NORME METODOLOGICE nr. 1 din 7 iulie 1997pentru stabilirea conţinutului, fluxului documentelor şi a nomenclatoarelor unitare, care să asigure ţinerea în actualitate a evidentei şi a Registrului permanent de evidenta a populaţiei
EMITENT
 • MINISTERUL DE INTERNE
 • DEPARTAMENTUL PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALĂ
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 177 bis din 30 iulie 1997  În temeiul art. 48 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate,Ministerul de Interne, Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Externe,emit următoarele norme metodologice:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale1.1. - Formaţiunile de evidenta a populaţiei din structura Ministerului de Interne actualizează Registrul permanent de evidenta a populaţiei, pe baza documentelor prezentate de persoana fizica în cauza sau comunicate de ministere şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, potrivit atribuţiilor ce le revin în legătură cu situaţia persoanei fizice.1.2. - Fac obiectul comunicării, în vederea înregistrării şi actualizării datelor privind persoana fizica, următoarele evenimente sau situaţii: a) naşterea (numai pentru nascutii vii), modificările intervenite în statutul civil al persoanei fizice şi decesul; b) dobândirea, redobandirea sau pierderea cetateniei române; c) interdicţia de a părăsi o localitate sau de a se afla într-o localitate; d) repatrierea sau dobândirea statutului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate.  +  Capitolul 2 Obligaţiile ofiţerilor stării civile2. - Ofiţerii stării civile au următoarele obligaţii:2.1. - Trimiterea "Comunicării de naştere", având conţinutul prevăzut în anexa nr. 1, la formatiunea de evidenta a populaţiei la care este arondata localitatea, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării naşterii, în următoarele situaţii: a) pentru fiecare născut viu; b) în cazul transcrierii certificatelor de naştere eliberate de autorităţi străine; c) pentru actele de naştere reconstituite sau întocmite ulterior, în cazul persoanelor care au vârsta sub 14 ani.Comunicarea de naştere se completează, o dată cu întocmirea actului de naştere, cu datele ce rezultă din acesta, din certificatul constatator al naşterii şi din declaraţia persoanei care a solicitat înregistrarea.2.2. - Trimiterea "Comunicării de modificări pentru menţiuni în evidenta populaţiei (copii care au vârsta sub 14 ani)", având conţinutul prevăzut în anexa nr. 2, la formatiunea de evidenta a populaţiei la care este arondata localitatea, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, în următoarele situaţii: a) stabilirea filiaţiei, prin recunoaştere sau hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, şi încuviinţarea purtării numelui de familie; b) contestarea recunoaşterii sau tăgăduirea paternităţii; c) adoptia, desfacerea sau anularea acesteia; d) schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui pe cale administrativă; e) schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui părinţilor; f) anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actului de naştere şi a menţiunilor înscrise pe acesta; g) schimbarea sexului, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile; h) decesul copiilor (care au vârsta sub 14 ani).2.3. - Trimiterea "Comunicării privind decesul persoanelor posesoare de acte de identitate", având conţinutul prevăzut în anexa nr. 3, la formatiunea de evidenta a populaţiei la care este arondata localitatea, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului.Comunicarea de deces va fi însoţită de actele de identitate ale persoanelor decedate ori, după caz, de declaraţiile motivate privind lipsa lor.2.4. - Trimiterea, la formatiunea de evidenta a populaţiei