HOTĂRÂRE nr. 599 din 13 mai 2009pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 519/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 5 iunie 2009  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 519/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 3 septembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se înființează Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța, prin reorganizarea Regiei Autonome «Administrația Canalelor Navigabile» Constanța, care se desființează.(2) Compania Națională «Administrația Canalelor Navigabile» - S.A. Constanța, denumită în continuare Compania, se organizează și funcționează în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(3) Compania este persoană juridică de naționalitate română, organizată ca societate pe acțiuni, cu sediul în municipiul Constanța, Str. Ecluzei Agigea nr. 1, județul Constanța.(4) Compania funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și desfășoară activități de interes public național, conform reglementărilor legale în vigoare și statutului.(5) Compania poate înființa sau desființa pe teritoriul României ori în străinătate sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe și alte asemenea unități fără personalitate juridică, prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^1(1) Infrastructura de transport naval aparținând domeniului public al statului i se concesionează Companiei de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pe bază de contract de concesiune, în vederea administrării.(2) Compania este administrație portuară și de căi navigabile interioare și îndeplinește funcția de autoritate portuară și de căi navigabile, după cum urmează:a) în porturile a căror infrastructură de transport naval aparținând domeniului public al statului i-a fost concesionată de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;b) pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, situat între Portul Constanța-Sud-Agigea, la km 0 al canalului, și Dunăre în zona km 293, km 64,410 al canalului, malurile canalului, inclusiv zonele de siguranță ale acestuia stabilite conform reglementărilor în vigoare, precum și pe zona din albia Dunării, adiacentă gurii canalului, până la limita dreaptă a șenalului navigabil al Dunării, prin care se asigură accesul navelor în canal;c) pe Canalul Poarta Albă - Midia - Năvodari în lungime de 27,500 km, situat între portul Midia, km 0 al canalului, și confluența cu Canalul Dunăre-Marea Neagră, la km 29 + 41 al acestuia, inclusiv bifurcația în lungime de 5,5 km, parte integrantă a Canalului Poarta Albă - Midia - Năvodari, care de la km 3 al acestuia face legătura cu portul Luminița, și pe malurile canalului, inclusiv zonele de siguranță ale acestuia stabilite conform reglementărilor în vigoare.(3) Compania pune la dispoziția utilizatorilor infrastructura de transport naval aparținând domeniului public al statului, prevăzută la alin. (1), în mod nediscriminatoriu, pe baza unor contracte de subconcesiune sau închiriere, în conformitate cu legislația în vigoare.3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Compania are în principal următoarele atribuții:a) întreținerea, repararea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată;b) punerea la dispoziția tuturor utilizatorilor a acestei infrastructuri, în mod liber și nediscriminatoriu;c) urmărirea sau asigurarea, după caz, a furnizării serviciilor de siguranță în porturi;d) asigurarea în permanență a adâncimilor minime de navigație, precum și a adâncimilor minime în bazinele portuare și la dane;e) asigurarea semnalizării costiere și plutitoare necesare;f) ținerea evidenței muncitorilor portuari care efectuează muncă specifică în porturi;g) ducerea la îndeplinire, prin delegare de competență, a unor obligații ce revin statului român din acordurile și convențiile la care România este parte.4. După articolul 4 se introduc trei noi articole, articolele 4^1-4^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^1În vederea îndeplinirii funcției de autoritate portuară și de căi navigabile interioare și în calitatea sa de administrație portuară și de căi navigabile interioare, Compania are următoarele atribuții și obligații:a) aplicarea politicilor portuare elaborate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;b) întocmirea planurilor de dezvoltare a porturilor în concordanță cu politica și programele de dezvoltare elaborate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și a regulamentului portuar;c) implementarea programelor de dezvoltare a infrastructurilor portuare;d) elaborarea sau avizarea studiilor și proiectelor privind dezvoltarea sau modificarea infrastructurilor portuare, precum și a proiectelor de dezvoltare și modernizare a suprastructurilor portuare, propuse de operatorii economici care își desfășoară activitatea în porturi;e) elaborarea programelor anuale de întreținere și reparație, de semnalizare și de dragaj pentru asigurarea adâncimilor minime, cu consultarea operatorilor portuari;f) coordonarea activităților care se desfășoară în porturi;g) acordarea de avize sau autorizații pentru activitățile de transport naval, în conformitate cu legislația în vigoare;h) aprobarea desfășurării de activități în porturi, altele decât cele supuse autorizării, eliberând permisele de lucru;i) asigurarea funcționalității, administrarea, întreținerea, repararea și dezvoltarea infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată și a patrimoniului propriu, precum și menținerea caracteristicilor tehnice minime ale acestora și punerea lor la dispoziție utilizatorilor în mod nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările în vigoare;j) stabilirea ordinii de intrare a navelor în porturi și alocarea danelor;k) urmărirea și luarea măsurilor necesare pentru ca traficul de mărfuri în porturi, precum și modul de depozitare a acestora să nu afecteze siguranța infrastructurii portuare, securitatea în porturi și operarea navelor;l) coordonarea traficului portuar în perioade aglomerate ca urmare a unor comenzi guvernamentale și, în aceste situații, stabilirea cu operatorii portuari a programelor de încărcare/descărcare a mărfurilor în/din nave și prioritățile la intrarea navelor la operare;m) asigurarea condițiilor de navigație;n) urmărirea, dirijarea și controlul traficului de nave și de mărfuri tranzitate pe canalele navigabile, prin ecluze și prin porturi;o) centralizarea datelor privind numărul de nave în tranzit și volumul de marfă tranzitat, precum și volumul de marfă operat, portul de încărcare/descărcare a mărfurilor, numărul de nave operate și a datelor privind normele de operare, precum și publicarea anuală a acestor date;p) punerea la dispoziție, pentru navele care tranzitează canalele navigabile și nu au la bord o persoană care să dețină brevetul de comandant pentru aceste zone, a personalului brevetat corespunzător;q) asigurarea desfășurării activităților privind:(i) semnalizarea costieră și plutitoare pentru navigație și în porturi;(îi) semnalizarea, menținerea funcționalității și iluminarea drumurilor de circulație și intrărilor în porturi;(iii) preluarea reziduurilor și a apelor uzate, a gunoiului și a resturilor menajere de la nave;r) asigurarea asistenței pentru prevenirea poluării la operarea navelor cu produse petroliere;s) urmărirea sau asigurarea, după caz, a furnizării permanente a serviciilor de siguranță, în conformitate cu legislația în vigoare;t) dragajul de întreținere pentru asigurarea adâncimilor minime de navigație în porturi și pe căile navigabile;u) asigurarea apei pentru irigații și industrie, precum și a apei potabile;v) organizarea exploatării și întreținerii Stației complexe de pompare Cernavodă, precum și a stațiilor de pompare, pentru apărarea împotriva inundațiilor a localităților Saligny, Făclia, Mircea Vodă;w) asigurarea serviciilor tehnice de furnizare a apei pentru irigații, industrie și pentru apă potabilă;x) prelevarea de probe și efectuarea de analize pentru determinarea calității apei, luând măsuri operative pentru depistarea surselor poluante și pentru prevenirea lor;y) asigurarea de servicii pentru nave de agrement și turism nautic și de servicii pentru pasageri și turiști;z) prestarea de servicii cu navele proprii;aa) ținerea evidenței muncitorilor portuari care efectuează muncă specifică în porturi și eliberarea carnetelor de lucru în port, în conformitate cu legislația în vigoare;bb) prestarea de servicii, operațiuni și lucrări în scopul îndeplinirii unor obligații ce revin statului român din acorduri și convenții internaționale la care România este parte, prin delegare de competență;cc) reprezentarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în relațiile cu concesionarii infrastructurii de transport naval sau a serviciilor de siguranță, în limitele mandatului acordat de minister în acest sens, în condițiile legii;dd) orice alte activități necesare realizării scopului pentru care a fost înființată.Art. 4^2. - Obiectul de activitate al Companiei, cu precizarea domeniului și a activității principale, precum și activitățile specifice desfășurate de aceasta sunt prevăzute în statut.Art. 4^3. - Compania poate încheia, conform legislației în vigoare, acorduri sau convenții cu organisme interne sau internaționale și poate participa la colaborări și cooperări pe plan național sau internațional, în domeniul său de activitate.5. La articolul 5, alineatele (1)-(1^6) se abrogă.6. