LEGE nr. 224 din 5 iunie 2009privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 iunie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 23 din 27 august 2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.5 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 28 august 2008, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc trei noi puncte, cu următorul cuprins:– La articolul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:Imaginea și formatul, consacrate, ale publicației ”Monitorul Oficial al României” cuprinse în anexa la prezenta lege sunt protejate de lege.– La articolul 5, după litera B se introduce o nouă literă, litera B^1, cu următorul cuprins:B^1. actele birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, potrivit legii;– La articolul 5, după litera E se introduce o nouă literă, litera E^1, cu următorul cuprins:E^1. deciziile primului-ministru, potrivit legii;2. La articolul I punctul 1, litera H^1 a articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:H^1. acte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii;3. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. La articolul 5, litera I se modifică și va avea următorul cuprins:I. deciziile pronunțate de Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ca urmare a soluționării recursurilor în interesul legii;4. La articolul I punctul 2, litera I^1 se modifică și va avea următorul cuprins:I^1. deciziile și hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului, pronunțate în cazurile în care statul român are calitatea de pârât;5. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. La articolul 6, după litera D se introduc două noi litere, literele D^1 și D^2, cu următorul cuprins:D^1. întrebări adresate de deputați, respectiv de senatori Guvernului, miniștrilor sau altor conducători ai organelor administrației publice la care nu s-a răspuns;D^2. alte acte prevăzute de lege.6. La articolul I, după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 3^1 și 3^2, cu următorul cuprins:3^1. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și Partea a II-a, se înaintează secretarului general al Camerei Deputaților pe suport hârtie, în copie certificată sub semnătura conducătorului sau a locțiitorului, și pot fi transmise și prin e-mail, în fișier electronic certificat prin semnătură electronică de către emitenți.3^2. La articolul 13 alineatul 2, teza a 2-a se modifică și va avea următorul cuprins:Republicarea se face potrivit legii.7. La articolul I punctul 4, articolul 15^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15^2Regia Autonomă "Monitorul Oficial" realizează un produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet și este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte. Sumarele monitoarelor oficiale sunt accesibile permanent.8. La articolul I punctul 6, articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I, III-VII, și a celor prevăzute la art. 6 lit. D se suportă de către emitenți, pe baza tarifelor aprobate anual prin hotărâre a Biroului permanent al Camerei Deputaților, la propunerea Regiei Autonome «Monitorul Oficial». Hotărârea Biroului permanent al Camerei Deputaților se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Fac excepție de la prevederile alin. 1 actele a căror publicare este prevăzută de Constituție, deciziile primului-ministru și actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, ale căror cheltuieli aferente publicării se suportă de Regia Autonomă «Monitorul Oficial» din bugetul propriu.9. La articolul I, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu următorul cuprins:8^1. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 20^1Prevederile legale privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii se aplică Regiei Autonome ”Monitorul Oficial”, cu excepția achizițiilor de materii prime, materiale și servicii destinate în exclusivitate operațiunilor contractuale, altele decât cele necesare pentru realizarea obiectului principal de activitate, care servește interesului public.10. După articolul V se introduce anexa care face parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 5 iunie 2009.Nr. 224.  +  Anexă(Anexă la Legea nr. 202/1998)-----