ORDIN nr. 35 din 15 iunie 2009privind modificarea şi completarea unor acte normative care stabilesc tarife în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 19 iunie 2009  Văzând Referatul de aprobare nr. 375 din 4 iunie 2009, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară, Direcţia de coordonare tehnică a institutelor de referinţă, LSVSA şi farmacovigilenţă şi Direcţia economică şi financiar-contabilă,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 20 aprilie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - (1) Verificarea capacităţii de diagnostic se efectuează gratuit pentru profilele: morfopatologie, serologie, bacteorologie, virusologie prin IFD, IFI, TICE, IFA, ELISA şi ID, parazitologie, toxicologie, micologie, boli de nutriţie şi biologie moleculară, leucemii şi imunodeficienţe pentru leucoza enzootică bovină şi anemia infecţioasă ecvină, patologie rumegătoare, patologie aviară, patologie animale acvatice şi patologie albine, igienă animală şi protecţia mediului. (2) Consultanţa, instruirile periodice şi verificarea capacităţii analitice de laborator privind expertiza alimentelor şi furajelor se efectuează gratuit."2. La anexa nr. 1, litera C "Verificarea capacităţii de diagnostic" se abrogă.3. La anexa nr. 2, litera B "Tarife pentru consultanţă, instruiri periodice şi verificarea capacităţii analitice de laborator privind expertiza alimentelor şi furajelor" se abrogă.  +  Articolul IIAnexa nr. 12 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare şi autorizare sanitar-veterinară a unităţilor şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 62/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 22 martie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Numărul curent 1 se abrogă.2. Numărul curent 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Unitate U.M. Tarif de autorizaţie - lei/U.M. -
  "2. Exploataţie de carantină pentru animale importate Centru pentru colectare, exploataţii de origine ale animalelor destinate exportului Baza de achiziţie a animalelor/Centre de colectare a animalelor Puncte de control Obiectiv 200 250 200 300"
  3. Numărul curent 3 se abrogă.4. Numărul curent 14 se abrogă.
   +  Articolul IIIAnexa nr. 4 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Numărul curent 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Unitatea Tariful de înregistrare lei/unitate
  "1. Carne, lapte şi produse din lapte: Carmangerie, măcelărie, centru sacrificare păsări şi/sau lagomorfe la nivelul fermei sau exploataţiei, centru de prelucrare lapte Centru colectare vânat sălbatic 300 200"
  2. Numărul curent 2 se abrogă.3. Numărul curent 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Unitatea Tariful de înregistrare lei/unitate
  "3. Peşte şi produse din pescuit, miere şi alte produse din miere şi ouă pentru consum: Centru de colectare peşte, magazin de desfacere peşte, pescărie, centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor, punct de debarcare, centru extracţie, colectare miere şi alte produse apicole, centru colectare ouă Ambarcaţiune de pescuit, stupină, magazin desfacere a mierii de albine şi a altor produse apicole 200 100"
  4. Numărul curent 4 se abrogă.5. Numărul curent 5 se abrogă.6. Numărul curent 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Unitatea Tariful de înregistrare lei/unitate
  "6. Unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de comercializare a alimentelor şi unităţi care desfăşoară alte activităţi în domeniu: Restaurant, indiferent de specific, laborator de cofetărie şi/sau patiserie, pensiuni turistice, unităţi de vânzare prin internet, staţie spălare şi dezinfecţie mijloace de transport Pizzerie, cantină, cofetărie/patiserie, magazin alimentar, depozit alimentar, catering Hipermarket/supermarket 300 200 500"
  7. Numărul curent 7 se abrogă.8. Numărul curent 8 se abrogă.
   +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în 10 zile de la data publicării.Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentruSiguranţa Alimentelor,Marian ZloteaBucureşti, 15 iunie 2009.Nr. 35.------------