ANEXE din 6 septembrie 2006 nr. 1-3 la Ordinul nr. 395/2006 pentru completarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Poştală al Uniunii Poştale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005 (Anexele 1-3)
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 813 bis din 3 octombrie 2006  ANEXA Nr. 1

  L I S T A

  formularelor Regulamentului poștei de scrisori

  image

  image

  Numele sau natura formularului Format Arcicolc ale Regulamentului postei de scrisori care memioneaza pentru prima data un ronnular cu titlul

  de rcferinta principala

  bservatii

  image

  2 3 4 5

  image

  C 21

  122

  23

  24

  C 25

  26

  27

  C 28

  C 29

  AVIZ. Reexpedierea unui rormular CN 08 Eticheta «Dcc\ara('ic Vamalăi>

  Declara1ie Vamala

  Proces- erbal ( ercgularitati pri itoare la trimiterile postei de cri ori cu valoare declarata sau privitoare la coletele poscale)

  El ieheta pentru pachete Eticheta pentru pachete

  TABLOU. Cai si moduri de transmitere a 1rimi1crilor cu valoare declarata

  Plic pentru confecţionarea depeşelor avion

  Eticheta «Ramburs»

  210 X 297 111111

  52 X 74 111111

  210, 148mm

  210 x 297 mm

  105 x 74 mm

  148, 105 mm

  )05 X 74 mm

  148 )( 105 111111

  210x297 mm

  250 X 176 mm

  353. Z-Omm

  37 X 18 111111

  RL 150.4.6

  RL 152.1

  RL 152.3

  RL 156.1

  RL 171.6.1

  RL 171.6.2

  RL 172.1

  RL 173.3.4

  RL 135.4.2

  C 29bis Eticheta pentru trimiterile contra ramburs ramburs

  105 75 mm

  RL 135.4.1

  1. 30 Eticheta «Ri1combinata cu numele biroului de origine, numarul trimiterii si triunghiul care poarta mcntiunea

   <<Rambursare!>)

  2. 31 FOAIA DE AVIZ. chi111bul de depeşe

  3. 32 F AIA DE AVIZ. Depeşe de curier in număr

  4. 33 LI TA SPECIALĂ. Trimiteri rec,omandatc

  5. 34 Etichete pentru sacii de uprafata

  158 110 mm

  C r Etichete pentru sacii-avion

  37.xl3mrn

  210 297111111

  210 x 297 mm

  2I0x148mm 210 x 297 mm

  148x 74mm

  148X90111111

  158 X 94 111111

  148 x 74 mm

  148 x 90 mm

  158 X 94 mm

  158 x 110 mm

  RL 135.4.2

  RL 174.1

  RL 182

  RL 175.t

  RL 184.1.l

  RL 184.1.2

  Etichetele trebuie sa fie din 1esatura suficient de rigida din material plastic, din c.arton tare. clin pergament sau din hartie lipita

  pc o placuta si trebuie a fie prevazute cu un izor circular

  (ef. art. IU.. 184.1)

  Acelcasi ob ervatii ca pentru CN 34

  1. 36 -1iche1e pentru ·acii S.A.L

  2. 37 Borderou de predare. Depeşe pe calc

  I48x74mm 148 x 90 mm

  158 X 94 111111

  158;,;; 110mm

  RL184.l.3 Aceleasi observati i ca pentru C 34

  de suprnfa\l'i

  210 x 297 mm

  RL 190. t. I

  38

  Borderou de predare. Depeşe avion

  210x 297 mm

  RL 190.2.1

  C

  41

  Borderou de predare. Depeşe supralit!ă transportate pe cale aeriană (S.A.L.)

  2I0x 297 mm

  RL 190.2.1

  42

  Etiquclte «Transbordare directă»

  148x901mn

  RL 187.3

  C

  43

  BULETIN DE VERIFICARE

  chimb de depeşe

  210 x 297 mm

  R 194.1

  44

  Buletin de încercare

  210 297111111

  RL 189.1

  C 45

  PIic de transmitere a borderouri lor

  N38, 4\siC 47

  229, 162 mm

  RL 190.2.4 Plicul poate li dotat cu un tablou tran parent care a pcrmila ci1irea

  titlurilor borderourilor N 38. C 41

  image

  image

  o Numele sau natura formularului Fonnat Articole ale Regulamcmu!ui

  postei de scrisori care mcntionea.7.a pentru prima data un fonnular cu titlul de referinta princip11!11

  Obser mii

  image

  2 3 4 5

  image

  47 Borderou de predare Depeşe de recipienţi goi

  210 X 297 l1l111 image

  Mentiunea «R IPl ENTE GOA LEll irchuic facuta.daca este posibil, prin supraimprimarea unei culori

  48 om. ume datorate cu Litiu de despăgubire 210 x 297 tmn

  RL 166.1

  C

  51

  Cont panicular. Courier-avion

  210 X 297 llllll

  RL 241

  C

  52

  Cont general

  210 x 297 mm

  RL241

  C

  53

  Releveu de depesa. umăr de trimiteri şi greutatea recipientelor

  210. 297 mm

  RL225.l.1

  54

  Relc.veu capilulativ al trimiterilor

  210 297111111

  RL225.l.2

  CN

  -4bi

  Releveu capitulativ anual

  210 x 297 mm

  R. 22·.2.1

  N

  -5

  Releveu de depese

  297 x 210 mm

  R.L228.I

  C

  56

  Rele eu recapitulati de depeşe

  297, 210 mm

  RL228.2

  57

  Cont. Curier în număr

  210 148mm

  R 230.2.1

  58

  Releveu recapitulmiv. Conturi de chellltieli terminale ale curierului în numar

  210 X 297 llllll

  R.L230.2.

  61

  Cont. panicular. Cheltuieli terminale

  210, 297111111

  RL232.2.2

  Culoare galbena

  CN

  61bi

  Cont panieular- Regulari-zare. Cheltuieli 1em1inale

  210xl48mm

  L227.I.I

  62

  ont panicular. hcltuicli de tranz.it

  210 297 mm

  RL232.2.I

  C

  63

  Releveu_Cheltuie!i de tranz.it

  210 297 mm

  RL 234.2

  N

  64

  64bis

  Releveu. Cheltuieli 1em1inale

  Releveu particular. Fondul <litatea serviciului>>

  210. 297 mm

  210, 297 mm

  RL234.2 RL236.I

  uloare galbena

  C

  65

  Borderou. Greutatea trimiterilor in tranzit deschi

  210 x 297 mm

  RL238.2.2

  66

  Releveu de gTeutatc. Depese-avion i .A.L.

  210. 297 mm

  RL240.I

  CN

  67

  Releveu de greutate. Trimiteri prioritare/avion in tranzit deschis

  210x297 mm

  RL.240.2

  68

  Lista generala a serviciilor aeropostale

  Vezi coloana 5

  RL263.2. I I

  Lista generala a serviciilor aeropostalc este elaborata si distribuita adminislratiilor de catre Oiroul lnternational.Fornrntul

  acestei puhlicmii: A4 (21() x 297 mm)

  image

  image

  image

  UNION POSTALE

  UNIVERSELLE

  CN01 COUPON•RtPONSE INTERNATIONAL

  Co coupon est

  Cllang abl dans IOU I s pays do l'Unlon tale unrverselh;, conlr

  I' tr , nchtssemonl minimal d'un onvo1pnon1a1re orcfinnlr ou d'uno I ttr ­ av10n 0rd1nwre oxl)t!d,e a 1' 1.r.ingnr. 1

  Akh I ju

  La lei re-une voie vers l'alphabl!t1sa1ion

  ' Cette explication est repetee au verso dans Ies langues allemande, anglalse. arabe, chinoise, espagnole et russe Dimensions 148 x 103 mm

  image

  Administraţia creditoare RELEVEU PARTICULAR Cupoane-răspuns

  CN 02bis

  Administra\ia care a emis cupoanele-răspuns

  Data releveului

  Perioada releveului

  Cupoane de 0,74 OST

  Numar

  Suma

  OST

  AdminisLra\ia care întocmeşte releveul Loc, dată şi semnătura agentului

  Văzut şi acceptat de către administra1ia debitoare Loc, dală şi semnatură

  Dimensiuni 2 IO .x 148 mm

  6

  Administra1ia ptală

  şi adresa poştnln

  REL VEU PARTI LAR

  Cupoane-ră puns schimbate

  Data

  CN03

  Biroul internaţional al UP Că uţă poştală

  CH - ..,ooo BERNA 15

  LV-. IA

  Indicaţii

  Trimiterile de cupoane-răspuns nu trebuie să comporte fracţiuni de ută

  Cupoane răspun de0,74 OST chimbate şi tran mie Biroului LnternaţionaJ

  Număr

  Sumă

  DST

  Administraţia care întocmeşte releveul

  emn tura

  Văzut şi a ceptat de către Biroul internaţional al UPU

  Loc, dată şi cmnălura

  Berna

  image image

  Mod d rambursare

  Cu scopul de a proceda la rambur area sumei de DST în cel mai bune condiţii, mulţumim pentru bunăvoinţa de a ne indica modul de rambursare dorit dintre cele trei opţiuni indicate mai jos:

  D Opţiunea I: vărsămînt într-un cont bancar sau poştal

  Vărsăminte! pot fi efectuate numai prin conturi oficiale indicate de către administraţiile poştale şi care au făcut obiectul unei circulare a Biroului internaţional privind reglarile conturilor poştale internaţionale. ln absenţa unei a ernemea circulare, Biroul internaţionaJ va aplica provizoriu şi din ficiu opţiunea 2 de mai jo .

  Alegerea monedei:

  USD (dolari americani)

  D Opţiunea 2: treceţi suma de oului internaţional

  EUR (euro) HF (franci el etieni)

  D T ca aparţinând administraţiei noastre poştale la dispoziţia Bir-

  D Opţiunea 3: de utilizat uma de OST pentru a achita sumele datorate Uniunii. Va rugam a indi- cati

  detaliile facturilor de reglat pe o pagina anexata.

  Administraţia poştală. Autoritatea care suprevizează deconturile internaţionale.

  urnele i calitatea semnatarului Ştampilă. dată şi semn!'llurll

  image

  image

  image image

  Oimc:nsions21O :< 297 mm

  Adminislratia creditoare RELEVEU RECAPITUALTIV

  upoane-răspW1s

  CN 03bis

  Ad111inis1ra1ia debitoare

  Data releveului

  Perioada releveului

  image

  CUPOANE-RĂSPUNS

  Administra\ia care a emis cupoanele

  Administra1ia care a schimbat cupoanele

  Număr

  Va_loar.: calculată la O.74 OST pe urntate

  Numele administraţiei

  Sold în creditul

  Administrafia creditoare Loc. dată şi semnatur1i

  ime11sions210 x 148 mm

  8

  C 04

  image

  LAUSANNE I

  RR 00 OOO 460 3 CH

  IIII III111111111111111111111111111111111111111111

  CN04

  image

  Dimens,ons 37 x 13 mm. le11re majuscule R de couleur rot1ge Oli noire, s, la r glcmcnumon de l"ad111i111s1ration d"origine le pen11e1

  image

  Livrare atestată

  "A 123456

  05

  Dimens,ons 74 x 26 mm. lettre maJuscule R et trait sous le numero de de­ pol de coulcur rouge ot1·notre. si la rcgleme111m1on de l'admmis1rauon

  d 'origine Ic penncl

  image

  Livrare atestată

  AA 00 123 456 8

  III liI liI 1111111111111111111111111111111111111111

  05

  1

  Dimcnsions 37 x 13 mm coulcur jaune

  (PANTO proccss coatcd EURO DE 6-7 C)

  image

  V TOCKIIOL I

  N"372

  CN06

  Dimension 74 x -6 mm, couleur jaune (PA TO proccss coa1cd EURO D 6-7 C)

  image

  V

  TOCKHOLM I

  vv 00 OOO 372 7 E

  lIi IIIIIII lIilIilIilIilIilllllll11111111111111111

  CN 06

  Dimcnsions 37 13 mm. couleur rosc

  (PA TONE" process coated EURO DE 141-6 C)

  Dimensions 74 x 26 mm, coulcur rosc (PANTO E' proccss coated EURO DE 141-6 C)

  Observatie -Admi11is1ra1iile care 111ili2ca1 coduri cu bare în serviciul lor pot utiliza e1ichc1e CN04, CN05 şi C 06 conform modelelor de mai sus punând respectivele coduri în plus faţa de iadicaJiilc deja prcvâzulc.

  Birou de prezcnrnre IData

  Destinatarul trimiterii

  Prioritar/Scrsoare

  Neprioritar/lm- p_rimaL

  I

  I Colet

  Recomandată Predare atestată n Valoare declarată

  Nr. trimitere rs-;7ma

  Mandat simplu de vărsământ

  Cec de a:,ignare

  Suma

  De returat la

  Nume sau statut social

  Strada şi nr.

  Localitatea şi Jara

  Trimiterea indicată mai sus a fost în bune conditii

  p_redată n achitată n înscrisă în CCP

  Data şi scmnărnra*

  image

  image

  Administrai ia poştala de origine

  Confirmare de primire/ de predare/ de plată/ de înscriere

  CN07

  A.R.

  Serviciu de poşlă

  Ştampila biroului care returează

  Prioritar

  / Avion

  Natura trimiterii

  "O.,

  _..g.

  ..X.,,

  a.

  .u,

  "O

  at>.