la care este arondata localitatea, a extraselor de pe actele de deces transcrise, reconstituite, întocmite ulterior ori ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti declarative de moarte (anexa nr. 3).2.5. - Pentru înregistrarea în evidenta populaţiei a modificărilor intervenite în statutul civil al persoanelor posesoare de acte de identitate, ofiţerul stării civile va anula cartea de identitate prin perforarea spaţiului în care se afla înscrisă perioada de valabilitate a acesteia, o dată cu eliberarea noului certificat de naştere şi/sau a certificatului de căsătorie.Potrivit art. 46 din Legea nr. 105/1996, până la preschimbarea în totalitate a actualelor buletine de identitate, ofiţerii stării civile vor înscrie în acestea textele de menţiune prevăzute în normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.2.6. - Trimiterea, la formatiunea de evidenta a populaţiei la care este arondata localitatea, a unui extras de pe actul de căsătorie în care s-a operat menţiunea de divorţ sau de anulare a căsătoriei, în care se vor menţiona, pe lângă datele de identificare ale soţilor, domiciliul avut de aceştia - atât la data încheierii căsătoriei, cat şi la data pronunţării divorţului sau a anulării căsătoriei -, precum şi numărul, data şi instanţa care le-a pronunţat.De asemenea, se vor înscrie: numele de familie, prenumele, data şi locul naşterii copiilor minori încredinţaţi unuia dintre părinţi, potrivit hotărârii instanţei judecătoreşti.Extrasul se trimite până la data de 5 a lunii următoare celei în care s-a operat menţiunea de divorţ.  +  Capitolul 3 Atribuţiile Ministerului Justiţiei3.1. - Trimiterea către Direcţia de evidenta a populaţiei din structura Ministerului de Interne a datelor privind persoanele care au dobândit ori au redobândit cetăţenia română în condiţiile prevăzute la art. 8, 9 şi 11 din Legea cetateniei române nr. 21/1991.Tabelul cuprinzând datele prevăzute în anexa nr. 4 se va trimite la începutul lunii următoare celei în care persoanele în cauza au depus jurământul de credinţa.3.2. - Trimiterea către Direcţia de evidenta a populaţiei din structura Ministerului de Interne a datelor persoanelor care au pierdut cetăţenia română prin retragerea sau prin aprobarea renunţării la aceasta, în conformitate cu prevederile art. 25 şi 27 din Legea nr. 21/1991.Tabelul cuprinzând datele prevăzute în anexa nr. 5 se va trimite imediat după publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii Guvernului prin care s-a dispus retragerea sau s-a aprobat renunţarea la cetăţenie.  +  Capitolul 4 Atribuţiile instanţelor judecătoreşti4.1. - Trimiterea, la unităţile de poliţie de la locul de domiciliu al persoanei, a copiei de pe dispozitivul hotărârii prin care s-a dispus interzicerea de a se afla în anumite localităţi şi/sau obligaţia de a nu părăsi localitatea de domiciliu.4.2. - Trimiterea, la oficiile de stare civilă la care s-a înregistrat căsătoria, a sentinţei civile de divorţ sau de anulare a căsătoriei, rămasă definitivă şi irevocabilă.  +  Capitolul 5 Atribuţiile Ministerului Afacerilor Externe5.1. - Trimiterea, la Direcţia de evidenta a populaţiei din structura Ministerului de Interne, a extraselor de pe actele de naştere, de căsătorie ori de deces, înregistrate în străinătate, referitoare la cetăţeni români, pe măsura primirii acestora de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României.  +  Capitolul 6 Atribuţiile Direcţiei şi serviciilor judeţene pentru paşapoarte6.1. - Trimiterea, la Direcţia de evidenta a populaţiei, a datelor persoanelor care au redobândit cetăţenia română şi îşi păstrează domiciliul în străinătate, în condiţiile art. 37 din Legea nr. 21/1991. Tabelul cuprinzând datele prevăzute în anexa nr. 6 se trimite la începutul lunii următoare celei în care s-a aprobat redobandirea cetateniei române.6.2. - Trimiterea, la Direcţia de evidenta a populaţiei, a datelor persoanelor cărora li s-a aprobat, prin misiunile diplomatice, stabilirea domiciliului în străinătate.Datele prevăzute în anexa nr. 7 (Fişa persoanei care solicită stabilirea domiciliului în străinătate) se actualizează cu ocazia atribuirii codului numeric personal. Fişele se trimit, pentru confirmarea datelor şi a codului numeric personal, şi în situaţia în care din acestea rezultă ca solicitantul are cod numeric personal atribuit anterior.6.3. - Trimiterea cu adresa, de către serviciile judeţene de paşapoarte, la serviciile judeţene de evidenta a populaţiei, a actului de identitate cu menţiunile corespunzătoare, inclusiv pentru copiii minori înscrişi în pasaport, pentru persoanele care au dobândit, în ţara, statutul de cetăţean român cu domiciliul în străinătate, pe măsura aprobării cererilor.6.4. - Trimiterea, lunar, pe suport magnetic, de către Direcţia generală a poliţiei de frontieră, străini, probleme de migrari şi paşapoarte la Direcţia de evidenta a populaţiei, a datelor privind pe cetăţenii români aflaţi în străinătate cărora li s-a aprobat statutul de cetăţean român cu domiciliul în străinătate, precum şi pe cei care ies din ţara cu acest statut.6.5. - Trimiterea, la Direcţia de evidenta a populaţiei, a datelor persoanelor cărora li s-a aprobat repatrierea.Tabelul cuprinzând datele prevăzute în anexa nr. 8 se trimite la începutul lunii următoare celei în care s-au aprobat cererile de repatriere.  +  Capitolul 7 Nomenclatoarele unitare de interes general, utilizate pentru ţinerea în actualitate a registrului permanent de evidenta a populaţiei7.1. - Pentru prelucrarea automată a datelor şi pentru ţinerea în actualitate a Registrului permanent de evidenta a populaţiei se vor folosi nomenclatoarele unitare de interes general, prevăzute în conceptia generală a informatizarii în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 575 bis/1992, şi anume: a) tipuri de unităţi administrativ-teritoriale; b) adrese poştale; c) ocupaţii/funcţii/meserii; d) tipuri de instruire/şcoli; e) tari/naţionalitati/cetăţenii; f) tipuri de proprietate; g) forme de proprietate.Utilizarea nomenclatoarelor unitare de interes general se va face şi în cazurile în care se transmit sau se acordă acces - potrivit competentelor şi drepturilor legale - la informaţiile din Registrul permanent de evidenta a populaţiei.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale8.1. - Anexele nr. 1, 2 şi 3 sunt formulare auxiliare utilizate în activitatea de stare civilă şi, potrivit prevederilor art. 74 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, se tiparesc prin grija consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în funcţie de necesităţile oficiilor de stare civilă.8.2. - Ministerul de Interne, Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Externe vor asigura respectarea întocmai a prevederilor prezentelor norme metodologice, fiecare în domeniul reglementat de acestea.8.3. - Pe măsura creării condiţiilor tehnice şi a compatibilitatii cu tehnica de calcul utilizata în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenta a populaţiei, datele comunicate potrivit anexelor nr. 1-8 vor fi trimise pe suport magnetic, potrivit înţelegerii dintre părţile semnatare ale prezentelor norme metodologice.8.4. - Orice modificare privind conţinutul şi fluxul documentelor, care asigura ţinerea în actualitate a evidentei şi a Registrului permanent de evidenta a populaţiei, se va face numai cu acordul tuturor părţilor.8.5. - Prezentele norme metodologice sunt obligatorii atât pentru părţile semnatare, cat şi pentru structurile pe care acestea le coordonează la diferite niveluri.