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Veniturile proprii ale Companiei se constituie din:a) redevențele/chiriile obținute din subconcesionarea/ închirierea infrastructurii de transport naval și a bunurilor proprietate ale Companiei;b) redevențele obținute din concesionarea serviciilor de siguranță;c) tarifele de utilizare a infrastructurii de transport naval și de furnizare a serviciilor de siguranță;d) tarifele percepute pentru efectuarea activităților cuprinse în statut.(2) Nivelul minim al redevențelor și chiriilor, precum și tarifele prevăzute la alin. (1) se aprobă de consiliul de administrație, cu respectarea legislației în vigoare.(3) Compania are obligația de a face publice tarifele prevăzute la alin. (1) lit. c) și lit. d), precum și facilitățile care se acordă privind plata acestor tarife.7. Articolele 6^1 și 6^2 se abrogă.8. La articolul 7, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Finanțarea obiectivelor de investiții privind modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport naval aparținând domeniului public al statului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, și/sau din surse atrase.(2) Finanțarea lucrărilor de întreținere și reparații, precum și cheltuielile de exploatare a infrastructurii de transport naval se asigură din veniturile proprii ale Companiei.9. La articolul 7, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) În situații deosebite, pentru lucrările de întreținere și reparații ale infrastructurii de transport naval, Compania poate primi fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, sub formă de subvenții. Lucrările de întreținere și reparații pentru care se acordă subvenții de la bugetul de stat și fondurile necesare pentru efectuarea acestor lucrări se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2^2) Pentru prestarea serviciilor, operațiunilor și lucrărilor prevăzute la art. 4^1 lit. bb), Compania poate primi fonduri de la bugetul de stat în conformitate cu legislația în vigoare, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pe bază de decont de cheltuieli întocmit pentru fiecare activitate.10. La articolul 7, alineatele (7) și (8) se abrogă.11. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Persoanele împuternicite să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acționarilor sunt numite prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, dintre care una este reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice.12. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Pentru activitatea depusă, persoanele împuternicite să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acționarilor beneficiază de o indemnizație stabilită prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.13. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Pe perioada în care statul este acționar majoritar, reprezentanții statului în consiliul de administrație sunt desemnați prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.14. La articolul 9, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pe perioada în care statul este acționar majoritar, directorul general al Companiei este numit și revocat prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(3) Pe perioada în care statul este acționar majoritar, directorul general al Companiei este și președintele consiliului de administrație.15. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIContractele de concesiune și subconcesiune la care Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța este parte, aflate în derulare, rămân în vigoare.  +  Articolul IIIDupă intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, modificarea capitalului social, precum și a statutului Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța se va face prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 519/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 3 septembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 13 mai 2009.Nr. 599.  +  Anexă(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 519/1998)STATUTULCompaniei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța  +  Capitolul I Denumirea, forma juridică, sediul și durata  +  Articolul 1Denumirea(1) Denumirea companiei este Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța, cu sigla "A.C.N. Constanța", denumită în continuare Compania.(2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuințate în comerț, emanând de la Companie, se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înmatriculare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, capitalul social, din care cel efectiv vărsat, precum și contul bancar.  +  Articolul 2Forma juridică(1) Compania este persoană juridică de naționalitate română, organizată ca societate pe acțiuni.(2) Compania își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.  +  Articolul 3Sediul(1) Sediul social al Companiei este în România, municipiul Constanța, Str. Ecluzei Agigea nr. 1, județul Constanța.(2) Compania poate înființa sau desființa pe teritoriul României ori în străinătate sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe și alte asemenea unități fără personalitate juridică, prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.(3) Sediul social al Companiei poate fi mutat în altă localitate din România, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.  +  Articolul 4DurataCompania se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.  +  Capitolul II Scopul, domeniul și obiectul de activitate  +  Articolul 5Scopul(1) Compania se organizează și funcționează în conformitate cu legislația în vigoare și cu prezentul statut.(2) Infrastructura de transport naval aparținând domeniului public al statului i se concesionează Companiei de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pe bază de contract de concesiune, în vederea administrării.(3) Compania este administrație portuară și de căi navigabile interioare și îndeplinește funcția de autoritate portuară și de căi navigabile după cum urmează:a) în porturile a căror infrastructură de transport naval aparținând domeniului public al statului i-a fost concesionată de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;b) pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, situat între Portul Constanța-Sud-Agigea, la km 0 al canalului, și Dunăre în zona km 293, km 64,410 al canalului, malurile canalului, inclusiv zonele de siguranță ale acestuia stabilite conform reglementărilor în vigoare, precum și pe zona din albia Dunării, adiacentă gurii canalului, până la limita dreaptă a șenalului navigabil al Dunării, prin care se asigură accesul navelor în canal;c) pe Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari în lungime de 27,500 km, situat între portul Midia, km 0 al canalului, și confluența cu Canalul Dunăre-Marea Neagră, la km 29 + 41 al acestuia, inclusiv bifurcația în lungime de 5,5 km, parte integrantă a Canalului Poarta Albă-Midia-Năvodari, care de la km 3 al acestuia face legătura cu portul Luminița, și pe malurile canalului, inclusiv zonele de siguranță ale acestuia stabilite conform reglementărilor în vigoare.(4) Compania are în principal următoarele atribuții:a) întreținerea, repararea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată;b) punerea la dispoziția tuturor utilizatorilor a acestei infrastructuri, în mod liber și nediscriminatoriu;c) urmărirea sau asigurarea, după caz, a furnizării serviciilor de siguranță în porturi;d) asigurarea în permanență a adâncimilor minime de navigație, precum și a adâncimilor minime în bazinele portuare și la dane;e) asigurarea semnalizării costiere și plutitoare necesare;f) ținerea evidenței muncitorilor portuari care efectuează muncă specifică în porturi;g) ducerea la îndeplinire, prin delegare de competență, a unor obligații ce revin statului român din acordurile și convențiile la care România este parte.  +  Articolul 6Domeniul și obiectul de activitate(1) Domeniul de activitate în care Compania își va desfășura activitatea este cel cu privire la "Activități anexe pentru transporturi" - 522 cod CAEN.