ORDIN nr. 1.323 din 26 mai 2009privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestaţiilor de servicii în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 3 iunie 2009    Având în vedere:- prevederile art. 7 din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată;- prevederile art. 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 767/1999, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002;- prevederile art. 55 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009;- Nota inspectorului general de stat nr. 481 din 7 mai 2009, în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normativul cu tarifele pentru plata prestaţiilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspecţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de muncă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Dumitru-Nicu Cornoiu,secretar de statBucureşti, 26 mai 2009.Nr. 1.323.  +  Anexa NORMATIVcu tarifele pentru plata prestaţiilor deservicii în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii  +  Articolul 1 (1) Inspecţia Muncii efectuează, prin personalul propriu analize, expertize tehnice şi acordă asistenţă de specialitate şi consultanţă în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, denumite în continuare prestaţii de servicii, la cererea persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice autorizate şi a altor entităţi constituite în condiţiile legii. (2) Contravaloarea prestaţiilor de servicii efectuate în condiţiile prevăzute de prezentul normativ se suportă de către beneficiarii acestora şi se virează în contul de trezorerie sau la casieria inspectoratului teritorial de muncă care efectuează prestaţia.  +  Articolul 2 (1) Prestaţiile de servicii prevăzute în prezentul normativ se efectuează numai după confirmarea achitării tarifului. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în condiţiile în care prin lege se precizează că prestaţiile de servicii trebuie efectuate de îndată ce au fost solicitate de beneficiarii legali, achitarea tarifului poate fi ulterioară realizării acestora.  +  Articolul 3În funcţie de categoria de servicii prestate, tarifele care se percep de la persoane fizice, juridice, persoane fizice autorizate şi de la alte entităţi constituite în condiţiile legii sunt următoarele:1. Participarea inspectorilor de muncă la efectuarea determinărilor de noxe, respectiv participarea la activităţile pentru acordarea unor drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare, potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare.Tarif: 40 lei/oră.2. Analiza documentaţiei şi expertizarea unităţilor în vederea eliberării autorizaţiei de deţinere a materialelor explozive în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare.Tarif: - materiale explozive propriu-zise - 360 lei;- obiecte artizanale şi de distribuţie pe bază de amestecuri pirotehnice - 300 lei.3. Expertiza şi analiza în vederea eliberării autorizaţiei de depozitare a materiilor explozive, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 126/1995, cu modificările şi completările ulterioare.Tarif: 400 lei.4. Expertiza şi analiza documentaţiei în vederea acordării vizei anuale a autorizaţiei de deţinere materii explozive, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 126/1995, cu modificările şi completările ulterioare.Tarif: - materiale explozive propriu-zise - 60 lei;- obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice - 200 lei.5. Analiza documentaţiei şi efectuarea expertizării în vederea:- acordării vizei anuale a autorizaţiei de funcţionare a depozitelor de materii explozive - emiterii avizului de amplasare a firidelor de explozivi la persoanele juridice cu profil minier, potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 126/1995, cu modificările şi completările ulterioare;- expertizării/avizării încăperilor pentru depozitarea, păstrarea şi manipularea capselor pentru pistoalele de implant bolţuri, fuzee antigrindină, capse de alarmare utilizate la transportul feroviar, capse de asomare, spaţii destinate depozitării armelor, precum şi spaţii destinate depozitării muniţiilor, capselor, pulberilor de muniţie, conform prevederilor Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.102/2008 privind avizarea spaţiilor destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie;- aprobării depăşirii cu 25 % a cantităţii maxime de exploziv pentru care s-a eliberat autorizaţia depozitului, conform art. 9 din Legea nr. 126/1995, cu modificările şi completările ulterioare.Tarif: 200 lei/aviz.6. Examinarea artificierilor şi pirotehniştilor în vederea autorizării acestora şi asistenţă tehnică la pregătirea activităţilor pentru autorizarea şi reautorizarea artificierilor, conform art. 29^3 din Legea nr. 126/1995, cu modificările şi completările ulterioare.Tarif: 50 lei/candidat.7. Eliberarea de certificate/adeverinţe în baza documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi a obţine aceste informaţii, conform Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002.Tarif: 40 lei/document.8. Eliberarea de copii în baza documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi obţine aceste informaţii, conform prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare.Tarif: 0,5 lei/pagină.9. Eliberarea de certificate cu informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu registrele generale de evidenţă a salariaţilor depuse de angajatori, conform Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002.Tarif: 10 lei/salariat.10. Furnizarea datelor din Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru refacerea conţinutului său la angajator, prin preluarea informaţiilor din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii, conform Hotărârii Guvernului nr. 161/2006, cu modificările ulterioare.Tarif: 50 lei/registru de cel mult 1 MB, plus 10 lei pentru fiecare MB suplimentar.  +  Articolul 4Prin excepţie de la prevederile art. 2, nu se percep tarife pentru prestarea de servicii către: a) instituţiile care funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Informaţiile furnizate se utilizează numai în scopul menţionat în mod expres în solicitarea adresată de către aceste instituţii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; b) instanţele de judecată, organele de cercetare penală, organele de urmărire penală, organele fiscale, precum şi oricare alte instituţii pentru care actele normative prevăd scutirea de taxe, tarife şi comisioane; c) instituţiile cu care Inspecţia Muncii a încheiat protocoale de colaborare privind efectuarea de prestaţii cu titlu gratuit, necesare realizării atribuţiilor acestora, potrivit legii.----