  De completat la destinatie

  E

  o

  .8.,

  • r\ccs1 av1Z poate fi .semnat de desti11mar. in cazul în care regulamentul111n1 de dcsuna1-.e prcăede acest lucru. de opcr.ioan autorizată sau un agent al biroului de des1,naJ1e

  10

  Dimensions 21O x I 05 111111. avec une 1olerance de 2 mm, couleur rouge clair (PANTONE' process coa1ed EURO DE 60-5 C)

  CHITANTA DE DEPUNERE PENTRU O RECLAMATIE CN 08 0 rcclamatki

  Reclamatic facuta la oficiul postai (adresa)                                                                                          (data)                     

  Trimiterea care face obiectul reclamat iei

  -

  Trmitere depusa la olkiul postai (adresa) (data)

  -

  B

  B

  N° trimiterii

  Prioritara lmprimarta

  - Colet postai

  eprioritara Pachet mic

  Scrisoare

  Re omandata

  B li aloar declarata

  Greutate Di tribuita la (data. i conlinutul'l

  Valoare declarata uma de rambursat si moneda de plata lndicatii speciale

  -

  O Expres O Aviz de reccptic O Trimit re contra ramburs

  Obiectul reclamatiei

  - Trimitere nedi 1ribuita ontinut lipsa

  Trimitere deteriorata

  Intarziere

  - Altele (de preciza()

  Reclamant

  B viz de receptic necompletat

  B uma de rambursat

  umc si prenume /,1dresa/cod postal/oras/tara

  Modalitali de raspuns

  Va rugam sa ne instiintati prin ce modalitate doriti sa va raspundem

  Or-ax n°                                    OTcl.n"          -mail

  O Curier                                                                         Altele                                                                                             

  ln cazul unor trimiteri pentru care rambursarea poate fi plaLita, va rugam a indicati prd'erintele e, peditorului/ destinatarului sau altei peroane in legatura cu modalitatilc de plata

  l.ndicati numele si prenumele/adre a/cod pc,stal/ora /tara expeditorului/destinatarului au ale altei persoane

  O Cec postai D Mundal postai umerar CP11°

  Expeditor

  umc si prenume/adresa/cod po tal/oras/tara

  Destinatar

  INumc i prenume/adresa/cod po tal/oras/tara

  De crierea continutului

  f-------------------------------------

  Adrninistratia postala (Parte de decupat si de trimis cliemului)

  Pcmru orice informatic. va rugam sa contactati biroul nostru de rclatii intcrnationalc: Tel. Fax E-mail

  Zile de chise Ora de de chidere                          

  ::::,

  3

  C:

  hitania prezenta va este trimisa pentru a certifica depunerea cererii dumncavoastra de informare cu privire la trimiterea descrisa mai jos hilanta privitoare la reclamatia n°

  Rcclamatic facula la oficiul postai (adresa (data)

  7'rimitcrea depu a la oficiul postai (adrc a) (data)

  .u!:! INatura trimiterii n° trimiterii

  E

  a.

  e

  "6'l

  ;;;

  "a'.

  ii.

  <

  Tara trimiterii

  cnrnatura agentului oficiului postai care primcstc rcclamatia tampila si data

  O1mensions 210 X 297 mm

  image

  Admini traria de origine (Nr. de serie) N 08

  image

  LAMATIE

  Rt."<:Omanda!li

  Valoare declarată

  Predare

  atestată

  Uirou d<.: origim: (unde se înapoiază lonnularul) Nr. d<.: FAX

  Data rcclamatici Rcforinta

  Data duplicatului

  Serviciul de de tinaJic. r. d FAX

  lnform11image e ong111e

  Motivul

  reclamaţiei

  I Data sosirii

  OTrimitere ncajun·n D Con\i11u1 lipsă D variere Înta zie-re <

  n Confirmare de primire necompletată nNcprimirea sumei rambursului

  Trimiter

  I Numarul trimiterii

  O Prioritară D Ncpriorita.rii D Colel                                                                                     I

  n P chet Greutatea

  Scrisoare n Jmpri.Jna'l n mtc n

  reclamată

  Suma aiorii declarate I Suma şi moneda rambursului

  Menţiuni

  nAvion ns.A.L. nExpres n Confirmare de primire n

  Ramburs

  speciale

  Prezentare

  n Vl'lzut chitanţ

  Data I ariciul poştal

  Taxe achit>tte (mon da nationala) I Alte drepturi (moneda nationala)

  peditor

  Nume şi adresa completă. Numar de telefon

  De tinatar

  Nume şi adresa complet!!. Număr de telefon

  onţinut (de criere exactă)

  Trimitere

  regasită

  nA se preda n

  expeditorului destinatarului

  Inrormat11de· urn1zat de către biroul de chtmb

  image

  Depeşa de tran mi-

  tere în trăinatate

  Nr

  Prioritar/a ion

  ns.AL.

  Inata

  D

  cpioritar/suprafaţă

  Birou de chimb expeditor

  Birou de schimb d,;:stinatic

  Nr. foii/li te.i

  7

  t--Sc-,r-h:-·, -nr-_ +

  l·oaii1d aviz ( 31sau 32)

  -

  7foaia de trimiteri (CN16)

  D

  n

  i ta pccială ( 33) foaia rută {CP87)

  7 Înscriere _globală

  Data şi scmnatura

  D1mcns1on.s 2) O x 297 mm

  ( de ·eric) C 08 (verso)

  0

  lnformaţii de furnizat de către serviciile intermediare

  u

  i"'

  oE

  1;i

  :

  -

  8

  2

  E,.,,

  ·c;;s.!=

  E

  ::>"'O

  -.G'= Mo

  =E>'",.

  =., =<-.,

  o·.;;.

  Depeşa de Iran mi- tere în trăinatate

  O Priorit:ir/avion r

  FoL .L.

  p cpioritar/suprafată

  Bureau d'echangc eJdi1eur

  Biroul de schimb de des1ina1ie

  Nr. roii/listei

  Foaia de aviz (C 31 sau

  7 32)

  O Lista peciala (C 33)

  N°de serie

  7

  Foaia de trimiteri (CN 16)

  n Foaia de ruta (CP87)

  nlnscriere globală

  ..

  Data şi semnmura

  ..

  image

  I Data

  În caz de distribuire

  7 trimiterea a fost corect predată celui în drept

  =:J c Ic în instantă

  Trimiterea:

  I Numele biroului

  !Moli

  =:J ong111e

  a l_ost returată biroului de

  I Data

  În caz de

  nedistribuire

  !Motiv

  I Data

  =:Ja fost reexpediată

  I Noua adresă completă

  7 Trimiterea nu a ajuns la des1ina\ie.Declaratia CN 18 a destinatarului este anexată

  =:J la expeditorul trimiterii la biroul de cecuri

  Suma a fost transmisă

  I Numele biroului de cecuri poştale

  Rambur

  7 poştale

  uma a fost înscrisă în contul curent poştal

  7

  INr

  I Motiv

  =:J

  'uma rambursului nu a fo I percepu

  Nume. dat.a. semnătura

  Birou de d istribuire

  I Nr. Mandau,lui

  I Data

  Transmitcrca urnei rambur- sului

  În caz de avariere sau întârziere, indicaţi motivul în rubrica ··răspun. definitiv·' la ··Alte comunicări eventuale··

  lnfor111at11 de furnizat de către serv1c11le de dest111aţ1e

  image

  .'.!!

  ."!: '

  -o

  """''

  -

  .i2i

  .!:

  .g

  "'

  ;;;

  <>

  ""O '

  """''

  o"'

  Cercetările noa lre au rămas infructuoase. Dacă trimiterea nu a ajuns retur la expeditor. autorizăm despăgubi i reclamantul în limitele regulamentaJe ,i sr, ne debitaţi într-un eoni P75 sau 48. după 1:az.

  n întreaga umâ plătită n jumătatea sumei plătite (înscriere globală)

  1Rcrerin1c

  n Conform acordului dintre lările noastre, vu revine responsabilitatea de a despăgubi reclamantul

  Alte comunicări eventual.:

  Admini lra\ia de dcstinatie Data şi cmnAturn

  as DllllS d efi 111tIV

  Administra1ia care întocmeşte fomuilaml RELEVEU DE TRIMITERI

  Data

  R] EXPEDIATE CN 09

  image

  7

  R Prin avion

  Prioritar Pe cale de suprala\ă

  Administraţia expeditoare

  Luna I Anul

  Biroul de schimb c ·pcditor

  Admlnistrntia de desti1mtic

  Biroul de schimb de dcstinatic

  Recapitularea trimiterilor CCRI din foile de aviz C 31

  Data expedierii

  Depeşa nr.

  umărul de recipienti

  reutatc

  umăr de

  I gături

  reutatc

  Greutate totală

  Număr total de trimiteri

  l

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  kg

  kg

  kg

  Total de trecut în releveul CN I O

  Biroul expeditor Loc şi semn!lturll

  image

  Dimcnsions 210 x 297 mm

  Adminis1n11ia care întocmeşte formularul RELEVEU RECAPITULATIV D TRIMIT Rl C RI

  Data

  CN 10

  Prin avion

  Prioritar Pe cale de suprafa\ă

  Adminisll'll\ia expeditoare

  nul

  Adminîstra\ia de destinaJie

  Primul trimestru D Trimestrul trei

  Trimestrul doi Trimc trul pairu

  Recapitularea releveelor C 09

  Birou de origine

  Birou ele dcstina\i

  Greutate totală

  umăr Loial ele trimiteri

  bser aţii

  I

  2

  3

  4

  5

  kg

  --

  -

  Total de trecut în comul CN 19

  /\d1111111straţia de ongmc

  Loc şi semnătură

  Văzut 1 acceptat de către adm1111sLra(ia de dest111a11

  Loc, dată i semtură

  image image

  Dimcnsio11 210 x 297 mm

  image

  I CN 11 7

  Cupon de înapoiat expeditorului

  I Partea A

  image

  I De completat de către administra\ia de destinatie

  Ut, IALll:;t{t,A LHJ:.LIUlhLILUK

  DATORATE

  (in moneda tarii de destinatiea tri111î-

  terii)

  I TOTALUL CHELTUIELILOR PLĂTITE

  I

  axa pentru franciza la li rare1

  Suma (in cifre si in moneda. tarii d

  I

  destinalie a trimiterii)

  Stampila biroului unde s-a perceput avansul taxelor

  Drepturi vamale

  axa de prc7.entarc la vama

  I []

  '

  I

  I

  LPar1eaA

  Alte cheltuieli

  13iroul unde s-a perceput avansul

  I

  I spate

  Total Total

  (dupa conversie)

  tampila biroului care a incasat laxele

  INr. de registru I Data I Scmnatura

  image

  I

  I De completm de catre administratia de origine (la retur)

  Suma (in cifre dupa conversie) l_ampila biroului care

  []

  a mcasat ta"ele

  I

  I I

  I .

  I umila i ,. Taxa de comi ion•·

  I Registrul de osire nr.

  g

  BULETIN DEFRANCARE CN 11

  artea . . . I Administraţia poştală e comp elat de către adm1nistrat1a de expe-

  dier

  Felul trimiterii I Greutate

  Nr. I Valoare declarată

  Birou de prezentare

  Expeditor (m1mele şi adresa completă)

  Destinatar (numele şi adresa completă)

  J

  l

  image

  LPartea B I( fata)

  Trimiterea trebuie să ne pre- data cutită de taxe şi drepturi

  pe care eu angajez ă le platesc

  - emnatura expeclitomlui

  Ştampila biroului de origine

  image

  Dirnen 1011s 148 x 210 mm ( 148 x 105 mm lorsq"eIespamcs A ci 6 dela fonnnle s0111 repli esl'une sur l'amre). coule"r jaune

  (PI\NTONP process comed EURO DE 1-7 CJ

  image

  C 11

  Partea B

  De completat de catre administratia de destinatie

  DETALIUL CHELTUIELILOR

  B11 mone a tarn de est111at1ea lnm1-

  ATORâATE .. d . . . .

  terii)

  TOTALUL CHELTUIELILOR PLATITE

  la'l:a pentru franciza la livrarc1

  uma ( in cifre si i11 moneda tarii de destinat ie a trimiterii)

  Stampila birou1L1i unde s-a percepui avansul

  Obligarii vamale

  I D

  Taxa de prezentare la vama

  Alte cheltuieli

  Biroul unde -a perceput avansul

  Total

  Numar de inregis- I Data I Semnatura trare

  I umila si .. Taxa de comision"

  I

  BULETIN DE FRA CARE C 11

  Chitanta

  Partea A I Administratia po tala

  I De completat de catre administratia de expeditic

  Natura trimiterii I Greutate

  I

  Natura trimiterii I Greutate

  I

  ' I Valoare declarata I

  " I Valoare declarata

  I

  Birou de depunere

  Birou de depunere

  De tinatar (numele i adresa completa)

  Expeditor(numele i adresa completa)

  Destinatar (numele si adresa completa)

  xpeditorul a platit taxele si obliga- liile indicate pe ver.o

  Stampila biroului de origine

  trimiterea trebuie inapoiata scutita

  de taxe ide obligatii pe care eu ma angajez sa le plate c

  -

  Scmnatura e, peditorului

  tampila biroului de

  origine

  De inapoim bir0l1lui

  -

  _ Partea B (spate)

  Marginea superioara a formularului atunci cand

  partile A si B um impaturitc una

  pe te alta

  = o

  Partea A( fata )

  -

  Administration cr ditnarc O T PARTl LAR L Cheltuieli vamale, etc.

  Data

  AR N 12

  Administraţia debitoare

  Luna

  Anul

  Indicaţii

  De completat la maşina de scris sau imprimanta calculatorului

  "Oo

  <.)

