LEGE nr. 217 din 2 iunie 2009pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, cu următoarele modificări:1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Autorităţile şi instituţiile publice din România, în domeniul lor de competenţă, au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale instituite prin actele prevăzute la art. 1, în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă."2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 6Informarea Parlamentului şi a Consiliului Suprem de Apărare a ŢăriiPeriodic, dar nu mai puţin de o dată pe an, primul-ministru prezintă rapoarte detaliate Parlamentului şi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării privind măsurile adoptate de România în vederea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale."3. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Pentru asigurarea cadrului general de cooperare în domeniul punerii în aplicare în România a sancţiunilor internaţionale se înfiinţează Consiliul interministerial, denumit în continuare Consiliu, alcătuit din reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, Departamentului pentru Afaceri Europene, Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Economiei, Departamentului pentru Comerţ Exterior din subordinea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor, Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor."4. La articolul 17, alineatele (1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(1) Supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor se face de către autorităţile şi instituţiile publice de reglementare, autorizare, de către autorităţile de supraveghere prudenţială a sectorului financiar, de către structurile de conducere ale profesiilor liberale şi, respectiv, de Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, pentru persoanele fizice şi juridice din domeniul lor de activitate, conform legislaţiei în vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului......................................................................................... (6) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la alin. (1), precum şi autorităţile competente potrivit art. 12 alin. (1) lit. b) emit, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, reglementări specifice privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."5. La articolul 18, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(1) Persoanele fizice şi juridice care au obligaţia raportării tranzacţiilor suspecte potrivit legislaţiei în domeniul spălării banilor şi/sau finanţării actelor de terorism aplică măsurile de cunoaştere a clientelei, pentru a stabili dacă aceasta include persoane sau entităţi desemnate ori dacă operaţiunile derulate cu aceasta implică bunuri în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă......................................................................................... (3) Mecanismul şi modelul de raportare sunt stabilite prin reglementări specifice ale autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 17 alin. (1) şi (2). Pentru stabilirea unui model unitar de raportare se solicită avizul Consiliului."  +  Articolul IIReglementările specifice prevăzute la art. 17 alin. (6) şi la art. 18 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, se adoptă în termen de maximum 180 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 2 iunie 2009.Nr. 217.----