REGULAMENT din 23 decembrie 2003 (*actualizat*)de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare(actualizat până la data de 29 mai 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 27 ianuarie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 29 mai 2009, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 750 din 14 mai 2004; HOTĂRÂREA nr. 69 din 24 ianuarie 2007**); HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 623 din 20 mai 2009.----------------**) Prin pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 69 din 24 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 1 februarie 2007, s-a dispus inlocuirea, în tot cuprinsul Regulamentului, a sintagmei "Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare" cu sintagma "Legea nr. 111/1996, republicată."  +  Articolul 1 (1) Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumita în continuare CNCAN, este autoritatea naţionala competenţa în domeniul nuclear, care exercită atribuţiile de reglementare, autorizare şi control în domeniul nuclear, conform prevederilor Legii nr. 111/1996privind desfăşurarea în siguranţa, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat prin pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 69 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 1 februarie 2007. (2) CNCAN este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii, aflată în coordonarea primuluiministru, printr-un consilier de stat.--------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 623 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 29 mai 2009. (3) Sediul principal al CNCAN este în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, iar sediile secundare sunt în municipiul Bucureşti, str. Zalic nr. 4, sectorul 6, precum şi şos. Bucureşti-Urziceni nr. 6, unde se află Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă.--------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008.  +  Articolul 2 (1) CNCAN exercita urmatoarele atribuţii de reglementare privind modul de desfăşurare a activităţilor nucleare prevăzute de Legea nr. 111/1996, republicată:-------------Partea introductiva a art. 2 a fost modificata prin pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 69 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 1 februarie 2007. a) emite reglementari pentru detalierea cerințelor generale de securitate nucleara, de protecţie împotriva radiatiilor ionizante, de asigurare a calităţii, de control al neproliferarii armelor nucleare, de protecţie fizica, de transport al materialelor radioactive, de gestionare a deseurilor radioactive şi a combustibilului nuclear ars, de interventie în caz de accident nuclear; b) emite reglementari privind procedurile de autorizare şi control; c) emite orice alte reglementari necesare activităţii de autorizare şi control în domeniul nuclear; d) emite alte reglementari, cu consultarea ministerelor şi a altor factori interesati, potrivit responsabilitatilor acestora; e) revizuieşte reglementările ori de câte ori este necesar, pentru corelarea cu standardele şi tratatele internaţionale din domeniu, la care România este parte.--------------Litera e) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. f) dispune masurile necesare pentru aplicarea reglementarilor pentru activităţile în domeniul nuclear. (2) Reglementarile elaborate de CNCAN se aproba prin ordin al presedintelui CNCAN şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectarea lor fiind obligatorie pentru persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi nucleare.  +  Articolul 3 (1) CNCAN exercita atribuţii de autorizare potrivit prevederilor Legii nr. 111/1996, republicată, referitoare la emiterea, completarea, modificarea sau revizuirea autorizaţiilor pentru desfăşurarea urmatoarelor activităţi în domeniul nuclear: a) cercetarea, proiectarea, detinerea, amplasarea, construcţia, montajul, punerea în functiune, functionarea de proba, exploatarea, modificarea, conservarea, dezafectarea, importul şi exportul instalaţiilor nucleare; b) proiectarea, detinerea, amplasarea, construcţia-montajul, punerea în functiune, functionarea, conservarea şi dezafectarea instalaţiilor de minerit şi preparare a minereurilor de uraniu şi toriu şi a instalaţiilor de gospodarire a deseurilor de la mineritul şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu; c) producerea, amplasarea şi construcţia, furnizarea, inchirierea, transferul, manipularea, detinerea, prelucrarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporara sau definitivă, transportul, tranzitul, importul şi exportul instalaţiilor radiologice, materialelor nucleare şi radioactive, inclusiv al combustibilului nuclear, al deseurilor radioactive şi al dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante; d) producerea, furnizarea