  -o

  ...:

  ;z:

  Data avansului

  r. bule- tinului de rrancar

  13irow care a făcut avan ul

  urna fiecărui buletin de francare (în moneda nafională)

  I

  I

  Ob

  erva1ii

  I

  2

  3

  4

  5

  I

  6

  l

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  I

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  Total

  I

  Administrn1ia creditoare

  Scmn tura

  image

  Dimensions 21O x 297 mm

  Administratia poşwla a

  Biroul care întocmeşte procesul verbal

  Indicaţii

  Un singur formular este suficient pentru mai multe trimiteri prezentate simultan de către acelaşi e'pedi­ tor pentru acelaşi destinatar

  PROC S VERBAL

  Informare în caz de seche n·are a unei trimiteri poştal

  Data umărul de: referinţă

  AdministraJiei

  N 13

  Descrierea tri 111iterii eches-n

  O Prioritar

  atura trimiterii

  cprioritar

  Scrisoare n lmorimat

  olet Simplă.

  n Paehctmic n n Valoare

  declarată

  D

  n

  Recomandat

  Predare atestată

  trate

  r. trimiLcrii

  I Greutatea trimiterii

  lnfonna\ii privind îndrumarea

  nAvion

  ns.A.L.

  n Suornlală

  Prezentarea trimiterii

  Oficiul de riginc

  I Data prez.entari i

  Biroul de schimb expeditor

  I Dala

  Biroul de schimb de dcstinatic

  I Depeşa nr.

  Expeditorul

  urne si adresa complciă

  Destinatar

  umc şi adresa completă

  Motivul eche Irului Materiale periculoase

  Stupefiante

  Obi..:cte obscene

  D D

  "rimitere care contra ine reglementării privind importurile rimitere care violeru-..ă preceptele publice/mornle/religi a c

  lnformaţii privind sech

  Reglementare aplicabilă Anicolul

  onvenJia P

  image

  recizali În consecinllL am sechc trat

  tot conţinutul

  partea de crisă mai jo din trimiterea care contravine reglcmemării în vigoare:

  trarea

  Func ionarul vamal Şeful biroului unde a avut loc sechestrul

  Drept pentru care, am întoc- Locul şi scmna1ura Locul şi scmnatura

  111it prezentul proces erbal, în dublu exemplar, pentru

  a i e da urmare conform Con enţiei

  image image

  Rezervat biroului de origine a trimiterii

  Evcmuale observai ii

  Semnătura expeditorului sau a imputernieitului s!lu (daca I Biroul de origine a trimiterii

  CSlC caz.ul)

  Data i ernnatura

  Dimcnsions 21O x 297 mm

  Administra!ia poştal!\ de origine Serviciu poştal

  CN 14

  20

  Ştampila cu data

  PLIC COLECTOR

  Reexpedierea trimiterilor poştei de scrisori

  Indicaţii

  Acesr plic poate fi deschis de către biroul distribuitor

  Nu poate fi introdus în acesta nici o trimitere de supus controlului vamal sau de naturr1 producă deteriorări

  Dacă sunt taxe de perceput se aplică ştampila T în rnijlucul pă.qii superioare a plicului colector

  Dacă trimiterile sunt destinate marinarilor sau pasagerilor îmbarcaţi pe aceeaşi navă. sau la persoane care iau parte în comun la o lătorie plicul colector est'e prevăzut cu adresa navei sau a agenţiei căreia trimiterile trebuie să-i fie remise

  Adresa comf>_letă a destinatarului

  Numele destinatarului

  ln grija (evemual) a

  Stradă şi nr.

  Localiratca sau biroul de desrinaţic

  Tam de desrinalie

  imc,"'ions·m:r.r;-largeur-et-cpai=ur--Jddi1iorn1ed-90fl-tnnr,-fa-plus-grande-di1ne1"'ioWTie,peul-d6p:tsser-60 rnm '

  image

  21

  CN 14 (verso)

  De prezentat deschisa oficiului postai reexpedilor.

  image

  image

  Data returului

  D Adresă in uficienlă

  0Mutat

  ercclamal

  D ecunoscut DRefuzat

  15

  RETUR

  Dimen ions maximales 52 .< 52 mm, couleur rose (PANTONE' process coated EURO DE 141-6 C)

  image

  Prioritar Neprioritar

  --

  >-

  Prin a ion Prin ..A.L.

  Pe cale de suprafată

  Nr. foii de trimitere

  Biroul de schimb de destinatie

  Administra1ia e. µeditoare Biroul de schimb c, pedi1or

  FOAI DE TRIMITERE

  Trimiteri cu aloare declarată

  Dala

  CN 16

  Depeşa nr.

  În crierea

  -',-:,'

  2

  E.:=

  ::, "E

  Zo

  r. trimiterii

  Biroul de origine

  Locul de de tina1ie

  . urna valorii declarate

  Ob ervatii

  I

  2

  3

  4

  5

  6

  I

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  DST

  -

  ijiroul de schimb expeditor

  emn:iturn

  Biroul de schimb de destinaţie

  en1nătura

  image image

  Dîmenş.îons 21O x 297 mm

  Ţara de origine CERERE

  data

  Indicaţii

  A se trimite recomandat de

  de modificare sa de corectare a

  de anulare au de modificar a sumei

  CN 17

  nrclragcre

  nactresei n rambursului

  Biroul de origine

  Biroul de destina\i

  umanii noslru de F X

  Numaimage.r de

  fax

  Desemnarea Trimiterii

  aturn trimiterii

  I

  r. de trimitere1 Data expedierii

  Biroul de origine

  nFacs.imil anexat

  Descriere (format.culoarea trimiterii. etc.)

  Expeditor nume şi adresa completi'i)

  Destinatar (nume şi adresa completă)

  Suma rambursului ini\ial în cifre (dacă este cazul)

  Retragere

  nRu·gam a se înapoia trimiterea pc cale prioritară/aeriană

  nsAL

  n neprioritară/ de suprafată

  Modificare sau corectare a adresei

  n1tugan1a se recxpeorn 1r11rnterea pc caie

  orioritartl/acriană

  ns.AL.

  n ncorioritară/ de SU!lrafotă

  INoua adresă sau modi licare cerută

  Modificarea/ anularea

  um i rambursului

  ORugăm a se anula rambursul D Rum as modifica suma rambursului Noua sumă a rambursului (in Iitere şi cifre)

  Semnătură

  image

  lnformafii de furnizat de către oficiul de schimb

  i?".'

  ,a ">'

  ;;;.

  o ::,

  o. o

  • o ·c

  • o -

  oo E

  E 5 "ti":i

  ·-

  C 'o:h' -a

  - "' .,

  oO) . - o

  E " "

  :::, E

  C o

  13 t.)

  E

  ., 'C

  o .

  E

  'E

  Depcşn i11 care trimiterea u fos.1 expedia, în străinăuue

  :J Prioritară/aeriană Nr.

  D .A.L. eprioritară/ de suprafaţă Data

  Oficiul de schimb expeditor

  Oficiul de schimb de dcstina\ic

  umărul foii de aviz /li ta specială

  tJFoaie de aviz (CN 31 sau CN 32) D Lista specială (CN 38)

  O Foaie de trimitere CN 16)

  Nr. de erie

  =i În criere globală

  Data şi semnatura

  Dimensions 210 x 297 mm

  Răspunsul oficiului de destinaţie

  CN 17 (verso)

  O Trimiterea în cauZă a fost deja predată destinatarului ererea neliind ufieient de explicită. rugăm a se

  O comunica detalii suplimentare

  Trimiterea în cauză a fost re!inută în virtutea legislaţiei Cercetarea a fost infructuoasă interne a tării

  Lnformaţi i suplimentare

  Locul. data. semnătura

  image

  A se înapoia corect completată oficiului de origine

  dministra1ia poştal!\ D CLARA 1 PRIVI D PRIMl- REA ( AU PRIMIREA) UNEI TRJM1- TERI POŞTAL

  CN 18

  Natura trimiterii

  n

  O Prioritar

  Scrisoare

  eprioritar

  n Imprimat

  Ocole! implll

  n n Valoare

  Pachet mic n declarată

  DRecomandată

  n Predare

  atestau·,

  Menţiuni speciale

  Suma valorii declarat··

  nAvion

  ns.A.L.

  n Expres n Confirmare de primire

  n

  n Ramburs

  I Suma şi moneda rambur ulLli

  Alte. informa1ii

  Prezentare

  Nr. Trimiterii

  Data pn:zcmllrii

  I Oficiu de prezentare

  Greurnlca trimiterii

  Expeditor

  Nume şi adre a completă

  Destinatar

  Nume şi adresa complctll

  onţinut

  Descrierea exactă a co111inu1ului

  Declaraţie

  n I Datn

  Această lrim itere mi-a Io t predată la

  n Această Lrimitere nu mi-a parvenit nici prin poştă nici pe o alt,1 cale

  Locul şi dam

  Semmuura

  Dîmcmsions. 21O x 297 1nm

  Admini tra!ia creditoare O T PARTIC LAR

  Cheltuieli cu serviciu CCRI

  Data

  Anul contului

  C 19

  image

  Administratia debitoare

  l. Trimiteri CCRI expediate/primite (Date de reluat in formulare! C I O - se indică greutatea numai în kg)

  Curier expediat

  Trimes- tru

  Greut:atc Prioritar

  umăr de trimiteri

  Prin avion

  Pe cale de suprnfatl!

  Total

  Prin avion

  Pe cale de uprafatll

  Total

  l"'

  kg

  k<o>

  kg

  2

  30

  4<

  Total pentru anul

  Curier primit

  I"

  k<,,>

  k<,,>

  kg

  2

  30

  40

  Total pentru anul

  'Greutate de reluat în contul CN61 p ntru reglarea cheltuielilor tcm,inale

  2. Ch ltuieli al erviciului CRI

  Trimiteri expediate

  • taxa ITotaluri (D )

  Suma totală (OST)

  Greutate

  Număr de trimiieri

  kg

  D T

  OST

  0.15

  A

  B

  C=A+B

  Trimiteri primite

  • laxa

  Totaluri (D'T) Suma tota.lă (OST)

  Greutate

  Numllr de trimiteri

  kg

  OST

  OST

  0.15

  D

  E

  F=D+E

  De primit (OST)

  O=C-F

  Administratia creditoare Semnatura

  Yă.Zul şi acceptat de cl'itrc admm, tra\ia debuoare

  Loc dr1t.a si sen1natura

  Dimcn ions 21 O x 297 mm

  Administratia poştalli REL V

  heltuieli ale serviciului CCRI

  Data

  C 20

  Indicaţii

  Rel veu care indică oldul contului particular C 19

  I An pentru care sumele sunt datorate

  urne datorate cu titlu definitiv

  Report al contului particu- Iar C 19

  AdminiS"tra\ia care întocmeşte releveul

  DST

  lnfornrn1ii suplimentare

  Adm1111 trapa care întocmeşte rele eul

  Sen1natu.ra

  image

  D1mcnsiun, 210 ,< 297 mm

  Admini 1ra1ia poştală de origine

  AVIZ

  Reexpedierea unui formular C 08

  C 21

  Biroul sau erviciul e,'lpeditor al avizului. Nr. de fa.'1:

  Dma I Referinta noastrll

  Data voastră I Rcferinta voas1rli

  Administraţia de origine a rcclanrn1iei

  Trirn iterea în cauză

  Trimiterea reclamată

  :=J Prioritară epriorilară

  7 Scrisoare n Imprimai

  olet

  nPachet

  m,c

  I Nr. trimiterii

  n IGreutatea

  Suma valorii declarate

  I Suma şi moneda rambursului

  Menţiuni speciale

  7 Prin avion

  nsAL.

  n Expres n Aviz de primire

  n

  Ramburs

  Prezentare

  Dam

  I Oficiu

  n

  Vazul cl1itantG

  Ta-xe achitate ( moneda nationala)

  !Alte obligmii (moneda nationala)

  Expeditor

  Nume şi adrcs complet.'\. Nr. de telefon

  Destinatar

  Nume i adresa completa. Nr. de telefon

  Reexpedierea formularului CN 08 în

  această zi la

  Numele biroului. Nr. de fa"

  lnformaţii privind reîndrumarea trimiterii în cauză

  Indicaţii

  Biroul de chimb de tinatar a primit trimiLerc11 fără să facă ob erva\ii

  Dacă reclamaţia rămâne fără răspuns în termenul doriL vr1 rugăm ă adresa\i un duplicat servici,ilui la care noi am reexpediai re'lamatia. indicând inrorma(iile de mai jos. Afacerea poate fi considerată ca terminată în ceea cc priveşte serviciul nostru

  6u

  I:!

  ·c:

  2

  "E

  '5

  ·.;;.

  8.§

  _c- .,'u,-,'

  g_

  ·E- 1o:

  ::, ::,

  C: u

  Î3 ..v.i.,.

  ·c-:"-'

  2-g

  O<>E"'

  Depeşa

  7

  :=J Prioritarii/avion S.A. D1 cprioritarălsuprafa\ă

  No ata

  Biroul de schimb c.weditor

  Biroul de schimb de destinaţie

  Nr.foii/lis1ci

  7 ( I ou 2) 33)

  Foaia de aviz

  ista specială (

  7 Foaia de trimitere (CN 16) n Foaia de rută (CP 87)

  Scria nr.

  Înscriere globală

  Alte informaţi

  Semnat ura

  image

  Dimcn iuni 21O :x 297 mm

  DECLA ŢIE I Poare fi deschis CN22

  VAMALA din oficiu

  Administra{ia poşrală I I mportan!!

