ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 3 iunie 2009privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 2.534 mp, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 5B - Extindere la 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN 2"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 12 iunie 2009  Situaţia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, a cărei reglementare nu poate fi amânată, constă în următoarele:- semnarea Contractului de lucrări pentru obiectivul de investiţie "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 5B - Extindere la 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN 2" a avut loc la data de 24 iulie 2007, iar termenul de finalizare a proiectului este de 24 de luni;- pentru finalizarea obiectivului de investiţie "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 5B - Extindere la 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN 2" este necesară preluarea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 2.534 mp din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti;- consecinţa neadoptării în regim de urgenţă a prezentului act normativ constă în imposibilitatea respectării obligaţiilor asumate prin contractul de lucrări încheiat, care poate conduce la cheltuieli suplimentare pentru statul român, ce se vor achita de la bugetul de stat (reprezentând circa 30% din costul proiectului), cheltuieli apărute ca urmare a revendicărilor constructorilor pentru neasigurarea frontului de lucru în termenul prevăzut în contractul de lucrări, precum şi la întârzierea execuţiei construcţiei de drumuri de interes naţional declarate de utilitate publică şi care fac obiectul unor investiţii prioritare.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 2.534 mp, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 5B - Extindere la 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN 2". (2) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 2Poziţia nr. 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare se modifică prin reducerea suprafeţei de teren de la 260,19 ha la 259,94 ha.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 3 iunie 2009.Nr. 63.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale terenurilor aflate în proprietatea publică astatului, care se dau în administrarea Ministerului Transporturilorşi Infrastructurii, din administrarea Academiei de ŞtiinţeAgricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - InstitutulNaţional de Cercetare-Dezvoltare pentru ZootehnieBaloteşti, în vederea realizării de către Compania Naţionalăde Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. aobiectivului de interes naţional "Fluidizare trafic pe DN 1km 8+100-17+100 şi Centura rutieră în zona de nord amunicipiului Bucureşti - obiect 5B - Extindere la 4 benzia Centurii rutiere a municipiului Bucureşti pesectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN 2"
  Nr. crt. Locul unde este situat terenul care se dă în administrare şi categoria de folosinţă Persoana juridică de la care se dă în administrare terenul Persoana juridică la care se dă în în administrare terenul Nr. de identi- ficare MFP Caracteristicile tehnice ale terenului
  1. Comuna Tunari, judeţul Ilfov, intravilan, categoria de folosinţă Cc Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti"- Institutul Naţional de Cerce- tare-Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. 116919 Suprafaţa: 678 mp Tarla 230 (cf. anexei 3^d la H.G. nr. 1.882/2005) Număr cadastral 2626/1
  2. Comuna Tunari, judeţul Ilfov, extravilan , categoria de folosinţă Cc, Pd, L Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti"- Institutul Naţional de Cerce- tare-Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. 116919 Suprafaţa: 1.856 mp (categoria de folo- sinţă: Cc - 394 mp; Pd - 946 mp; L - 516 mp) Tarla 230 (cf. anexei 3^d la H.G. nr. 1.882/2005) Număr cadastral 2626/2
                                                           Suprafaţa totală: 2.534 mp
  ------