       
    Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,Ministru de interne,
    Adrian SeverinGavril Dejeu
       
    Ministrul justiţiei,Secretar de stat, şeful Departamentului
    Valeriu Stoicapentru Administraţie Publică Locală,
      Grigore Lăpuşanu
       
    Ministru delegat pe lângă primul-ministru
    pentru coordonarea Secretariatului General
    al Guvernului şi a Departamentului
    pentru Administraţie Publică Locală,
    Remus Opriş
   +  Anexa 1Locul şi data înregistrării naşterii COMUNICARE ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ DE │Judeţul/Sectorul ─_____________________________─│ NAŞTERE*) │ │ PENTRU │Comuna/Oraşul/ ─_____________________________─│ EVIDENŢA │Municipiul │ POPULAŢIEI │ │Datele individuale sunt │ │confidenţiale şi nu vor │Data: Anul 19 ─_─_─ Luna ─__─_─ Ziua ─_─_─│fi utilizate decât în │ │conformitate cu │ │prevederile legale în │Nr. actului din Registrul de stare civilă ─_─_─_─_─_─│vigoare. └─────────────────────────────────────────────────────┘Date referitoare la copil┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Codul numeric personal ─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─││ S A A L L Z Z N N N N N C ││ ││Numele de familie ─______________________________________─││Prenumele ─______________________________________─││Sexul Masculin M [] Feminin F []││ ││Data naşterii Anul 19 ─_─_─ Luna ─_─_─ Ziua ─_─_─││ ││Cetăţenia Română 10 [] Alta, şi anume ─________________─││ ││Naţionalitatea Română 10 [] Alta, şi anume ─________________─││ ││Religia ─_____________________________________─││ ││Locul naşterii Judeţul/Sectorul/ ─_____________________________________─││ Ţara ││ Comuna/Oraşul/ ─_____________________________________─││ Municipiul ││Certificatul Numărul/Data ││de naştere Locul eliberării ─_____________________________________─│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ *) Nu ţine loc de certificat de naştere. Se completează, în interiorul chenarelor, cu: 1. text - în spaţii rezervate 2. cifre - în casete deschise 3. semn X - în caseta închisă, corespunzător răspunsului corect. VersoDate referitoare la tată┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Codul numeric personal ─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─││ S A A L L Z Z N N N N N C ││ ││Numele de familie ─______________________________________─││ ││Prenumele ─______________________________________─││ ││Data naşterii Anul 19 ─__─__─ Luna ─__─__─ Ziua ─__─__─││ ││Prenumele părinţilor Tatăl ─______________________________________─││ ││ Mama ─______________________________________─│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Date referitoare la mamă┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Codul numeric personal ─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─││ S A A L L Z Z N N N N N C ││ ││Numele de familie ─______________________________________─││ ││Prenumele ─______________________________________─││ ││Data naşterii Anul 19 ─__─__─ Luna ─__─__─ Ziua ─__─__─││ ││Prenumele părinţilor Tatăl ─______________________________________─││ ││ Mama ─______________________________________─│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Domiciliul Judeţul/Sectorul ─______________________________________─││înscris în actul ││de identitate al: Comuna/Oraşul/ ─______________________________________─││ Municipiul ││ ││ambilor părinţi [] ││mamei [] Strada/ ─______________________________________─││tatălui [] Satul ││ Nr. ─_─ Litera ─_─ Bl. ─_─ Sc. ─_─ Et. ─_─ Ap. ─_─││tutorelui []──┬─────> C.N.P.*) ─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─││ │ S A A L L Z Z N N N N N C │├──────────────────┐ │ ││Domiciliul │ ├─────> Nume*) ─______________________________________─││copilului []│ │ ││la unitatea │ └─────> Prenume*) ─______________________________________─││de ocrotire │ │├──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤│MENŢIUNI:**) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-După completare, se transmite formaţiunii de evidenţă a populaţiei la care este arondată localitatea.Ofiţerul stării civile,.......................      L.S.*) Datele tutorelui.**) Act transcris/înregistrare tardivă/copil găsit.  +  Anexa 2Locul şi data înregistrării naşterii ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ COMUNICARE │Judeţul/Sectorul ─_____________________________─│ DE │ │ MODIFICĂRI │Comuna/Oraşul/ ─_____________________________─│ PENTRU │Municipiul │ EVIDENŢA │ │ POPULAŢIEI │Data: Anul ─_─_─_─_─ Luna ─_─_─ Ziua ─_─_─│ (copii sub 14 ani) │ │ │Nr. actului din Registrul de stare civilă ─_─_─_─_─_─│ └─────────────────────────────────────────────────────┘Date referitoare la copil┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Codul numeric personal ─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─││ S A A L L Z Z N N N N N C ││ ││Numele de familie ─______________________________________─││Prenumele ─______________________________________─││Prenumele părinţilor Tatăl ─______________________________________─││ Mama ─______________________________________─││Domiciliul Judeţul/Sectorul ─______________________________________─││ Comuna/Oraşul/ ─______________________________________─││ Municipiul ││ Strada/Satul ─______________________________________─││ Nr. ─_─ Litera ─_─ Bl. ─_─ Sc. ─_─ Et. ─_─ Ap. ─_─│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Tipul modificării:*) ........................................................................................................................................ Baza legală: ................................................................┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Data: Anul ─__─__─__─__─ Luna ─__─__─ Ziua ─__─__─││Numele de familie ─_________________________________________________─││Prenumele ─_________________________________________________─││Numele şi Tatăl ─______________________________________─││prenumele părinţilor Mama ─______________________________________─││C.N.P. al C.N.P. al ─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─││părinţilor tatălui S A A L L Z Z N N N N N C ││ C.N.P. al ─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─__─││ mamei S A A L L Z Z N N N N N C ││ ││Locul naşterii Localitatea ─______________________________________─││ Judeţul ─______________________________________─││Domiciliul Judeţul/Sectorul ─______________________________________─││ Comuna/Oraşul/ ─______________________________________─││ Municipiul ││ ││ Strada/Satul ─______________________________________─││ Nr. ─_─ Litera ─_─ Bl. ─_─ Sc. ─_─ Et. ─_─ Ap. ─_─││Noul cod numeric ─___─___─___─___─___─___─___─___─___─___─___─___─___─││personal - C.N.P. S A A L L Z Z N N N N N C │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Date privind decesul copilului în vârstă de sub 14 ani:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Locul decesului, Judeţul/Sectorul ─_____________________________________─││numărul actului Comuna/Oraşul/ ─_____________________________________─││şi data: Municipiul ││ Actul nr. ─_─_─_─_─_─ Anul ─_─_─_─_─ Luna ─_─_─ Ziua ─_─_─│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Cauza decesului: ...............................................................┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Eliberat certificat de: ................... Seria ─_─_─ Nr. ─_─_─_─_─_─_─│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Ofiţerul stării civile, ....................... L.S*) Se completează, în clar, tipul modificării operate pe marginea actului de naştere.  +  Anexa 3PRIMĂRIA ....................Judeţul .....................Starea civilăNr. .......... din .......... Către Poliţia ............................. Evidenţa populaţiei Vă facem cunoscut că în luna .............. anul ............ s-a înregistratdecesul următoarelor persoane, pentru care vă înaintăm actele de identitatedepuse cu ocazia înregistrării sau declaraţiile din care rezultă motivele pentrucare nu au putut fi depuse:┌────┬───────────┬─────────┬─────────────┬────────────┬──────────────┬─────────┐│ │ │ │ Numărul │ Seria │ Seria │ ││ │ Numele de │ │ actului │ şi │ şi numărul │ ││Nr. │ familie │ Ultimul │ de │ numărul │certificatului│ Cauza ││crt.│ şi │domiciliu│ deces │ actului │ de │decesului││ │ prenumele │ │ şi data │ de │ deces │ ││ │ │ │înregistrării│identitate*)│ eliberat │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴─────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┴─────────┘ Ofiţerul stării civile (delegat), ................................. (semnătura) L.S.*) În cazul actelor transcrise, reconstituite, întocmite ulterior sau ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti declarative de moarte, se anexează un extras, iar în coloana respectivă se face menţiunea "extras".  +  Anexa 4
   MINISTERUL JUSTIŢIEI
                     TABEL
  cu persoanele care au dobândit ori au redobândit cetăţenia română,
  conform art. 8, 9 şi 11 din Legea cetateniei române nr. 21/1991
