NORMA Nr. 45.184 din 19 ianuarie 1996privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 106 din 24 mai 1996  În temeiul art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993, aprobată şi modificată prin Legea nr. 83/1994 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995, al art. 6.3. din Regulamentul privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63/1994 şi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 23 ianuarie 1996, s-au elaborat prezentele norme metodologice:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale1.1. Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile publice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 83/1994 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995 şi modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995, este denumita, în continuare, ordonanţa, iar Regulamentul privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63/1994 şi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 23 ianuarie 1996, este denumit, în continuare, regulament.1.2. Toate persoanele juridice achizitoare prevăzute la art. 2 lit. b) din ordonanţa, după aprobarea, în condiţiile legii, a bugetului propriu, întocmesc o lista, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1, cu necesarul de bunuri şi de servicii definite la art. 2 din ordonanţa, ce urmează să fie achiziţionate în anul respectiv, cu desfăşurări detaliate atât fizic, cît şi valoric.Pentru bunurile şi serviciile care depăşesc cuantumul prevăzut la art. 2.8. alin. 1 din regulament, achiziţia se poate face numai prin licitaţie publică sau, după caz, prin achiziţie dintr-o singura sursa, potrivit prevederilor art. 16 şi 17 din ordonanţa.Pentru bunurile şi serviciile a căror valoare se situeaza sub limitele specificate la art. 2.8. alin. 1 din regulament, achiziţionarea se va face cu respectarea prevederilor art. 14 şi 15 sau, după caz, ale art. 16 şi 17 din ordonanţa, coroborate cu prevederile art. 2.8. din regulament.1.3. Potrivit art. 2 din ordonanţa, achiziţiile de bunuri de natura activelor corporale, realizate de către regiile autonome şi finanţate din surse proprii nu fac obiectul dispoziţiilor legale în baza cărora sunt emise prezentele norme metodologice.1.4. La licitaţiile organizate pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii pot participa ofertanţi din ţara şi din străinătate, care dovedesc ca întrunesc condiţiile de calificare cerute de persoana juridică achizitoare prin documentele licitaţiei.1.5. Ofertanţii interni vor prezenta acte doveditoare din care să rezulte ca sunt înscrişi la Camera de Comerţ şi Industriei a României, iar firmele străine vor prezenta acte (în original şi în copie) care să certifice existenta şi obiectul lor de activitate, emise de organisme similare din ţara de origine a contractantului.1.6. Nu vor fi acceptaţi la licitaţii publice ofertanţii care sunt cuprinşi în evidenta specială organizată potrivit art. 25 din ordonanţa.În vederea ţinerii la zi a evidentei speciale prevăzute la art. 25 din ordonanţa, persoanele juridice achizitoare şi organele de control vor comunică în maximum 15 zile de la data constatării, Ministerului Finanţelor - Direcţia generală a finanţelor instituţiilor publice şi drepturi salariale -, agenţii economici care au comis infracţiuni sau contravenţii la prevederile ordonanţei.1.7. În cazul achiziţiei a carei valoare estimată este sub cuantumul stabilit prin regulament, se organizează licitaţie cu participare exclusiva a contractanţilor interni.1.8. Dacă valoarea estimată a achiziţiei depăşeşte cuantumul stabilit prin regulament, la licitaţie pot participa şi contractanţi străini, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din ordonanţa.1.9. Atunci când contractanţii interni nu pot satisface cerinţele înscrise în caietul de sarcini, contractanţii străini pot participa la procedura de achiziţie, în aceleaşi condiţii menţionate la pct. 1.8. şi în cazul achiziţiei a carei valoare estimată se situeaza sub cuantumul stabilit prin regulament.În acest caz persoana juridică achizitoare va include în dosarul achiziţiei o nota justificativă privind modul şi circumstanţele în baza cărora s-a decis admiterea la licitaţie a contractanţilor străini, aprobată de conducătorul acesteia.1.10. În funcţie de situaţiile prevăzute la pct. 1.7. - 1.9, persoana juridică achizitoare va preciza din momentul declanşării procedurii de licitaţie posibilitatea participării contractanţilor interni sau, după caz, a contractanţilor străini.În cazurile prevăzute la pct. 1.8. şi 1.9. se va organiza licitaţie publică internationala.  +  Capitolul 2 Organizarea, desfăşurarea şi adjudecarea licitaţiilorA. Măsuri anterioare declanşării licitaţieiÎn vederea derulării procedurii de achiziţie publică prin licitaţie se va proceda astfel:2.1. Persoana juridică achizitoare solicita în scris instituţiilor prevăzute la art. 2.5. din regulament desemnarea membrilor ce urmează să facă parte din comisia de licitaţie, transmiţând, totodată, acestora, în mod gratuit, un exemplar din documentaţia de licitaţie.2.2. Instituţiile prevăzute la articolul menţionat mai sus vor comunică persoanei juridice achizitoare, în termen de 5 zile lucrătoare, numele reprezentanţilor lor desemnaţi.2.3. În cazul achiziţiilor de bunuri a căror valoare depăşeşte cuantumul stabilit potrivit art. 5 alin. (1) din ordonanţa, ce pot fi procurate atât din producţia interna, cît şi din import, persoana juridică achizitoare va invita, în vederea includerii în rindul specialiştilor cooptati în comisia de licitaţie, un reprezentant, specialist, din partea ministerului coordonator a domeniului de producere a bunurilor ce urmează a fi achiziţionate.2.4. După primirea tuturor propunerilor pentru membrii care urmează să facă parte din comisia de licitaţie, persoana juridică achizitoare numeşte comisia de licitaţie prin decizie sau ordin, cu excepţia regiilor autonome, la care comisia de licitaţie se numeşte prin ordin al ministrului de resort sau, după caz, prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale.2.5. Persoana juridică achizitoare va convoca comisia de licitaţie la sediul sau, cel mai devreme în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei sau a ordinului, în vederea derulării procedurilor de licitaţie.2.6. Preşedintele comisiei de licitaţie va pune în discuţie documentele licitaţiei, iar membrii comisiei vor stabili, de comun acord, dacă se pot pronunţa, în şedinţa respectiva, asupra legalităţii dosarului licitaţiei. Dacă în urma discutarii legalităţii documentaţiei dosarului licitaţiei, membrii comisiei de licitaţie nu se pot pronunţa în şedinţa respectiva, ei vor putea cere un termen în care vor prezenta eventualele observaţii.2.7. Observaţiile membrilor comisiei de licitaţie vor fi analizate în plenul comisiei şi se va decide, de comun acord, forma de licitaţie, iar în cazul în care se decide forma de licitaţie publică deschisă, comisia aproba şi conţinutul anunţului publicitar al acesteia.2.8. În cazul licitaţiei publice deschise, cu sau fără preselecţie, persoana juridică achizitoare, pe lângă anunţul publicitar, va transmite în scris şi invitaţii de participare producătorilor interni cunoscuţi, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.B. Publicitate2.9. Anunţul de participare la fiecare licitaţie publică deschisă se face în condiţiile prevăzute la art. 3.1. - 3.6. din regulament.2.10. În cazul licitaţiei publice restrânse, definită la art. 2.12. din regulament, invitaţiile se transmit ofertanţilor potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2 în condiţiile prevăzute la art. 3.6. din regulament, în termenul stabilit de comisia de licitaţie.C. Documentele licitaţiei - conţinutul acestora2.11. Documentele licitaţiei, întocmite de persoana juridică achizitoare, cuprind descrierea bunurilor şi a serviciilor ce urmează a se achizitiona, precum şi elementele prevăzute la art. 3.7. din regulament.De asemenea, documentele licitaţiei mai cuprind, după caz: a) Documentele solicitate de persoana juridică achizitoare cu privire la calificarea contractanţilor în condiţiile prevăzute la art. 3 din ordonanţa:- informaţii privind asigurarea cu personal de specialitate şi dotarea cu echipamente şi alte mijloace fixe necesare execuţiei şi livrării bunului ofertat sau, după caz, a realizării serviciului ofertat (model prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice);- capacitatea financiară a ofertantului (model prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice) sau ultimul bilanţ contabil vizat de organele competente;- informaţii privind bonitatea ofertantului (model prezentat în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice);- certificat emis de Oficiul registrului comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie naţionala sau teritorială (model prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice).În cazul bunurilor imobile:- informaţii privind dotarea cu echipamente şi alte mijloace fixe necesare exploatării în condiţii normale a bunului ofertat;- actul de proprietate asupra bunului ofertat şi dovada ca acesta nu este grevat de ipoteca sau de alte sarcini. b) Caietul de sarcini este documentul întocmit de persoana juridică achizitoare, în care se înscriu datele cu privire la:- obiectul licitaţiei;- cantitatea necesară de bunuri sau volumul serviciilor;- natura bunurilor sau a serviciilor care urmează a fi achiziţionate;- condiţii tehnice minimale, corelate cu necesităţile concrete de utilizare a bunurilor sau a serviciilor respective de către persoana juridică achizitoare;- felul materialelor şi modul de alegere a probelor care vor constitui mostre de verificare şi control, în timpul executării contractului, în cazul achiziţiilor de bunuri;- termenul de execuţie sau de livrare;- modul de recepţie şi operaţiunile tehnice care vor trebui făcute pentru achiziţie;- modalităţi de plată;- sancţiunile pentru neexecutarea la timp sau în bune condiţii a contractului;- cuantumul şi natura garanţiilor care vor trebui depuse de către ofertanţi spre a fi admişi la licitaţii şi pentru a garanta exploatarea normală în timp a bunului sau a serviciului pe durata garantată;- alte condiţii şi precizări pe care comisia de licitaţie va găsi de cuviinţă să le introducă, avîndu-se în vedere cele prevăzute la pct. 11.3. din prezentele norme metodologice.În caietul de sarcini se va preciza ca, în cazul evaluării prin simpla apreciere, adjudecarea se va face în favoarea ofertantului care a prezentat preţul cel mai scăzut şi care întruneşte condiţiile tehnice cerute prin caietul de sarcini.În cazul evaluării prin punctaj, în caietul de sarcini se precizează algoritmul de calcul al numărului de puncte, în care preţul va reprezenta cel puţin 70% din numărul total al acestora (potrivit exemplului prezentat în anexa nr. 12 la prezentele norme metodologice). În aceasta situaţie, oferta cu preţul cel mai mic va primi pentru preţ numărul maxim de puncte corespunzător procentului stabilit pentru punctajul preţului (de minimum 70%).Diferenţa de până la 30% din numărul total de puncte se va acorda pentru alte criterii, cum ar fi:- perioada de garanţie;- modul de asigurare a service-ului pentru bunuri sau a serviciului;- performanţe tehnice etc.La achiziţiile de bunuri, în cazul în care sunt oferite atât produse indigene, cît şi produse din import, pentru produsele indigene se va acorda o marja de preferinta de 20% la punctajul realizat pentru preţ, dacă bunurile sunt oferite direct de către producător, şi 10% în cazul în care sunt oferite de alt furnizor.În vederea evaluării ofertelor în condiţiile prevăzute mai sus, ofertanţii vor prezenta o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte ca bunurile care fac obiectul licitaţiei, provin dintr-o activitate de producţie, desfăşurată pe teritoriul României, indicind producătorul intern.Pe lângă caietul de sarcini, ofertantul va prezenta, după caz, şi celelalte documente de licitaţie prevăzute în anexele la prezentele norme metodologice. c) Documentele specifice pentru preselecţie reprezintă documentele solicitate de persoana juridică achizitoare ofertanţilor care solicită participarea la licitaţia deschisă cu preselecţie şi se referă la:- informaţii generale despre ofertant (model prezentat în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice);- informaţii privind experienta ofertantului (model prezentat în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice);- informaţii privind asigurarea cu personal de specialitate şi dotarea cu echipamente şi alte mijloace fixe necesare realizării în bune condiţii a ofertei (model prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice);- capacitatea financiară (model prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice);- capacitatea furnizorului de a efectua operaţiuni de întreţinere, reparare, aprovizionare cu piese de schimb pe o durată de minimum 3 ani, în cazul în care persoana juridică achizitoare impune aceste condiţii în documentaţia de licitaţie, pentru achiziţii de bunuri de folosinţă îndelungată;- capacitatea furnizorului de a efectua diverse operaţiuni necesare şi solicitate de persoana juridică achizitoare în perioada de derulare a serviciului contractat;- alte documente solicitate de persoana juridică achizitoare, care să-i permită acesteia efectuarea preselecţiei. d) Documentele privind garanţia pentru oferta depusa se compun, după caz, din:- scrisoarea de garanţie bancară pentru oferta depusa în vederea participării la licitaţie (model prezentat în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice);- alte documente de decontare acceptate de persoana juridică achizitoare, care asigura încasarea garanţiei în condiţiile prevăzute în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.Cuantumul garanţiei se stabileşte de către persoana juridică achizitoare în suma fixa şi va fi astfel dimensionat încât sa acopere eventualele prejudicii pe care le-ar cauza ofertantul câştigător persoanei juridice achizitoare.Cuantumul garanţiei nu poate fi mai mare decît eventualele prejudicii estimate pentru a nu bloca participarea unor firme la licitaţie. e) Alte documente solicitate de persoana juridică achizitoare, emise în concordanta cu prevederile ordonanţei şi ale regulamentului. f) Instrucţiunile pentru licitaţie şi proiectul de contract de achiziţie, elaborate de persoana juridică achizitoare.2.12. Ofertantul are obligaţia sa examineze toate instrucţiunile, formularele, termenii şi specificaţiile din documentele licitaţiei, iar în cazul în care are nevoie de lămuriri asupra documentelor prezentate, le solicita persoanei juridice achizitoare în scris (prin telex sau fax).2.13. Persoana juridică achizitoare răspunde, în scris, la toate solicitarile primite, înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.2.14. Persoana juridică achizitoare poate aduce modificări, printr-un amendament asupra documentelor licitaţiei, din iniţiativa proprie sau ca urmare a raspunsurilor la solicitarile potenţialilor ofertanţi.2.15. Amendamentul va fi notificat prin scrisoare, telex sau fax, cu cel puţin 5 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor, tuturor ofertanţilor care au cumpărat documentele licitaţiei.2.16. Omiterea vreunei informaţii cerute în documentele licitaţiei sau prezentarea unei oferte necorespunzătoare faţă de documentele licitaţiei reprezintă riscuri asumate de ofertant, care pot avea drept urmare respingerea ofertei sale.2.17. Documentele licitaţiei vor fi puse la dispoziţia ofertanţilor interesaţi, contra cost, suma încasată neputind depăşi costul multiplicării acestora.  +  Capitolul 3 Limba oficială a ofertei3.1. Oferta, împreună cu toată corespondenta şi documentele licitaţiei, schimbate între ofertant şi cumpărător, va fi redactată obligatoriu în limba română.  +  Capitolul 4 Documentele ce însoţesc oferta4.1. Documentaţia, pe lângă oferta tehnica propriu-zisa, însoţită de formularul de oferta (model prezentat în anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice), va cuprinde şi: a) lista de preţuri în funcţie de caracteristicile tehnico-economice ale bunului sau serviciului ofertat; b) documente care să ateste calificarea potrivit prevederilor art. 3 din ordonanţa, din care să reiasă ca ofertantul poate participa la licitaţie pentru realizarea contractului de achiziţie, în eventualitatea în care oferta este acceptată; c) documente din care să rezulte ca bunurile/serviciile şi serviciile aferente acestora sunt corespunzătoare şi în conformitate cu cerinţele documentelor licitaţiei; d) documente care să ateste autorizarea, de către producător, a furnizarii bunurilor sau serviciilor; e) garanţia pentru oferta depusa în vederea participării la licitaţie (model prezentat în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice) sau alte documente stabilite la pct. 2.11. lit. d).4.2. Documentele licitaţiei, dactilografiate, vor fi prezentate în original şi în copie.  +  Capitolul 5 Lista de preţuri5.1. Valoarea ofertei va fi exprimată în lei, exceptându-se cazurile când prin prezentele norme metodologice se prevede altfel.5.2. Lista de preţuri care însoţeşte oferta, pentru bunuri oferite din producţia indigena sau pentru servicii, va evidenţia preţul de vînzare în cadrul căruia se cuprind: pentru bunuri - toate cheltuielile, inclusiv cele de transport şi de încărcare-descărcare, asigurări etc. sau alte taxe care trebuie plătite, iar pentru servicii - toate cheltuielile şi taxele plătite sau plătibile, ocazionate de realizarea acestora.5.3. Pentru bunurile sau serviciile oferite din străinătate, preţul de achiziţie va cuprinde, de asemenea, după caz, cheltuielile de transport, încărcare-descărcare, depozitare, taxe vamale, accize, comisioane, asigurări sau alte taxe ocazionate de livrarea sau furnizarea acestora în ţara.5.4. Persoana juridică achizitoare poate solicita fiecărui ofertant separarea componentelor preţului, în scopul facilitării comparării ofertelor, nelimitând în nici un fel dreptul cumpărătorului de a realiza contractul în oricare dintre condiţiile oferite în timpul licitaţiei.5.5. Preţurile stabilite de ofertanţi în documentele licitaţiei sunt ferme şi nu pot fi schimbate sub nici un motiv în timpul licitaţiei sau majorate la încheierea contractului de achiziţie şi nici ulterior pe durata de derulare a contractului.  +  Capitolul 6 Moneda ofertei6.1. Pentru bunurile sau serviciile oferite la licitaţiile publice din România, la care, potrivit art. 5 din ordonanţa, accesul este permis numai ofertanţilor interni, preţurile vor fi specificate în lei.6.2. Pentru bunurile sau serviciile oferite în licitaţiile cu participare internationala organizate în condiţiile art. 5 alin. (1) sau (3) din ordonanţa, preţurile ofertanţilor străini vor fi specificate în moneda tarii de origine a ofertantului sau într-o moneda convenabila, iar la cele ale ofertanţilor interni, în lei.Pentru comparare, preţurile vor fi transformate în moneda ce va fi stabilită prin documentele licitaţiei, la cursul oficial al Băncii Naţionale a României de la data transmiterii ofertei.  +  Capitolul 7 Documentele care atesta calificarea ofertanţilor la licitaţie7.1. Ofertanţii interni şi, după caz, străini vor prezenta acte care să certifice existenta şi obiectul lor de activitate, potrivit prevederilor pct. 1.5.7.2. În cazul în care ofertantul nu produce bunuri sau nu realizează servicii ce fac obiectul ofertei, acesta va prezenta documente care să ateste ca a fost autorizat de către producător sau de către realizator sa furnizeze produsele sale.  +  Capitolul 8 Condiţii generale pe care trebuie să le îndeplinească oferta8.1. În vederea organizării licitaţiilor publice pentru achiziţionarea de bunuri sau de servicii definite la art. 2 din ordonanţa, persoana juridică achizitoare are obligaţia sa elaboreze documentele licitaţiei, pe care le va pune la dispoziţia ofertanţilor în timp util.8.2. Ofertantul va prezenta documentele care să ateste ca bunurile sau serviciile pe care le propune pentru a fi achiziţionate sunt conforme cu documentele licitaţiei şi corespund certificatelor de calitate şi de garanţie sau, după caz, standardelor stabilite.Pentru bunurile imobile, ofertantul va prezenta documentele care să ateste ca acestea sunt proprietatea sa, nu sunt ipotecate sau purtătoare de alte obligaţii.8.3. Ofertele vor fi dactilografiate, vor fi semnate şi stampilate de către ofertant sau de către o persoană imputernicita de acesta.8.4. Oferta nu va conţine rinduri suplimentare, ştersături sau cuvinte scrise peste scrisul iniţial, cu excepţia corecturilor făcute şi semnate de către împuterniciţii participanţi la licitaţie.8.5. Ofertele se depun de către ofertant la sediul persoanei juridice achizitoare, în conformitate cu instrucţiunile cuprinse în documentele licitaţiei emise de aceasta, în doua exemplare.8.6. Ofertantul va introduce oferta sa în original şi în copie, separat, în doua plicuri, notăndu-se corespunzător plicurile cu "Oferta original" şi Oferta copie".8.7. Plicurile care conţin originalul şi copia ofertei se va sigila şi se vor introduce într-un plic interior.8.8. Plicul interior va purta scris pe el numele şi adresa ofertantului, pentru ca oferta să poată fi returnată nedeschisă, în cazul în care este declarata "tirzie", sau în cazul în care ofertantul este declarat necalificat.8.9. Plicul interior, precum şi documentele de calificare vor fi introduse într-un plic exterior pe care se va menţiona adresa sau sediul organizatorului licitaţiei. Organizatorul licitaţiei va refuza primirea ofertelor în plicuri deteriorate, desfăcute sau cu semne distinctive, indiferent din vina cui s-au produs acestea.8.10. Ofertele vor fi depuse la adresa indicată în documentele licitaţiei cel mai tirziu la data şi la ora indicate în acestea.8.11. Persoana juridică achizitoare, în situaţia în care aduce amendamente documentelor licitaţiei, are posibilitatea sa prelungească termenul de depunere a ofertelor.8.12. Ofertele primite după expirarea termenului de depunere stabilit vor fi respinse şi returnate, nedeschise, ofertanţilor.8.13. Ofertantul îşi poate modifica sau retrage oferta depusa, cu condiţia ca cererea acestuia să fie primită de către organizatorul licitaţiei, în scris, înainte de expirarea termenului de depunere.8.14. Modificarea sau retragerea ofertei se poate face şi prin telex sau fax, cu condiţia ca ea să fie urmată de o confirmare semnată, purtind data poştei, care să nu depăşească termenul de depunere a ofertei.8.15. Nici o ofertă nu poate fi modificată după expirarea termenului de depunere a ofertelor. De asemenea, nici o ofertă nu poate fi retrasă în intervalul de timp dintre termenul pentru depunerea ofertelor şi expirarea perioadei de valabilitate a acestora.  +  Capitolul 9 Garanţia licitaţiei9.1. Ofertanţii, o dată cu oferta, vor depune şi garanţia de participare indicată la pct. 2.11. lit. d).9.2. Nici o ofertă nu poate fi luată în considerare, dacă nu va fi însoţită de garanţia pentru oferta depusa.9.3. Garanţia pentru oferta depusa este necesară pentru a putea proteja cumpărătorul de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului a cărui oferta a fost acceptată în vederea încheierii contractului.9.4. Garanţia pentru oferta depusa de către ofertantul câştigător, o dată depusa, va rămâne la dispoziţia persoanei juridice achizitoare şi, în conformitate cu cele prescrise în documentaţia licitaţiei, nu se mai poate retrage decît la semnarea contractului şi numai după depunerea garanţiei pentru buna execuţie a contractului.9.5. Garanţia pentru oferta depusa se restituie de către persoana juridică achizitoare ofertanţilor necâştigători în 3 zile lucrătoare de la soluţionarea contestaţiilor sau după trecerea perioadei legale de 7 zile pentru înaintarea contestaţiilor, în cazul în care nu se înregistrează contestaţii.9.6. Garanţia pentru oferta depusa se pierde în toate cazurile prevăzute în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.  +  Capitolul 10 Deschiderea ofertelor10.1. Preşedintele comisiei de licitaţie, după ce a primit toate ofertele, va verifica integritatea plicurilor, va deschide plicurile cu "oferta original" în prezenta reprezentanţilor ofertanţilor şi va anunta numele sau denumirea ofertanţilor, modificările şi retragerile de oferte, trecind la verificarea documentelor de calificare a ofertanţilor.10.2. După verificarea documentelor de calificare se anunta ofertanţii declaraţi calificaţi, se trece la deschiderea plicurilor sigilate "oferta originala" ale acestora şi se fac publice preţurile ofertelor.10.3. Preşedintele comisiei de licitaţie şi reprezentantul Ministerului Finanţelor vor semna fila cu fila originalul ofertelor de preţ prezentate în licitaţie.10.4. După ce au fost prezentate toate ofertele se întocmeşte un proces-verbal care va fi semnat de către membrii comisiei de licitaţie şi de către reprezentanţii prezenţi ai ofertanţilor.10.5. Procesul-verbal va menţiona modul cum a decurs licitaţia, numele sau denumirea fiecărui ofertant, numele şi prenumele reprezentanţilor acestora, garanţia pentru oferta depusa şi preţul oferit de către fiecare ofertant.10.6. Persoana juridică achizitoare va examina ofertele pentru a constata dacă ele sunt complete, dacă nu s-au comis erori de calcul, dacă garanţiile cerute au fost depuse, dacă documentele au fost semnate în totalitate.10.7. În cazul existenţei mai multor oferte identice ca preţ (cel mai mic) şi cu condiţii tehnice egale, pentru departajare se va proceda, în aceeaşi şedinţa sau într-o şedinţa separată, la o noua licitaţie, cu oferte de preţ în plicuri închise, numai între ofertanţii care au prezentat preţuri egale.10.8. În cazul existenţei mai multor oferte identice ca punctaj obţinut (cel mai mare), se accepta oferta cu preţul cel mai mic.10.9. Pentru a evalua şi a compara cît mai corect toate ofertele depuse, persoana juridică achizitoare poate cere ofertantului clarificări la oferta sa. Cererea de clarificare, cît şi răspunsurile vor fi formulate în scris, neadmiţându-se nici o modificare a preţului sau a conţinutului ofertei.10.10. Oferta evaluată ca necorespunzătoare este respinsă de către persoana juridică achizitoare şi nici nu poate deveni corespunzătoare prin corectarea acesteia ulterior.După clarificarea tuturor precizărilor solicitate, comisia de licitaţie, în urma analizarii, evaluării şi comparării ofertelor, va întocmi hotărârea de adjudecare, fără a depăşi 10 zile de la data licitaţiei.  +  Capitolul 11 Evaluarea şi compararea ofertelor11.1. Comisia de licitaţie va evalua şi va compara ofertele conform criteriilor stabilite în caietul de sarcini.11.2. Preţul ofertelor va fi preţul de vînzare a bunurilor sau al serviciilor şi va cuprinde toate costurile şi taxele plătite sau plătibile pentru componentele şi materiile prime incluse sau care urmează a fi incluse în aceste bunuri sau servicii.11.3. La evaluarea ofertelor, potrivit caietului de sarcini, pe lângă preţ se va tine seama şi de:- costul transportului intern şi extern prilejuit numai de livrarea bunurilor la destinaţie;- costul accesoriilor, pieselor de schimb şi serviciilor auxiliare;- posibilitatea asigurării pieselor de schimb şi serviciilor auxiliare vinzarii bunului oferit sau a realizării serviciului oferit;- costurile de exploatare şi întreţinere prezumate în perioada de utilizare a bunurilor achiziţionate sau în perioada de realizare a serviciilor achiziţionate;- comisioane plătite sau plătibile;- performanţele şi productivitatea bunurilor sau serviciilor;- calitatea şi adaptabilitatea echipamentelor sau serviciilor oferite;- perioada garantată de exploatare normală a bunului ofertat după preluarea acestuia de către persoana juridică achizitoare, numai în cazul bunurilor imobile;- gradul de adaptabilitate a bunului imobil la necesităţile persoanei juridice achizitoare, în funcţie de activitatea pe care o desfăşoară, precum şi de perspectivele de dezvoltare a acesteia.11.4. Persoana juridică achizitoare are dreptul sa controleze şi/sau sa testeze bunurile sau serviciile adjudecate pentru a asigura ca ele sunt conforme cu specificaţiile contractului, fără costuri suplimentare suportate de achizitor.11.5. Testele şi controalele solicitate de persoana juridică achizitoare şi locul unde se vor efectua vor fi notificate în scris contractantului.  +  Capitolul 12 Sistemul de punctaj şi perioada de valabilitate a ofertei12.1. Sistemul de punctaj se stabileşte prin caietul de sarcini şi va avea în vedere ca ponderea preţului în numărul total de puncte să fie de cel puţin 70% .12.2. Oferta care va inregistra cel mai mare număr de puncte va fi declarata acceptată.12.3. În cazul achiziţiilor de bunuri, la compararea ofertelor evaluate, pentru bunurile indigene se va acorda marja de preferinta prevăzută la art. 4.11. din regulament.12.4. În cazul aprecierii simple, oferta acceptată reprezintă acea oferta care are valoarea cea mai scăzută şi care respecta cerinţele documentelor licitaţiei.12.5. În urma şedinţei de licitaţie, comisia de licitaţie va întocmi hotărârea de acceptare care va fi semnată de toţi membrii comisiei.12.6. O dată stabilită oferta câştigătoare, organizatorul licitaţiei va anunta ofertantul câştigător, în scris, ca oferta a fost acceptată.Totodată, va comunică în scris celorlalţi ofertanţi neacceptarea ofertelor.12.7. Oferta rămasă valabilă, asa cum s-a menţionat în documentele licitaţiei de către persoana juridică achizitoare, de la data deschiderii acesteia şi până la data semnării contractului de către ambele părţi.12.8. Perioada de valabilitate poate fi prelungită cu maximum 30 de zile în cazuri excepţionale, la cererea persoanei juridice achizitoare şi cu acceptul ofertantului.Garanţia ofertei va fi, de asemenea, prelungită în mod corespunzător.12.9. Persoana juridică achizitoare va inainta ofertantului câştigător formularul de contract.12.10. În termen de cel mult 30 de zile de la primirea formularului de contract, ofertantul câştigător va semna şi va data contractul şi îl va returna persoanei juridice achizitoare.12.11. O dată cu semnarea contractului, ofertantul câştigător va transmite persoanei juridice achizitoare garanţia livrării şi/sau a bunei executii, în condiţiile stabilite de persoana juridică achizitoare şi cuprinse în documentele de licitaţie, conform anexei nr. 11 la prezentele norme metodologice.12.12. Garanţia astfel depusa reprezintă o compensaţie pentru eventualele pierderi, deteriorări sau prejudicii prin neîndeplinirea obligaţiilor din contract. Aceasta garanţie va fi, de asemenea, restituită în maximum 10 zile de la îndeplinirea tuturor obligaţiilor stabilite în contract.  +  Capitolul 13 Dispoziţii finale13.1. În baza abilitarii Ministerului Finanţelor de a elabora norme, prevăzută la art. 13 din ordonanţa şi la art. 6.3. din regulament, prezentele norme metodologice se vor publică în Monitorul Oficial al României.13.2. La data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se abroga Normele metodologice nr. 46.544/1994 privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri, elaborate de Ministerul Finanţelor şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 27 iulie 1994.
     