(2) Activitatea principală a Companiei constă în: "Activități de servicii anexe transporturilor pe apă" - 5222 cod CAEN.(3) În secundar, Compania va desfășura următoarele activități:– Alte activități de tipărire n.c.a. - 1812 cod CAEN;– Servicii pregătitoare pentru pretipărire - 1813 cod CAEN;– Reproducerea înregistrărilor - 1820 cod CAEN;– Producția de energie electrică - 3511 cod CAEN;– Transportul energiei electrice - 3512 cod CAEN;– Distribuția energiei electrice - 3513 cod CAEN;– Comercializarea energiei electrice - 3514 cod CAEN;– Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte - 3522 cod CAEN;– Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte - 3523 cod CAEN;– Furnizarea de abur și aer condiționat - 3530 cod CAEN;– Captarea, tratarea și distribuția apei - 3600 cod CAEN;– Colectarea și epurarea apelor uzate - 3700 cod CAEN;– Colectarea deșeurilor nepericuloase - 3811 cod CAEN;– Colectarea deșeurilor periculoase - 3812 cod CAEN;– Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase - 3821 cod CAEN;– Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase - 3822 cod CAEN;– Recuperarea materialelor reciclabile sortate - 3832 cod CAEN;– Activități și servicii de decontaminare - 3900 cod CAEN;– Construcții hidrotehnice - 4291 cod CAEN;– Lucrări de demolare a construcțiilor - 4311 cod CAEN;– Lucrări de pregătire a terenului - 4312 cod CAEN;– Lucrări de instalații electrice - 4321 cod CAEN;– Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat - 4322 cod CAEN;– Alte lucrări de instalații pentru construcții - 4329 cod CAEN;– Lucrări de tâmplărie și dulgherie - 4332 cod CAEN;– Lucrări de pardosire și placare a pereților - 4333 cod CAEN;– Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri 4334 cod CAEN;– Alte lucrări de finisare - 4339 cod CAEN;– Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții - 4391 cod CAEN;– Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. - 4399 cod CAEN;– Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor - 4677 cod CAEN;– Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate - 4730 cod CAEN;– Alte transporturi terestre de călători n.c.a. - 4939 cod CAEN;– Transporturi rutiere de mărfuri - 4941 cod CAEN;– Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre - 5221 cod CAEN;– Alte activități anexe transporturilor - 5229 cod CAEN;– Alte servicii de alimentație n.c.a. - 5629 cod CAEN;– Activități de editare a revistelor și periodicelor - 5814 cod CAEN;– Transporturi terestre de călători, ocazionale - 6023 cod CAEN;– Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu - 6110 cod CAEN;– Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) - 6120 cod CAEN;– Alte activități de telecomunicații - 6190 cod CAEN;– Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client) - 6201 cod CAEN;– Activități de consultanță în tehnologia informației - 6202 cod CAEN;– Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul - 6203 cod CAEN;– Alte activități de servicii privind tehnologia informației - 6209 cod CAEN;– Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe - 6311 cod CAEN;– Activități ale portalurilor web - 6312 cod CAEN;– Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - 6820 cod CAEN;– Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract - 6832 cod CAEN;– Activități de consultanță pentru afaceri și management - 7022 cod CAEN;– Închirierea autoturismelor și utilitarelor de capacitate mică - 7110 cod CAEN;– Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea - 7112 cod CAEN;– Activități de testări și analize tehnice - 7120 cod CAEN;– Servicii de reprezentare media - 7312 cod CAEN;– Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare - 7711 cod CAEN;– Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele - 7712 cod CAEN;– Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții - 7732 cod CAEN;– Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) - 7733 cod CAEN;– Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă - 7734 cod CAEN;– Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. - 7739 cod CAEN;– Activități de protecție și gardă - 8010 cod CAEN;– Activități generale de curățenie a clădirilor - 8121 cod CAEN;– Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor - 8230 cod CAEN;– Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. - 8299 cod CAEN;– Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora - 8425 cod CAEN.(4) În vederea îndeplinirii funcției de autoritate portuară și de căi navigabile interioare și în calitatea sa de administrație portuară și de căi navigabile interioare, Compania execută următoarele activități specifice:a) aplicarea politicilor portuare elaborate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;b) întocmirea planurilor de dezvoltare a porturilor în concordanță cu politica și programele de dezvoltare elaborate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și a regulamentului portuar;c) implementarea programelor de dezvoltare a infrastructurilor portuare;d) elaborarea sau avizarea studiilor și proiectelor privind dezvoltarea ori modificarea infrastructurilor portuare, precum și a proiectelor de dezvoltare și modernizare a suprastructurilor portuare, propuse de operatorii economici care își desfășoară activitatea în porturi;e) elaborarea programelor anuale de întreținere și reparație, de semnalizare și de dragaj pentru asigurarea adâncimilor minime, cu consultarea operatorilor portuari;f) coordonarea activităților care se desfășoară în porturi;g) acordarea de avize sau autorizații pentru activitățile de transport naval, în conformitate cu legislația în vigoare;h) aprobarea desfășurării de activități în porturi, altele decât cele supuse autorizării, eliberând permisele de lucru;i) asigurarea funcționalității, administrarea, întreținerea, repararea și dezvoltarea infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată și a patrimoniului propriu, precum și menținerea caracteristicilor tehnice minime ale acestora și punerea lor la dispoziția utilizatorilor în mod nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările în vigoare;j) stabilirea ordinii de intrare a navelor în porturi și alocarea danelor;k) urmărirea și luarea măsurilor necesare pentru ca traficul de mărfuri în porturi, precum și modul de depozitare a acestora să nu afecteze siguranța infrastructurii portuare, securitatea în porturi și operarea navelor;l) coordonarea traficului portuar în perioade aglomerate ca urmare a unor comenzi guvernamentale și, în aceste situații, stabilirea cu operatorii portuari a programelor de încărcare/descărcare a mărfurilor în/din nave și a priorităților la intrarea navelor la operare;m) asigurarea condițiilor de navigație;n) urmărirea, dirijarea și controlul traficului de nave și de mărfuri tranzitate pe canalele navigabile, prin ecluze și prin porturi;o) centralizarea datelor privind numărul de nave în tranzit și volumul de marfă tranzitat, precum și volumul de marfă operat, portul de încărcare/descărcare a mărfurilor, numărul de nave operate și a datelor privind normele de operare, precum și publicarea anuală a acestor date;p) punerea la dispoziția navelor care tranzitează canalele navigabile și nu au la bord o persoană care să dețină brevetul de comandant pentru aceste zone a personalului brevetat corespunzător;q) asigurarea desfășurării activităților privind:(i) semnalizarea costieră și plutitoare pentru navigație și în porturi;(îi) semnalizarea, menținerea funcționalității și iluminarea drumurilor de circulație și a intrărilor în porturi;(iii) preluarea reziduurilor și a apelor uzate, a gunoiului și a resturilor menajere de la nave;r) asigurarea asistenței pentru prevenirea poluării la operarea navelor cu produse petroliere;s) urmărirea sau asigurarea, după caz, a furnizării permanente a serviciilor de siguranță, în conformitate cu legislația în vigoare;t) dragajul de întreținere pentru asigurarea adâncimilor minime de navigație în porturi și pe căile navigabile;u) asigurarea apei pentru irigații și industrie, precum și a apei potabile;v) organizarea exploatării și întreținerii Stației complexe de pompare Cernavodă, precum și a stațiilor de pompare, pentru apărarea împotriva inundațiilor a localităților Saligny, Făclia, Mircea Vodă;w) asigurarea serviciilor tehnice de furnizare a apei pentru irigații, industrie și pentru apă potabilă;x) prelevarea de probe și efectuarea de analize pentru determinarea calității apei, luând măsuri operative pentru depistarea surselor poluante și pentru prevenirea lor;y) asigurarea de servicii pentru nave de agrement și turism nautic și de servicii pentru pasageri și turiști;z) prestarea de servicii cu navele proprii;aa) ținerea evidenței muncitorilor portuari care efectuează muncă specifică în porturi și eliberarea carnetelor de lucru în port, în conformitate cu legislația în vigoare;bb) prestarea de servicii, operațiuni și lucrări în scopul îndeplinirii unor obligații ce revin statului român din acorduri și convenții internaționale la care România este parte, prin delegare de competență;cc) reprezentarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în relațiile cu concesionarii infrastructurii de transport naval sau a serviciilor de siguranță, în limitele mandatului acordat de către minister în acest sens, în condițiile legii;dd) orice alte activități necesare realizării scopului pentru care a fost înființată.