ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 27 mai 2009pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009    Luând în considerare faptul că, potrivit Acordului de împrumut cu Banca Mondială, România trebuie să respecte anumite condiţii care să asigure o mai bună protecţie a categoriilor defavorizate ale populaţiei în perioada de criză economică,iar, potrivit legislaţiei în vigoare, măsura cea mai vizibilă de reducere a impactului negativ al crizei economice fiind aceea de acordare a ajutorului social pentru asigurarea venitului minim garantat, reglementat de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,în condiţiile în care ajutorul social se acordă din bugetele locale, în principal din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, dar pe parcursul aplicării actului normativ menţionat s-a constatat că din bugetele locale nu se asigură în totalitate sumele necesare drepturilor stabilite, plata drepturilor efectuându-se în majoritatea cazurilor din sumele acordate de la bugetul de stat,având în vedere cele prezentate, este absolut necesar să se garanteze plata ajutorului social, aceasta fiind posibilă prin asigurarea fondurilor necesare de la bugetul de stat,şi ţinând cont de termenele prevăzute de Acordul de împrumut cu Banca Mondială, precum şi de necesitatea luării măsurilor de prevenire a riscului de sărăcie în rândul populaţiei se impune adoptarea unor măsuri de urgenţă, elemente ce constituie situaţii extraordinare şi vizează interesul public.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Nivelul lunar al venitului minim garantat este de: a) 125 lei pentru persoana singură; b) 225 lei pentru familiile formate din 2 persoane; c) 313 lei pentru familiile formate din 3 persoane; d) 390 lei pentru familiile formate din 4 persoane; e) 462 lei pentru familiile formate din 5 persoane; f) câte 31 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi. (2) Nivelurile venitului minim garantat prevăzute la alin. (1) se indexează anual prin hotărâre a Guvernului, în raport cu evoluţia preţurilor de consum."2. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Dacă din calcul rezultă un ajutor social mai mic de 10 lei, se acordă 10 lei."3. La articolul 7^2, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani şi până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav, accentuat sau mediu, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecţia copilului; b) asigură îngrijirea, potrivit legii, a uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;".4. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului social se suportă din bugetele locale, integral din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat."  +  Articolul IINivelul lunar al venitului minim garantat prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică începând cu drepturile aferente lunii iulie 2009.  +  Articolul IIILegea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Marian SârbuViceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 27 mai 2009.Nr. 57.--------