    Ministru de stat, ministrul finanţelor,
    Florin Georgescu
   +  Anexa 1ORDONATORUL DE CREDITE ......................LISTAbunurilor/serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în anul .......... în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind achiziţiile publice
               
    Nr. crt.ExplicaţiiU.M.CantitateaPreţul unitar estimativ  - lei -Valoarea (col. 3 x col. 4) estimată - mii lei -
    012345
    1.Bunuri/servicii definite la art. 2 din ordonanţă, care se achiziţionează din cheltuieli curente (materiale), cu acoperire din:        
      a) bugetul de stat __________________ __________________        
      b) bugetele locale __________________ __________________        
      c) bugetul asigurărilor sociale de stat __________________ __________________        
      d) fond special __________________ __________________        
      e) mijloace extrabugetare __________________ __________________        
      f) credite externe __________________ __________________        
    2.Bunuri/servicii definite la art. 2 din ordonanţă, care se achiziţionează din cheltuieli de capital, cu acoperire din:*)        
      a) bugetul de stat __________________ __________________        
      b) bugetele locale __________________ __________________        
      c) mijloace extrabugetare __________________ __________________        
  *) Se înscriu bugetele şi celelalte fonduri speciale sau extrabugetare, din care, potrivit legii, se pot efectua şi sunt aprobate cheltuieli de capital.NOTĂ:Valorile trecute în lista trebuie să se încadreze în limita sumelor aprobate cu aceasta destinaţie în bugetele de venituri şi cheltuieli proprii.Se vor trece şi bunurile/serviciile achiziţionate până la aprobarea bugetului, pentru a urmări modul de încadrare în limitele valorice stabilite la art. 2.8. din regulament.Semnatura conduceriipersoanei juridice achizitoareşi ştampila...............................
   +  Anexa 2
       
    PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE  
    (denumirea, sediul, telefon, fax)  
     
    INVITAŢIE
    pentru participare la licitaţie publică
    .................................*)
     
      Data .....................
     
    1. ............................................................. are aprobate
    (persoana juridică achizitoare)
    fonduri pentru achiziţia publică a unor bunuri conform listei privind achiziţia de bunuri/servicii, care ne sunt strict necesare desfăşurării activităţii.
    În acest scop în perioada imediat următoare urmează să achiziţionăm ......... ................................................................................ .............................................................................. .
    2. ................................................... vă invită la licitaţie
    (persoana juridică achizitoare)
    publică ........................*) ce va avea loc în situaţia în care ofertanţii îndeplinesc condiţiile pentru livrarea acestor bunuri/servicii.
    3. Dacă sunteţi interesat, puteţi obţine informaţii suplimentare şi documentele licitaţiei la sediul ............................................. .
    4. Un set din documentele de licitaţie poate fi cumpărat începând cu data de ................... prin depunerea unei cereri în scris la sediul sus-menţionat, urmând a achita costul acestuia, potrivit art. 3.8. din regulament.
     
      Semnătura conducătorului
      persoanei juridice achizitoare
      ...........................
  *) Se va înscrie forma de licitaţie decisă de către comisia de licitaţie.
   +  Anexa 3
     
    OFERTANTUL
    (denumirea/numele, sediul/adresa, telefon, fax)
  INFORMAŢIIprivind asigurarea cu personal de specialitate, echipamente, alte mijloace fixe şi serviceA. Personal
         
    ExperienţaNr.Explicaţii (vechime medie în specialitate)
    Total personal, din care:    
    a) personal de conducere    
    b) personal cu studii tehnice    
    c) personal cu studii economice  
  B. Echipamente, alte mijloace fixe şi service
           
    ExplicaţiiNumărul, din care:Gradul de uzură, din care:
    proprietate închiriateproprietate închiriate
    1.Mijloace fixe direct productive sau linii tehnologice    
    2.Mijloace de transport  
  NOTĂ:Se pot înscrie şi alte echipamente şi mijloace fixe care pot concura la realizarea în bune condiţii a ofertei.De asemenea, se pot înscrie performanţe tehnice ale echipamentelor şi mijloacelor tehnice.Semnatura şi ştampila.....................
   +  Anexa 4DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICEŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT A JUDEŢULUI .............../A MUNICIPIULUI BUCUREŞTICAPACITATEA FINANCIARĂ A OFERTANTULUI.................................*)Date financiare conform ultimului bilanţ încheiat la data de .......
       