(5) Obiectul de activitate al Companiei poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea legislației în vigoare și a prezentului statut.  +  Capitolul III Domeniul public, capitalul social, participarea acționarilor la profit și pierderi, acțiunile  +  Articolul 7Domeniul public(1) Infrastructura de transport naval aparținând domeniului public al statului i se concesionează Companiei de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pe bază de contract de concesiune, în vederea administrării.(2) Compania pune la dispoziția utilizatorilor infrastructura de transport naval aparținând domeniului public al statului prevăzută la alin. (1), în mod nediscriminatoriu, pe baza unor contracte de subconcesiune sau închiriere, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 8Capitalul social și participarea acționarilor la profit și pierderi(1) Capitalul social subscris și integral vărsat la data de 31 decembrie 2008 este în valoare de 10.158.000 lei, fiind divizat în 1.015.800 de acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.(2) Participarea acționarilor la profit și pierderi este după cum urmează:a) statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, deține un număr de 812.640 de acțiuni, reprezentând 80% din capitalul social și din profitul sau pierderile Companiei;b) Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A. deține un număr de 203.160 de acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social și din profitul sau pierderile Companiei.  +  Articolul 9Majorarea sau reducerea capitalului social(1) Majorarea sau reducerea capitalului social al Companiei se hotărăște de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu cvorumul și majoritatea prevăzute de lege și de prezentul statut.(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:a) noi aporturi în numerar și/sau în natură, în condițiile legii;b) încorporarea rezervelor, cu excepția diferențelor favorabile din reevaluarea patrimoniului și a rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Companiei cu acțiuni ale acesteia;d) alte surse stabilite potrivit legii.(3) Capitalul social poate fi majorat prin:a) emisiune de noi acțiuni;b) majorarea valorii nominale a acțiunilor existente.(4) Capitalul social poate fi majorat prin mărirea valorii nominale a acțiunilor existente numai cu acordul tuturor acționarilor, exceptând cazurile în care majorarea este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.(5) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.(6) Reducerea capitalului social se poate face și în situația în care Compania înregistrează pierderi, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Pierderile trebuie să fie stabilite și evidențiate prin situațiile financiare ale Companiei.(7) În situația în care, în urma pierderilor, activul net al Companiei, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Companiei, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, consiliul de administrație va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a acționarilor, pentru a decide fie reducerea capitalului social cu un cuantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, fie reîntregirea capitalului social cu un cuantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, fie dizolvarea Companiei. Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu hotărăște dizolvarea Companiei, atunci aceasta este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva respectării cerințelor de capital social minim, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al Companiei nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din valoarea capitalului social.(8) Capitalul social poate fi redus prin:a) micșorarea numărului de acțiuni;b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;c) răscumpărarea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.(9) Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:a) scutirea totală sau parțială a acționarilor de vărsămintele datorate;b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;c) alte procedee prevăzute de lege.(10) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni de la data la care hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 10Acțiunile(1) Acțiunile Companiei subscrise și plătite integral de către acționari sunt acțiuni nominative, de valori egale și care acordă posesorilor drepturi egale. Acestea sunt indivizibile, liber transferabile și liber negociabile, cu excepția acțiunilor depuse ca garanții.(2) Acțiunile sunt emise sub formă dematerializată, admise la tranzacționare în cadrul Bursei de Valori București - Piața reglementată la vedere, registrul acționarilor fiind ținut de către Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A. Evidența acționariatului este actualizată de Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A. ca urmare a oricărui tip de transferuri de acțiuni.(3) Exercitarea drepturilor conferite de acțiuni se realizează de către persoanele care au calitatea de acționar înscrisă în registrul acționarilor recepționat de la Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A., în conformitate cu prevederile legale incidente.(4) Acțiunile Companiei sunt tranzacționate în cadrul Bursei de Valori București - Piața reglementată la vedere, care reprezintă o fracțiune din capitalul social al Companiei și care încorporează drepturile prevăzute de lege și de prezentul statut.  +  Articolul 11ObligațiuniCompania este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legilor în vigoare.  +  Articolul 12Drepturi și obligații decurgând din acțiuni(1) Fiecare acțiune subscrisă și integral plătită conferă acționarului drepturile prevăzute de lege și de prevederile prezentului statut.(2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la statut.(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul transmiterii lor în proprietatea altor persoane.(4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.(5) Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.(6) Patrimoniul Companiei nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.(7) Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul cuvenit acționarului după aprobarea situațiilor financiare anuale, iar după dizolvarea Companiei, asupra părții cuvenite acestuia prin lichidare.  +  Articolul 13Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor(1) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transferă conform reglementărilor pieței de capital, respectiv reglementărilor Bursei de Valori București - Piața reglementată la vedere.(2) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii transferă dreptul de proprietate asupra acțiunilor pe care le gestionează, conform reglementărilor pieței de capital, respectiv reglementărilor Bursei de Valori București - Piața reglementată la vedere și/sau prevederilor legale în domeniul privatizării societăților comerciale cu capital de stat.(3) Orice transfer al dreptului de proprietate asupra acțiunilor, indiferent de natura juridică a acestuia, se înscrie în registrul acționarilor Companiei, ținut de Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A.  +  Capitolul IV Adunarea generală a acționarilor  +  Articolul 14Atribuții(1) Adunarea generală a acționarilor reprezintă organul suprem de conducere al Companiei. Ședințele adunării generale a acționarilor se desfășoară cu participarea acționarilor/ reprezentanților acționarilor Companiei, potrivit registrului acționarilor, la data de referință indicată în convocator.(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.