ORDIN nr. 1.774 din 9 septembrie 1996pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţierea în contabilitate a constituirii şi utilizării fondurilor de stimulare a personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor şi din unităţile subordonate acestuia, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 487 din 21 iunie 1996
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 septembrie 1996    Ministru de stat, ministrul finanţelor,în baza Hotărârii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, republicată, şi a prevederilor art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 487 din 21 iunie 1996,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind evidenţierea în contabilitate a constituirii şi utilizării fondurilor de stimulare a personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor şi din unităţile subordonate acestuia, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 487/1996, anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală de contabilitate publică şi trezorerie a statului, Direcţia generală de organizare, resurse umane şi servicii generale şi direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire dispoziţiile din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  AnexăNORME METODOLOGICEprivind evidenţierea în contabilitate a constituirii şiutilizării fondurilor de stimulare a personaluluidin aparatul propriu al Ministerului Finanţelor şi din unităţilesubordonate acestuia, în conformitate cuprevederile Hotărârii Guvernului nr. 487/1996În aplicarea prevederilor art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 487/1996 cu privire la constituirea şi utilizarea de fonduri de stimulare a personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor şi din unităţile subordonate acestuia, se emit următoarele norme:1. Veniturile suplimentare stabilite de către personalul din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor şi din unităţile subordonate acestuia, ca urmare a controalelor efectuate, în condiţiile art. 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr. 487/1996, se virează de către plătitorii în cauză în conturile de venituri ale bugetului de stat, pe capitole şi subcapitole, sau în conturile de disponibil ale fondurilor speciale, după caz, deschise la trezoreriile statului sau la unităţile Băncii Comerciale Române - S.A., în judeţele în care nu funcţionează trezorerii ale statului.Organele financiare respective, o dată cu încheierea procesului-verbal de constatare a veniturilor suplimentare, vor stabili şi termenele de vărsare ale acestora la bugetul de stat sau la bugetele fondurilor speciale. Aceste organe vor urmări permanent încasarea veniturilor suplimentare constatate şi stabilite prin procesele-verbale încheiate.2. În vederea defalcării cotei de 1% din veniturile suplimentare încasate, ca urmare a controalelor efectuate, peste nivelul veniturilor declarate şi al obligaţiilor de plată asumate faţă de bugetul de stat şi bugetele fondurilor speciale, organele financiare constatatoare vor proceda astfel: a) Lunar, până la data de 10, întocmesc situaţia din modelul prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, distinct pentru bugetul de stat şi pentru fiecare fond special constituit, conform legii, pentru sumele încasate în luna precedentă. Situaţia se completează de către organele financiare constatatoare în coloanele: "nr. crt.", "proces-verbal de constatare", "denumirea impozitelor, taxelor şi altor venituri stabilite suplimentar", "denumirea contribuabilului verificat", "suma stabilită în procesul-verbal de constatare". b) Situaţiile se întocmesc pe fiecare trezorerie teritorială, în funcţie de conturile în care au fost virate veniturile respective.În cazul în care organele Gărzii financiare şi ale direcţiilor de control şi inspectiilor fiscale ale direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene au stabilit venituri suplimentare care se încasează în conturi deschise la trezoreriile statului din judeţ, situaţiile menţionate mai sus vor fi transmise acestor trezorerii.3. Trezoreriile teritoriale ale statului, respectiv serviciul de control şi evidenţa veniturilor, au obligaţia să verifice încasarea fiecărei sume înscrise în anexa nr. 1, completând datele din col. 7-11 din situaţie.Sumele din procesul-verbal de constatare, care nu se regăsesc ca încasate, se anulează cu o linie, precizându-se în coloană "observaţii" că suma nu a fost încasată.