  Vezi i11struc1iu11ile

  de pe verso I

  adou H·şantion comercial

  Documente Alte Bifa1i casula sau casutclc corespunzaIonrc

  Cantitatea şi descrierea detaliată a

  conţinutului (I)

  Greutatea (in kg) (2)

  Valoarea (3)

  I

  Numai pentru trimiterile comerciale r. tarifar SI-I ( 4) şi 1ara de origine a marfurilot (dacă suni cunoscute) (5)

  Grel1tatt:a totala (in kg)(6)

  Valoarea total (7)

  I

  1

  El,, s11bsem11mul ale cărui 11ume şi adresă figureaz.'! pc trimiterc, certific infom1a1iile date î11 prezenta declaraiie sunt exacte şi că 1rimiterca nu con1ine nici un obiec1pericnlos au imerzi de legisla11e sa11 regulame11- iele poştale sau vamale.

                  I

  Data i sem11Mura e.,peditonihn (8)

  Dimc11sions 74 x 10- mm, couleur blanche ou vene (PANTONE prcx:ess coated EURO DE 274-8 C): la partic supericurc peuttl'lJ detachable

  C 22 (verso)

  image

  nstructiuni

  cnrru a accelera vămuirea, vă rugăm s. complcta1i aceasta eclaratic în englt,m, în franceza sau într-o limbă admisă în 1ara e dcs1ina1ie. Când valoarea cont imnului depăşeşte 300 DST, va

  rebui sa utiliza!i un formular CN23. Va trebui să inscricti numele i adresa completă a expeditorului pe spatele trimiterii.

  I )Vă mgăm să fomi?.ali o descriere detaliata a fiecami ob1ec1 şi li preci7.ati ca11tita1ea cu şi unitatea de măsură utiliza1a ( de ex

  '2 cămăşi bărbăteş1i din bumbac·'), in special pentru obiectele

  lpuse car.111tinei (produse a11imale, vegetale. alime11tare, etc.)

  2). (3 , (6) şi (7)Vi! rum sa men1iona11 greutatea şi valoarea 1ecilrui obiec1 şi greutatea şi valoarea totalii a trimiterii_ Vă ugăm să precizati moneda utilizată) de e". HF pentru lmncul lve1ian)

  4) şt (5)Numărnl tanfor 11 (de şase cifre) trebuie să fie bazat istemul armomzat de desemnare ş, codificare a mărfurilor

  ·laborat de Organizai ia mondială a v,imilor. Termenul de·iară c dcslina\ic"desemnea;,.a Jara de unde provin mărfurile (de ex. tara unde au fo tele produse. rabricate au asamblate). Este

  omandat de a fumiza aceste infonnatii şi de a fixa o factură

  a exteriorul trimiterii pentru a facilita tratarea trimiterii de catre

  8 Semnătura dumneavoastră şi data angajează responsabilitatea umneavoastră fală de lrimitere

  Remarque.- li "81 recommande aux admi11istratio1rn postales d'i11diq11er I·equi atent de 300 DT dm1s le11r monnaie natio11ale

  (Adminis1rn1ia poştală) DECLARAŢIE VAMALĂ CN23

  De la

  Nume

  Referin1a în vama a c,peditontlui (dacă accas1ac.,is1ll)

  Numărul1rimi1erii (codul in bare. dacii există)

  I Poale fi deschis din oficiu

  Important!

  A se vedea instrucfiunile de pe verso

  Societate/Firma

  Slrada

  Codul postai

  Oraşul

  Tara

  Către

  Nume

  Societate/Firma

  Strada

  Rcferi111a importmonilui (dacă aceasta există) (cod fiscal/nr deTV,Vcodul importalorului) (faculta1iv)

  Codul postai

  Oraşul

  Nr. De 1clcfmllfa.x/c-mail al importalorului (daca se cw10aştc)

  Ţara

  Descrierea deiaJia1a a con1î11utult1i (l)

  Cantitatea (2)

  Greutatea nel

  (in kg)(3)

  Valoarea (5]

  Numai penim trimiterile comerciale

  Nr. Tarifar din SH (7)

  Tara do origin< a111.lrfurilor (8)

  Greutatea netă totali\

  (4)

  Valoarea totală (6)

  Cheltuieli de trnnsport/Chchuieli (9)

  Calcgoria trimiterii (10) Cadou

  Document

  -

  -

  Eşanlion comercial

  Retur de marfă Altele

  Explicafii:

  Biroul de origine.' Data prc1.c1,1arii

  Observa1ii (11 ):{ de exemplu marfă supusă carantinei/controalelor sanitare, fitosanitare sau alior restric1ii)

  Certific infonm,tiile date în prezenta dcclarn1ic vamalii su111cxaclc şi că această trimitere nu conţine nici un obiect penct1los sau inte,.,is de lcg,islarie sau de reglementarea poştal sa" vamală

  Dala şi semnătura expedi1arnh1i (15)

  _J Licen\a ( 12) Numerele licen1ci/licen1elor

  _J Certificat ( 13) Numanil / certificatelor

  Factura (14)

  Nr fac111rii

  31

  Dimensions 21O. 148 mm

  32

  CN 23 (verso)

  image

  Instructi1111i

  Trebuie sa atasati aceasta declaraLie in vama si documentele de insotire a trimiterii. in exterior, i111r-u11 mod sigur, de prefcrinta introduse într-un plic transpm·cm adeziv.Daca aceasta declaralie nu este vizibila clar in exterior sau daca preferati s-o plasati in interior, trebuie sa atasati in exterior o eticheta care indica prezenta unei declaratii in vama.

  Pentru a accelera opcrafiunile de vamuire va rugam sa completati aceasta dcclaratie in franceza. nglcza sau in alta limba admisa de catre tara de destinat.ie.

  Pentru vamuirea trimiterii durnneavoast.ra vama tarii de dcstinaLie trebuie sa-i cunoasca continutul cu prcci7Je.Asadar, trebuie sa complctati dcclaratia într-un mod complet si lizibil. ln caz contrar pot sa apara intarzicri in indrumarca trimiterii si alte inconveniente pentru destinatar. Orice dcclaratic falsa sau abigua poate antrena o amenda sau oprirea coletului .

  Marfurile dumneavoa tra pol constitui obiecrul unor restrictii.Suntcti obligat sa va informali cu privire la posibilitatilc de importare si exportare ( intcrdictii. restrictii precum carantina, limitari privind produsele. farmaceutice etc.)si sa va informatii cu privire la docume111e( factura comerciala. certificat de origine, certificai sanitar,liccnta. autorizatie pentru marfuri supuse la carantina(produse de origine animala. vegetala. alimentara etc)) eventual platibi\e in tarn de destinatie.

  ,comercialm>semnifica acea marfa exportata sau importata in cadrul unei tmnzactii. fiind vanduta conlrn unei sume de bani sau schimbata fam compensare

  (I) Va rugam sa fumizati o descriere detaliata a fiecarui obiect continui de trimiterc.(dc ex. <barbatesti d.in bumbac»). lndicatiile generice precum «haine», «mos­ tre». 1,produse alimemare>>. etc.. nu sum admise.

  1. (2) Va rugam sa prccizati cantitatea fiecarni obiect si unitatea de ma ura utilizata.

  2. (3) si (4) Va rugam sa mcntionati graulatea neta a fiecarui obiect (in kg.).lndicati g.raLnatea totala a trimitcrii(in kg.), inclusiv a ambalajului. in urma cantaririi

  (5) si (6) Va rugam sa mentionati valoarea ficcarui obiect si tolalul. indicand unitatea monetara utilizata( de ex. CI-IF pentru franc e\vetian)

  (7) si (8) Numarul tarifar al SH (din sase cifre) trebuie sa se bazeze pe Sistemul annonizat de indicare si de codificare a marfurilor elaborat de catre OrganizatiHmondiala a vamilor.Termenul (de origine» dcsenineaza tara de provenienla a marfurilor( de ex. tara de producere. de fabricare sau de asamblare). Se recomanda ei.-peditoriJor de trimiteri comerciale sa fornizcze aceste date, pentru ca acest il1cru va ajuta la vama la tratarea trimiterilor respective.

  (9) Va rugam sa indicati suma taxei de francare platita de catre posta pentru trimitere.Mentionali separai orice alta taxa( de ex. Ta"a de asigurare) (IO) Va rugam sa bifat.i casuta sau casutelt: care precizeaza categoria trimiterii.

  1. (11) Va rugam sa furnizati prccizari. in cazul in care continutul( produse de origine animala vegetala. alimentara etc) este supus carantinei sau altor rcstrictii.

  2. (12) , ( 13) (14) ln cazul in care trimiterea dumneavostra este insolita de o licenta sau de un certificat. va rugam sa bîfati casuta adecvata sî sa idenlificati numarul sau Trebuie sa atasati o factura la toate trimiterile comerciale.

  ( 15) Sem natura dumneavoastra si dara angajeaza responsabilitatea dmnneavoaslra in ceea ce privcstc coletul.

  Adminis1ra1ia poştală PROC S V RBAL CN24

  Biroul care întocmc procc ul crbal Referinţă

  Motivul procesului verbal

  O Pierdere poliere O Avariere DDiminuar a greulă\ii nNercguli n

  E peditor

  ume şi adresa complclll

  Destinatar

  Nume şi adresa completă

  Prezentarea trimiterii

  Oficiu de prezentare

  Data

  Nr. de prezentare

  Menţiuni peciale

  Valoare declarat!\

  Suma rambursului şi moneda

  Greutate IGreutate

  indicata constmata

  Alte mcn(iuni

  n

  Conţinut

  Conform destinalarnlui au Uupă indicatiilc facturii n Dupll declaraţia vamală n expeditorului

  De cricre dctaliarn

  Conţinutul a fost examinai în prezen\a

  n destinatarului n expeditornlui

  Con1inut constatat la inventariere

  Con1inut avariai

  Continut lipsa

  mbalaj

  n

  n

  Ambalaj exterior

  Ambalaj interior

  Trimiterea este sigilată cu

  sigilii deceară

  7 benzi de securitate n

  Număr de sigilii

  Semn panicuIar al sigiliilor

  Trimiterea nu este sigilată

  Ambalajul trebuie fie considerat ca regulamentar

  noa nNu

  n Trimitere de corespondenn Colel poştal

  Dimensions 21O. 297 mm

  24 (verso)

  Avariere/ Spoliere

  Descriere

  Paguba e t atribuibilă ...

  Estimarea pagubei

  Suma si moneda

  n Con.fonu destinatarului n Conform expeditorului

  Data expedierii

  Birou expeditor I Nr

  Data osirii

  Birou de destinatie

  Depesa de transmitere a

  trimiterii

  Trimiterea era închi ă înlr-un recipi !li Închiderea (sigilarea) recipientului era n interior ncxterior n intactă n neintactă

  Mod de îndrumare

  n Cu aviomil n u trenul ncu vaporul n

  Nr. liniei aerieneffren nr.I Numele vaporului

  n În recipient n În afara recipientului

  Dupa reambalare i câ tar_ire trimitereaa fo t

  Dreîndrumaiâ âtre desunatia sa

  I Noua greutate

  n oniinutul a fo t. distrus prin grija biroului

  ubsemnat n Ambalajul este pă trat aici

  Tratare ulterioarâ a trimiterii

  O Destinatarul refuz.ii trimiterea xpeditorul r fuză trimiterea

  n De tinatarul a a ceptat trimiterea n xp ditorul a acceptat trimiterea

  Suma despăgubirii cerute

  Semnatura destinatarului sau a expeditorului

  Ate tare

  Drept pentru care. am întocmit prezentul proces verbal din care o copie a fost. Iran misâ (cu un buletin de verificare P78 dacă este vorba de Llll colet) organului indicat mai jos.

  Organul căruia trebuie transmi procesuI verbal

  Biroul care întocmeste pro esul verbal

  emnmura agenţilor poştali Semnatura age111ului vamal {dacil.este cazul)

  image image

  image

  Prioritar - LC

  Administraiie e. pcdiroarc

  N 25

  Prin a ion

  Birou expeditor Agent expeditor

  Birou d d stinatie

  În caz de neregulă, aceasta eticheta trebuie a fie anexată buletinului de verificare

  D1111c11s1011s I 05 x 74 mm ou 148 x I 05 mm. coulcur blanche

  image

  AO

  Admini tra\ie expeditoare

  25

  Prin avion

  Birou expeditor

  Agent expeditor

  Birou de de tinaţie

  În cai.de neregulă. accas1ă etichetă trebuie ă fie anexată buletinului de verificare

  Dimcnsions 105 x 74 111111 ou 148 105 mm, couleur bleu clair

  (PANTONE procc s coarcd URO DE 219-8 C)

  image

  R Prioritar- Număr de recomandate

  AD

  Le

  N 25

                                            

  J\dmi11istra1ie expeditoare

  Prin avion

  Birou expeditor Agem expeditor

  Birou de destinaţie

  În caz de neregula. această etichetll trebuie să fie anexată buletinului de verificare

  Dimcnsions. I OS .'i: 74 rnm ou 148 x- I O mm, coulcur ros.<.:

  (PANTONEprocesscomed EURO DE I 1-6 C)

  Remarca: pentru a line cont de r1evoile serviciului lor administra1iile-au voie sa modifice usor tex1ul. dimen­

  • iunile si cui a,-ea ac.es.1or fonnulnre 101usi fam S11 se indepartczc foan muh de indica1iîle pc care Ic contine

  modelul

  image

  Prioritar - LC

  Administratie expeditoare

  Trimiteri in CN25

  tranzit de chis

  Prin avion

  Birou expeditor Agent expeditor

  Birou de de tinaţie

  r grupei tarii de destinatie

  În caz de neregulă, această etichetă trebuie să fie anexată buletinului de verificare

  Di,ncnsions I Os 74 mm ou 148 < I 05 mm, co11le11r bl,rnche

  image

  AO

  Admini tratie e, peditoare

  rrimireri in CN25

  tranzit deschis

  Prin avion

  Birou e peciilor Agent expeditor

  Birou de destinaţie

  r grupei tarii de de tinalie

  În ca;,, de neregulă. această etich tă trebuie să fie anexată buletinului de verificare