(3) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată:a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;c) să aleagă și să revoce cenzorii, dacă consideră oportună o astfel de măsură;d) să numească și să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;e) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, cenzorilor și auditorului financiar;f) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație și să dea descărcare de gestiune administratorilor;g) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia ori a mai multor unități ale Companiei;i) să analizeze rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții, precum și orice alte rapoarte ale acestuia;j) să desemneze persoana împuternicită să încheie contractele de administrație cu membrii consiliului de administrație în situația în care statul român nu mai este acționar.k) să hotărască cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a auditorului financiar pentru pagubele pricinuite Companiei;l) să fixeze limitele generale ale remunerațiilor suplimentare acordate membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice, precum și limitele generale ale remunerațiilor acordate directorului general, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză și cu situația economică a Companiei.m) să fixeze limitele oricăror altor avantaje pe care Compania decide să le acorde membrilor consiliului de administrație, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză și cu situația economică a Companiei;n) să fixeze limitele oricăror altor avantaje pe care Compania decide să le acorde directorului general, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanei în cauză și cu situația economică a Companiei.o) să hotărască în orice alte probleme privind activitatea Companiei, politica și strategia economico-socială a acesteia.(4) Pe perioada în care statul român este acționar majoritar, unul dintre cenzori este, în mod obligatoriu, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.(5) Pentru validitatea deliberărilor adunărilor generale ordinare ale acționarilor este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 51% din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.(6) În situația în care adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute la alin. (5), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.(7) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru a adopta o hotărâre cu privire la:a) schimbarea formei juridice a Companiei;b) mutarea sediului Companiei;c) schimbarea obiectului de activitate al Companiei;d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;e) majorarea capitalului social;f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acesteia;g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Companiei;h) dizolvarea anticipată și lichidarea sau dizolvarea anticipată a Companiei;i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;l) emisiunea de obligațiuni;m) schimbarea sistemului de administrare a Companiei;n) participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;o) să hotărască cu privire la vânzarea, asocierea în participațiune, aportul la capitalul social al unei societăți comerciale, leasingul imobiliar și constituirea uzufructului, având ca obiect activele Companiei;p) oricare altă modificare a statutului sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.q) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;r) să stabilească competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii.(8) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, la prima convocare este necesară prezența acționarilor deținând cel puțin 51% din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.(9) Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.(10) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Companiei, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Companiei se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.  +  Articolul 15Convocarea adunării generale a acționarilor(1) Adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor se convoacă de către consiliul de administrație ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile statutului.(2) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.(3) Adunarea generală ordinară și/sau extraordinară a acționarilor va fi convocată de îndată, de către consiliul de administrație, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. În cazul în care consiliul de administrație nu convoacă adunarea generală, instanța de la sediul Companiei, cu citarea consiliului de administrație, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data de referință, data ținerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida.(4) Termenul de întrunire, atât pentru adunările generale ordinare, cât și extraordinare, nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.(5) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul social al Companiei sau din cea mai apropiată localitate.(6) Convocarea va cuprinde denumirea emitentului, data adunării generale, ora de începere a adunării generale, locul de desfășurare a adunării generale, data de referință, ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării, data-limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală a acționarilor, data-limită și locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale, propunerea privind data de înregistrare. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Când pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de administrație, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data de referință este ulterioară cu cel puțin 4 zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului adunării generale și este anterioară datei-limită până la care se pot depune/expedia către Companie procurile speciale.(7) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul social al Companiei sau în alt loc indicat în convocare.(8) Prin excepție, acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină adunarea generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.  +  Articolul 16Organizare(1) Adunările generale ale acționarilor vor fi prezidate de președintele consiliului de administrație sau de persoana care îi ține locul, în temeiul unei împuterniciri speciale, care deschide ședința respectivă în ziua și la ora arătate în convocare.(2) Pe perioada în care statul român este acționar majoritar, reprezentanții acestuia în adunarea generală a acționarilor vor nominaliza în consiliul de administrație specialiști din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și unul din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.(3) Adunarea generală a acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, 1-3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru ținerea adunării generale.(4) Procesul-verbal, semnat de președinte și de secretari, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesulverbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.(5) Președintele consiliului de administrație va putea desemna, dintre angajații Companiei, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să îndeplinească atribuțiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale.(6) Ședințele adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor pot fi înregistrate atât audio, cât și video.(7) Procesul-verbal se scrie în registrul adunărilor generale.(8) În înștiințarea privind prima convocare a adunării generale a acționarilor se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare generală, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare nu se poate însă întruni chiar în ziua fixată pentru cea dintâi adunare.(9) În situația în care ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima adunare, termenul prevăzut la art. 15 alin. (4) va putea fi redus la 8 zile.(10) Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.(11) Acțiunea în răspundere contra administratorilor, auditorului financiar și directorilor cu atribuții delegate aparține adunării generale a acționarilor, care va decide cu majoritatea voturilor exprimate în adunarea generală respectivă. Hotărârea va putea fi luată chiar dacă problema răspunderii acestora nu figurează în ordinea de zi. Adunarea desemnează cu aceeași majoritate persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție.  +  Articolul 17Exercitarea dreptului de vot(1) Orice acțiune plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor.(2) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.(3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, a cenzorilor și auditorului financiar și revocarea lor, precum și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Companiei.(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unui grup de acționari prezenți ori reprezentați, care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.(5) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunărilor generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârile se vor publică, după caz, în același termen și pe pagina de internet a Companiei. Ele nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute mai sus.(6) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor, în limitele legii și ale statutului, sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți, nereprezentați, care s-au abținut de la vot sau care au votat împotrivă.