În cazul în care suma încasată este mai mică decât suma stabilită prin procesul-verbal de constatare, cota de 1% se aplică numai asupra sumei efectiv încasate, acest fapt specificându-se în coloana "observaţii".4. După verificarea şi completarea datelor din col. 7-12 din situaţia-anexă nr. 1, organele trezoreriei procedează astfel: a) În cazul veniturilor suplimentare stabilite şi încasate pentru bugetul de stat:- totalul veniturilor suplimentare şi cuvenite fiecărei direcţii sau Garzii financiare, stabilit în col. 11 din anexa nr. 1, se virează cu ordin de plată în contul 50.01 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială ale ministerelor şi instituţiilor subordonate", deschis pe seama direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat la trezoreria reşedinţă de judeţ. În ordinul de plată se înscriu în mod detaliat natura sumei virate, direcţia beneficiară sau Garda financiară, documentul care a stat la baza operaţiunii etc.;- se evidenţiază prelevarea veniturilor suplimentare pe sursele încasate pe capitole şi subcapitole (în debit). În acest scop, pentru veniturile a căror evidenţă analitică se conduce pe plătitori, se deschide în cadrul fiecărei surse de venit un cont analitic intitulat: "Sume prelevate pentru fondul de stimulare conform Hotărârii Guvernului nr. 487/1996". Acest cont se codifică în contabilitatea trezoreriei, astfel: cont sintetic 20, cod capitol şi subcapitol; la cod fiscal se înscrie: 999000.În cazul surselor de venituri încasate, a căror evidenţă se conduce numai la nivelul capitolelor şi subcapitolelor, prelevarea veniturilor se înregistrează în debitul conturilor respective.Operaţiunile de mai sus se înregistrează în contabilitatea trezoreriei, astfel:La trezoreriile orăşeneşti şi percepţii:    - virarea în contul 50.01 deschis la % = 61 "Cont corespondent al      trezoreria municipală reşedinţă de trezoreriei"      judeţ pe seama Direcţiei generale a 20 .....      finanţelor publice şi controlului 20 .....      financiar de stat a sumelor prelevate 20 .....      din veniturile încasate la bugetul      de stat suplimentar (cont 20      "Veniturile bugetului de stat",      urmat de codul, capitolul şi subcapitolul,      precum şi de codul fiscal)    La trezoreria municipală reşedinţă de judeţ:    - primirea în contul 50.01 al 61 "Cont = 50.01 "Disponibil din fonduri      Direcţiei generale a corespon- cu destinaţie specială ale      finanţelor publice şi dent al ministerelor şi instituţiilor      controlului financiar de trezoreriei" subordonate"      stat a sumelor de la      trezoreriile din judeţ,      reprezentând cota de 1%      din veniturile suplimentare    - prelevarea sumelor din veniturile % = 50.01 "Disponibil din fon-      suplimentare încasate la trezoreria 20 ..... duri cu destinaţie      municipală şi virate în contul 20 ..... specială ale      50.01 al Direcţiei generale a 20 ..... ministerelor şi      finanţelor publice şi controlului instituţiilor      financiar de stat subordonate"Operaţiunea se efectuează pe baza de notă contabilă; extrasul contului 50.01, împreună cu ordinele de plată sau notele contabile, după caz, se transmite Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat.Situaţia-anexa nr. 1 rămâne ca document justificativ la trezorerie. b) În cazul veniturilor suplimentare constatate la fondurile speciale:- trezoreria municipală reşedinţa de judeţ, la care sunt deschise conturile fondurilor speciale, preia cu ordin de plată sumele cuvenite din veniturile suplimentare privind fondurile speciale pe baza situaţiei-anexa nr. 1 şi le virează în contul 50.01 menţionat mai sus, efectuând următoarea înregistrare:                      % = 50.01 "Disponibil din fonduri    30.03 "Disponibil din Fondul pentru cu destinaţie specială ale    pensia suplimentară" ministerelor şi instituţiilor    30.04 "Disponibil din Fondul pentru subordonate"    plată ajutorului de şomaj"                  etc.5. În judeţele Mehedinţi şi Ilfov şi municipiile Bucureşti şi Constanţa, unde nu funcţionează trezorerii ale statului, se aplică aceeaşi metodologie prevăzută în prezentele norme metodologice, cu următoarele deosebiri:- sumele stabilite în anexa nr. 1 se virează cu ordin de plată din fiecare cont de venituri al bugetului de stat, în contul 64.11.x.10 al Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, deschis la unităţile Băncii Comerciale Române - S.A.;- în contabilitatea execuţiei de casă a bugetului de stat, operaţiunile se înregistrează în aceleaşi conturi prevăzute la pct. 4 lit. a);- în cazul veniturilor suplimentare privind fondurile speciale se procedează conform pct. 4 lit. b).6. Conturile în care se înregistrează în contabilitate operaţiunile privind fondul de stimulare a personalului din Ministerul Finanţelor, conform Hotărârii Guvernului nr. 487/1996, se asigură cu ajutorul următoarelor conturi:- 337.09 "Fondul pentru stimularea personalului din aparatul propriu şi din unităţile subordonate Ministerului Finanţelor, conform Hotărârii Guvernului nr. 487/1996", ce se desfăşoară în analitic pe cele patru surse prevăzute în prezentele norme metodologice;- 119.01.09 "Disponibil din fondul pentru stimularea personalului din aparatul propriu şi din unităţile subordonate Ministerului Finanţelor, conform Hotărârii Guvernului nr. 487/1996" (cont bancar 64.11.x.10 sau 50.01 la trezoreriile statului).