şi utilizarea aparaturii de control dozimetric şi a sistemelor de detectie a radiatiilor ionizante, a materialelor şi dispozitivelor utilizate pentru protectia împotriva radiatiilor ionizante, precum şi a mijloacelor de containerizare sau de transport al materialelor radioactive, special amenajate în acest scop; e) producerea, furnizarea, inchirierea, transferul, detinerea, exportul, importul materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 111/1996, republicată; f) detinerea, transferul, importul şi exportul informaţiilor nepublicate, aferente materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive, prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 111/1996, republicată; g) realizarea produselor şi serviciilor destinate instalaţiilor nucleare; h) realizarea produselor şi serviciilor destinate surselor de radiatii, aparaturii de control dozimetric, sistemelor de detectie a radiatiilor ionizante, materialelor şi dispozitivelor utilizate pentru protectia împotriva radiatiilor ionizante; i) sursele orfane, de la detectarea acestora până la depozitarea finala ca deseu radioactiv.-------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat prin pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 69 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 1 februarie 2007.(1^1) Prevederile alin. (1) lit. a), c), e) şi f) nu se aplică pentru activităţile de import, export, precum şi tranzitului inspre şi dinspre statele Uniunii Europene.-------------Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus prin pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 69 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 1 februarie 2007. (2) CNCAN suspenda sau retrage autorizaţii, în parte ori în intregime, din proprie iniţiativă sau la sesizarea oricăror persoane fizice ori juridice, în cazul nerespectarii prevederilor Legii nr. 111/1996, republicată.-------------Alin. (2) al art. 3 a fost introdus prin pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 69 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 1 februarie 2007. (3) CNCAN indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul autorizarii activităţilor din domeniul nuclear.  +  Articolul 4CNCAN exercita urmatoarele atribuţii de control privind indeplinirea prevederilor Legii nr. 111/1996, republicată:-------------Partea introductiva a art. 4 a fost modificata prin pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 69 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 1 februarie 2007. a) exercita control preventiv, operativ curent şi ulterior la solicitanţii sau titularii de autorizaţii în vederea eliberarii autorizatiei solicitate, în perioada de valabilitate a autorizatiei, pe baza notificarii titularului autorizatiei şi atunci când ar putea exista instalaţii, materiale sau s-ar desfăşura activităţi în domeniul nuclear; b) efectueaza control în incinta în care se desfăşoară activităţi supuse regimului de autorizare, în orice alt loc care ar putea avea legătură cu aceste activităţi sau la oricare persoana fizica ori juridica ce ar putea desfăşura activităţi, detine instalaţii nucleare sau radiologice, materiale nucleare, materiale de interes nuclear, materiale, dispozitive ori echipamente pertinente pentru proliferarea armelor nucleare; c) dispune, dacă este cazul, suspendarea activităţii desfăşurate şi indisponibilizarea, prin punerea de sigiliu, a instalaţiilor nucleare şi radiologice, a materialelor radioactive, a materialelor nucleare, a materialelor de interes nuclear sau a altor materiale, dispozitive ori echipamente pertinente pentru proliferarea armelor nucleare, neautorizate sau care prezinta pericol în exploatare ori întreţinere; d) controlează, potrivit legii, aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale şi a reglementărilor naţionale în vigoare privind controlul garanţiilor, protecţia fizică, traficul ilicit, transportul materialelor nucleare şi radioactive, protecţia împotriva radiaţiilor, asigurarea calităţii în domeniul nuclear, securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare şi radiologice, gospodărirea combustibilului nuclear ars şi a deşeurilor radioactive şi intervenţia în caz de accident nuclear;--------------Litera d) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. e) indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul controlului activităţilor nucleare.  +  Articolul 5 (1) În afara atribuţiilor prevăzute la art. 2, 3 şi 4, CNCAN exercita şi urmatoarele atribuţii: a) initiaza proiectele de acte normative în domeniul sau de competenţa şi emite reglementarile proprii şi comune cu alte autorităţi competente, potrivit legii;a^1) cooperează cu ministerele şi cu celelalte autorităţi publice centrale de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative care au legătură cu domeniul nuclear;--------------Litera a^1) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. b) avizeaza toate proiectele de acte normative ce au implicatii asupra domeniului nuclear;b^1) emite reglementări proprii în vederea armonizării legislaţiei naţionale, din domeniul său de activitate, cu normele Uniunii Europene;--------------Litera b^1) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. c) aproba, potrivit legii, planurile de interventie pentru cazurile de accident nuclear şi participa la realizarea interventiei; d) elaborează Regulamentul de taxe şi tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, ori de câte ori este necesar, cu avizul Ministerului Economiei şi al Ministerului Finanţelor Publice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;--------------Litera d) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 623 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 29 mai 2009. e) colaboreaza cu autoritatea centrala pentru protectia mediului şi controlează desfăşurarea activităţilor retelei de supraveghere a radioactivitatii mediului; f) solicita organelor abilitate în domeniul sigurantei naţionale verificarea persoanelor cu responsabilităţii în domeniul desfăşurării activităţilor nucleare, în conformitate cu reglementarile specifice emise potrivit art. 5 din Legea nr. 111/1996, republicată; g) în domeniul său de competenţă poate iniţia, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, acţiuni de cooperare cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică a Organizaţiei Naţiunilor Unite (A.I.E.A.), cu Agenţia pentru Energie Nucleară a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (A.E.N.) şi cu alte organisme şi organizaţii internaţionale specializate;--------------Litera g) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008.g^1) coordonează proiectele de asistenţă tehnică realizate cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică şi cu Agenţia pentru Energie Nucleară în domeniul său de activitate;--------------Litera g^1) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. h) coopereaza, în condiţiile legii, cu institutii similare din alte state;h^1) iniţiază, cu aprobarea Ministerului Afacerilor Externe şi a Secretariatului General al Guvernului, acţiuni de cooperare cu instituţii de profil, privind pregătirea profesională, din alte state;--------------Litera h^1) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 623 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 29 mai 2009.h^2) urmăreşte aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale la care România este parte, din domeniul său de competenţă, şi prezintă propuneri pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate;--------------Litera h^2) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008.--------------Litera i) a alin. (1) al art. 5 a fost abrogată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. j) instituie şi coordonează sistemul naţional de evidenta şi control al materialelor nucleare, sistemul naţional de evidenta şi control al surselor de radiatii şi instalaţiilor nucleare şi radiologice şi registrul dozelor de radiatii primite de personalul expus profesional; k) coopereaza cu alte organisme care au, potrivit legii, atribuţii în domeniul funcţionarii în condiţii de siguranţă a instalaţiilor nucleare şi radiologice, în corelatie cu cerinţele de protecţie a mediului şi a populatiei;k^1) asigură participarea la grupurile de lucru din cadrul Consiliului Uniunii Europene şi al Comisiei Europene şi din cadrul altor instituţii, organisme şi organizaţii europene şi internaţionale din domeniul său de activitate;--------------Litera k^1) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008.k^2) aprobă politicile şi strategiile privind pregătirea personalului de specialitate din domeniul său de activitate.--------------Litera k^2) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. l) asigura informarea publicului asupra aspectelor aflate în competenţa CNCAN; m) organizeaza dezbateri publice în domeniul sau de competenţa, potrivit legii; n) constituie punct naţional de contact pentru garantii nucleare, pentru protectia fizica a materialelor, instalaţiilor nucleare şi radiologice, pentru prevenirea şi combaterea traficului ilicit de materiale nucleare şi radioactive şi pentru urgentele radiologice; o) dispune recuperarea surselor orfane şi coordonează activităţile de recuperare; p) autorizeaza executarea construcţiilor cu specific nuclear şi exercită controlul de stat asupra calităţii construcţiilor din cadrul instalaţiilor nucleare, în condiţiile prevăzute la art. 35 lit. o) din Legea nr. 111/1996, republicată.