  Dirncn ions 105 x 74 mm Oll 148 x 105 rnm,couleurbl u clair (PANTONE• procc.ss costcd EUR DE 219-8 C)

  image

  Prioritar- umnr de recomandate

  R

  AO

  Le

  Recomandare in

                     tranzit de chi

  CN25

  Administrat ie expeditoare

  Prin avion

  Birou expeditor Agent expeditor

  Birou de destinaţie

  r grupei 1arii de de Linatic

  În az de neregula, acea lli etichetă trebuie ă fie nnexmă buletinului de verificare

  Dimerisions 105 :< 74 mm ou 148 x 105 n,m. collleur rose

  {PANTONE proccss ooatcd EURO DE I 1-6 C)

  Remarca. pentru a tine co111 de n voilc serviciului lor admini. lratiile au voie sa modifice u..i;ortcxtul dimensiunile si culOinea acestor formulare tolusi fora sa se inc.leparteze foane 11rnh deindicaliile pe care le cantine modelul

  image

  Prioritar - LC

  Admini traIi<1 expeditoare

  CN26

  Birou expeditor Agent expeditor

  Birou de de tinaţie

  ir1 caz de neregula. această ci ichcra Lrebuic sa fie anexată bulcLinului de verificare

  Dimcnsions 105 x H mm ou 148 x 105 mm, couleur bln11chc

  image

  image

  image

  Neprioritar -AO

  Administraţie expeditoare

  CN2

  Birou expeditor Agent expeditor

  Birou de de tinaţi

  ln caz de nereguli!. acoasta eticheta trebuie sa fie anexata buletinului de verificare

  Dimc11sio11s 105 x 74 111111 011 148 105 mm, couleur bleu clair

  (PANTONE' process coated EURO DE 219-8 C)

  image

  RNeprioritar -

  D Prioritar - LC

  Num r d recomandate

  26

  AO

  AdministraIie expeditoare

  Birou expeditor Agent expeditor

  Birou de destinaţie

  În caz de ncrcguln. acea tli etichetă trebuie să fie anexată buletimJlui de verificare

  Di111ens1011s 105 x 74 111111 ou 148 x 105 111111, coulenr rose

  (PANTONE' proccss coated EURO DE 141-6 C)

  Remarque - Pour tcnir con,ptc d oins de lc..·ur service. le,dministmlion ont la la1i1udc de modiricr ICg.Crcmcnt le texte. Ies dimcn!iicns ct la coulcur de ccs: fonnulc . tou1cfois.san trop s'ecmtcr des directivcs quc le modele componc

  A(l111i11istrntia postala J\BLOU

  Căi şi moduri de transmitere a trimite­ rilor cu aloare d clarată

  C 27

  image

  lndicatii

  Ţări pentru care Administraţia susmentionată acceptă în tranzit trimiterile cu valoare declarată în condiţiile indicate maijo

  c.> u

  "'C.=

  z,.; -o

  B

  Tam de destinaţie

  ăi de transmitere

  Desemnarea lări lor interme- diare şi a ser ieiilor maritime de ULilizal

  Limita declarării valorii

  Observaţii

  I

  2

  3

  4

  5

  6

  Dimcn:,ious 2 l O '< 297 mm

  Administratia expeditoare a depeşei

  CN28

  Ştampila de zi

  Birou expeditor

  PLIC PENTRU CONFECŢIONAREA DEPEŞELOR AVION

  DEPEŞĂ AVION

  Nr                                         Greutate Prioritar- LC/AO

  grame DEPEŞĂ AVION

  Zbor nr

  pentru

  Aeroport de transbordare

  39

  Dimensmns 250 x 176 mm ou 353 x 250 mm. coulcnr blene (l'ANTONE' process coaied EURO DE 207-8 C)

  image

  image

  image

  image

  Adminis1rn1ia expeditoare

  FOAIA DE AVIZ

  image

  Biroul de schimb expeditor

  Data expedierii

  R

  --

  Depeşa nr.

  -

  Prin avion

  Prioritar

  Neprioritar

  Prin

  .A.L.

  Pe cale de suprafată

  Administralia (administratiile) de tranzit

  Zbor nr.frren nr./Nurnele pachebotului

  Biroul de chimb de dcstina1ie

  Schimb de d peşe

  C 31

  I. Număr de recipiente

  Prioritar/neprioriLar- LC/AO

  Saci M

  Recipiente goale

  -tichete roşii

  Etichete albc/albastre

  Etichete rosii

  Etichete albe/albastre

  l acnete de saci joi i V)

  MMiit6ec1p1ent go· e

  Num!lr

  Num!lr

  Numnr

  Num r

  Număr

  Număr total de recipiente din depeşă

  :

  !!!

  ;;;

  :;i,

  >

  'vi

  o

  :::,

  C

  1. 2. Cheltuieli de tranzit şi cheltuieli erminale

   Prioritar/neprioritar- LC/ AO

   Depeşe de rec.ipiente goale

   Saci M

   urier supus cheltuielilor c tranzit şi/s1au cheltuieli-

   lor termi năJc

   Curier cutiL de chel- tuicli de tranzit şi

   de cheltuieli terminale

   Supuse cheltuielilor dt: tranzit, i sculilc

   de cheltuieli terminale

   Pâla 5 kg.

   Peste 5 kg.

   Greutate kg.

   lg

   urcuwtc kg.

   lg

   (i reulatc kg.

   lg

   Greutate kg.I g

   INombre

   Greulate kg.

   lg

   kg

   lg

   Greutatea totală a depeşei

  2. 3. Recapitularea tnm1tenlor înscrise în depeşă

   umăr de recipicme coniinând trimiteri

   umăr de pachete 011\inând trimiteri

   umăr de

   umăr de trimiteri supuse cheltuielilor tem1inale

   Număr de trimiteri rcluralc la origine scutile de cheltuieIi

   1crmi1rnlc

   Recomandate'

   Recomandate'

   Liste speciale CN 33'

   Rcco111andfl!c'

   Recomandate'

   Cu valoar declarată'

   Cu valoare dcclaralil'

   f'oi de a iz CN 16'

   Cu valoare declarată'

   Cu valoare declarată'

   image

   umăr de bordurouri CN 65

   44 este anexat depeşei

   Alte indicatii

   aci C RI

   Numar

   Greutate

   umăr de recipiente în depeşă umăr de recipiente de înapoiat

   umăr                                    de                          recipiente                                            goale                                                      

   Total trimiteri CCRI

   expres avion Contrn ramburs expres avion Contra ramburs

   Prezenta trimiterilor rccomandalc

   Prcz.e111a trimiterilor simple

  3. 4. Indica ii de serviciu

  e

  ·;;;

  Ed

  <>

  - " 5.Depeşe închise incluse în depeşă

  -oe

  Depe a nr.

  Biroul de origine

  Biroul de destina\ie

  Număr de recipiente sau de pachete

  §

  ·= "o '

  :",:a>

  ::.

  ·;x;; gu

  "'

  -:::;:::E<>

  "<'->Oc

  - 6. Trimiteri recomandate2

  E

  cg - - image image,

  image

  î::! lnscriere globală I ln cffre

  •:: 0 În litere

  t 1image1

  iii- Înscriere individuală

  .5 Înscricii trimiterile recomandate pe verso formularului

  ,, !:,                                                                                                                                                                                                                   

  Biroul de schimb expeditor

  cmna.Lura

  Biroul de schimb de destinatic

  cmnatura

  image image

  Dîmcnsions 21O x. 297 mm

  image

  image

  -

  Priorrtar

  Neprioritar

  -

  -

  Prin avion Prin S.A.L.

  Pc cale de suprafaţa

  Adminisirn1ia(tii) de tranzit

  Zbor nr./frcn nr./ urnele pachebotului

  Biroul de schimb de dcstinafie

  Adminis1n11ia e1

  FOAIAD AVIZ

  Depeşe de curier în număr

  Dala expedierii

  C 32

  Dcpcsa nr.

  1. umărul şi greu- tatea recipientelor şi trimiterilor

  Recipiente

  Trimiteri

  ·tichete roşii

  Etichete violet

  Totalul depeşei

  Numar

  Numar

  Numar

  Greutate kg

  lg

  Numar

  2. Recapitularea tri- miterilor înscrise în depeşă

  Număr de recipiente care con(in trimiteri

  umrir de pacilcLe care con1in trimiteri

  Număr de

  Număr total de trimiteri cuprin e în depeşă

  Recomandate'

  Recomandate'

  Liste peciale CN 331

  Reco111a11da1c1

  Cu valoare dcclarati\1

  Cu valoare declarn1a1

  Foi de trimiteri CN 161

  Cu valoare dcclarai:11

  4. Depe e închise d curier în număr incluse în depeşă

  Depeşa nr.

  Iliroul deorigine

  Biroul de destina1ie

  Numărul de recipiente au pachete

  5. Trimit n recomandate1

  lnscriere globală

  În litere I in cifre

  Înscriere individuală

  În crieJi Lrimiterile reeomandaLe pe verso formularului

  image

  Prezen1a lrimiterilor impie

  Prc7.enfa trimiterilor recomandate

  expres a ion Contra ramburs expre

  avion

  borderouri N 65

  Contra ramburs

  Alte indica1ii

  aci RI

  44 este anexat la depeşă

  Numar

  Total trimiteri RI

  Numar Greutate

  Legături CRI

  Număr de recipiente în depeşă

  Număr de recipiente de înapoiat

  Număr de reeipientt: goale

  3. Indicaţii de serviciu

  ' Se înscrie mcnJiuneaă cant·· in cazul abse111ei trimiterilor recomandate sau cu valoare declarat!!

  Biroul deschimb expeditor cmnatura

  Biroul de schimb de dcstina\ic Semnat ura

  image image

  Di111e11sio11 21O 297 11101

  image

  Achninistratia c pcditoarc Biroul de chimb expeditor

  USTA PE IALĂ

  Trimiteri recomandate

  Data

  image

  Prioritar

  Zbor nr.ffrcn nr./Numclc pachcbotului

  Biroul de schimb de dcstinajic

  Neprioritar

  N 33

  -Prin avion

  Depeşa nr. Lista specialll nr.

  image

  image

  -

  -

  Prin.A.L.

  Pe cale de suprafa\ă

  image

  Înscriere globală

  image

  umăr în Iitcrc Numar in cifre

  Înscriere indi iduală

  o.>.,

  'O .5;

  Z'"' o"'Cl

  Nr. trimiterii

  Biroul de rigine

  Observatii

  o c.,

  -o .::

  e,.;

  Zo

  r. trimiterii

  Biroul de origine

  Ob ·ervatii

  l

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  I 8

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  J6

  37

  38

  39

  40

  -

  --

  --

  1-

  - -

  Biroul e schimb expeditor Scmnaturn

  Biroul de schimb de destina\ie Scmnalllrn

  image image

  Dimcnsions 210 x 297 mm ou 210 x l48 mm

  image

  image

  34

  De la

  CN

  Pelltru

  Depeşa nr.

  Data expedierii

  Prioritar/Neprioritar - Curier în număr1

  Număr de trimiteri 2

  Via

  Exempt 3 n

  Pachebot

  kg

  Port de debarcare

  o

  Dimensions148 x 74 mm, couleur rouge vermillon (PANTONE® process coated EURO DE 73-2 C), blanche,

  image

  De la

  CN 34

  Pentru

  .,.C,.',.II.

  o

  Depeşa nr.

  Data expedierii

  P1ioritar/Neprioritar-

  Curier în număr1

  Via

  Număr de trimiteri 2

  Pachebot

  .

  Exempt n

  Port de debarcare

  kg

  lllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIWIII

  F"RLEHA IOXTC CURS 0003 00200 0lS5

  bleuclair (PANTONE®process coated EURO DE 219-8 C), violette (PANTONE®process coated EURO DE 161-6 C) ou verte (PANTONE® prooess coated EURO DE 274-3 C)

  o

  Dimenslons 148 x 90 mmimage. couleur rouge vermillon (PANTONEeprocess coaled EURO DE 73-2 C). blanche,

  bleu clair(PANTONE..process coaled EURO DE 219-8C), violette (PANTONE,,process coaled EURODE 161-6 C) ou

  verte (PANTONE processcoated EURO DE 274-3 C)

  1Pe etichetele roşii:Prioritar/Neprioritar-Curier in număr sau LCIAO- Curier în număr Pe etichetele albe Prioritarsau LC/AO

  Pe etichetele albastre: Neprioritar sau AO; administraţiile au facultateade a Imprima căsuţe de bifat pentru "Neprioritar(AO)' şi pentru "Sac M" Pe etichetele violete: Curier în număr

  1 Numai pentru etichetele roşii şi violete

  3 Numai pentru etichetele roşii, albe, albastre sau verzi;pentru etichetele verzi 'SV(Exempt)", fără căsuţă de bifat.

  Remarci:

  • - Pentru a ţinecont de nevoite serviciului lor, administraţiile au latitudineade a modifica uşor textul şidimensiunileacestui formular, cu toate acestea fără a se depărta prea mult de directivele pe care le comportă modelul

  • - Etichetele verzi trebuie să poarte men unea ·saci goi"

   -Administraţiilecare utilizeazăcoduri de bare în serviciul tor pot utiliza etichete CN 34 similare cu modelul de mai sus purtănd numitele coduri

   în plus faţă de indica ile deja prevăzute. Acest model nu este dai decăt ca titlu de exemplu. Administraţiile au latitudinea de a utiliza coduri de bară de 13 sau 29 de caractere.