În cadrul acestui cont, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat vor conduce evidenţa analitică pe direcţiile beneficiare ale stimulentelor;- 421.09 "Cheltuieli din fondul pentru stimularea personalului din aparatul propriu şi din unităţile subordonate Ministerului Finanţelor, conform Hotărârii Guvernului nr. 487/1996".Execuţia veniturilor şi cheltuielilor fondului pentru stimularea personalului din aparatul propriu şi din unităţile subordonate Ministerului Finanţelor, conform Hotărârii Guvernului nr. 487/1996, se raportează trimestrial - în darea de seamă contabilă pentru "INSTITUŢII PUBLICE" - formularul-anexa nr. 15 "Disponibil din fondul cu destinaţie specială" la rândul 07.Fondul destinat stimulării personalului din aparatul propriu şi unităţile subordonate Ministerului Finanţelor (cont 337.07), constituit în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 498/1993 şi cu Precizările Ministerului Finanţelor nr. 143.300/1993, îşi schimbă denumirea în "Fondul pentru stimularea personalului din aparatul propriu şi din unităţile subordonate, conform Hotărârii Guvernului nr. 498/1993" (cont 337.07), şi se raportează în formularul-anexa nr. 15 la darea de seamă contabilă pentru "INSTITUŢII PUBLICE" la rândul 05.7. Precizările din prezentele norme metodologice se aplică şi în cazul sumelor prelevate pentru fondul de stimulare, constituit în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 498/1993, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 562/1994, cu deosebirea că se foloseşte anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, care înlocuieşte anexele nr. 2 şi 3 din Precizările Ministerului Finanţelor nr. 143.300/1993 privind modul de aplicare a normelor pentru constituirea şi utilizarea fondului de stimulare a personalului propriu Ministerului Finanţelor şi din unităţile subordonate acestuia.  +  Anexa 1-------la normele metodologice-----------------------Direcţia ..................Garda financiară .....................................Nr. ....... din ...........SITUAŢIAveniturilor suplimentare constatate şi încasatede organele Ministerului Finanţelor, în baza Hotărârii Guvernului nr.487/1996 pentru bugetul de stat*)/fondul special ....... pe luna .........*Font 7*┌────┬──────────┬────────────┬────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬────────────┬─────────┬──────────┐│ │ Proces- │ Denumirea │ │ Suma │ Suma │Documentul│ Contul de │ │ ││ │verbal de │impozitelor,│ Denumirea │stabilită │încasată în│ cu care │venituri în │ Suma │ ││ │constatare│ taxelor şi │contribuabilului│ în │ contul de │ s-a │ care s-a │rezultată│ ││Nr. ├─────┬────┤ altor │ verificat │ procesul-│ venituri │ încasat │înregistrat │ din │Observaţii││crt.│ │ │ venituri │ │verbal de │ (contul │ suma │ încasarea │aplicarea│ ││ │ Nr. │Data│ stabilite │ │constatare│ fondului ├─────┬────┤veniturilor │cotei de │ ││ │ │ │suplimentar │ │ │ special) │ Nr. │Data│suplimentare│ 1% │ │├────┼─────┼────┼────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼─────┼────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11= │ 12 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │col. 7x1%│ │├────┼─────┼────┼────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼─────┼────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼────┼────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼─────┼────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼────┼────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼─────┼────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼────┼────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼─────┼────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼────┼────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼─────┼────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼────┼────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼─────┼────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼────┼────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼─────┼────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴─────┴────┼────────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼─────┼────┼────────────┼─────────┼──────────┤│ TOTAL │ X │ X │ │ │ X │ X │ X │ │ X │└───────────────┴────────────┴────────────────┴──────────┴───────────┴─────┴────┴────────────┴─────────┴──────────┘                                                                                        ┌─────────────────────────┐                Director, Sef serviciu, │Trezoreria...............