ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 3 iunie 2009pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 9 iunie 2009    Având în vedere faptul că, în contextul efortului general de reformare a unor reglementări de o deosebită importanţă pentru sistemul românesc de drept, se impune cu necesitate consacrarea unor soluţii legislative cu caracter general, în sensul că actele normative să poată fi modificate, completate sau abrogate şi anterior intrării lor în vigoare, ca măsură prealabilă, astfel încât adoptarea noilor reglementări şi, implicit, abrogarea celor anterioare - în vigoare ori adoptate, însă neintrate în vigoare - să fie riguros efectuate,luând în considerare imperativul clarificării unor norme de tehnică legislativă a căror aplicare creează dificultăţi de interpretare, cu consecinţa unor interpretări eronate în procesul de adoptare a proiectelor de acte normative,având în vedere că neadoptarea de urgenţă a unor măsuri de ordin legislativ care să clarifice şi să completeze unele aspecte insuficient reglementate în domeniul tehnicii legislative constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 25 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Soluţii pentru situaţii tranzitoriiArt. 25. - Proiectul de act normativ trebuie să cuprindă soluţii legislative pentru situaţii tranzitorii, în cazul în care prin noua reglementare sunt afectate raporturi sau situaţii juridice născute sub vechea reglementare, dar care nu şi-au produs în întregime efectele până la data intrării în vigoare a noii reglementări. De asemenea, proiectul de act normativ trebuie să cuprindă, dacă este cazul, măsuri legislative privind soluţionarea conflictului între acte normative de categorii diferite, potrivit principiului ierarhiei normelor de nivel superior."2. La articolul 29 alineatul (1), litera d) se abrogă.3. După alineatul (2) al articolului 29 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În cazul proiectelor de legi pentru care Guvernul îşi angajează răspunderea, documentele de motivare care însoţesc aceste proiecte sunt expunerea de motive şi, după caz, raportul prevăzut la art. 28."4. După alineatul (1) al articolului 56 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) După adoptarea lor, în situaţii temeinic justificate, actele normative pot fi completate sau, după caz, abrogate şi înainte de data intrării lor în vigoare."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţieişi libertăţilor cetăţeneşti,Alina Mihaela Bica,secretar de statSecretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuBucureşti, 3 iunie 2009.Nr. 61.-----------