   Acces Direct

   Pentru

   Depeşa nr.

   Data expedierii

   Prioritar/Neprioritru·-

   Număr de trimiteri

   Via

   Pachebot

   kg

   Po,t de debarcare

   image

   image

   Dimensions 158 x 94 mm, couleur blanche, bordure rayee violette (PANTONE® process coated EURO DE 161-6 C)

   De la

   CN 34

   Acces Direct

   Pentru

   Depeşa ni·.

   Data expedierii

   Prioritar/Neprio,itar-

   Via

   Număr de trimiteri

   Pachebot

   Port de debarcare

   kg

   F'RLEHA 10...KTC CURS eee3 88289 9155

   image

   image

   Dimensions 158 x 11O mm, couleur blanche,bordure rayee violette (PANTONE® process coated EURO DE 161-6 C)

   Oe la

   AVION CN

   Pentru

   Depeşa nr.

   Data expedierii

   Prioritar-

   Curier în număr1

   umăr de trimiteri2

   Linia nr.

   , empt3 n

   Aeroport de transbordare

   Aeroport de descărcare

   kg

   image

   image

   image

   35

   Dimensions 148 x 74 mm, couleur rouge vermillon (PANTONE® process coated EURO DE 73-2 C), blanche,

   bleu clair (PANTONE®process coated EURO DE 219-8 C), violette (PANTONE® process coated EURO DE 161-6 C) ou verte (PANTONE® process coated EURO DE 274-3 C)

   image

   AVION CN 35

   De la

   Pentru

   ..,.,.,.

   o

   Depeşa nr.

   Data e ·pedierii

   Prioritar-

   Curier în număr1

   umăr de trimiteri2

   Linia nr.

   Exempt3 n

   A roport de tran bordare

   Aeroport de de că.reare

   kg

   llllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH!iil

   f"RLEHA 1O.JICTC CUAS 8803 80200 0L5'S

   o

   Dimensions 148 x 90 mm, couleur rouge vermillon (PANTONE® process coated EURO DE 73-2 C),blanche,

   bleu clair (PANTONE® process coated EURO DE 219-8 C), violette (PANTONE® process coated EURO DE 161-6 C) ou verte (PANTONE® prooess coated EURO DE 274-3 C)

   'Peetichetele roşii: Prioritar-Curier în număr sau LCIAO - Curier în număr Pe etichetele albe: prioritar sau LC/AO

   Pe etichetele albastre: AO; administra ile au facultatea de a imprima căsuţe de bifat pentru "AD' şi pentru "Sac M" Pe etichetele violete:Curier în număr

   2Numai pentru etichetele roşii şi violete

   3Numai pentru etichetele roşii, albe, albastre sau verzi;pentru etichetele verzi·sv(Exempt)', fără căsuţă de bifat

   Remarci:

   • - Pentru a ne cont de nevoile serviciului lor, administraţiile au latitudinea de a modifica uşor textul şi dimensiunile acestui formular, cu toate acestea fără a se depărta pre mult de directivele pe care le comportă modelul

   • - Etichetele verzi trebuie poarte men unea 'Sacigoi'

  -Administra ile care utilizează coduri de bare în serviciul lor pot utiliza etichete CN 35 similare cu modelul de mai sus purtând numitele

  coduri în plus faţă de indicaţiile deja prevăzute. Acest model nu este dat decât ca titlu de exemplu. Administratiile au lamudinea de a utiliza coduri de bară de 13 sau 29 de caractere.

  Acces Direct

  Pentru

  Depeşa nr.

  Data expedierii

  Prioritar -

  umăr de trimiteri2

  kg

  Linia nr.

  Aeroport de transbordare Aeroport de descărcare

  image

  image

  Dimensions 158 x 94 mm, couleur blanche, bordure rayee violette (PANTONE® process coated EURO DE 161-6C)

  De la

  Acces Direct

  Pentru

  Depeşa nr.

  Data expedierii

  Prioritar-

  umăr de trimiteri2

  Linia nr.

  Aeroport de transbordare

  • eroport de descărcare

  kg

  Dimensions158 x 110 mm, couleur blanche, bordure rayee violette (PANTONE® process coated EURO DE 161-6 C)

  image

  image

  36

  -

  ,,,.

  C'il

  co..

  De la

  S.A.L CN

  suprafaţă cu avionul

  Pentru

  Depeşa nr.

  Data expedierii

  Prioritar-

  urier în număr1

  umăr de lrimitcri2

  Linia nr.

  Exempt3 n

  A roport de transbordare

  Aeroport de descărcare

  kg

  o

  Dimensions 148 x 74 mm, couleur rouge vermillon (PANTONE® process coated EURO DE 73-2C), blanche,

  bleu clair (PANTONE® process coated EURO DE 219-8 C), violette (PANTONE® process coated EURO DE 161-6 C) ou verte (PANTONE® process coated EURO DE 274-3C)

  image

  image

  De la

  S.A.L

  suprafaţă cu avionul

  CN 36

  Pentru

  Linia nr.

  Aeroport de descărcare

  kg

  fRLDiA IOJICTC CURS 8083 80200 0lSS

  Aeroport de transbordare

  Exempt3

  umăr de trimiteri2

  Prioritar-

  urier în număr1

  Data expedierii

  Depeşa nr.

  image

  o

  Dimensions 148 x 90 mm, couleur rouge vermillon (PANTONE® process coated EURO DE 73-2 C), blanche,

  bleu clair (PANTONE® process coated EURO DE 219-8 C), violette (PANTONE® process coatedEURO DE 161-6 C) ou verte (PANTONE® process coated EURO DE 274-3 C)

  1Pe etichetele roşii: Neprioritar-Curier în număr sau LC/AO Curier in număr Pe etichetele albe:LC/AO

  Pe etichetele albastre:Neprioritar sau AO; administraţiile au facultatea de a imprima căsuţe de bifat pentru "Neprioritar (AO)" şi pentru 'Sac M" Pe etichetele violete:Curier în număr

  2Nurnai pentru etichetele roşii şi violete

  3Nurnai pentru etichetele roşii, albe,albastre sau verzi; pentru etichetele verzi 'SV(Exempt)", fără căsuţă de bifat

  Remarci:

  • - Pentru a ţine cont de nevoile serviciului lor, administraţiile au laU!udinea de a modifica uşor textul şi dimensiunile acestui formular, cu toate acestea fără a se depărta prea mult de directivelepe care le comportă modelul

  • - Etichetele verzi trebuie să poarte men unea "Saci goi"

  -Administra ilecare utilizează ooduri de bare în serviciul lor pot utiliza etichete CN 36 similare cu modelul de mai sus purtând numitele coduri

  în plus faţă de indicaţiileprevăzute. Acest model nu este dat decăt ca titlu de exemplu. Administraţiile au laUtudinea de a utiliza coduri de bară de 13 sau 29 de caractere

  suprafaţă cu avionul Acces Direct

  Pentru

  Depe,a nr.

  Data expedierii

  Prioritar-

  umăr de trimiteri2

  Linia nr.

  kg

  Aeroport de transbordare

  Aeroport de de cărcare

  image

  Dimensions 158 x 94 mm, oouleur blanche, bordure rayee violette (PANTONE® process coated EURO DE 161-6 C)

  CN 36

  suprafaţă cu avionul Acces Direct

  Pentru

  D peşa nr.

  Data expedierii

  Prioritar-

  umăr de trimiteri2

  Linia nr.

  Aeroport de transbordare

  eroporl de descărcare

  kg

  image

  Dimensions 158 x 110 mm, couleur blanche, bordure rayee violette (PANTONE® process coated EURO DE 161-6 C)

  Adminislratia poşrnlă de origine

  image

  Biroul de dcstinatic al borderoului

  Cu trenul

  - u pachebotLil

  Cu vehicul cu motor

  O Prioritar

  Tren/ vehicul nr.

  cprioritar

  Oala plecării

  lorn

  I alea de inclrumare

  I r. sigiliullli

  I Nr. containerului

  INr. sigiliului

  În caz ele utiliwre decontainer

  I Compania

  I Portul de debarcare

  Numele pachebotului

  Biroul de schimb de origine al borderoului

  BORDEROU DE PRED RE

  Depeşe pe cal de uprafaţă

  Data Nr. de cric

  CN37

  image

  .,

  ,:-..

  Înscriere

  image

  Depeşa nr.

  Biroul de origine

  Biroul de dest inalie

  Numărtl

  Greutatea brută a recipien\jlor.

  etc.

  Observatii

  RecipienJi p şta de scrisori'

  Rccipien1i CPş1

  colete pc dinafara 1

  Lcgălliri dc saci goiJ

  Poşta de scrisori

  CP

  Rccipicn\i

  goi

  I

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  kg'

  kg'

  kg'

  Total

  Birou de ch1111b expeditor

  Semnatura

  Agentul transportatorulu1 Data si scnmatura

  Birou de scl111nb de dcst1nat1c Dara şi semnătura

  image image image

  Oime11 fons 21O x 297 mm

  Administra1in poştade origine Biroul de origine al borderoului

  BORDEROU DE PREDARE

  Depeşe avion

  Dala Nr. de serie

  CN 38

  Biroul de de tina1ic al borderoului

  n Prioritar nAvion

  Linia nr.

  I Data plecării

  I Ora

  Aeroport de transbordare directă

  I Aeroport de descărcare

  În caz de utilirtre de container

  r. containerului

  I Nr. sigiliului

  INr. containerului

  I Nr. sigiliL1lui

  Nr. containerului

  I Nr. sigiliului

  I Nr. containerului

  I Nr. sigiliului

  Încriere

  Depeşa nr.

  Biroul de origi11e

  Biroul de destinaiie

  umi'lr de

  Greutatea brută ar ·cipien\ilor. etc.

  bscrvaţi i (inclusi numărul de saci M şi

  /sau d-: colete pe dina-

  rara recipientilor)

  Reoipienji poşta de scrisori

  Recipien1i CP,1

  colc1c 1>e dinafara

  Recipicnji EM

  Poşta de scrisori

  p

  EMS

  I

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  kg'

  kg'

  kg'

  Tota!L1ri

  image

  Birou d..: schimb expeditor

  'e111natura

  Agentul transportatorului/ agentul aeroportului Data si semnalura

  Birou de schimb de destinai.ic Data si semnalura

  image image image

  Dimensions 210 x 191 mm

  Administrntia poştala de origine BORD RO D PREDARE N 41 Depeşe suprafaţă transportate pe cale

  aeriană (S.A.L.)

  Biroul de origine al borderoului Data Nr. de seric Biroul de destinatie al borderoului

  Linia nr.

  1 Data plecării

  IQrn

  Aeropon de transbordare directă

  I Aeroport de descărcare

  ln caz d utilizare de container Nr. containerului

  I r. sigiliului

  I Nr. containerului

  I Nr. sigiliului

  Nr. containerului

  1 Nr. sigiliului

  1 Nr. containerului

  1 Nr. sigiliului

  Înscri re

  Depeşa nr.

  Biroul de origine

  Biroul de destina(ic

  umăr de

  Greutatea brută a

  recipicntilor, etc.

  Observa\ii (inclusiv numărul de aci M şi

  / au de colete pc dinafara rccipien\ ilor)

  Recipien)i

  poşLHde scrisori

  Recipien1i

  P ş1 colete

  p dinafara

  Pta de ·

  seri ori

  cP

  I

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  kgl

  k.o,.l

  .

  --

  Totaluri

  image

  Birou de schimb expeditor

  emnatura

  Agentul transportatorului/ agentul aeroportului emnatura

  Birou de chimb de dcstina\ic Data i emnaUJra

  Dime11sion 21O x 297 mm

  image

  image

  image

  CN 42

  Transbordare directă Transfer direct

  Dimcn ion 148 x 90 mm, couleur orangc (PANTO procc. coalcd EURO DE 18-1C)

  image

  Prioritar

  Ne prioritar

  vion

  - .A.L.

  Suprafaţă

  Birou de chimb expeditor

  Birou de schimb de destinat ie

  Nr. ,:bor/nr. tren/numele pachebotului

  Data cxpcdi1iei

  Numarul depeşei

  Birou de destina1ic a buletinului

  Administrai ia poştolă de origine Birou de origine a buletinului

  BULETI DE VERJFICARE 43

  ch.imb depeşă

  Data Numarul bulcLinului

  od de eveniment

  O 20 - Primii nici in bună smre

  D

  24 - Difcrcn1n mare d grcu1aIe sau pierdere de trimiteri dar fara urme c,acrioare de furt

  25 - Rccipieni primit cu un cod de bare lizibil

  29 - Tran portarul a predat recipientul la o adresa eronata

  21 - Deteriorat datorita imcmperiilor sau 11nei manipulari greşite tfărl! urme de furt J

  22 - Primit taiat, rupt sau ·part si cunlinutul

  D 26 - Jcti1Îl aici ( semne ca furtul a fo t comi aici)

  O

  D 30 - Recipient primit aici fara etichcm sa

  D 3 I - Recipientul nu a ajuns aici

  • alterai

  • 27 -Gas1t aici farn protcc1ic sau abandonat

  23 - igiliu deteriorat sau lipsă i conjinlll alterai

  28- Transportorul 1111 a reuşit a îmbarce reci­ pientul au sa se ocupe de transbordarea a

  32 -Adminism11ia de origine a indicat o adresa eronata pc cl'ichclă

  image

  1. I. ereguli privind saci au legaturi

  r. depeşei

  Birou

  de origine

  Birou

  de de tinaţie

  Numru- de elcme111e litigioase

  O Recipien(i D Legaturi

  roşii

  albi

  albaştri

  violeti

  verzi

  CP

  7

  Documeme absente (rugam sâ acccptati formulam! de substituire anexat)

  Borderou de predare 37 D Foaie de aviz 31 D Foaie de aviz 32

  38 ista peeiala 33

  Borderou CN 65 ncN41 nFoaie de trimiteri CN 16 Nr.