│                                                                                        │Verificat şi completat │                                                                                        │datele din coloanele 7-12│                                                                                        │ │                                                                                        │Director, Şef serviciu,│                                                                                        └─────────────────────────┘----- Notă *) Se anulează ceea ce nu corespunde.  +  Anexa 2-------la normele metodologice-----------------------Direcţia ..................Garda financiară .....................................Nr. ....... din ...........SITUAŢIAveniturilor suplimentare constatate şi încasate de organeleMinisterului Finanţelor, în baza HotărâriiGuvernului nr. 489/1993, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.562/1994 pentru bugetul de stat*)/fondul special ....... pe luna .........*Font 7*                                                                                                           - lei -┌────┬──────────┬───────────┬────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬────────┬────────────────────────────┐│ │ Proces- │ │ │ Suma │ Suma │Documentul│ │ ││ │verbal de │ │ │stabilită │încasată în│ cu care │ │ ││ │constatare│ │ │ în │ contul de │ s-a │ │ Suma rezultată din ││Nr. ├─────┬────┤ Denumirea │ Denumirea │ procesul-│ venituri │ încasat │ Codul │ aplicarea ││crt.│ │ │veniturilor│contribuabilului│verbal de │ (bugetul │ suma │contului│ ││ │ Nr. │Data│ │ verificat │constatare│ de stat/ ├─────┬────┤ de │ ││ │ │ │ │ │ │ bugetul │ Nr. │Data│venituri│cotei... cotei... cotei...││ │ │ │ │ │ │ local) │ │ │ │ │├────┼─────┼────┼───────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼─────┼────┼────────┼─────────┬─────────┬────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │├────┼─────┼────┼───────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼─────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼────┼───────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼─────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼────┼───────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼─────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼────┼───────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼─────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼────┼───────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼─────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼────┼───────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼─────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼────┼───────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼─────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴─────┴────┼───────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼─────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤│ TOTAL │ X │ X │ │ │ X │ X │ X │ │ │ │└───────────────┴───────────┴────────────────┴──────────┴───────────┴─────┴────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┘                                                                                           ┌─────────────────────────┐                Director, Sef serviciu, │Trezoreria...............│                                                                                           │Verificat şi completat │                                                                                           │datele din coloanele 7-13│                                                                                           │ │                                                                                           │Director, Şef serviciu, │                                                                                           └─────────────────────────┘----- Notă *) Se anulează ceea ce nu corespunde.-----