  ┌─────────┬──────────┬────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────┬─────────┬──────────┐│ │ │ │ │ Data │ │Localitatea│ Data │ ││Numele de│ │ Data │Domiciliul │ aprobării │ │şi judeţul │ când │ ││ familie │Prenumele │ şi │ avut │redobândirii│ Data │în care îşi│a pierdut│ ││ şi │părinţilor│ locul │ în │ şi numărul │ depunerii │stabileşte │cetăţenia│Observaţii││prenumele│ │naşterii│străinătate│ hotărârii │jurământului│domiciliul │şi actul │ ││ │ │ │ │ Guvernului │ │în România │normativ │ ││ │ │ │ │ │ │ │doveditor│ │├─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤├─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤├─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤└─────────┴──────────┴────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴─────────┴──────────┘ L.S. ................ Data ................... (semnătura
   +  Anexa 5
   MINISTERUL JUSTIŢIEI
                     TABEL
  cu persoanele care au pierdut cetăţenia română
  ┌──────────┬──────────┬────────┬─────────────┬─────────┬──────────────┬──────────┐│ Numele │ │ │ Nr. actului │ Ultimul │Actul normativ│ ││de familie│Prenumele │ Data │ de │domiciliu│ prin care │ ││ şi │părinţilor│şi locul│naştere/anul,│ avut │ s-a aprobat │Observaţii││prenumele │ │naşterii│ localitatea │ în │ pierderea │ ││ │ │ │ şi judeţul │ ţară │ cetăţeniei │ │├──────────┼──────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────┤├──────────┼──────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────┤├──────────┼──────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────┤└──────────┴──────────┴────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┴──────────┘ L.S. ..................... Data .............. (semnătura)
   +  Anexa 6
   DIRECŢIA GENERALĂ A POLIŢIEI DE FRONTIERA,
   PROBLEME DE MIGRARI ŞI PAŞAPOARTE
                     TABEL
  cu persoanele care au redobândit cetăţenia română şi şi-au păstrat domiciliul în
  străinătate, conform art. 11, respectiv art. 37 din Legea cetateniei române nr. 21/1991
  Numele de familie şi prenumele Prenumele părinţilor Data şi locul naşterii Nr. actului de naştere/anul, localitatea şi judeţul Ultimul domiciliu avut în România Domiciliul din străinătate Data redobândirii cetăţeniei române Observaţii
  L.S.
  ..................... Data ..............
  (semnătura)
   +  Anexa 7            FIŞA persoanei care solicită stabilirea domiciliului în străinătate    C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|             S A A L L Z Z N N N N N C     Numele de familie ........................................................    Prenumele ................................................................    Prenumele părinţilor        Tatăl ...................... Mama .....................    Sexul, data naşterii .....................................................    Numele de familie anterior ............... Prenumele anterior ............    Locul naşterii ...........................................................    Domiciliul ...............................................................                                (România)    Judeţul/Sectorul .........................................................    Localitatea ..............................................................    Strada/satul ............... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ....    Naţionalitatea ...........................................................    Studii ...................................................................    Profesia .................................................................    Ocupaţia .................................................................    Starea civilă ............................................................    Motivul plecării .........................................................    Pasaport seria ........ nr. .......... Data eliberării ...................    Fond arhiva, dosar .......................................................    Ţara în care se afla .....................................................    Modul de soluţionare, data ...............................................    Starea, data plecării ....................................................    Menţiuni ulterioare ......................................................    ..........................................................................    ..........................................................................        Verificat corectitudinea completării             Şeful Secţiei consulare,               ....................  +  Anexa 8
   DIRECŢIA GENERALĂ A POLIŢIEI DE FRONTIERA,
   PROBLEME DE MIGRARI ŞI PAŞAPOARTE
                     TABEL
  cu persoanele cărora li s-a aprobat repatrierea
  Numele de familie şi prenumele Prenumele părinţilor Data şi locul naşterii Domiciliul avut în străinătate Localitatea/judeţul în care îşi stabileşte domiciliul în România Actul normativ în baza căruia i s-a aprobat repatrierea Observaţii
  L.S.
  ..................... Data ..............
  (semnătura)
  --------