(7) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale care privește schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului social al Companiei în străinătate, schimbarea formei juridice a Companiei sau fuziunea ori divizarea acesteia au dreptul de a se retrage din Companie și de a solicita acesteia cumpărarea acțiunilor lor la o valoare medie determinată de către un expert autorizat independent, numit de judecătorul-delegat, la cererea consiliului de administrație, prin folosirea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării, costurile de evaluare urmând a fi suportate de Companie.(8) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală fie personal, fie prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legislația pieței de capital. Acționarii Companiei pot fi reprezentați în cadrul adunărilor generale de către o singură persoană îndreptățită să exercite dreptul de vot.(9) Împuternicirile vor fi depuse la Companie, în original, cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Împuternicirile vor fi reținute de Companie, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.(10) Membrii consiliului de administrație, directorii cu sau fără atribuții delegate de către consiliul de administrație ori funcționarii Companiei nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.(11) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.  +  Capitolul V Consiliul de administrație  +  Articolul 18Organizare(1) Compania este administrată de către un consiliu de administrație format din 9 (nouă) administratori, aceștia fiind aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Consiliul de administrație este condus de către un președinte care este și directorul general al Companiei.(2) Membrii consiliului de administrație pot fi aleși prin utilizarea metodei votului cumulativ, în condițiile legii, iar pe perioada cât statul român este acționar majoritar reprezentanții acestuia în adunarea generală a acționarilor vor aproba consiliul de administrație compus din specialiști din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și un specialist din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, desemnați prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(3) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres, în scris.(4) Membrii consiliului de administrație au obligația de a-și exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Companiei, și nu au voie să divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale acesteia.(5) Administratorii pot avea calitatea de acționar.(6) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație - deliberând în prezența a două treimi din numărul membrilor consiliului și cu majoritatea membrilor prezenți - procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. Dacă vacanța mai multor posturi de administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.(7) Consiliul de administrație se întrunește la sediul social al Companiei ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni.(8) Convocarea consiliului de administrație va fi făcută de către președintele consiliului de administrație, care va stabili ordinea de zi, va veghea asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și va prezida întrunirea. În lipsa președintelui, întrunirea consiliului de administrație va fi prezidată de către vicepreședintele consiliului de administrație, ales de acesta. Consiliul de administrație mai poate fi convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele consiliului de administrație este obligat să dea curs unei astfel de cereri. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu 7 (șapte) zile înainte de data întrunirii sau în alt termen stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde locul, data, ora unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă dezbaterea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv, președintele consiliului de administrație are obligația de a invita la aceste discuții reprezentantul desemnat din partea sindicatului Companiei sau pe cel al salariaților.(9) Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile consiliului de administrație doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.(10) Președintele consiliului de administrație numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.(11) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor consiliului de administrație.(12) Deciziile consiliului de administrație vor fi luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.(13) Președintele consiliului de administrație nu beneficiază de vot decisiv în caz de paritate de voturi, propunerea supusă votului considerându-se respinsă în această situație.(14) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței.(15) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.(16) Ședințele consiliului de administrație pot fi înregistrate atât audio, cât și video.(17) Procesul-verbal se semnează de către președintele de ședință și de către toți membrii consiliului de administrație prezenți la ședință, personal sau prin reprezentant.(18) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administrație redactează decizia acestuia, care este semnată de președintele sau, în lipsa acestuia, de vicepreședintele consiliului de administrație și de secretar.(19) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.(20) Informațiile privind structura acționariatului Companiei vor fi puse la dispoziția acționarilor și a oricăror altor solicitanți, la cererea și pe cheltuiala acestora, de către Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A. Consiliul de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a deținătorilor de obligațiuni, în aceleași condiții, registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale și registrul obligațiunilor. Consiliul de administrație, la cerere, poate elibera acționarilor fotocopii de pe raportul auditorului financiar, precum și de pe alte documente prevăzute de lege.(21) Membrii consiliului de administrație sunt solidar răspunzători față de Companie pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor cu privire la organizarea, conducerea și gestionarea activității Companiei. Consiliul de administrație răspunde față de Companie pentru actele îndeplinite de către directorii cărora le-au fost delegate atribuții de conducere sau de către personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle ce îi revin potrivit legii.(22) Administratorii Companiei - membrii consiliului de administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință despre neregulile săvârșite de aceștia, nu le denunță auditorului financiar. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se constate, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta în scris auditorul financiar.(23) În situația în care adunarea generală decide să pornească acțiune în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii și adunarea generală va proceda la înlocuirea lor.(24) Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională la un nivel de asigurare stabilit de adunarea generală a acționarilor.(25) Nu pot fi administratori, directori cu atribuții delegate de către consiliul de administrație, auditori interni sau reprezentanți ai Companiei persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru cele prevăzute de art. 270^3-282^1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Dacă, ulterior numirii, un administrator este condamnat definitiv pentru una dintre infracțiunile menționate mai sus, acesta este decăzut din dreptul de a îndeplini funcția de administrator.(26) Un administrator poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Interdicția nu se referă la cazurile când cel ales în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere este proprietar al cel puțin unei pătrimi din totalul acțiunilor respectivei societăți comerciale sau este membru în consiliul de administrație ori în consiliul de supraveghere al unei societăți pe acțiuni ce deține pătrimea arătată.(27) Membrii consiliului de administrație și directorii Companiei cărora le-au fost delegate atribuții de conducere de către acesta nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administrație, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu ori al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.(28) Consiliul de administrație reprezintă Compania în raporturile cu directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație.(29) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Companiei, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Companie.(30) În situația în care consiliul de administrație constată că, în urma unor pierderi stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Companiei, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă se va recurge la reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă sau la dizolvarea Companiei.