  Numlir de trimiteri recomandate primite

  Număr de 1rimi1cri cu valoare dcclara1n primi1c

  Borderoul de predare a fost corectat astfel conform indicafiilor de g,reulll\i de pc c1ichetă (eventual corectate)

  Datorita unei erori de calcul . totalurile borderoului de predare au fost corectate astfel

  Poşta de scrisori

  CP

  Recipien\i goi

  Greutatea totală a fost controlală aici

  lnscris

  Primit

  ObservaJii

  Nereguli privind tablourile din foaia de aviz umar de recipienţi

  ,reutatea sacilor (vez.i partea 3 pc erso)

  Total de trimiteri recomandate iste speciale

  Foi de trimit..:ri

  Totalul trimiterilor cu valoare declara-tă Recipien\i in rclllr. etc. (numar)

  1. 2. ereguli privind documentele

   7

   7

   7

   Dimcnsions 210 x _97 mm

  2. 3. ereguli privind curierul upus cheltui li lor terminale

   C 43 (verso)

   Constatări şi diferenfe

   Recipien\i prioritari/

   nepriorilari -L IAO

   Saci M

   urier în numar

   Până ta 5 kg.

   Peste- kg

   umăr

   Greurmc

   Număr

   Grcutat'

   Ull13r

   rcuu.ue

   um r de rccipicnLi

   reutatc

   Num r de

   trimiteri

   Conform declaraţiei biroului

   e peditor

   k"a'

   kn"'

   kg

   ka"'

   onfonn eonstatari lor biroului

   de tranzit

   onform constatărilor biroului

   de destinaţic

   Diferen1a

  3. 4. Nereguli privind trimiteri CRI

   Di feren1e constatate

   un1!'1r de trimiteri

   reutate tîn kg)

   f. Declaraţiei biroului expeditor

   f. onstatărilor biroului de destinaţie

   Diferen(ă

  4. 5. lte nereguIi

  Prezenta formulă trebuie înapoiată la

  Biroul care a întocmit buletinul

  Locul şi semnătura

  D VăZut,i accepta[ D zut şi notat Birou de destinatie a buletinului

  Locul. dma şi semnatura şefului

  D opic(ii)anc ată(te)

  image

  AdministraJia expeditoare BULETIN DE ÎNCER ARE 44

  Data

  Determinarea parcursului cel mai favorabil

  Ra unei depeşe a poştei de scrisori sau de colele

  a trimiterilor transmise în tranzit deschis

  Adminsilralia de de tinalie

  De înapoiat la

  Indicaţii

  De înapoiat corect completat, pe calea cea mai rapidă (aeriană sau de uprafaţă)

  De completat de către biroul expeditor

  Dep şă

  Poşl'a de scrisori- Prioritară/Avion Colete - a ion

  D D Poşta de seri ori -

  Poşta de scrisori - .A.L. epriorilară/Suprafa\ă

  Colete - .A.L. Colele - suprafată

  Nr.

  Birou expeditor

  Data .:xpedicrii

  Birou de destinat ie

  Mod de îndrumare

  Cu avionul Cu trenul

  I

  Cu pachebowl

  Cu

  Zborul nr.

  Nr.

  umclc pachebotului

  cmnâcura

  image

  De completat de către biroul de destinaţie

  Sosire

  Birou care a primit depeşa

  Data sosirii I Ora

  Modul de sosire

  D u avionul

  Ocu trenul

  OCu pachebotul ncu

  I Zborul nr.

  INr.

  I Numele pachebotului

  Alte informaţii

  Scmnâcura

  image

  Dimenşions 2 t O x 297 mm

  image

  CN 45

  Ştampila de zi

  PLIC DE TRANSMITERE

  ABORDEROURJLOR CN 38, CN 41 Sl CN 47

  Aeroport de descărcare

  Compania aeriană lNumărul zborului

  Data de plecare ]ora

  59

  D11ncsions 229 x 162 mm. couleur bleucla,r (PANTONE'- proces,; coated EURO DE 219- C)

  ompania aeriană de origine H borderoului de substituire

  Aeroponul de origine al borderoului de ub tiLuire

  BORD ROU DE PREDARE D

  UB TJTUIRE

  Data

  CN46

  R

  C 38

  CN4I

  Obscrva1ii privind depeşele găsite

  Admini tra\ia de origine a depeşelor

  ln ca;,, de utilizare de container Nr. containerului

  I Nr. sigiliului

  I

  r. containerului

  I

  r. igiliului

  Nr. containerului

  INr. sigilil1lui

  I

  Nr. containerului

  I Nr. sigiliului

  Descrierea depeşelor găsite (pornind de la etichetele C 35 C 36 CP 84 sau P 85)

  Depeşa nr.

  Biroul de rigine

  Biroul de de tina\ic

  Zborul nr.

  AeroporL

  Data depeşei

  umăr de recipien\i

  Greulatca bruli'i

  de tran - borda- re

  de

  d car-

  care

  Poşta de crisori

  p

  :M I

  Alte

  1rimileri

  kgl

  Totaluri

  image

  Îndrumarea depeşelor

  Aeroportul de lncllrcarc

  Zborul nr.

  Dllla plecării

  Aeroport de descarcure

  Birou de destinat ic a depeşelor

  Compania aeriană la aeroportul de încărcare

  'emnalllra

  Compa.nia aeriană la aeroportul de descărcare

  emnmuri:l

  Adm1111stra1ia po tala dcstmatară a depeşelor

  Dat:1 i cmnatura

  image image

  Dimen:sioris 21O x 297 mm

  Principii directoare de utilizare a borderoului de predare de substituire C 46

  Directivele de 111aijos sunt destinate a fi respectate de catre admini tratiile poştale şi companiile aeriene în cazul în care o depeşă trebuind a face obiectul unei tansbordări directe între transportatorii aerieni ar ajunge la aeroportul de transbordare neînsotită de borderourile CN38 sau C 41 originale:

  Când o depeşă avion, sau SAL, sosită la un aeroport fără borderoul de însotire CN38 sau CN41, compania aeriană căreia îi este predată depeşa întocmeşte. cu ajutorul etichetelor CN35. CN36, CP84 şi/sau CP85 un borderou de substituire confonn modelului conceput impreună de UPU şi IATA.

  1. 2 umărul de exemplare de întocmit variază în functie de circum tan\e. ln afară de exemplarele cerute de compania aeriană stabilind docu- mentele pentru nevoile sale interne de arhivare şi de contabilitate, trebuie să e aibe în vedere urn1ătoarele copii:

   • - o copie pentru administraţia de origine

   • - două copii pentru administraJia de de tina)ie au. dacă curierul este transmis unei administratii intermediare. pentru aceasta din urma

   • - dacă curierul fl\când obiectul unei transbordări directe este încredintat unei alte. sau mai multor alte companii aeriene. trei copii pentru fiecare dintre ele

  2. 3 Revine adminislrntiei care primeşte depeşa însotita de un borderou de substituire de a furniza copia admini !raţiei de origine, în anexă la un buletin de verificare CN43 1inând seama de sosirea curierului fllră documentele originale

  3. 4 Revine companiilor aeriene de a imprima borderoul de sustituire şi de a-i da o prezentare conform modelului agrccat. Originalul şi copiile trebuie să fie de culoare albă.

  AdministraJiile poştale trebuie să accepte borderoul de predare de substituire, corect semnat de către biroul de sosire, pentru reglarea contu­ rilor în favoarea companiilor aeriene.

  Adminis1ra1ia poştal de origine Biroul de origine al border ului

  BORDEROU DE PREDARE

  Depeşe de recipi nţi goi

  Data r. de serie

  C 47

  image

  Adminislra(ia proprietara a recipicnţilor

  Prioritar

  epri ritar

  Avion

  , Al,.

  Pe cale de uprafală

  Data plccMii Ora

  Tip de rccipienl.i returati

  I inia nr.

  I Acropon de 1ra11 bordare dircct!I

  eroport de descărcare

  Prioritar/avion

  Trenul nr.

  Calea de îndrumare

  eprioritar/suprn fo\ă

  umelc pachebotului

  P nul de debarcare

  Compania

  olete

  EMS

  r. sigiliului

  Nr. containerului

  Nr. sigiliului

  r. containerului

  r. sigiliului

  INr. containerului

  În caz de utilizare de container

  r. containerului I Nr. sigiliului

  13iroul de dcstina1ic

  În criere

  Depeşa nr.

  Biroul de origine

  Biroul de d tina\ie

  Număru..: lcgaturi de saci goi şi de alri rccipienti g Î

  rcturaţi

  Greutatea bruiă

  bscrvatiî

  I

  2

  3

  4

  5

  6

  k.o,'

  --

  -

  --

  .,. ,

  .,,4'

  ..v>-

  ..-. , \_ '---

  ,.....

  ,VJ

  ,...r,

  )...,.....

  -o.b'-"'

  -

  >- -

  -

  --

  Totaluri

  image

  Oiruu de schimbe peditor

  cnmătura

  Agentul rransportatorului/agentul aeroportului

  Semn0tura

  Birou de schimb de d.:stinaiie

  Data si semnătura

  image image image

  Dimensions 21O x 297 mm

  Administratia crcditoar COT 48

  Sume datorat cu titlu de despăgubire

  Data

  image

  8..

  image

  o

  C.

  image

  Luna

  Poşta de scrisori

  Trimestrul

  Mod de reglare

  Direct

  Prin

  Anul

  Admini tra\i,1 debitoare

  lndicatii'

  ..,

  o:

  .o,

  "C

  z,.;

  Data depunerii. nr.trimiterii şi biroul de origine

  Destinaţia

  Seri ori care autorizează reluările (nr.de referinţă, numele biroulL1i. data. nr. de dosar al administra\iei d ·bitoare)

  urna în D T

  I

  2

  3

  4

  5

  I

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Total

  I

  De completat la maşina des ris sau imprimanta calculatorului

  image

  Administrai ia creditoare

  Scmnmura

  Văzul şi acceptat de tre adminis:tr·atia debitoare: Loc. dată şi scmnătur

  image image

  Dlmen ions 21O 297 mm

  Adminis1rn1ia creditoare CO T PARTI UL R

  Curier-avion

  Data

  N 51

  Administralia debitoare

  Luna

  ITrimestrul

  I Anul

  ODepeşe-a ion închise

  nTrimiteri prioritare/avion în tranzit deschis

  Mod de reglare

  noirect

  nPrin UPU Clearing

  Parcursuri

  Ti'iri de destinaţie sm1 grupe de tări

  atcgorii de trimiteri

  GrcULate u·ansportată în cursul lunii sau lunilor

  Greutate totala

  Preţul transportuluj pc kg

  Total cheltuieli d· transport de plătit

  I

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Prioritar1 p

  kg

  -

  g

  kg

  -

  ""

  kg

  -

  g

  k""

  -

  g

  -

  DTS

  DTS

  -

  -

  Prioritar' p

  Prioritar'

  p

  --

  --

  --

  Prioritar' p

  Prioritar' CP

  Prioritar' CP

  Majorare de 5% asupra sumei totale a tranzitului deschis

  Total general

  -

  ' Dacă e te cazul. L /A

  Administrnţfa.creditoare

  .cmnmura

  Văzut :şi acceptat de către adrninis.tra ia debitoare

  Loc. datn şi cmn!\turll

  image image

  Dimcnsion.s 21O 297 1nm

  AdministraJia care ln1ocrncş1c contul CO TGE ERAL

  Data

  CN 52

  image

  Curier-avion

  Colete poştal'

  Modul de reglare

  Direct

  Prin

  Anul

  cmcstrul

  Trimestrul

  Anul

  Luna

  Administratia corcspondcmll

  lndicaţii

  chimb

  Perioada

  oldul conturi lor C 19/ 51/CP75 în favoa- rea administraJici

  Obser atii

  care întocmeşte contul

  corespondentă

  t

  2

  3

  4

  5

  Primirea de către admini traţia car întocmeşte contul

  D1'

  DT

  E 'pedierea de către administraţia care întocmeşte contul

  . -

  . --

  .

  --

  Totaluri

  De dedus

  Sold creditor

  Numele administrafici creditoare

  De completat la maşina de cri au imprimanta calculatorului

  .

  Adm1111straţm care întocmeşte connil Scmnatura

  Văzut ş1acceptat de către admm1strapa care primeşte contul Loc. dată şi cmnătura

  image image

  Din1cnsions 21O :'C 297 mm

  image

  -

  -

  Administraţia c.,peditoare 13iroul expeditor

  RELEVEU P D PEŞĂ

  Număr de trimiteri şi greutatea recipientelor

  D!lla Depeşa nr.