-------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat prin pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 69 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 1 februarie 2007. (2) CNCAN exercita şi alte atribuţii prevăzute expres prin acte normative.  +  Articolul 5^1Prin ordin al presedintelui CNCAN se constituie Comitetul pentru Situaţii de Urgenta, care indeplineste atribuţiile prevăzute la art. 21-24 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 21/2004, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 15/2005, şi îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004.-------------Art. 5^1 a fost introdus prin pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 69 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 1 februarie 2007.  +  Articolul 5^2 (1) Prin ordin al presedintelui CNCAN se constituie Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenta, ca structura tehnico-administrativa cu activitate temporara. (2) Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenta indeplineste atribuţiile prevăzute la art. 27 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 21/2004privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 15/2005, şi funcţionează conform prevederilor Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atribuţiile, functionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenta, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004.-------------Art. 5^2 a fost introdus prin pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 69 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 1 februarie 2007.  +  Articolul 6Activitatea CNCAN se desfăşoară pe bază de strategii şi programe de lucru, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi a prezentului regulament.  +  Articolul 7 (1) Conducerea CNCAN este asigurata de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, denumit în continuare presedinte. (2) Preşedintele conduce întreaga activitate a CNCAN, având calitatea de ordonator principal de credite. (3) Preşedintele aproba delegarile de competenţa şi imputernicirile de reprezentare pentru personalul CNCAN. (4) Preşedintele reprezinta CNCAN în raporturile cu ministerele, cu alte autorităţi şi institutii ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi în raporturile cu persoane fizice şi juridice române ori straine. (5) Preşedintele reprezinta CNCAN în raporturile cu Agentia Internationala pentru Energie Atomica, cu Agentia pentru Energie Nucleara a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economica, precum şi cu alte organizaţii de profil internationale, regionale sau naţionale din alte tari. (6) Preşedintele raportează primului-ministru, anual sau ori de câte ori i se solicită, prin secretarul general al Guvernului, stadiul desfăşurării activităţilor de control al activităţilor nucleare din România.--------------Alin. (6) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 623 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 29 mai 2009. (7) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi decizii.  +  Articolul 8 (1) Preşedintele are urmatoarele atribuţii principale: a) raspunde de derularea corespunzătoare a procesului de reglementare, autorizare şi control al activităţilor nucleare; b) aproba strategiile de dezvoltare instituţională a CNCAN, programele de activitate şi programele de operare; c) coordonează procesul de emitere a reglementarilor CNCAN în vederea armonizării acestora cu legislatia Uniunii Europene, aplicabile în domeniul nuclear, în scopul integrarii europene; d) asigura derularea programelor de cooperare şi asistenţa tehnica internationala; e) aproba planurile de investitii ale CNCAN; f) propune spre aprobare proiectul de hotărâre a Guvernului privind bugetul de venituri şi cheltuieli şi asigura execuţia acestuia potrivit legii; g) negociaza şi semneaza cu reprezentantii salariatilor contractul colectiv de muncă; h) aprobă angajările, promovările, retrogradările, suspendările, delegările, detaşările, numirile şi eliberările din funcţie ale personalului de execuţie din cadrul CNCAN, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;--------------Litera h) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. i) aproba deplasarile în tara şi în strainatate ale personalului CNCAN; j) raspunde de rezolvarea în condiţii corespunzătoare a sarcinilor stabilite de primul-ministru.-------------Lit. j) a alin. (1) al art. 8 a fost modificata prin pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 750 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 mai 2004. (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului cu funcţii de conducere se fac cu avizul secretarului general al Guvernului, în condiţiile legii.--------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 623 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 29 mai 2009.  +  Articolul 9 (1) Structura organizatorica a CNCAN este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul regulament. (2) În funcţie de necesităţile şi condiţiile concrete ale activităţii desfăşurate de CNCAN, cu avizul secretarului general al Guvernului, preşedintele aprobă prin ordin structura organizatorică a direcţiilor. Atribuţiile direcţiilor, serviciilor şi ale altor componente se stabilesc prin regulamentul intern, aprobat prin ordin al preşedintelui.--------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 623 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 29 mai 2009. (3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu este de 137, exclusiv preşedintele.--------------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 623 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 29 mai 2009. (4) Personalul necesar pentru fiecare componentă din structura organizatorică a CNCAN se stabileşte prin ordin al preşedintelui, în conformitate cu prevederile legale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu, aprobat prin prezentul regulament.--------------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. (5) Statul de funcţii al CNCAN se aprobă prin ordin al preşedintelui, cu avizul secretarului general al Guvernului.--------------Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 623 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 29 mai 2009.  +  Articolul 10 (1) Preşedintele numeste, prin ordin, responsabilii naţionali pentru urmatoarele activităţi: a) raportarea evenimentelor nucleare; b) raportarea de garantii pentru materiale nucleare, probleme de protecţie fizica în domeniul nuclear, trafic ilicit de materiale nucleare şi instalaţii nucleare, controlul importului şi exportului de materiale strategice pentru domeniul nuclear; c) coordonarea proiectelor de asistenţa tehnica realizate cu Agentia Internationala pentru Energie Atomica în domeniul de activitate al CNCAN; d) coordonarea proiectelor de asistenţa tehnica realizate cu Agentia pentru Energie Nucleara a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economica în domeniul de activitate al CNCAN; e) alte activităţi specifice CNCAN, care implica contacte cu organizaţii şi organisme internationale de profil. (2) Atribuţiile responsabililor naţionali se stabilesc prin ordin al presedintelui CNCAN.  +  Articolul 11Preşedintele înfiinţează, prin ordin, Consiliul autorizări, denumit în continuare consiliu.--------------Art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 623 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 29 mai 2009.  +  Articolul 12 (1) Consiliul este compus din: a) preşedinte; b) directorii generali; c) directorii direcţiilor; d) alte persoane cu funcţii de conducere sau coordonare din cadrul CNCAN (şefi de servicii, de birouri, de compartimente etc.), la solicitarea preşedintelui CNCAN, cu statut de invitaţi.--------------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. (2) Preşedintele este şi preşedintele consiliului. (3) Consiliul îşi desfăşoară activitatea conform unui regulament propriu, aprobat de preşedintele acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 13Consiliul are urmatoarele atribuţii: a) analizează şi propune preşedintelui măsuri ce trebuie luate în domeniul desfăşurării în siguranţă a activităţilor nucleare, în concordanţă cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare şi cu tratatele internaţionale la care România este parte;--------------Litera a) a art. 13 a fost modificată de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. b) avizeaza propunerile de autorizaţii pentru desfăşurarea activităţilor de importanţa deosebită din domeniul nuclear, prevăzute la art. 3 alin. (1); c) avizeaza măsuri interne pentru CNCAN, în limita competentelor stabilite prin ordin al presedintelui, cu respectarea normelor legale.  +  Articolul 14Preşedintele infiinteaza, prin ordin, Consiliul consultativ.  +  Articolul 15 (1) Consiliul consultativ este constituit din specialisti consacrati şi personalitati din diferite domenii de activitate, care nu sunt angajaţi ai CNCAN. (2) Consiliul consultativ este format din 7 membri şi îşi desfăşoară activitatea conform unui regulament propriu aprobat de presedinte, cu respectarea normelor legale în vigoare. (3) Pentru activităţile desfăşurate, membrii Consiliului consultativ pot beneficia de o indemnizatie de sedinta în cuantum de 10% din indemnizatia presedintelui CNCAN.  +  Articolul 16Finantarea CNCAN se asigura integral din venituri proprii, respectiv din tarife percepute pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, contribuţii ale organismelor internationale şi ale operatorilor economici, dobanzi din disponibilitati şi încasări din alte surse, conform prevederilor legale.