(31) Consiliul de administrație trebuie să prezinte auditorului financiar și auditorilor interni, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțit de raportul lor și de documentele justificative.(32) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu Compania un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost aleși dintre salariații Companiei, contractul individual de muncă se suspendă de la data alegerii, pe toată durata mandatului. Administratorii vor încheia pe durata mandatului și numai după ce statul român nu mai este acționar contracte de administrație cu Compania, care vor fi semnate în numele acesteia de către o persoană desemnată de adunarea generală ordinară a acționarilor.(33) Răspunderile și obligațiile administratorilor care formează consiliul de administrație sunt reglementate de dispozițiile Codului comercial și ale Codului civil, referitoare la mandat, de cele speciale prevăzute în legea societăților comerciale, precum și de cele cuprinse în prezentul statut și în contractul de mandat.(34) Remunerația, remunerația suplimentară și orice alte avantaje ale membrilor consiliului de administrație sunt stabilite prin hotărâre a adunării generale ordinare a acționarilor.  +  Articolul 19Atribuții(1) Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții și competențe:a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a Companiei;b) stabilește politicile contabile și ale sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare.c) numește și revocă directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație și le stabilește remunerația;d) supraveghează activitatea directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație;e) pregătește raportul anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;f) introduce cerere pentru deschiderea procedurii insolvenței Companiei, potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare;g) concepe și aplică strategii și politici de dezvoltare a Companiei, stabilește tactica și strategia de marketing, precum și politica internă și externă de prețuri și tarife pentru produsele realizate și serviciile prestate de Companie;h) negociază contractul colectiv de muncă și împuternicește persoanele care să reprezinte patronatul în aceasta operațiune;i) aprobă tarifele percepute pentru activitățile desfășurate de Companie, în conformitate cu legislația în vigoare;j) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Companiei, precum și regulamentul intern;k) aprobă structura organizatorică, organigrama Companiei cu numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție, stabilește îndatoririle și responsabilitățile acestora;l) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate și prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat anual;m) aprobă introducerea de noi tehnologii și modernizarea celor existente;n) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate; aprobă încheierea contractelor de închiriere (luare sau dare în chirie), aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate și obiectului de activitate, cu condiția ca actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Companiei, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, să fie încheiate de consiliul de administrație numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor. Închirierile de active corporale pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat, depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă, de asemenea, în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor;o) decide cu privire la împrumuturile bancare necesare desfășurării activității curente a creditelor comerciale și a garanțiilor, conform competențelor stabilite de adunarea generală a acționarilor;p) organizează controlul pentru asigurarea integrității gestiunii Companiei, aprobă comisiile de inventariere și de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul Companiei și aprobă lista de casări a imobilizărilor corporale ale Companiei; q) aprobă cheltuielile de protocol peste limita prevăzută de lege, dacă este cazul;r) aprobă normativele de muncă și de personal, normele metodologice ce vizează aplicarea prevederilor contractului colectiv de muncă, instrucțiunile și procedurile ce privesc asigurarea calității și orice reglementări interne necesare bunei desfășurări a activității Companiei;s) propune modificări ale statutului;t) alege și revocă vicepreședintele consiliului de administrație;u) aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe;v) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;w) aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul Companiei;x) propune adunării generale extraordinare a acționarilor reducerea sau majorarea capitalului social;y) propune adunării generale a acționarilor fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, în conformitate cu reglementările în vigoare;z) propune spre aprobare adunării generale extraordinare a acționarilor înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;aa) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie.(2) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative, formate din cel puțin 2 (doi) membri ai consiliului de administrație, în condițiile și în cazurile prevăzute de lege.(3) Consiliul de administrație poate delega atribuții de conducere a Companiei directorilor.  +  Capitolul VI Directorii  +  Articolul 20Directorii(1) Pe perioada în care statul este acționar majoritar, directorul general este numit și revocat din funcție prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii și încheie pe durata mandatului un contract de mandat care are ca obiect îndeplinirea unor obiective și criterii de performanță aprobate de adunarea generală a acționarilor. Contractul de mandat este încheiat între Companie, reprezentată de consiliul de administrație, și directorul general.(2) Directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație sunt numiți și revocați de consiliul de administrație. Directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație nu pot încheia cu Compania contracte individuale de muncă pe durata mandatului. În cazul în care aceștia au fost numiți dintre salariații Companiei, contractul individual de muncă se suspendă de la data numirii, pe perioada mandatului. Directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație vor încheia contract de mandat, care va fi semnat de o persoană desemnată de consiliul de administrație.(3) Directorii fără atribuții delegate de consiliul de administrație sunt angajați de către Companie potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.(4) Directorii cu atribuții delegate de către consiliul de administrație pot fi dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.(5) Directorul general va reprezenta Compania în relația cu terții și în justiție, conform atribuțiilor sale.(6) Pentru ca numirea unui director cu atribuții delegate de consiliul de administrație să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres, în scris.(7) Directorii cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională la un nivel de asigurare stabilit de consiliul de administrație.(8) Directorii cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Companiei, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor prevăzute de lege, de statut, precum și de delegările acordate de consiliul de administrație.(9) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:a) propune numirea și, după caz, revocarea directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație;b) angajează și, după caz, concediază, în condițiile legii, personalul din cadrul Companiei, cu excepția directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație;c) numește și, după caz, revocă directorii unităților Companiei și celelalte persoane din conducerea compartimentelor acesteia;d) asigură conducerea operativă a Companiei împreună cu directorii cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație;e) reprezintă Compania în relațiile cu terții și semnează actele ce o angajează față de aceștia, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație și ale celor conferite de legislația în vigoare;f) prezintă consiliului de administrație propuneri privind solicitarea de alocații bugetare pentru a fi aprobate de organele competente;g) exercită orice atribuții ce îi revin din regulamentul de organizare și funcționare și din hotărârile consiliului de administrație, precum și din prevederile legale.(10) Modul de organizare a activității directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație va fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.(11) Orice administrator poate solicita directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație informații cu privire la conducerea operativă a Companiei. Directorii cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație au obligația de a informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.