  C 53

  Data eşantionării

  image

  image

  image

  Zbor nr.rrrcn nr./Numclc pachebotului

  Admini tra\ia de dcstina\ic

  Curier primit nCurier expediat

  RNeprioritar Pe cale de suprafaţă

  Prioritar

  7

  ,_ Prin avion Prin S.A.Lă

  /\dministratia (tiile) de tranzit

  Biroul de destinaţie

  Informaţii privind depeşa

  umărul total de recipiente din depeşă

  Greutatea totală

  a

  depeşei

  Ob erva\ii

  kg

  lg

  o ă

  '"O .::

  ...: "'E

  Zo

  Tip de reci- pient1

  on\inullll recipientului

  Observa1ii

  odul cu bare UPU

  nomializat SI

  Numărul ele trimiteri

  Greutatea brută

  kg

  o

  C,

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  ---

  10

  ---

  11

  12

  ---

  13

  14

  Total

  Numărnl total de recipiente primite' sau expcdiatc2 în tim- pul zilei de eşantionare

  ,reutatea totala. a reci·ientclor primite2 sau expediat în timpul zilei de eşantionare

  umărul total de recipiente eşantionate în Limpul zilei de eşantionar

  Greutatea totalii a recipientelor eşantionate in timpul zilei de eşantionare

  kg

  lg

  kg

  lg

  1 BG = aci CN = conrnincr l'U = ladi\a OU= baxuri plate

  Biroul de schimb care întocmeşte formularul Semnătura

  2 Tăiati men1iunea inut.il

  image

  Di1rn::nsions 210 '< 297 mm

  Administraţia c ·pcditoarc

  RELEVEU RECAPITULATIV AL

  §

  TRIMITERILOR

  Mecanism de armoniwre Mecanism de revizuire

  chimb intre lările;: sistemului 1intă

  CN 54

  Dala

  image

  image

  image

  image

  uricr ex ediat

  Trimestrul

  Perioada ele înregistrare

  Anul

  1. A. stimare Iunară1

   Luna

   Prioritar/ Avion

   S.A.L.

   Nepriori tar/Suprafală

   Greutat eşanLionată

   umăr de trimiteri eşantionate

   umăr mediu de trimiteri pc kg. ( PK)

   Greutatea eşantionata

   umăr de trimiteri eşantionate

   NLimăr mediu de trimiteri pe kg. (EPK)

   Greutatea eşantionată

   Număr de trimiteri eşantionate

   Număr mediu de trimiteri pe kg. (PK

   Ob. erva1ii

  2. B. Estimare trimestrială1

   "rimestru

   Prioritar/ Avion

   .A.

   Nepriorirar/ uprafală

   ,rcuLatca eşantionall'i

   umăr de trimiteri eşantionate

   umăr mediu de trimiteri pc kg. (EPK)

   reutatca eşantionata

   umăr de trimiteri eşantionate

   umăr mediu de trimiteri pc kg. (EPK)

   Greutatea eşantionată

   Număr de trimiteri eşantionate

   Număr medi,1 de trimiteri pc kg. (EPK)

   Observatii

   1 Admini tratia trebuie aleugă metoda de e t.immc de utilizat (lunară sau trimestrială)

   dministra\ia care întocmeşte rele eul ocul şi semnătura

   zul şi acceptat de către adminislra\ia Loc, dată şi semnătura

   image image

   Dhricnsion :li O x 297 111111

   §

   Admini Lratia cxpedi1oarc RELEVEU RE PlT L TIV A AL 54bis

   Mecanism d armonizare Mecanism de revizuire

   chimb intre tarile din sistemul tinta

   Data

   Curier primit Curier expediai

   Adminis1raJia de de 1ina1ie Perimtda de înregistrare

   1. A. Număr lunar estimat de trirniteri1

    una

    Prioritar/ Avion

    S.A.L.

    Neprioritar/ uprafa.fă

    reuLatea reală2

    umăr mediu de trimi1eri pe kg. (EPK)'

    Număr de Lrimiteri EPK

    greutatea reală

    Greutatea reală2

    umăr mediu de trimiteri p

    kg. l -PK)'

    Numr,r de ITimileri EPK x

    gr utatea reală

    Greutatea reală'

    Număr mediu de trimiteri pe kg. (EPK)'

    umăr Ic trimiteri

    l'K X

    greutaLea reală

    - --

    --

    -

    --

    --

    --

    --

    --

    --

    --

    --

    --

    --

    --

    --

    --

    --

    --

    --

    --

    --

    Total general

    a

    b

    C

    d

    e

    f

    8. Număr trimestrial estimat de trimiteri'

    Trimestru

    Prioritar/Avion

    S.A.L.

    Neprioritar/Suprafată

    rcutaLca reală'

    Număr mediu de trimiteri pe kg. (EPK)'

    umăr de trimiteri

    PK X

    greutatea reală.

    Greutatea rcal!\2

    umăr mediu de trimiteri pe kg. (EPK)'

    Număr de trimiteri EPKx

    g_rcuta.tca reală

    Greutatea reală'

    Număr mediu de trimiteri pe kg. (EPK)3

    umăr le trimiteri EPK x

    greutatea reală

    0tal general

    a

    b

    C

    d

    e

    r

    Rezultate anuale

    Greulatea tolală (a+ c e)

    umăr 1otal du LTimiteri (b + d + I)

    umăr mediu de trimiteri par kg

    Taxa de cheltuieli Lerminale·1

    Prioritar eprioritar-Avion/

    .A.L./Suprafaţă

    Ob ervatii

    kg

    OST/kg

    1 Adminis1:raric1trebuie sc"'i aleagă metoda d'I.! estimo.I de utilizat (lunarn sau 1rimcs1rială)

    : De reluat formulurcle C 55 sau C 56 acceplalc, dup.1 caz.

    1 De reluat fonnularul CN 54

    De indicai numai în cazul aplicării mccani$mului de revizuire

    Adminislra\i.i care întocmeşte releveul Locul şi scmnt1LL1ra

    Văzul şi acceptat de către adminislralia Loc. dată şi semnătu

    image image

    Di111cnsio1r 2 l O x 297 mm

    Ad111inistra\ia care întocmeşte lonnularul RELEVEU DE DEPEŞE

    Data

    CN 55

    image

    Administra(ia expeditoare

    IBiroul de schimb expeditor

    IAdministra\ia(ilcJ de tranzit

    R

    Prioritar Nt:_prioritill'

    Avion S.A.L.

    Pe calc de suprnfală

    Biroul de schimb de destinat ie

    ILuna

    I /\Jiul

    Administrafiade dcstinafic

    I

    Recapitularea foilor de aviz CN31si/sau CN32

    Data expedierii

    Depeşa nr.

    Greutatea Prioritar/ Neprioritar

    -LC/AO

    Saci M

    Curier în număr

    Greutatea depeşelor de recipicnti goi

    Număr de trimiteri recomandate

    Număr de trimlericu vnloRrc declarată

    GreuLatea depeşelor în lranzit1

    Observat ii

    Greutatea sacilor de pâmi la 5 kg

    Numărul sacilor de pftnfl la 5kg

    Greutatea sacilor de peste 5 kg

    Grcutarea

    Numurde trimiteri

    I

    2

    3

    4 ..

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    li

    12

    13

    ko

    "

    g

    kg

    "

    kg

    "

    kg

    g

    kg

    g

    kg

    g

    -

    -

    Totaluri

    A

    13

    C

    D

    E

    r-

    o

    li

    I

    J

    69

    Greutatea sacilor M

    Greutate supusă cheltuielilor tenninalc

    Saci de pftnă la 5 kg Saci de peste 5 kg

    I kg. K Cx5

                                                              

    Ikg L D

    Greu!ate reală

    k<> M-K+L

    kil N-B+D

    Total I"

    1 Sum:,coloanelor 3 t 4 + 6 + 7

    Biroul de destinaţie Loc şi semnătură

    image

    Dimcnsiuns 297x 21O fi1111

    RELEVEU RECAPITULATIV DE DEPEŞE

    Data

    Luna di11trimestru'

    CN 56

    Prioritar Nepriori tar

    Avion

    S.A.L.

    Pc cale de suprafa\it

    Primul 1rimcs1rn

    /\Idoilealrimesuu

    Al treilea uimcstru Al patrulea 1rimes1ru

    Primahmă

    A doua Iun A 1rcia lun/l

    Ad111inis1ra1ia expeditoare

    Administrat iade-destinaJie

    Administra1ia(ile) de trnn1.i1

    Anul

    70

    Recapitularea releveelor CNSS

    Birou de origine

    Birou de

    destinie

    Greutat.:a Prio- ritar/Neprioritar

    -LC/AO

    Saci M

    Curier în număr

    Greutatea depeşeior de rccipien\i goi

    Număr de trimi- teri recomandate

    N1.1111ar de trimiteri cu valoare dcclaratil

    Greutatea depeşelor în trmnil

    Obscrvatii

    Greutate supusa

    cheltuielilor tenninale

    Greutate reală

    Greutatea

    Număr de trimiteri

    I

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    li

    12

    kg

    .",

    kg

    o

    "

    kg

    g

    kg

    n

    b

    k"

    "

    n

    "

    kg

    g

    Total de reportat pe formularul CN54bis. greutatc,1 reală pc luM11

    Total de trecut în contul particular CN61 şi. daca este cazul. în contul particuIar CN62J

    1 lndicaJi luna din trimestruşi grnulatca totală pc.luna pentru toate birourile de schimb doar dacii estimările lunare (nu trimestriale) privind numărul de trimiteri pc kilogram (epk) sunt a11licabilc

    i Daca estimarilc lunareprivindcpk-ul nu sunt aplicabile, i11dica1i grcutmca 10tala pe ultima linie('fatal d trecut 111 contul particular CN 61) 'lndicaIi totalul trimestrului daca este vorba decta dea treialuna

    Administraliadedcstinatic/ de tranzit

    Loc şeimnărnril

    Văzut şi acceptai de administra\ia de origine

    Loc. data şi semnătură

    image image

    Dimensions 297 x 21O mm

    image

    Administratia de destinatie Birou de destinai ic

    CONT

    Curier în număr primit

    Data Depeşă nr.

    CN 57

    Administratia cxpedimarc

    Zbor nr.ffren nr./Numele paquebot-lui

    Birou expeditor

    Administra1ia (ilc) de tranzit

    Indicaţii

    rugăm reglaţi această sumă în 6 săptămâni de la data prezentului cont

    Nume şi adresa

    Expeditor

    Număr de autorizaţie Observat ii

    Informaţii privind curierul în număr

    Data de primire

    Număr de trimiteri

    Greutate brută

    Sumă. datorată

    Observat ii

    kg

    lg

    Administra\ia de destinaţie

    Semnatura

    Văzut şi acceptat de către administra ia expeditoare

    Loc. dată şi semnătură

    71

    Dime11sious 210 x 148 mm

    AdministrnJia de destinaiie

    Adrninistrn1ia c, pcditoarc

    RELEVEU RECAPITUL TIV 58

    Conturi d eh ltui li terminal ale curierului în număr

    Data

    Data C 57

    13irou expeditor

    13irou destinatar

    . umc plătite

    DST

    Total

    Recapitularea conturilor CN57

    Administraţia de destinaţie

    Loc. data i emnatura

    Văz.ul şi acceptat de către administraţia expeditoare

    Loc. dat şi scnmaturli

    image image

    Dimensious 210 x 297 mm

    Administra\ia creditoare CO T PARTICULAR heltuieli terminale

    image

    Data

    Anul contului

    CN 61

    image

    Modul de reglare Direct

    Prin

    PU*CI aring

    Adm ni 1.rntion d bitricc

    . Flux de curier cu ţara din sistemul tranzitoriu

    I. urier primit/expediat (date de reluat din formularele C 56 şi C 19 - indicaţi greutăţile numai în kg)

    Curier primit

    5

    l's

    -§

    E--

    Greutate Prioritar cprioritar - LC/A

    Greutatea sacilor M

    Curier în număr

    umi!r de trimiteri recoman- date

    Număr de trimiteri cu val are declarată

    Prioritar- Prin avion

    Neprioritar -

    Total

    Prioritar-

    Prin avion

    Ncpriorirnr -

    Total

    Orcu-

    talc

    umăr de

    trimilcri

    Supmfa111

    SAL.

    S11prnfo1n

    SAL.

    I"

    kg

    koC

    kg

    k"o

    kg

    kg

    kg

    kg

    kg

    2e

    30

    40

    Total

    1 nrmlcn

    CRI (de de-

    f,,,,,

    ---

    ---

    ---

    ---

    ---

    ---

    ---

    ---

    ---

    ---

    Total pentru anul

    urier expediat

    I"

    kg

    ko::,

    kg

    k.o,

    ko"

    kg

    k:o:,

    kg

    ko:,

    2"

    3

    40

    T(ltal

    lnm1ten

    RI (de de-

    ,1.,.\

    ---

    ---

    ---

    ---

    ---

    ---

    ---

    ---

    ---

    ---

    Towl pentru anul

    ,

    2. Cheltuieli terminale

    Curier primit (pe categorie)

    x taxa

    otail1ri (OST)

    I Suma lotală (DST)

    Greutatea curierului supus la

    Mcc11nism de armoniz.arcl

    Gr uta1ca acilor M

    Curier în număr

    Număr de

    trimiteri

    11.-comand atc

    Numijr de lrimi- teri rn valoare

    dcclaralli

    taxa medie mondialii

    mecanism de revizuire '

    NumAr de trimiteri

    Grcutmc

    Nurndr de trimi1 ri

    Greutate

    k.o,

    kg

    kg

    kg

    kg

    OST

    3,727

    OST

    DST

    OST

    OST

    0,793

    OST

    OST

    OST

    0,50

    OST

    1,00

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J=A+B+C+D+E+F+G+H+l

    urier expediat (p categorie)

    x taxa

    otaluri (OS ")

    Suma totala (OST)

    kg

    kg

    kg

    kg

    k.o,

    OST

    3,727

    DST

    OST

    OST

    OST

    0,793

    OST

    OST

    OST

    0,50

    DST

    ·1.00

    K

    L

    M

    N

    o

    p

    Q

    R

    s

    T= K+L+M+N+O+P+Q+R+S

    ' u se completează ln cazul aplicării mecanismului de armonizare ' u se completează in caLul aplicării mecanismului de revizuire

    Dimensions 2 to x 197 mm

   2. B. Flux de curier între tări ale sistemului ţintă