-------------Art. 16 a fost modificat prin pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 69 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 1 februarie 2007.  +  Articolul 17 (1) Salarizarea presedintelui se face conform anexei nr. VII/2b la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalul salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică, aprobata şi modificata prin Legea nr. 220/2003. (2) Salarizarea personalului CNCAN se face prin negocieri individuale şi colective, conform contractului colectiv de muncă înregistrat potrivit legii.  +  Articolul 18 (1) CNCAN poate dispune de un numar maxim de 35 de autoturisme, din care un parc propriu, doua parcuri comune, precum şi, suplimentar, 32 de autoturisme destinate activităţii operative de control şi inspecţie pe teritoriul intregii tari, pentru desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul regulament. (2) Consumul maxim normat de carburant pentru autovehiculele destinate controlului şi inspecţiei operative a activităţilor nucleare este de 350 l/luna/vehicul, conform anexei nr. 2.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008 prevede:"Art. II (1) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare se reorganizează astfel: a) se înfiinţează, în subordinea directă a preşedintelui, Direcţia generală reglementare, autorizare şi control activităţi nucleare, având în componenţă Direcţia reactori nucleari, Direcţia radioprotecţie şi deşeuri radioactive, Direcţia autorizare utilizare radiaţii ionizante şi Direcţia supraveghere utilizare radiaţii ionizante, Serviciul garanţii nucleare şi Serviciul protecţie fizică instalaţii nucleare, şi Direcţia generală resurse, relaţii şi comunicare, având în componenţă Direcţia relaţii internaţionale, Direcţia economică, Direcţia relaţii publice, presă şi protocol, Compartimentul resurse umane şi Compartimentul informatică; b) se înfiinţează Direcţia autorizare utilizare radiaţii ionizante şi Direcţia supraveghere utilizare radiaţii ionizante în cadrul Direcţiei generale reglementare, autorizare şi control activităţi nucleare, prin preluarea activităţilor şi a personalului Direcţiei radiaţii ionizante, care se desfiinţează; c) se înfiinţează Serviciul garanţii nucleare şi Serviciul protecţie fizică instalaţii nucleare, în cadrul Direcţiei generale reglementare, autorizare şi control activităţi nucleare, prin preluarea activităţilor şi a personalului Direcţiei materiale speciale, care se desfiinţează; d) Direcţia controlul calităţii se desfiinţează; e) se înfiinţează Compartimentul documente clasificate, în subordinea directă a preşedintelui, şi Compartimentul informatică, în cadrul Direcţiei generale resurse, relaţii şi comunicare, prin preluarea activităţilor şi a personalului Compartimentului documente clasificate şi informatizare, care se desfiinţează; f) Compartimentul resurse umane trece din subordinea directă a preşedintelui în cadrul Direcţiei generale resurse, relaţii şi comunicare; g) Serviciul management de proiecte trece din subordinea directă a preşedintelui în subordinea Direcţiei relaţii internaţionale din cadrul Direcţiei generale resurse, relaţii şi comunicare; h) Serviciul urgenţe radiologice trece din subordinea directă a preşedintelui în subordinea Direcţiei radioprotecţie şi deşeuri radioactive din cadrul Direcţiei generale reglementare, autorizare şi control activităţi nucleare. (2) Toate celelalte componente din structura organizatorică a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare rămân neschimbate. (3) Personalul cu funcţii de execuţie al direcţiilor şi compartimentelor desfiinţate va fi preluat, potrivit atribuţiilor prevăzute în fişa postului, de către direcţiile nou-înfiinţate, precum şi de către celelalte componente existente în structura Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare. (4) Posturile de conducere ale direcţiilor şi ale serviciilor nouînfiinţate vor fi scoase la concurs, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."Art. II din HOTĂRÂREA nr. 623 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 29 mai 2009 prevede:"Art. II (1) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) se reorganizează astfel: a) se înfiinţează Direcţia ciclul combustibilului nuclear în cadrul Direcţiei generale reglementare, autorizare şi control activităţi nucleare, prin preluarea activităţilor şi a personalului Direcţiei reactori nucleari şi Direcţiei radioprotecţie şi deşeuri radioactive, care se desfiinţează; b) se înfiinţează Serviciul garanţii nucleare, transporturi şi protecţie fizică în cadrul Direcţiei generale reglementare, autorizare şi control activităţi nucleare, prin preluarea activităţilor şi a personalului Serviciului garanţii nucleare şi a Serviciului protecţie fizică la instalaţii nucleare, care se desfiinţează; c) se desfiinţează