(12) Acțiunea în răspundere contra directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație aparține adunării generale a acționarilor, care va decide cu majoritatea voturilor exprimate în adunarea generală respectivă. Hotărârea va putea fi luată chiar dacă problema răspunderii acestora nu figurează în ordinea de zi. Adunarea desemnează cu aceeași majoritate persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție. Dacă acțiunea se pornește împotriva unui director căruia i-au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație, acesta este suspendat de drept din funcție până la rămânerea definitivă a hotărârii.  +  Capitolul VII Gestiunea Companiei  +  Articolul 21Auditul financiar(1) Situațiile financiare ale Companiei vor fi elaborate în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în vigoare.(2) Compania, prin adunarea generală ordinară a acționarilor, va alege un auditor financiar cu care va încheia un contract de prestări de servicii. Auditorul financiar va avea, în principal, următoarele atribuții:a) verifică conformitatea activităților din Companie cu politicile, programele și managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale;b) evaluează gradul de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea Companiei în scopul creșterii eficienței activității acesteia;c) evaluează gradul de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii, pentru cunoașterea realității din Companie;d) protejează elementele patrimoniale bilanțiere și extrabalanțiere și identifică metodele de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel.(3) Auditorul financiar are obligația legală de a întocmi și a prezenta adunării generale a acționarilor un raport cu privire la situațiile financiare anuale.(4) Compania își organizează auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.(5) În cazul în care adunarea generală ordinară consideră oportun, se vor putea alege 3 cenzori care vor avea atribuțiile prevăzute de lege.  +  Capitolul VIII Activitatea Companiei  +  Articolul 22Finanțarea activității propriiPentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Compania utilizează veniturile proprii de finanțare, constituite conform legii, credite bancare, alocații bugetare și alte surse financiare.  +  Articolul 23Exercițiul financiarExercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii Companiei.  +  Articolul 24Personalul(1) Angajarea și concedierea personalului, cu excepția directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație, se fac de către directorul general, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare.(2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.(3) Drepturile și obligațiile personalului Companiei se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare și prin regulamentul intern.(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau de către consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.(5) Pentru luarea unor decizii complexe, directorul general poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare de activitate, în condițiile legii.  +  Articolul 25Amortizarea mijloacelor fixeConsiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, regimul de amortizare a mijloacelor fixe.  +  Articolul 26Evidența contabilă și situațiile financiare(1) Compania asigură organizarea și conducerea contabilității proprii.(2) Răspunderea pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alineatul precedent revine administratorilor Companiei.(3) În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membri ai Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, răspunderea pentru conducerea contabilității revine acestora, potrivit legii și prevederilor contractuale.(4) Organizarea și conducerea contabilității se vor efectua în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale celorlalte acte normative în domeniu.(5) Compania va întocmi situațiile financiare anuale, repartizarea profitului făcându-se conform hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.(6) Situațiile financiare anuale vor fi supuse aprobării adunării generale, fiind însoțite de raportul consiliului de administrație, de raportul auditorului financiar și de documente justificative ale acestora. După aprobarea de către adunarea generală, aceste situații financiare anuale, însoțite de procesul-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, prin grija consiliului de administrație, în termen de 15 zile de la data ședinței adunării generale.  +  Articolul 27Repartizarea profitului(1) Profitul Companiei rămas după plata impozitului pe profit va fi repartizat conform hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.(2) Compania își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.(3) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către Companie, în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală a acționarilor.(4) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.(5) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social și în limita capitalului social subscris.  +  Articolul 28Registrele CompanieiCompania ține, prin grija consiliului de administrație, respectiv a auditorului intern, registrele prevăzute de lege, cu excepția registrului acționarilor, care va fi ținut prin grija Societății Comerciale "Depozitarul Central" - S.A., după admiterea la tranzacționare a acțiunilor.  +  Capitolul IX Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea și litigiile Companiei  +  Articolul 29AsociereaCompania poate încheia contracte de asociere cu persoane juridice sau fizice, cu sau fără constituirea de noi persoane juridice, în condițiile legii.  +  Articolul 30Modificarea formei juridiceCompania își poate modifica forma juridică prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.  +  Articolul 31Dizolvarea(1) Următoarele situații conduc la dizolvarea Companiei:a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;b) declararea nulității Companiei;c) falimentul Companiei;d) hotărârea adunării generale a acționarilor;e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre acționari, care împiedică funcționarea Companiei;f) în urma pierderilor, dacă valoarea activului net (determinată ca diferență între totalul activelor și datoriile Companiei) ajunge să reprezinte mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris și dacă, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, adunarea generală a acționarilor nu procedează la reducerea capitalului social cu suma cel puțin egală cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al Companiei până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris;g) când capitalul social se reduce sub minimul legal, dacă valoarea sa nu este adusă la un nivel cel puțin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotărâri de majorare de capital în același timp cu hotărârea de reducere a capitalului;h) când numărul acționarilor scade sub minimul legal, pentru o perioadă mai mare de 9 luni;i) alte cauze prevăzute de lege sau de statut.(2) Dizolvarea Companiei trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 32Lichidarea(1) Dizolvarea Companiei are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.(2) Lichidarea Companiei și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 33LitigiileLitigiile de orice fel apărute între Companie și acționarii săi se soluționează de către instanțele judecătorești competente.  +  Capitolul X Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 34Dispoziții tranzitorii și finalePrevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului comercial, iar pe perioada în care statul este acționar majoritar și cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 35Dispoziții tranzitorii și finale(1) Prevederile prezentului statut cărora le sunt aplicabile dispozițiile legislației care reglementează piața de capital vor intra în vigoare odată cu admiterea la tranzacționare a acțiunilor Companiei în cadrul Bursei de Valori București.(2) De la data admiterii la tranzacționare a acțiunilor în cadrul Bursei de Valori București, prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările și completările ulterioare.(3) Până la admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de Companie, registrul acționarilor Companiei va fi ținut prin grija consiliului de administrație. După admiterea la tranzacționare a acțiunilor Companiei, registrul acționarilor va fi ținut de către Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A., cu respectarea legislației pieței de capital și a prezentului statut.(4) Prezentul statut poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.----