HOTĂRÂRE nr. 680 din 3 iunie 2009privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, pentru pensionari
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 iunie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IÎn cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 27 februarie 2009, al Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 29 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 31 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "numai din pensii de până la 600 lei/lună" se înlocuieşte cu sintagma "numai din pensii de până la 700 lei/lună".  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2009.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Ion BazacPreşedinteleCasei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Irinel PopescuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 3 iunie 2009.Nr. 680.-------