Direcţia generală resurse, relaţii şi comunicare, iar structurile din componenţa direcţiei generale trec în subordinea directă a preşedintelui; d) se înfiinţează Direcţia managementul resurselor, în subordinea directă a preşedintelui, prin comasarea activităţilor şi a personalului Direcţiei economice şi a Compartimentului resurse umane; e) se înfiinţează Compartimentul relaţii publice, în subordinea directă a preşedintelui, prin preluarea activităţilor şi a personalului Direcţiei relaţii publice, presă şi protocol, care se desfiinţează; f) se înfiinţează Compartimentul documente clasificate şi informatică, în subordinea directă a preşedintelui, prin comasarea activităţilor şi a personalului Compartimentului documente clasificate şi a Compartimentului informatică; g) se înfiinţează Compartimentul juridic în subordinea directă a preşedintelui, prin desfiinţarea Serviciului juridic din subordinea directă a preşedintelui. (2) Toate celelalte componente din structura organizatorică a CNCAN rămân neschimbate. (3) Personalul cu funcţii de execuţie al direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor desfiinţate va fi preluat, potrivit atribuţiilor prevăzute în fişa postului, de către structurile nou-înfiinţate, precum şi de către celelalte componente existente în structura CNCAN. (4) Posturile de conducere ale direcţiilor şi ale serviciilor nouînfiinţate vor fi scoase la concurs, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."  +  Anexa 1-------la regulament-------------Nr. maxim de posturi = 137 (exclusiv preşedintele)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN)*Font 8*                               ┌──────────────┐                               │ PREŞEDINŢE │                               └───────┬──────┘ ┌──────────────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────────────────────────┐ │ Consiliul Autorizări ├──┼──┤ Comitetul pentru Situaţii de urgenţă │ └──────────────────────────────────┘ │ └───────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────────────────────────┐ │ Compartimentul Juridic ├──┼──┤ Compartimentul Documente Clasificate │ │ │ │ │ şi Informatică │ └──────────────────────────────────┘ │ └───────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────────────────────────┐ │ Compartimentul Audit Intern ├──┼──┤ Compartimentul Control Managerial Intern │ └──────────────────────────────────┘ │ └───────────────────────────────────────────────┘                                       │ ┌───────────────────────────────────────────────┐                                       ├──┤ Compartimentul Relaţii Publice │                                       │ └───────────────────────────────────────────────┘                      ┌────────────────┴──────────────────────┬────────────────────────┐                      │ │ │ ┌────────────────────┴────────────────────┐ ┌────────┴─────────┐ ┌───────────┴───────────┐ │ Direcţia Generală Reglementare, │ │ Direcţia Relaţii │ │ Direcţia Managementul │ │Autorizare şi Control Activităţi Nucleare│ │ Internaţionale │ │ Resurselor │ └────────────────────┬────────────────────┘ └──────────────────┘ └───────────────────────┘                      │                      │ ┌───────────────────────────────────────────┐                      ├──┤ Serviciul Garanţii Nucleare, Transporturi │                      │ │ şi Protecţie Fizică │                      │ └───────────────────────────────────────────┘        ┌─────────────┴────────────┬───────────────────────────┐ ┌──────┴──────────┐ ┌────────────┴─────────┐ ┌───────────────┴──────────────┐ │ Direcţia Ciclul │ │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Combustibilului │ │ Autorizare Utilizare │ │ Supraveghere │ │ Nuclear │ │ Radiaţii Ionizante │ │ Utilizare Radiaţii Ionizante │ └─────────────────┘ └──────────────────────┘ └──────────────────────────────┘-------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 623 din 20 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 29 mai 2009, conform pct. 7 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2    -------la regulament--------------                    Norma privind dotarea cu autoturisme────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                     Parc auto────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Parc propriu 1  Parc comun 2  Parc activităţi specifice 32────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Norma privind consumul lunar de combustibil pentru autoturisme────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                     Limita maxima [litri/luna/vehicul]──────────────────────────────────────────────────────────────────────── Parc propriu 400 Parc comun şi activităţi specifice 350────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------------