ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 3 iunie 2009pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 17 iunie 2009    Prin Scrisoarea Comisiei Europene SANCO/B4/GK/ym(2008) D/240145 din 1 octombrie 2008 sunt semnalate o serie de probleme cu privire la măsurile naţionale de transpunere a Directivei 2002/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind comercializarea la distanţă a serviciilor financiare de consum şi de modificare a Directivei 90/619/CEE şi a directivelor 97/7/CE şi 98/27/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 271 din 9 octombrie 2002, modificată şi completată prin Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2005, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 149 din 11 iunie 2005.Analizând observaţiile Comisiei Europene, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în colaborare cu Departamentul pentru Afaceri Europene, a constatat că transpunerea art. 1 alin. (2), art. 2 lit (g), art. 3 alin. (1) pct. 1 lit. (c), art. 3 alin. (1) pct. 2 lit. (g), art. 3 alin. (1) pct. 3 lit. (c) şi (g), art. 3 alin. (3) lit. (b), art. 4 alin. (1) şi art. 7 alin. (1) din directivă este întemeiată, astfel încât a fost luată decizia de modificare a actului normativ naţional, iar decizia de modificare a fost comunicată Comisiei, stabilind ca termen de adoptare şi notificare a măsurilor respective sfârşitul semestrului I al anului 2009.Având în vedere demararea de către Comisie a unei examinări a măsurilor naţionale de transpunere a Directivei sus-menţionate, se impune adoptarea unor măsuri ce vizează interesul general şi imediat pe calea ordonanţei de urgenţă, pentru reglementarea situaţiei.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 13 mai 2008, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) În cazul contractelor pentru servicii financiare care includ un contract iniţial de prestări servicii, urmat în timp de executarea unor operaţiuni financiare succesive sau a unei serii de operaţiuni distincte de aceeaşi natură, care pot fi considerate ca formând un întreg, indiferent dacă acestea fac obiectul unui singur contract sau al mai multor contracte succesive, denumite în continuare operaţiuni, prevederile prezentei ordonanţe se aplică numai contractului iniţial. (2) În cazul în care nu există un contract iniţial de prestări servicii în sensul celui prevăzut la alin. (1), dar între aceleaşi părţi contractuale se execută, eşalonat în timp, operaţiuni succesive sau operaţiuni distincte de aceeaşi natură, prevederile art. 4-6 se aplică numai în momentul în care se execută prima operaţiune. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), în cazul în care timp de peste un an nu se execută nicio operaţiune de aceeaşi natură, următoarea operaţiune pusă în executare va fi considerată ca fiind prima dintr-o nouă serie de operaţiuni, dispoziţiile art. 4-6 aplicându-se în mod corespunzător."2. La articolul 3, litera g) va avea următorul cuprins:"g) operator sau furnizor de comunicaţie - orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, a cărei activitate profesională, economică sau comercială constă în a pune la dispoziţia furnizorilor definiţi la lit. c) una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă."3. La articolul 4 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:"c) denumirea intermediarului, calitatea în care acesta acţionează în relaţia cu consumatorul, adresa sediului social sau, după caz, domiciliul stabil al acestuia şi modalităţile de contactare a acestuia, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail, registrul comerţului în care este înregistrat şi codul unic de înregistrare, atunci când consumatorul tratează cu un intermediar;".4. La articolul 4 alineatul (2), litera g) va avea următorul cuprins:"g) orice cost suplimentar contractat de consumator, rezultat din utilizarea de către acesta a mijloacelor de comunicare la distanţă, dacă se percep de către furnizor astfel de costuri adiţionale."5. La articolul 4 alineatul (3), literele c) şi g) vor avea următorul cuprins:"c) informarea privind dreptul părţilor de a rezilia contractul înainte de termen sau de denunţare unilaterală a contractului, în temeiul unei clauze contractuale, dar în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 9, inclusiv informarea cu privire la orice penalităţi impuse prin contract în astfel de cazuri;........................................................................ g) în ce limbă sau în care dintre limbile oficiale ale unui stat sunt formulaţi termenii şi condiţiile contractuale, informaţiile prealabile prevăzute la art. 4 şi 5, care va/vor fi limba sau limbile în care furnizorul a convenit de comun acord cu consumatorul să comunice pe durata derulării contractului la distanţă."6. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Cu condiţia obţinerii consimţământului expres al consumatorului, furnizorul trebuie să prezinte numai următoarele informaţii:".7. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care în legislaţia naţională care transpune prevederi comunitare există dispoziţii care reglementează serviciile financiare, precum şi care conţin condiţii de informare prealabilă, suplimentare faţă de cele menţionate la art. 4 alin. (1)-(4), acestea se aplică în continuare."8. La articolul 11 alineatul (2), literele c), d) şi e) se abrogă.9. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) În cazul exercitării dreptului de denunţare unilaterală a contractului conform art. 9, consumatorului îi poate fi solicitată achitarea, fără întârzieri nejustificate, doar a cheltuielilor aferente serviciului deja furnizat, în conformitate cu clauzele contractuale. Executarea contractului poate începe numai după ce consumatorul şi-a dat consimţământul în acest sens."  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 13 mai 2008, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IIIPrezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii,comerţului şi mediului de afaceri,Constantin NiţăPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Marcel Bogdan PandelicăŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Vasile PuşcaşMinistrul economiei,Adriean VideanuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 3 iunie 2009.Nr. 65.-------------