    - mil. lei -
    1.Activ total, din care:
    - active circulante
    2.Pasiv total, din care:
    - obligaţii către terţi
    - credite bancare
    3.Venituri totale
    4.Cheltuieli totale
    5.Profit brut
  Director general,(ştampila) ---------------- Notă *) Bilanţ contabil vizat de Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a judeţului............./a municipiului Bucureşti.
   +  Anexa 5
       
    OFERTANTUL  
    (denumirea/numele, sediul/adresa, telefon, fax)  
     
    INFORMAŢII
    privind bonitatea ofertantului la data de . . . . . . .
     
    Noi (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului) furnizăm următoarele informaţii despre bonitatea noastră:
    1. Obligaţii contractuale neonorate, motivul . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. Dacă au fost declaraţi în stare de faliment sau într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 25 din ordonanţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. Dacă s-au cedat drepturi prevăzute în contractele încheiate în beneficiul creditorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. Dacă au cedat bunul ofertat sau l-au ipotecat în beneficiul creditorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    5. Dacă au existat litigii referitoare la neefectuarea plăţilor sau litigii de calitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    6. Unitatea este specializată în livrarea de categorii de bunuri/servicii, inclusiv servicii auxiliare şi autorizată legal de către firma producătoare/realizatoare.
     
      Director,
   +  Anexa 6
       
    CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE  
    A ROMÂNIEI  
     
    CERTIFICAT
     
    În conformitate cu prevederile Legii id_link=692277;nr. 26/1990 privind Registrul comerţului,
    noi (Oficiul Registrului comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie teritorială sau naţională) certificăm prin prezenta că ofertantul (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului) şi filialele sale din . . . . . este înmatriculat la Registrul comerţului sub nr. . . . . . . ., având ca obiect de activitate: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    De asemenea, confirmăm că în Registrul comerţului are înscrise următoarele menţiuni:
    - falimente;
    - condamnări;
    - amenzi;
    - abuz de încredere;
    - fals;
    - concurenţă neloială;
    - abateri.
     
      Camera de Comerţ şi Industrie
      Oficiul Registrului comerţului,
      . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      (semnătura şi ştampila)
  NOTĂ:Firmele străine vor prezenta acte (în original şi în copie), care să certifice existenta şi obiectul lor de activitate, emise de organisme similare din ţara de origine a contractantului.
   +  Anexa 7
     
    OFERTANTUL
    ...............................................
    (denumirea/numele, sediul/adresa, telefon, fax)
  INFORMAŢII GENERALEdespre ofertant1. Denumirea/numele şi sediul/adresa2. Numărul şi data înregistrării la Registrul comerţului3. Codul fiscal4. Capitalul social5. Obiectul de activitate6. Principalele contracte de livrări de bunuri/servicii şi, după caz, servicii auxiliare7. Service (propriu sau pe bază de contract).
       
    Data completăriiOfertant,
    ................................................ (semnătura autorizată)
   +  Anexa 8OFERTANTUL(denumirea/numele, sediul/adresa, telefon, fax)INFORMAŢIIprivind experienta ofertantuluiNumărul total de ani de experienta în livrarea de bunuri sau, după caz, servicii care fac obiectul achiziţiei
           
    Denumirea bunurilor/ serviciilor livrateDenumirea persoanei juridice achizitoareGradul de realizare a termenului în raport cu contractul încheiatValoarea contractului
           
    Director ,
   +  Anexa 9
     
    BANCA
    (denumirea, sediul, telefon, fax)
  SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂpentru oferta depusa în vederea participării la licitaţieÎn cazul în care ofertantul a înaintat oferta sa, datată ................,în vederea participării la licitaţia pentru adjudecarea ofertei de bunuri/servicii............................., care va avea loc la data de ....................,va facem cunoscut ca noi, .....................................................,garantăm în favoarea ............................................., pentru sumade ...................................., suma pe care ne angajăm ca, în caz deinsolvabilitate a ofertantului, sa o plătim la prima dumneavoastră cerere scrisă şi fără alta procedura în cazul în care ofertantul se afla într-una dintre situaţiile următoare:- revoca oferta după deschiderea acesteia şi înainte de adjudecare;- revoca oferta după adjudecare;- fiind cistigatorul licitaţiei, nu semnează contractul de achiziţie în termenul de valabilitate a ofertei;- fiind cistigatorul licitaţiei, nu constituie garanţia pentru buna execuţie.Prezenta garanţie este valabilă până la data de ........... şi devine nulă în cazul neacceptării ofertei depuse sau dacă licitaţia a fost adjudecată unui alt ofertant.Valabilitatea garanţiei poate fi extinsă, în cazul în care este necesar, la cererea persoanei juridice achizitoare, cu acordul prealabil al ofertantului........................(denumirea băncii)Director,
   +  Anexa 10
       
    OFERTANTUL  
    (denumirea/numele, sediul/adresa, telefon, fax)  
     
    FORMULAR DE OFERTĂ
    Data . . . . . . . .
     
    Către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele şi sediul/adresa persoanei juridice achizitoare)
    În urma examinării documentelor licitaţiei şi a anexelor (nr. . . . . . . . ) a căror primire este astfel confirmată, noi, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului, conform. . . . . . , ne angajăm să furnizăm şi să livrăm/să executăm . . . . . . . . . . (cantitatea/volumul, în conformitate cu susnumitele documente de ofertă de preţuri pentru suma anexată, care fac parte din această ofertă).
    Ne obligăm, în cazul în care oferta este acceptată, să începem livrarea/execuţia, în curs de . . . . . . zile, şi să încheiem livrarea/execuţia tuturor elementelor specificate în contract, în decurs de. . . . . . . . . zile, calculate de la data încheierii contractului, menţinând preţurile din ofertă.
    În cazul în care oferta noastră este acceptată, vom obţine garanţia unei bănci pentru o sumă echivalentă cu minimum . . . . . . .% din valoarea contractului, în vederea executării corespunzătoare a acestuia.
    Până la definitivarea contractului, această ofertă împreună cu acceptul dumneavoastră în scris şi scrisoarea de credit vor constitui un acord de principiu între noi.
     
