HOTĂRÂRE nr. 609 din 20 mai 2009privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Centrului Naţional de Cultură al Romilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 3 iunie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Centrul Naţional de Cultură al Romilor se reorganizează şi va purta denumirea de Centrul Naţional de Cultură a Romilor - Româno Kher, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri şi cu dispoziţiile legale în vigoare. (2) Centrul Naţional de Cultură a Romilor - Româno Kher este succesor universal al Centrului Naţional de Cultură a Romilor. (3) Centrul Naţional de Cultură a Romilor - Româno Kher, denumit în continuare Centrul, este aşezământ cultural de drept public. (4) Sediul Centrului este situat în municipiul Bucureşti, calea Ferentari nr. 86, sectorul 5. (5) La data finalizării lucrărilor de construcţie şi amenajare a sediului Centrului, situat la adresa prevăzută la alin. (4), imobilul va fi înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Centrului, în condiţiile legii. (6) Până la data finalizării lucrărilor de construcţie şi amenajare a sediului Centrului, acesta funcţionează într-un imobil, pe bază de contract de închiriere.  +  Articolul 2 (1) Centrul îşi îndeplineşte rolul de serviciu cultural de utilitate publică, desfăşurând activităţi în domeniul cultural, de informare, de educaţie permanentă, de susţinere şi derulare a programelor şi proiectelor culturale destinate comunităţii rome şi/sau de promovare a culturii rome, în conformitate cu legislaţia română în vigoare. (2) Centrul îşi desfăşoară activitatea, în principal, pe bază de programe şi proiecte elaborate de conducerea acestuia, concepute pentru a răspunde nevoilor comunităţii căreia i se adresează, în concordanţă cu strategiile în domeniu stabilite de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.  +  Articolul 3 (1) Desfăşurarea activităţii Centrului urmăreşte, în principal, realizarea următoarelor obiective: a) oferirea de programe şi servicii culturale pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor de etnie romă la viaţa culturală; b) conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii şi a patrimoniului imaterial tradiţional al minorităţii rome; c) susţinerea programelor, proiectelor şi acţiunilor artiştilor independenţi, ale organizaţiilor neguvernamentale şi ale altor organizaţii, în acord cu principiile şi obiectivele Centrului; d) sprijinirea debutului şi afirmării tinerilor creatori şi interpreţi şi implicarea în educarea prin artă a publicului pentru receptarea culturii rome; e) realizarea de parteneriate cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, din ţară şi din străinătate, care urmăresc aceleaşi obiective. (2) În scopul îndeplinirii obiectivelor sale, Centrul organizează şi desfăşoară, în condiţiile legii, activităţi de tipul: a) programe anuale şi/sau multianuale, proiecte şi acţiuni culturale în domeniul artelor spectacolului, expoziţional, muzeal, precum şi alte activităţi artistice; b) evenimente culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment, la nivel naţional şi internaţional, precum şi promovarea acestora; c) cursuri de educaţie permanentă şi formare profesională continuă din domeniul culturii, autorizate potrivit legii; d) finanţare de programe, proiecte şi acţiuni culturale ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice de drept public sau de drept privat cu misiune social-educativă sau culturală romă explicită; e) realizarea şi editarea de publicaţii specifice pe orice tip de suport; f) realizarea de studii şi cercetări culturale, singur sau în parteneriat cu instituţii abilitate; g) ocrotirea şi promovarea mediului cultural tradiţional şi a meseriilor tradiţionale rome; h) organizarea de rezidenţe pentru tinerii artişti.  +  Articolul 4 (1) Centrul organizează, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cel puţin o sesiune anuală de finanţare a ofertelor culturale prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. d). (2) Centrul are obligaţia să prevadă distinct în bugetul anual propriu fondurile publice necesare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în condiţiile prezentei hotărâri şi ale prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 5 (1) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 77 şi se asigură în limita numărului total de posturi prevăzut la pct. II "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional. (2) Structura organizatorică a Centrului cuprinde departamente, servicii, birouri şi alte compartimente funcţionale. (3) Structura organizatorică, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Centrului se aprobă prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional, la propunerea directorului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6 (1) Funcţionarea Centrului se asigură prin activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată sau determinată, în funcţii de specialitate, precum şi prin activitatea unor persoane care participă la realizarea programelor şi proiectelor culturale în baza unor contracte încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau în baza unor convenţii reglementate de Codul civil. (2) Încadrarea personalului cu contract individual de muncă se face în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Salarizarea personalului Centrului se face cu respectarea dispoziţiilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Personalul existent la data reorganizării Centrului este preluat pe bază de concurs sau examen, după caz, în vederea verificării aptitudinilor profesionale, corespunzător atribuţiilor şi structurii organizatorice ale instituţiei, organizat în termen de 30 de zile de la data aprobării organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului.  +  Articolul 7Statul de funcţii al Centrului cuprinde următoarele posturi de conducere: a) director; b) director adjunct programe; c) director adjunct economic.  +  Articolul 8 (1) Directorul asigură organizarea, gestionarea şi conducerea activităţii Centrului în baza şi în conformitate cu clauzele contractului de management încheiat cu Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, în condiţiile legii. (2) Directorul Centrului este ordonator terţiar de credite. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul Centrului emite decizii. (4) Angajarea directorilor adjuncţi prevăzuţi la art. 7 lit. b) şi c) se face pe bază de concurs organizat de Centru, cu participarea reprezentanţilor Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 9 (1) Prin decizie a directorului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se înfiinţează Consiliul administrativ şi Consiliul consultativ ale Centrului. (2) Consiliul administrativ este format din: a) preşedinte - directorul Centrului; b) membri:(i) directorul adjunct programe şi directorul adjunct economic;(îi) reprezentantul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional;(iii) şefii de compartiment, după caz. (3) Consiliul consultativ este format din 5-7 membri, personalităţi culturale, şi are rolul de: a) a sprijini directorul în elaborarea strategiilor culturale pentru îndeplinirea obiectivelor Centrului; b) a face propuneri cu privire la domeniile prioritare pentru care Centrul va acorda finanţări nerambursabile. (4) Consiliul administrativ şi Consiliul consultativ se organizează şi funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului.  +  Articolul 10 (1) Activitatea Centrului este finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, precum şi din alte surse, potrivit prevederilor legale. (2) Veniturile proprii ale Centrului pot proveni din: a) realizarea activităţilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-c); b) vânzarea biletelor de intrare la spectacole/concerte; c) editarea şi vânzarea de cărţi, studii, cercetări şi alte publicaţii de specialitate; d) prestarea de servicii culturale; e) valorificarea bunurilor care fac parte din patrimoniul său; f) sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine, în condiţiile legii; g) alte activităţi specifice, realizate de Centru, în condiţiile legii. (3) Centrul stabileşte, în condiţiile legii, preţuri sau tarife pentru activităţile pe care le desfăşoară, conform legii, sumele încasate reprezentând venituri proprii ale instituţiei. (4) Liberalităţile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiţii ori de sarcini care pot afecta autonomia Centrului sau care sunt contrare obiectului său de activitate.  +  Articolul 11Centrul are în dotare un număr de două autoturisme, pentru activităţile sale specifice, cu un consum lunar maxim de 300 litri.  +  Articolul 12Nr. crt. 37 de la pct. II "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 21 ianuarie 2009, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "37. Centrul Naţional de Cultură a Romilor - Româno Kher Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat"
     +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 834/2003 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Cultură al Romilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 22 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul culturii,cultelor şi patrimoniului naţional,Theodor PaleologuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 20 mai 2009.Nr. 609.-------