ORDONANŢĂ nr. 21 din 30 ianuarie 2002 (*actualizată*)privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale(actualizată până la data de 5 august 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 1 februarie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 5 august 2002, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă stabileşte obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora. (2) Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul localităţilor, buna gospodărire a acestora şi respectarea normelor de igiena constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, agenţilor economici şi a altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor.  +  Articolul 2 (1) Activităţile edilitar-gospodăreşti reprezintă ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes local, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei publice locale, prin care se asigura buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igiena, precum şi infrumusetarea localităţilor urbane şi rurale de pe întreg cuprinsul tarii. (2) Organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar-gospodăreşti constituie o obligaţie permanenta a consiliilor judeţene, a consiliilor locale şi a primarilor, a autorităţilor şi instituţiilor publice, a agenţilor economici cu sau fără personalitate juridică, precum şi a cetăţenilor.-----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002.  +  Articolul 3Consiliile judeţene şi consiliile locale, precum şi primării răspund de organizarea, conducerea, îndrumarea, coordonarea şi controlul întregii activităţi de gospodărire şi infrumusetare a localităţilor, de păstrarea ordinii şi curăţeniei în oraşele şi comunele tarii.  +  Articolul 4În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit prezentei ordonanţe consiliile judeţene şi consiliile locale, precum şi primării vor adopta şi vor dispune măsurile ce se impun pentru asigurarea participării cetăţenilor, a instituţiilor publice şi agenţilor economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi păstrare a curăţeniei în interiorul localităţilor şi în afară acestora, la efectuarea la timp a activităţilor gospodăreşti.  +  Articolul 5Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi agenţii economici au obligaţia să efectueze lucrările de întreţinere şi curăţenie a clădirilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor acestora, a incintelor, imprejmuirilor, precum şi a oricăror alte spaţii utilizate de acestea.  +  Articolul 6Cetăţenii au obligaţia să asigure îngrijirea locuinţelor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor gospodăreşti, curţilor, imprejmuirilor şi sa păstreze ordinea şi curăţenia pe străzi, drumuri, în pieţe, parcuri şi grădini, în celelalte locuri publice, precum şi în mijloacele de transport în comun.  +  Capitolul II Obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice  +  Secţiunea 1 Obligaţiile şi răspunderile consiliilor judeţene  +  Articolul 7 (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe consiliile judeţene sunt obligate sa acorde asistenţa tehnica, sprijin şi îndrumare autorităţilor administraţiei publice locale, în condiţiile legii, pentru:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. a) luarea măsurilor necesare în vederea protecţiei sănătăţii publice; b) conservarea şi protecţia mediului; c) menţinerea în stare corespunzătoare a spaţiilor verzi şi a locurilor de agrement din jurul localităţilor şi din interiorul acestora; extinderea obiectivelor similare existente, precum şi realizarea altora noi; d) întocmirea, aprobarea şi respectarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism, precum şi a normelor privind executarea construcţiilor; e) construirea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor comunale, a străzilor şi trotuarelor, a şanţurilor şi podetelor; f) amenajarea şi curăţarea, în condiţiile legii, a cursurilor de apa, bălţilor şi malurilor acestora;----------Lit. f) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. g) înfiinţarea, organizarea şi asigurarea bunei funcţionari a serviciilor de transport public local de călători, eficiente şi nepoluante;------------Lit. g) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. h) înfiinţarea, organizarea şi asigurarea bunei funcţionari a serviciilor publice de salubritate, precum şi pentru efectuarea unor acţiuni de dezinfecţie şi dezinsecţie a localităţilor; i) amenajarea unor locuri speciale de depozitare şi colectare a gunoaielor şi deşeurilor menajere. (2) Consiliilor judeţene le revine obligaţia de a stabili şi de a pune în executare lucrările necesare de modernizare şi de întreţinere a drumurilor judeţene şi a infrastructurii aferente acestora, precum şi a altor obiective de interes judeţean.  +  Secţiunea a 2-a Obligaţiile şi răspunderile consiliilor locale şi ale primarilor  +  Articolul 8Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor acestuia, precum şi primării au obligaţia să asigure, în condiţiile legii:----------Partea introductivă a art. 8 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. a) măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice, cu sprijinul şi sub supravegherea organelor de specialitate ale statului; b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului; c) prevenirea poluarii accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apa, prin depozitarea necontrolata a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni; d) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a deşeurilor şi gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate; e) respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism aprobate, precum şi a normelor privind executarea construcţiilor; f) curăţenia străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zapezii, a ghetii de pe străzi şi trotuare, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, sortarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile; g) repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podetelor, curăţarea şi amenajarea şanţurilor, modernizarea drumurilor existente şi realizarea unor drumuri comunale noi; h) finalizarea construcţiilor începute; i) întreţinerea în buna stare a construcţiilor existente, repararea şi zugravirea periodică a acestora; j) organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor; k) curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apa, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluarii apelor;----------Lit. k) a art. 8 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. l) repararea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei; m) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale; n) buna organizare şi funcţionare a transportului în comun, păstrarea curăţeniei şi aspectului corespunzător al vehiculelor, întărirea ordinii şi disciplinei; o) respectarea stricta a normelor igienico-sanitare în pieţele agroalimentare, în târguri şi oboare; p) amenajarea, potrivit planului urbanistic general, şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor, gradinilor publice, a terenurilor de sport şi de joaca pentru copii, a celorlalte locuri publice de agrement; r) păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în cinematografe, teatre, sali de sport, stadioane şi în celelalte unităţi de cultura şi sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea consiliului local; s) păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea, în condiţiile legii, a monumentelor de pe teritoriul comunei sau oraşului.  +  Capitolul III Obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, ale agenţilor economici, ale altor persoane juridice, precum şi ale cetăţenilor  +  Secţiunea 1 Obligaţiile instituţiilor publice, ale agenţilor economici şi ale celorlalte persoane juridice  +  Articolul 9Instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice le revin următoarele obligaţii: a) sa întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice; b) să asigure repararea, spalarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a fatadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spalarea, curăţarea şi zugravirea periodică a acestora; c) să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces; d) să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare; e) sa depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile; f) să efectueze şi sa menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi sa îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliile locale; g) să respecte măsurile stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi; h) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.  +  Secţiunea a 2-a Obligaţiile cetăţenilor  +  Articolul 10În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe cetăţenilor le revin următoarele obligaţii: a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi imprejmuirilor acestora; b) curăţarea fatadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugravirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale; c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea; d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor; e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; f) îndepărtarea zapezii şi a ghetii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri; g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice;---------Lit. g) a art. 10 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. h) respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în localităţi; i) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale; j) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice. k) curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podetelor aferente proprietăţii.----------Lit. k) a art. 10 a fost introdusă de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002.  +  Articolul 11Asociaţiile de proprietari vor prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre obligaţiile ce revin cetăţenilor, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, şi vor răspunde pentru realizarea acestora în faţa autorităţilor administraţiei publice locale.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002.  +  Capitolul IV Alte dispoziţii  +  Articolul 12 (1) Consiliile locale pot stabili ca unele dintre obiectivele vizând buna gospodărire, întreţinere, curăţenie şi infrumusetare a localităţilor să fie realizate, integral sau parţial, prin contribuţia directa a cetăţenilor. (2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se stabilesc de consiliile locale, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, şi pot consta în:----------Partea introductivă a alin. (2) al art. 12 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. a) amenajarea şi repararea de străzi şi trotuare; b) săparea şi amenajarea şanţurilor şi rigolelor; c) realizarea de podeţe; d) curăţarea cursurilor de apa, a lacurilor şi bălţilor, precum şi a malurilor acestora; e) amenajarea de locuri speciale pentru depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor; f) curăţarea şi amenajarea locurilor virane; g) curăţenia în parcuri, amenajarea de alei, inclusiv confecţionarea şi instalarea de bănci.  +  Articolul 13Obiectivele stabilite de consiliile locale potrivit art. 12 se supun aprobării locuitorilor prin referendum local, organizat în condiţiile legii, împreună cu modalităţile de efectuare a contribuţiei cetăţenilor şi cu întinderea acesteia.  +  Articolul 14Pentru finanţarea obiectivelor aprobate prin referendum consiliile locale pot stabili taxe locale speciale, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sau, cu acceptul scris al cetăţenilor, pot hotărî efectuarea unui număr de zile-munca, pe care solicitanţii le vor executa potrivit programării stabilite de comun acord cu primarul sau cu împuternicitul acestuia.  +  Articolul 15Prestarea activităţilor fizice prevăzute la art. 14 se face cu respectarea regimului normal de lucru şi a normelor de securitate şi igiena a muncii.  +  Articolul 16 (1) Pentru realizarea lucrărilor aprobate prin referendum, în condiţiile art. 13, primarul va consulta şi instituţiile publice şi agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul localităţii în care urmează să se execute lucrările respective. (2) Modalităţile de participare a instituţiilor publice şi a agenţilor economici la realizarea lucrărilor aprobate se stabilesc pe baza negocierilor directe dintre conducătorul acestora şi primar, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de cel al obiectivului de realizat.  +  Articolul 17 (1) Sumele stabilite şi încasate potrivit prezentei ordonanţe se păstrează în conturi separate şi pot fi folosite numai pentru realizarea obiectivelor pentru a căror finanţare au fost încasate. (2) Sumele şi materialele rămase după realizarea obiectivului vor fi folosite numai pentru executarea altor lucrări similare, potrivit hotărârii consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean.  +  Articolul 18 (1) Detalierea obligaţiilor şi responsabilităţilor concrete care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, se face prin hotărâri ale consiliului local, la propunerea primarului. (2) Hotărârile vor fi adoptate în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Capitolul V Sancţiuni  +  Articolul 19Nerespectarea sau neîndeplinirea obligaţiilor şi a responsabilităţilor stabilite prin prezenta ordonanţă atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate şi se sancţionează potrivit legii.---------Art. 19 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002.  +  Articolul 20Constituie contravenţie următoarele fapte săvârşite de primar: a) neelaborarea şi nesupunerea spre aprobare consiliul lui local a măsurilor necesare îndeplinirii obligaţiilor şi a responsabilităţilor prevăzute la art. 8 lit. a), b), c), e), k), n), o) şi s); refuzul de a aplica măsurile hotărâte de consiliul local în aceste domenii sau nerespectarea acestora deşi au fost stabilite sursele de finanţare, iar fondurile necesare au fost asigurate;----------Lit. a) a art. 20 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. b) neorganizarea acţiunilor de control asupra obligaţiilor privitoare la păstrarea curăţeniei în pieţe, oboare, târguri şi în celelalte locuri publice, precum şi la îndepărtarea zapezi şi a ghetii de pe trotuare;------------Lit. b) a art. 20 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. c) neluarea măsurilor prevăzute de lege pentru finalizarea construcţiilor începute;-----------Lit. c) a art. 20 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. d) lipsa de preocupare pentru păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea monumentelor de orice natura de pe teritoriul comunei sau oraşului; e) neelaborarea şi nesupunerea spre aprobare consiliului local de către primar a proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 18.  +  Articolul 21Contravenţiile prevăzute la art. 20 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei contravenţiile prevăzute la lit. c) şi d);----------Lit. a) a art. 21 a fost modificată de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei contravenţiile prevăzute la lit. b);---------Lit. b) a art. 21 a fost modificată de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002. c) cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei contravenţiile prevăzute la lit. a) şi e).----------Lit. c) a art. 21 a fost modificată de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002.  +  Articolul 22Amenzile prevăzute la art. 21 se aplică primarului şi sunt suportate de acesta.  +  Articolul 22^1Guvernul va reactualiza anual, prin hotărâre, limitele amenzilor contravenţionale prevăzute în prezenta ordonanţă, în funcţie de rata inflaţiei.---------Art. 22^1 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002.  +  Articolul 23Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoanele împuternicite de ministrul administraţiei publice, precum şi de persoanele împuternicite de ministrul apelor şi protecţiei mediului.---------Art. 23 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 515 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002.  +  Articolul 24Consiliile locale şi consiliile judeţene vor stabili, prin hotărâri adoptate în condiţiile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, faptele săvârşite de instituţiile publice, agenţii economici, alte persoane juridice, precum şi de cetăţeni, care constituie contravenţii în domeniul bunei gospodariri a localităţilor urbane şi rurale, şi sancţiunile ce se pot aplica pentru acestea.  +  Articolul 25Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul apelor şi protecţiei mediului,Petru Lificiu---------