    Astăzi . . . . . . . . . . 199. . . .
     
      . . . . . . . . . . . . .
      (semnătura)
       
      în calitate de
      . . . . . . . . . . . . .
     
    Deplin autorizat să semneze oferta pentru şi în numele . . . . . . . . . . .
   +  Anexa 11SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂpentru buna execuţieCu privire la contractul de achiziţie nr. .........., încheiat între ..........................., în calitate de ofertant, şi ......................... încalitate de persoana juridică achizitoare.Conform condiţiilor contractuale, ofertantul este obligat sa furnizeze persoanei juridice achizitoare o garanţie bancară care să reprezinte ..........%din valoarea totală a contractului de achiziţie potrivit obligaţiilor furnizoru-lui, prevăzute la art. .......... din contractul de achiziţie încheiat.Pentru aceasta, în conformitate cu cele convenite mai sus, ne angajăm, prinprezenta, sa plătim în favoarea persoanei juridice achizitoare, până la concurenta sumei de ..........., orice suma cerută de dumneavoastră în baza art. ......... din contractul de achiziţie încheiat la prima dumneavoastră cerere, în decurs de ................ zile de la primirea acestei cereri însoţite de declaraţia dumneavoastră cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ofertantului, prevăzute la art. ........... din contractul de achiziţie încheiat cu persoana juridică achizitoare.În perioada de execuţie nu se pot emite pretenţii asupra prezentei scrisori de garanţie, părţile urmînd a proceda astfel:- pretenţiile privind calitatea şi întârzierile faţă de termenele contractuale se vor soluţiona de către ofertant şi persoana juridică achizitoare potrivit prevederilor din "Condiţii generale ale contractului".În caz de insolvabilitate a ofertantului, noi vom plati, conform acestei declaraţii, la prima dumneavoastră cerere, în termenul menţionat, fără nici o alta formalitate din partea dumneavoastră sau a oricărei părţi contractuale.Aceasta garanţie este valabilă până la data de ..............., asa cum este prevăzut la art. ........... din contractul de achiziţie.În situaţiile în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească termenul de garanţie sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul prealabil al băncii ....... . În caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.Prezenta scrisoare de garanţie ne va fi returnată de îndată ce va deveni fără obiect.............................(denumirea băncii)Director,  +  Anexa 12METODOLOGIA DE CALCULpentru evaluarea pe bază de punctaj Consideram ca numărul total maxim de puncte pe care îl poate obţine o ofertă este de 100.Pentru desemnarea cîştigătorului licitaţiei pot fi avute în vedere următoarele criterii şi punctajele aferente, conform tabelului de mai jos:
         
    Nr. crt.CriteriulPunctajul acordat
    1Preţ70*)
    Performanţe tehnice superioare
    2Alte facilităţi (service, garanţie etc.)30
  Evaluarea ofertei se va face astfel:ofertei cu preţul cel mai mic i se acordă 70 de puncte. Notam acest preţ cu Vmin.Pentru celelalte oferte vom calcula numărul de puncte obţinute pentru preţ (Pn), cu formula:Pn = (Vmin / Vn) x 70în care:Vmin - reprezintă cel mai mic preţ dintre ofertele prezentate;Vn - reprezintă preţul ofertei căreia i se calculează punctajul corespunzător preţului.Pentru celelalte criterii de evaluare, în acordarea punctajului, comisia de licitaţie va trebui mai întâi sa determine dacă ofertele îndeplinesc cerinţele minime obligatorii specificate în caietul de sarcini.Comisia de licitaţie va face o comparatie a ofertelor, astfel încât punctajul cel mai mare îl va primi oferta care prezintă condiţiile cele mai avantajoase, iar cel mai mic număr de puncte îl va obţine oferta care prezintă condiţiile cele mai slabe.Dacă o ofertă îndeplineşte doar cerinţa tehnica minima obligatorie prevăzută în caietul de sarcini, acesteia i se va acorda numărul minim de puncte.Persoana juridică achizitoare îşi poate rezerva dreptul de a acorda ofertei care prezintă condiţiile cele mai avantajoase un număr de puncte mai mic decît numărul maxim de puncte ce ar putea fi oferit.De asemenea, persoana juridică achizitoare va acorda o marja de preferinta bunurilor realizate în ţara de 20% la punctajul realizat pentru preţ, dacă sunt oferite direct de producător, şi de 10% în cazul în care sunt oferite de alt furnizor, cu condiţia ca acestea sa corespundă cerinţelor tehnice din caietul de sarcini.Punctajul total al ofertei se calculează prin însumarea punctajelor obţinute pentru fiecare dintre criteriile stabilite în caietul de sarcini, astfel:Ptn = Pn + Pfîn care:Ptn - reprezintă punctajul total al ofertei (n);Pn - reprezintă numărul de puncte obţinut de oferta (n) pentru preţ;Pf - reprezintă numărul de puncte obţinut de oferta (n) pentru performanţe tehnice superioare şi alte facilităţi (service, garanţie etc.).Pentru performanţe tehnice superioare şi alte facilităţi (service, garanţie etc.) oferite se acordă 30 de puncte.În cazul în care vor exista mai multe oferte cu aceeaşi valoare a punctajului cel mai mare, pentru departajare se va folosi criteriul preţului.Se va declara câştigătoare oferta care va obţine punctajul total cel mai mare.----------------------- Notă *) Pentru bunurile realizate în ţara la punctajul realizat pentru preţ se va adauga o marja preferentiala de 20%, dacă bunurile sunt oferite direct de producător, şi de 10% în cazul în care sunt oferite de alt furnizor.-------------------------