ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 17 iunie 2009privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 18 iunie 2009    Luând în considerare dificultăţile întâmpinate până în prezent în ceea ce priveşte executarea hotărârilor judecătoreştiavând ca obiect drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar,având în vedere influenţa substanţială asupra bugetului de stat pe anul 2009 pe care o are executarea, în condiţiile dreptului comun, a titlurilor executorii emise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,având în atenţie necesitatea instituirii unor reglementări speciale, cu aplicabilitate limitată în timp, privind executarea silită a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost acordate anumite drepturi salariale pentru personalul din sectorul bugetar,ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţă imposibilitatea menţinerii echilibrelor bugetare şi în mod implicit nerespectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2009, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel: a) în anul 2010 se plăteşte 34% din valoarea titlului executoriu; b) în anul 2011 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu; c) în anul 2012 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu. (2) În cursul termenului prevăzut la alin. (1) orice cerere de executare silită se suspendă de drept. (3) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică. (4) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin sectorul bugetar se înţelege autorităţile şi instituţiile publice a căror finanţare se asigură astfel: a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; b) din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; c) integral din venituri proprii.  +  Articolul 2Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3Plăţile restante la sumele aferente titlurilor executorii aflate sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 76/2009, şi a prevederilor Ordinului ministrului justiţiei, al ministrului economiei şi finanţelor, al preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 1.859/C/2.484/26.650/131/3.774/C/2008 privind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei se execută cu respectarea prevederilor art. 1 şi 2.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaViceprim-ministru,ministrul administraţieişi internelor,Dan NicaMinistrul justiţieişi libertăţilor cetăţeneşti,Cătălin Marian PredoiuMinistrul mediului,Nicolae Nemirschip. Ministrul întreprinderilor micişi mijlocii, comerţuluişi mediului de afaceri,Maria Pârcălăbescu,secretar de statMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul apărării naţionale,Mihai StănişoarăMinistrul educaţiei,cercetării şi inovării,Ecaterina Andronescup. Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Marin Anton,secretar de statMinistrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie Sârbup. Ministrul turismului,Sorin Munteanu,secretar de statMinistrul sănătăţii,Ion BazacMinistrul afacerilor externe,Cristian DiaconescuMinistrul economiei,Adriean VideanuMinistrul dezvoltării regionaleşi locuinţei,Vasile BlagaMinistrul culturii, cultelorşi patrimoniului naţional,Theodor PaleologuMinistrul tineretului şi sportului,Monica Maria Iacob-RidziMinistrul comunicaţiilorşi societăţii informaţionale,Gabriel SanduMinistrul pentru relaţia cu Parlamentul,Victor-Viorel PontaBucureşti, 17 iunie 2009.Nr. 71.____________