ORDIN Nr. 3.376 din 2 mai 1996pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI
 • Nr. 3.376/MC din 2 mai 1996
 • MINISTERUL DE INTERNE Nr. 2.102 din 8 mai 1996
 • SERVICIUL ROMAN DE INFORMAŢII Nr. 4.093 din 9 mai 1996
 • SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE Nr. 14.083 din 9 mai 1996
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. M. 3.556 din 9 mai 1996
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI Nr. 667/C1 din 9 mai 1996
 • SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE Nr. 2.012 din 7 mai 1996
 • SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZA Nr. D-821 din 8 mai 1996
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 99 din 16 mai 1996  În temeiul art. 38 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, al art. 30, al art. 33 şi al art. 38 lit. d) din Legea nr. 73/1995 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, precum şi al art. 34 din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994,în baza Hotărârii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, a Legii nr. 41/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, a Legii nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne, a Hotărârii Guvernului nr. 450/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, a Legii nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Roman de Informaţii, a Legii nr. 51/1991 privind siguranţa naţionala a României şi a Hotărârii Guvernului nr. 229/1993 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, ministrul apărării naţionale, ministrul de interne, ministrul justiţiei, directorul Serviciului Roman de Informaţii, şeful Serviciului de Informaţii Externe, directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorul Serviciului de Protecţie şi Paza emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Condiţiile de autorizare a construcţiilor cu caracter militar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Serviciile de specialitate ale Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Ministerului Justiţiei, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciului de Protecţie şi Paza răspund de îndeplinirea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin anulează prevederile Ordinului nr. 126/D din 12 mai 1992 privind aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar, emis de ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.  +  Articolul 4Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Marin CristeaMinistru de interne,Doru Ioan TaracilaDirectorul Serviciului Roman de Informaţii,Virgil MagureanuDirectorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,Tiberiu Lopatitap. Ministrul apărării naţionale,Florentin PopaMinistrul justiţiei,Gavril Iosif ChiuzbaianŞeful Serviciului de Informaţii Externe,Ioan Talpes p. Directorul Serviciului de Protecţie şi Paza,Nicolae Banuta  +  Anexa 1 CONDIŢIILE DE AUTORIZAREa construcţiilor cu caracter militarÎn temeiul art. 38 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, al art. 30, al art. 33 şi al art. 38 lit. d) din Legea nr. 73/1995 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, precum şi al art. 34 din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994,Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Paza, de comun acord, stabilesc următoarele:1. Lucrările de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare sau desfiinţare a obiectivelor cu caracter militar, aprobate potrivit competentelor valorice stabilite de legislaţia în vigoare, respectiv cele cuprinse în programele de investiţii şi reparaţii ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Ministerului Justiţiei, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciului de Protecţie şi Paza, se vor realiza pe baza autorizaţiilor de construire speciale, emise de către fiecare dintre aceste instituţii, potrivit prezentelor condiţii de autorizare.2. Autorizaţiile de construire speciale pentru obiectivele de investiţii cu caracter militar se emit în temeiul şi cu respectare documentaţiilor de urbanism aferente obiectivelor cu caracter militar, elaborate şi aprobate de instituţiile menţionate la pct. 1, pe baza avizului Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.3. Lucrările prevăzute la pct. 1 ce urmează a fi efectuate la obiective cu caracter militar amplasate în construcţii reprezentind monumente şi ansambluri istorice, arheologice, de arhitectura, arta şi cultura şi cele din zonele lor de protecţie, inclusiv lucrările ce urmează a fi efectuate în zonele asupra cărora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecţie prevăzut în documentaţiile de amenajare a teritoriului sau de urbanism aprobate, nu fac obiectul prezentelor condiţii şi se autorizeaza potrivit prevederilor legale în vigoare.4. În relaţiile cu autorităţile administraţiei publice se vor furniza numai acele date care nu au caracter secret.------------------