fi convertite în valută prin intermediul pieţei valutare. Convertirea în valută a sumelor în lei deţinute de nerezidenti se face în următoarele condiţii: a) pentru sumele deţinute în conturile tip A şi B, nerezidentii trebuie să prezinte documente justificative prevăzute de lege, autorizaţia Băncii Naţionale a României, după caz, precum şi orice alte documente prevăzute de regulament şi de normele emise în aplicarea acestuia; b) pentru sumele deţinute în contul tip A şi provenite, din operaţiuni valutare curente, de la rezidenţi, nerezidentii trebuie să probeze ca încasarea iniţială de la un rezident a avut loc cu cel mult 180 de zile calendaristice anterior datei solicitării convertirii.În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, băncile vor proceda la transferarea soldurilor în lei din conturile existente în conturile tip A şi B deschise pentru nerezidenti-clienţi ai acestora, în conformitate cu prevederile art. 9.Pentru soldurile aferente încasărilor din operaţiuni valutare curente, termenul de 180 de zile prevăzut mai sus va începe să curgă de la data de 1 februarie 1998.  +  Capitolul III Piaţa valutară  +  Articolul 12Organizarea şi funcţionarea pieţei valutare în România sunt prevăzute în Normele privind funcţionarea pieţei valutare - N.R.V.1 şi în Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2.  +  Articolul 13Operaţiunile de vânzare şi/sau cumpărare de valuta pe piaţa valutară se pot efectua numai prin intermediarii autorizaţi de către Banca Naţionala a României, în condiţiile stabilite prin regulament şi normele de aplicare a acestuia. Fac excepţie operaţiunile de schimb valutar efectuate între persoane fizice în mod incidental.  +  Articolul 14În aplicarea prevederilor legale privind statutul sau, Banca Naţionala a României: a) reglementează şi supraveghează piaţa valutară; b) autorizeaza şi supraveghează intermediarii pieţei valutare; c) comunică zilnic, spre publicare, lista cursurilor pieţei valutare.  +  Capitolul IV Obligaţia de repatriere  +  Articolul 15Rezidentii sunt obligaţi sa transfere sau sa repatrieze în valută convertibilă şi/sau moneda naţionala toate sumele dobândite din operaţiuni cu strainatatea, mai puţin taxele, comisioanele şi alte cheltuieli aferente (corespunzător cu uzanţele bancare internaţionale), în conformitate cu reglementările legale, prevederile regulamentului şi ale normelor de aplicare ale acestora.În acest scop, rezidentii vor întreprinde toate demersurile necesare pentru convertirea în valută convertibilă sau în moneda naţionala a sumelor obţinute în alte valute.Fac excepţie de la obligaţia de repatriere: a) băncile - pentru activităţile desfăşurate în baza autorizaţiei de funcţionare; b) rezidentii - persoane juridice autorizate de Banca Naţionala a României să deţină conturi valutare în străinătate; c) rezidentii - persoane fizice care realizează venituri în valută în străinătate.  +  Articolul 16Urmărirea şi controlul încasărilor valutare aferente exportului de bunuri se realizează prin formularul "DECLARAŢIE DE ÎNCASARE VALUTARĂ" (DIV) potrivit prevederilor din Normele privind controlul valutar asupra încasărilor din exporturi şi din celelalte operaţiuni cu strainatatea - N.R.V.9.  +  Articolul 17Rezidentii pot deschide şi menţine conturi în valută şi/sau în moneda naţionala în străinătate numai cu autorizarea prealabilă a Băncii Naţionale a României. Autorizaţia Băncii Naţionale a României se va elibera potrivit cu prevederile din Normele privind autorizarea deschiderii şi funcţionarii conturilor în străinătate ale rezidenţilor - N.R.V.5.Fac excepţie de la obligaţia de obţinere a autorizaţiei Băncii Naţionale a României pentru deschiderea conturilor în valută următoarele categorii de rezidenţi: a) băncile - pentru activitatea desfăşurată în baza autorizaţiei de funcţionare; b) reprezentantele, agenţiile, birourile persoanelor juridice române care nu sunt înregistrate ca persoane juridice în străinătate - pentru cheltuielile curente necesare desfăşurării activităţii acestora; c) ambasadele, consulatele sau alte reprezentante ale României în străinătate; d) rezidentii - persoane fizice şi juridice ce deţin proprietăţi imobiliare, asa cum sunt definite la pct. 1.17.2.3, pentru sumele reprezentând cheltuieli şi taxe aferente întreţinerii şi administrării proprietăţii pe perioada deţinerii de drept; e) rezidentii - persoane fizice pe perioada şederii în străinătate; pentru rezidentii - persoane fizice prevăzute la acest alineat, cat şi la art. 15 lit. c), excepţia se referă şi la menţinerea conturilor după încheierea şederii/activităţii în străinătate; f) rezidentii - pentru sumele în valută a căror repatriere este obstructionata temporar în baza unor prevederi legale în vigoare în ţara respectiva.  +  Capitolul V Operaţiuni valutare efectuate pe teritoriul României  +  Articolul 18Pe teritoriul României încasările şi plăţile între rezidenţi se realizează în moneda naţionala (leu).Fac excepţie de la prevederile alineatului precedent următoarele categorii de rezidenţi autorizate prin regulament să efectueze operaţiuni valutare pe teritoriul României: a) băncile - pentru operaţiuni valutare prevăzute în autorizaţia de funcţionare; b) persoanele juridice - care efectuează operaţiuni valutare decurgând din contracte de comerţ exterior (export, import de bunuri), pe baza contractelor de comision între comisionar şi comitent; c) persoanele fizice şi juridice - pentru operaţiuni valutare ce decurg din acte de comerţ derulate în zone libere, porturi, aeroporturi, puncte de control al trecerii frontierei de stat, trenuri internaţionale, la bordul aeronavelor şi navelor, pe parcurs extern; d) persoanele fizice şi juridice - care beneficiază de prevederi legale exprese ce le dau dreptul de a efectua operaţiuni valutare pe teritoriul României; e) persoanele fizice - pentru operaţiuni valutare între ele, cu caracter incidental.  +  Articolul 19Operaţiunile valutare între categoriile de rezidenţi, menţionate la art. 18 se pot efectua numai pe baza acordului de voinţa al părţilor.  +  Articolul 20Persoanele fizice şi juridice care pot fundamenta necesitatea operaţiunilor valutare între rezidenţi pot solicita autorizarea Băncii Naţionale a României în conformitate cu Normele privind modul de autorizare a operaţiunilor valutare pe teritoriul României - N.R.V.6.  +  Capitolul VI Controlul valutar  +  Articolul 21Rezidentii şi nerezidentii sunt obligaţi să efectueze operaţiuni valutare în conformitate cu prevederile regulamentului.Băncile răspund de aplicarea corecta a regulamentului pentru operaţiunile dispuse de clienţii acestora. În acest scop, băncile pot solicita clienţilor lor informaţiile necesare şi orice document justificativ.  +  Articolul 22Banca Naţionala a României va supraveghea şi va controla respectarea prevederilor regulamentului de către rezidenţi şi nerezidenti.  +  Articolul 23Nerespectarea prevederilor regulamentului atrage după sine aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 24Introducerea sau scoaterea în/din România de sume în valută efectivă (în numerar), precum şi de sume în moneda naţionala efectivă se efectuează în limitele şi în condiţiile prevăzute în Normele privind sumele în numerar în valută şi în lei care pot fi introduse şi scoase în/din România - N.R.V.7.  +  Articolul 25În cazul existenţei unor incertitudini privind încadrarea tranzacţiilor în categoria operaţiunilor valutare curente sau de capital, persoanele fizice şi juridice se pot adresa Direcţiei generale operaţiuni monetare, valutare şi de credit din cadrul Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 26Banca Naţionala a României îşi rezerva dreptul de a refuza emiterea autorizaţiilor din considerente ce ţin de imperative de politica valutară şi de situaţia balanţei de plati într-o anumită perioada.Normele numerotate de la N.R.V.1 la N.R.V.9 fac parte integrantă din regulament.Regulamentul intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, cu excepţia normelor N.R.V.8 şi N.R.V.9 care intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării.La data intrării în vigoare a regulamentului se abroga Regulamentul nr. 7(V/10.813)/1994 privind efectuarea operaţiunilor valutare, emis de Banca Naţionala a României la data de 18 august 1994 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 19 septembrie 1994, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,MUGUR ISARESCU,GUVERNATORNORMA 23/12/1997NORMA 23/12/1997NORMA 23/12/1997NORMA 23/12/1997NORMA 23/12/1997NORMA 23/12/1997NORMA 23/12/1997NORMA 23/12/1997NORMA 23/12/1997