ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 27 mai 2009pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 4 iunie 2009    Având în vedere imperativul asigurării unui proces electoral corect şi transparent, precum şi necesitatea identificării şi sancţionării persoanelor care votează fără a avea drept de vot sau care votează de mai multe ori la aceleaşi alegeri, toate acestea vizând interesul public şi constituind o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 14^3 alineatul (1), literele f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"f) centralizează rezultatele numărării voturilor pentru judeţul sau sectorul municipiului Bucureşti în care funcţionează şi înaintează Biroului Electoral Central procesul-verbal prevăzut de art. 19^8, procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare, îndosariate pe secţii de votare şi pe tipuri de liste, precum şi toate întâmpinările şi contestaţiile primite; g) predau, pe bază de proces-verbal, tribunalelor judeţene, respectiv Tribunalului Bucureşti buletinele de vot nule şi cele contestate, precum şi celelalte documente şi materiale deţinute, care nu sunt predate Biroului Electoral Central."2. La articolul 14^7 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) predau birourilor electorale judeţene sau, după caz, biroului electoral al sectorului procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule şi cele contestate, împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi materialele la care acestea se referă, precum şi dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul secţiei de votare, îndosariate pe tipuri de liste; birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate predau procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule şi cele contestate, împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi materialele la care acestea se referă, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate sau, în cazul în care acesta şi-a încetat activitatea, Tribunalului Bucureşti; dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare din străinătate, îndosariate pe secţii de votare şi pe tipuri de liste, sunt predate Autorităţii Electorale Permanente de către Ministerul Afacerilor Externe."3. La articolul 19^8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) împreună cu procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, precum şi cu toate întâmpinările şi contestaţiile, formând un dosar sigilat, ştampilat şi semnat de membrii biroului electoral judeţean, ai biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau ai biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, precum şi toate dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare, cu excepţia celor organizate în străinătate, îndosariate pe secţii de votare şi pe tipuri de liste, se înaintează cu pază înarmată la Biroul Electoral Central, în cel mult 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal de la birourile electorale ale secţiilor de votare."4. La articolul 21, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(5) Biroul Electoral Central predă Autorităţii Electorale Permanente dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare, îndosariate pe secţii de votare şi pe tipuri de liste. La sesizarea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a candidaţilor independenţi care participă la alegeri, făcută în cel mult 15 zile de la data validării rezultatului alegerilor şi însoţită de probele pe care se întemeiază, Autoritatea Electorală Permanentă verifică listele electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare la care se referă sesizarea, în vederea descoperirii cazurilor în care o persoană a votat fără a avea drept de vot sau a votat de mai multe ori în aceeaşi zi de referinţă. Termenul de verificare a listelor electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare este de 6 luni de la primirea acestora. În situaţia în care Autoritatea Electorală Permanentă descoperă indicii privind săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 22^4, sesizează organele de urmărire penală competente. (6) La expirarea termenului prevăzut la alin. (5) pentru verificarea listelor electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare, Autoritatea Electorală Permanentă asigură arhivarea lor electronică de către un furnizor de servicii de arhivare electronică, conform Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică."  +  Articolul II (1) În termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul asigură Autorităţii Electorale Permanente sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitatea de verificare a listelor electorale, utilizate la secţiile de votare la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 7 iunie 2009, precum şi de arhivarea electronică a acestora. (2) Asigurarea sumelor necesare, potrivit alin. (1), se realizează prin modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 218/2009 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009, în sensul schimbării destinaţiei sumelor rămase necheltuite şi al atingerii scopului prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Viceprim-ministru,ministrul administraţieişi internelor,Dan Nicap. PreşedinteleAutorităţii Electorale Permanente,Ana Maria Pătrup. Ministrul afacerilor externe,Costea Romulus Doru,secretar de statSecretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 27 mai 2009.Nr. 55.___________