LEGE nr. 209 din 2 iunie 2009pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 9 iunie 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 26 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) indemnizaţia de şedinţă pentru consilierii locali şi judeţeni."2. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Sumele asupra cărora nu se datorează contribuţia de asigurări sociale, prevăzute la alin. (1) lit. b) - d), nu se iau în considerare la stabilirea prestaţiilor din sistemul public de pensii."3. La articolul 87 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Decizia emisă în condiţiile art. 86 alin. (1) poate fi anulată, la cererea titularului, în termen de 45 de zile de la comunicare."4. La articolul 92 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I şi II, cu excepţia persoanelor care exercită funcţia de consilier local sau consilier judeţean;".5. La articolul 92 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) beneficiarul unei pensii de invaliditate de gradul I sau II se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi IV lit. b) - f)."6. La articolul 92, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Suspendarea plăţii pensiei sau a indemnizaţiei de însoţitor se poate efectua şi la cererea pensionarului, începând cu luna următoare înregistrării cererii."7. La articolul 93, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Reluarea în plată a pensiei suspendate potrivit art. 92 alin. (3) se face şi la cerere, începând cu luna următoare înregistrării cererii."8. La articolul 94 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:"e) beneficiarii unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate parţiale care exercită funcţia de consilier local sau consilier judeţean; f) pensionarii de invaliditate care exercită funcţia de consilier local sau consilier judeţean."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 2 iunie 2009.Nr. 209.----